Kako je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao abdest

sanel
By sanel

Priredio: Hajrudin Tahir Ahmetović

Prenosi se od Humrana, štićenika Osmana b. Affana, radijallahu anh, da je vidio Osmana, radijallahu anh, kako je zatražio vodu za abdest, a zatim iz posude posuo po rukama i oprao ih tri puta. Nakon toga, svoju desnu ruku je stavio u vodu a zatim isprao usta, ušmrknuo vodu u nos i išmrknuo. Zatim je oprao lice tri puta i ruke do iza lakata tri puta. Zatim je potrao po svojoj glavi. A zatim oprao obije noge tri puta. Nakon toga je rekao: “Vidio sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da se abdesti na ovakav način, a zatim kaže: ‘Ko se bude abdestio na ovakav moj način, a zatim klanja dva rekata, ne razmišljajući u njima o nečemu drugom, oprostit će mu se prethodni grijesi.’”

Izvod hadisa

Hadis je zabilježio imam Buhari u svome Sahihu, u Knjizi o abdestu, u poglavlju Pranje pri abdestu tri puta, br. 159; i u poglavlju Ispiranje usta pri abdestu, br. 164; kao i u Knjizi o postu, u poglavlju Vlažni i suhi misvak za postača, br. 1934.

Imam Muslim zabilježio je hadis u svome Sahihu, u Knjizi o čistoći, u poglavlju Način uzimanja abdesta i njegova potpunost, br. 226; i ovo je njegov citat.

Hadis su još zabilježili i: Ebu Davud, br. 106; Nesai, br. 84; Ibn Ma-dže, br. 285.

Prenosilac hadisa

Humran b. Eban el-Farisi, bio je pravnik, štićenik Osmana b. Affana, radijallahu anh, povjerljivi prenosilac iz reda tabi‘ina. Bio je u zarobljeništvu pa ga je Osman otkupio i oslobodio. Hadise je prenosio vrlo malo, uglavnom od Osmana i Mu‘avije, radijallahu anhuma. Katade kaže da je Humran klanjao iza Osmana, pa kada bi Osman pogriješio, Humran bi ga ispravio. Zuhri kaže: “Humran je učio ezan Osmanu.” A rečeno je da je bio i Osmanov pisar. Umro je 75. h. g. (Vidjeti: Ibn Sa‘d, Tabekat Kubra, 5/283; Ibn Hibban, Es-Sikat, 4/179; Zehebi, Sijer E‘alamin-Nubela, 4/182; Ibn Hadžer, El-Isaba, 2/180.)

Osman b. Affan – b. Ebul-As b. Umejje el-Kureši el-Emevi, vođa pravovjernih. Treći je halifa muslimana. Islam je primio vrlo rano, na rukama Ebu Bekra, radijallahu anh. Učinio je dvije hidžre. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio ga je svojom kćerkom Rukajjom, pa kada je umrla, oženio ga je drugom kćerkom Ummu Kulsum, nakon čega je dobio nadimak Zun-Nurejn/Vlasnik dva svjetla. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obradovao ga je šehadetom i Džennetom, za njega je svojom plemenitom rukom dao prisegu u Bej‘atu-Ridvan. Nakon Omerove smrti, po odluci šure, preuzeo je hilafet 1. muharrema, 24. h. g. Ubijen je kao šehid u petak, 18. zul-hidždžeta, 35. h. g, nakon ikindije, i istu večer je i ukopan. Allah bio zadovoljan njime! (Vidjeti: Ibn Sa‘d, Tabekat Kubra, 3/53; Ibn Abdul-Berr, El-Isti‘ab, 3/1037; Ibnul-Esir, Esedul-Gabe, 3/578; Zehebi, Tezkiretul-Huffaz, 1/8; Ibn Hadžer, El-Isaba, 4/456; Buhari, Tarih Kebir, 6/208.)

Komentar hadisa

Ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo su se zalagali u traženju i širenju vjerskog znanja. Prilikom dostavljanja znanja i poučavanja odabirali su najpogodnije i najefikasnije metode. Jedna od njih je podučavanje praktičnim primjerom. Ono što se nauči na takav način, teško se zaboravlja.

Tako je časni ashab, Treći halifa, Osman b. Affan, radijallahu anh, zatražio da mu donesu vode kako bi se njome pred drugima abdestio i na takav način ih podučio abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Nakon što se pred ljudima abdestio kako se abdestio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, Osman, radijallahu anh, ljudima je dao do znanja da je baš tako vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se abdesti, te da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko se bude abdestio na ovakav moj način, a zatim klanja dva rekata, ne razmišljajući u njima o nečemu drugom, oprostit će mu se prethodni grijesi. To će mu biti nagrada za lijepo izvršen abdest, tj. po sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatim iskreno i skrušeno obavljen na-maz, te borbu sa svojom dušom.

Poruke hadisa

 1. Ovaj hadis je osnova kod govora o abdestu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj način uzimanja abdesta je najpotpuniji način kada neko hoće abdestiti se za namaz.
 2. Hadis pojašnjava odlike Vođe vjernika, Osmana b. Affana, radijallahu anh, i njegovo zalaganje u širenju znanja i sunneta.
 3. Dozvoljeno je zatražiti pomoć druge osobe prilikom uzimanja abdesta i u tome nema nikakve smetnje niti pokuđenosti.
 4. Neophodno je da odgajatelj odabere najbolji način dostavljanja znanja do učenika.
 5. U ovom hadisu se spominje praktično podučavanje uzimanju abdesta jer se na takav način bolje pojasni i bolje zapamti.
 6. Onaj koji učini neki ibadet radi Allaha i kako bi podučio druge ljude njemu, njegova iskrenost neće biti umanjena.
 7. Ukoliko se dohvata voda iz posude prilikom uzimanja abdesta, lijepo je da se dohvata desnom rukom.
 8. Preporučuje se pranje šaka tri puta prije nego li se njima počne dohvatati voda za abdest, ukoliko se abdesti iz posude.
 9. Propisano je uzimati abdest na ovakav način: šake se peru tri puta, zatim se izapiru usta i nos, zatim se pere lice tri puta, zatim ruke od vrha prstiju do iza laktova tri puta, zatim se potare jedanput po glavi a zatim operu noge do iza članaka tri puta, tj. obavezan je ovakav redoslijed pranja dijelova tijela prilikom uzimanja abdesta.
 10. Prvo pranje ruku, tj. šaka je sunnet i u tome su složni islamski učenjaci. Stoga se ponovo peru šake kod drugog pranja. Prvo pranje šaka ne može zamijeniti ovo drugo jer je prvo pranje sunnet a ovo drugo pranje je vadžib.
 11. Četverica imama su stava da se lakat pere zajedno sa ostalim dijelom ruke.
 12. Hadis ukazuje na vrijednost namaza od dva rekata u kojima klanjač, nakon obavljenog abdesta na spomenuti način, ne razmišlja ni o čemu drugome do o svome namazu.
 13. Time se uzimanjem potpunog abdesta, klanjanjem dva rekata i potpunoj prisutnosti srca u namazu, postiže oprost prethodno učinjenih malih grijeha, po mišljenju većine učenjaka.
 14. Ovim hadisom se preporučuje iskreno obavljanje namaza te upozorava klanjač da ne razmišlja o dunjaluku kada klanja bilo koji namaz a ne samo ovaj namaz poslije uzimanja abdesta.
 15. Razmišljanje u namazu o nečemu drugom umanjuje vrijednost namaza ali ga ne kvari.
 16. Hadis može poslužiti kao dokaz da je inače lijepo nakon izvršenog abdesta klanjati dva rekata, pa makar to bilo i u zabranjenim vremenima.
 17. Izgovaranje bismille na samom početku abdesta nije obavezno jer to nije spomenuto u ovom hadisu, ali ako je izgovori svakako da je bolje i potpunije.
Share This Article