Kako posti srce

sanel
By sanel
Preveo: Fahret Kadrić
Uzvišeni Allah kaže: „A On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.“ (Et-Tegabun, 11) Uputa srca temelj je svake upute, pokretač svakog uspjeha, i osnova svakog djela. U vjerodostojnoj predaji se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Zaista u svakom tijelu ima jedan organ, ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo, a ako je pokvaren, pokvareno je cijelo tijelo, taj organ je srce. (Buhari i Muslim)
Ispravnost i valjanost tvoga srca uzrok je tvoje sreće kako na dunjaluku tako i na ahiretu. S druge strane, pokvarenost srca uzrok je propasti čija je konačnica samo Allahu poznata, a On veli: „U tome je, zaista, pouka, za onoga koji ima srce, ili ko sluša, a priseban je.“ (Kaf, 37)
Svako stvorenje ima srce, ali to srce može biti ili živo ili mrtvo. Srce koje je živo, osvijetljeno svjetlošću upute i imana, ispunjeno ubjeđenjem, pokorno naredbama. A drugo srce je mrtvo, bolesno i razoreno.
Uzvišeni Allah o srcima nemarnih kaže: „Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest povećava.“ (El-Bekare, 10)
 „Oni govore: ‘Naša srca su okorjela,’ A nije tako, nego je Allah njih prokleo zbog nevjerovanja njihova, i zato je vrlo malo onih koji vjeruju.“ (El-Bekare, 88),
 „Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“ (Muhammed, 24)
„Srca naša su – govore oni – pod pokrivačima, daleka od onoga čemu nas ti pozivaš, i mi smo guhi za to…“ (Fussilet, 5)
Kao što vidimo, srca oboljevaju, bivaju okorjela da bi zatim katancima bila zapečačena a zatim umrtvljena.

Vjerničko srce posti kako u ramazanu, tako i van njega. Post srca biva na način da se udalji od svih primjesa širka koji srce razara, ispraznih vjerovanja, izlizanih šejtanskih vesvesa kao i pokvarenih namjera, te od svega onoga što ga udaljava od Allaha. Naša srca moraju biti ispunjenja ljubavlju prema Allahu jer samo takvo srce u stanju je da spozna svoga Gospodara sa svim Njegovim imenima i svojstvima kojima je On sebe opisao.
Vjerničko srce je svijêtlo i ono treperi a u njemu nema ni trunka tame jer ga vječna poslanica i nebeski zakoni čine živim. Ovome možemo dodati i prirodno svjetlo na kojem je i stvoren svaki rob, tako da u konačnici imamo dva veličanstvena svjetla: „Sama svjetlost nad svjetlošću! Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće. Allah navodi primjere ljudima, Allah sve dobro zna.“ (En-Nur, 35)
Vjerničko srce je svjetiljka koja sija poput sunca i u njemu ne stanuje oholost jer je ona zabranjena. Oholost isključivo nastanjuje srce, u njemu se skrsi, a osoba u čije se srce oholost useli neminovno oboljeva i propada.

Vjerničko srce posti od umišljenosti i opčinjenosti sobom koja ga navodi na zaključke da je bolji od drugih, da pri sebi ima ono što drugi nemaju, a sve ovo čovjeka vodi u propast.
Lijek za umišljenost jeste pogled u nedostatke samog sebe i hiljade grijeha i pogreški koje je čovjek učinio a zatim ih zaboravio, ali ih je Gospodar svjetova pribilježio u Knjizi koja je kod Njega, a Gospodar ne zaboravlja i ništa Mu skriveno nije.

Vjerničko srce posti od zavisti jer zavist poništava dobra djela i gasi svjetlost koje iz srca bije i otežava mu put ka Allahu.
Uzvišeni Allah kaže: „Ili ljudima na onome što im je Allah iz izobilja Svoga darovao zavide.“ (En-Nisa, 54)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je kazao: „Nemojte zavidjeti jedni drugima i nemojte se mrziti…“ (Muslim)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je tri puta potvrdio da je jedan ashab od stanovnika Dženneta, pa kada su ljudi upitali tog ashaba šta čini pa je zaslužio Džennet? On im je odgovorio: Nikada nisam zaspao a da u mome srcu bude i trunka zavisti i mržnje prema neko muslimanu.“

Pa ima li srca koje poste postom onih koji su istinu spoznali?
A njihov post odiše čežnjom prema Milostivom Gospodaru…Njihova srca neprestano poste a jezici njihovi Gospodara jutrom i uvečer hvale…

Allahu, uputi srca naša na Pravi put i učini ih postojanim u vjerovanju.

Autor: Dr. Aid el-Karni

Share This Article