Našao je zatvorena vrata…

sanel
By sanel
Preveo: Jasir F. Dizdarević
Navodi Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, od nekih upućenih da su u jednoj uličici ugledali kako se otvoriše vrata i iz njih plačući i zapomagajući izađe dječak kojeg je mati istjerala zalupivši mu vrata pred nosem. Dječak je išao uokolo, a zatim se zaustavio i zamislio. Nije našao nikakvo sklonište mimo kuće iz koje je istjeran, niti nekoga da ga zaštiti mimo njegove majke, pa se slomljenog srca vratio. Našao je zatvorena vrata, te je, stavivši svoju glavu na kućni prag, legao da spava.
 
Njegova majka je nedugo zatim otvorila vrata i, ugledavši ga u takvom stanju, nije izdržala, nego je počela plačući da ga grli i ljubi i govori mu: “Sine moj, gdje ćeš od mene? Ko će ti mimo mene pružiti utočište? Zar ti nisam rekla da mi se ne suprotstavljaš i da me sa svojom nepokornošću ne tjeraš da činim ono što je suprotno mojoj prirodi od milosti i želje za svakim dobrom tebi?” Zatim ga je privila na svoja prsa i uvela u kuću.
 
Razmisli o njenim riječima: “Ne tjeraj me svojom nepokornošću na ono što je suprotno mojoj prirodi.” i o riječima Alejhis-selama: “Uistinu je Allah milostiviji prema svojim robovima od majke prema svome djetetu.” Pa gdje je majčinska milost u poređenju sa Allahovom milošću, koja je veća od bilo čega.
 
A da li se Allahova milost postiže nemarnošću i lijenošću ili ozbiljnošću i radom? Kome je Allah propisao svoju milost? Čitaj: “…a milost Moja obuhvaća sve; daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali, i onima koji u dokaze Naše budu vjerovali, onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita ni da piše, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze…” (El-A’raf, 156-157)
 
Allahova milost pripada trudbenicima i onima koji rade, a ne učmalim neradnicima. Ona je za pokajnike i one koji se Allahu vraćaju.

Iz knjige: “Vrtovi pokajnika”, autor Fehd A. El-Humejd

Share This Article