Bludnici ili mušrici..

sanel
By sanel
Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., u prijevodu značenja Kur’ana kaže: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura en-Nur, 3 ajet). Imam Ibnu Džerir el-Taberi rhm., kaže: Mufessiri se razilaze po pitanju pravog značenja Allahovih dž.š., riječi:„Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – na sljedeća mišljenja:

1.    Ovaj ajet je objavljen povodom onih koji su tražili dozvolu od Poslanika s.a.w.s., da se ožene ženama-mušrikinjama, poznatim po javnom bludu, koje su imale reklamne zastave na svojim kućama, od čega su se i izdržavale, pa je Allah dž.š., objavio zabranu vjenčanja sa takvim ženama. Bludnik-musliman neće ženiti nikog osim bludnicu ili mušrikinju, jer su one takve, a također i bludnica od takvih javnih prostitutki neće je ženiti niko do bludnik-musliman ili mušrik koji je poput njih – jer su one bile mušrikinje: To je vjernicima zabranjeno! Allah dž.š., je zabranio ženidbu sa takvima na osnovu ovoga ajeta. Ovo se bilježi od Abdullaha b. Amra, Se’id b. el-Musejjiba, Amr b. Šu’ajb, Šu’ube, Mudžahid, Ibnu Abbas, Ata, Zuhri, Katade, Kasim, Se’id b. Džubejr, Ša’abi.

2.    Riječ „Nikah“ spomenuta u ovom ajetu se ne odnosi na nikah – sklapanja braka, već na nikah – odnosa/spavanja (el-džima’). Ovo se bilježi od: Ikrime, Ibnu Abbasa, Seid b. Džubejr, Mudžahid, Ibnu Zejd.

3.    Ovo je s prva vakta bio Allahov propis za svakog bludnika i bludnicu, što je dokinuto sljedećim ajetom: „Ženite slobodne žene vaše…“ – što je kasnije dozvolilo brak sa svakom muslimankom i sa svakim muslimanom. Ovog stava su: Seid b. el-Musejjib.

Ebu Dža’afer Ibnu Džerir el-Taberi rhm., kaže: „Po meni je najispravniji stav – drugi, u kojem se kaže da se pod riječju „nikah“ misli na odnos/spavanje (el-džima’), te da je ajet objavljen povodom javnih „bludnica-mušrikinja“, a to je zbog toga što je opšte-poznato da je bludnica-muslimanka zabranjena svakom mušriku, kao i to da je bludniku-muslimanu zabranjena svaka mušrikinja-idolopoklonka (ne-sljedbenica Knjige), pa ako je to tako, a jeste, onda ajet ne znači to da musliman bludnik neće sklapati brak sa čednom muslimankom, i da će ženiti samo bludnicu ili mušrikinju. Ako je to tako a jeste, onda će ajet značiti: Bludnik će činiti blud samo sa bludnicom koja blud smatra zabranjenim ili sa mušrikinjom koja blud smatra dozvoljenim! „Vjernicima je to zabranjeno“ tj. zinaluk je zabranjen vjernicima u Allaha i Njegova Poslanika. I to je pravo značenje riječi „nikah“ spomenute u ovom ajetu.“ (Pogledaj: Tefsir el-Taberi, 17/149-161.)

Imam Kurtubi rhm., kaže: Islamski učenjaci imaju šest mišljenja po pitanju tumačenja Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet):

1.    Ajet ima za cilj da nam ukaže na opasnost i ogavnost bluda, te da je blud zabranjenim mu’minima, dok riječ „nikah“ koja je spomenuta u ovom ajetu znači odnos/el-džima’.

2.    Zabranjeno je ženiti bludnika ili bludnicu – nevjernika, što to za muslimane ne važi i takav brak se ne razvrgava.

3.    Zabrana iz ajeta se odnosi samo na jednog čovjeka koji je želio oženiti javnu bludnicu po imenu Ummu Mehzul, koja ga je htjela izdržavati, što nam prenose Amr b. el-As i Mudžahid.

4.    Ajet je objavljen u povodu muhadžira Ehlu-Suffe, koji su bili siromašni, bez hrane i staništa, kojima je od muke padalo na pamet da se ožene sa nekim javnim bludnicama, koje su imale kuće, hrane i odjeće na pretek, što im je Allah dž.š., ovim ajetom zabranio, kako bi ih sačuvao. Ovo prenosi Ibnu Ebi Salah.

5.    Ovaj ajet govori o bludniku i bludnici koji su javno kažnjeni bičevanjem zbog počinjenog bluda, i ovo je Allahov propis tako da se kasnije mogu samo međusobno ženiti. Ovo prenosi el-Zudždžadž od Hasana i ostalih, a ovog je stava i Ibrahim el-Neha’i rhm.. Ebu Davud bilježi od Ebu Hurejre r.a., da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Bičevani bludnik se neće ženiti osim sa osobom sličnom sebi!“ Bilježi se da se je jedan bičevani bludnik oženio sa ženom koja nije bila bludnik pa ih je Alija r.a., razveo. Ibnu Arebi rhm., kaže: „Ovaj stav nije logičan a po ovom pitanju nema ni sahih predaje!“ Na osnovu koje to predaje možemo osuditi bičevane muškarce da se mogu ženiti samo sa bičevanim ženama, i na osnovu kojeg pravila moćemo činiti takvu analogiju!? Alkija pripisuje ovaj stav jednom dijelu kasnijih Šafija: Ako se bludnik oženi ženskom koja nije bludnica biće razvedeni shodno vanjskom značenju ovog ajeta!? Alkija kaže: Ako hoće postupati po vanjskom značenju ovog ajeta onda će morati da dozvole bludniku da ženi mušrikinju, kao i bludnici da se uda za mušrika, što je veoma daleko razmišljanje, i predstavlja potpuno napuštanje islama. Možda će ovi reći da je ajet derogiran-mensuh po pitanju mušrika a i dalje je validan po pitanju bludnice!?  

6.    Ovaj ajet je mensuh-derogiran. Malik bilježi od Jahja b. Se’ida a on od Se’id b. el-Musejjiba, da je povodom ajeta: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – rekao: „Ovaj ajet je derogiran ajetom koji slijedi nakon njega!“ Ajet 32., iz sure el-Nur: „Ženite slobodne žene vaše…“ Ibnu Amr r.a., kaže: „Bludnica spada u slobodne muslimanke.“ Ebu Dža’afer el-Nuhas rhm., kaže: „Većina islamske uleme je na ovom stavu!“ Muftije kažu: Ko počini blud sa nekom ženom može je oženiti ali je može oženiti i neko drugi. Ovog je stava bio Ibnu Omer, Salim, Džabir b. Zejd, ‘Ata, Tavus, Malik b. Enes, Ebu Hanife i njegovi učenici. Imam Šafija rhm., je rekao: „Smatram da je ispravan stav po pitanju ovog ajeta ono što je rekao Se’id b. el-Musejjib tj. da je ovaj ajet derogiran.“ (Pogledaj: Tefsir el-Kurtubi, 12/168-171.)

Imam el-Sujuti rhm., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – kaže:

Abdurrezzak, Firjabi, Se’id b. Mensur, Abd b. el-Humejd, Ibnu Ebi Šejbeh, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ebu Davud u Nasihu, Bejheki u Sunenu, el-Daja’ el-Makdisi u el-Muhtari, od Se’id b. Džubejra bilježe da je Abdullah Ibnu Abbas r.a., rekao: „Riječ „Nikah“ koja je spomenuta u ovom ajetu se ne razumjeva kao „sklapanje braka“ već kao odnos-spavanje (el-džima’), dakle: U trenutku dok čovjek bude činio blud ili je bludnik ili je mušrik, a vjernicima je to zabranjeno tj. zinaluk (vanbračni odnos).

Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi od Mukatila rhm., da su neki siromašni muhadžiri pitali Poslanika s.a.w.s., u Medini, da li se mogu oženiti sa nekim od tadašnjih javnih bludnica koje su dobro zarađivale, te kako bi se oni privremeno snašli i prehranili, a koje bi kasnije od sebe otjerali, pa je Allah dž.š., objavio: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (el-Nur, 3.) – tako da je vjernicima bilo zabranjeno da se žene sa javnim bludnicama!

Ibnu Ebi Šejbe, Abd b. Humejd i Ibnu Džerir, u pogledu Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – bilježe: „U džahilijjetu je imalo žena bludnica, među kojima je bila i žena po imenu Ummu Mehzul, pa se je jedan od siromašnih muslimana oženio sa jednom od tih prostituki koja ga je izdržavala od svoje zarade, pa je Allah dž.š., zabranio muslimanima da se žene sa takvim ženama!“

Abd b. Humejd bilježi od Sulejman b. Jesara u pogledu Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – bilježi: „U džahilijjetu je imalo žena javnih bludnica pa je Allah dž.š., zabranio muslimanima da se sa takvima žene.“

Ibnu Džerir, Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim i Bejheki bilježe da je Ibnu Abbas r.a., povodom ovog ajeta, rekao: „Bludnik musliman neće bludničiti osim sa bludnicom muslimankom ili mušrikinjom nemuslimankom, a također i bludnica muslimanka neće blud činiti osim sa bludnikom muslimanom ili mušrikom nemuslimanom; blud je mu’minima-vjernicima zabranjen!“

Ibnu Ebi Šejbe i Abd b. Humejd bilježe da ja Dahhak rhm., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – rekao: „Ovim ajetom se misli na zinaluk-odnos, a ne na sklapanje braka.“ (Pogledaj: el-Derr el-Mensur, 10/622-625.)

Imam Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi: Se’id b. Džubejr prenosi da je Abdullah b. Abbas r.a., u komentaru Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – rekao: „Ovo se ne odnosi na nikah-sklapanja braka, već na nikah-odnosa (džima’); neće blud činiti niko do bludnik i mušrik. Ovo se bilježi od Dahhaka, Se’ida i Ikrime.“ (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, 8/2522.)

Imam Ibnu Ebi Hatim rhm., bilježi da je Mekhul rhm., u pogledu Allahovih dž.š., riječi: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet)  – rekao: „Bludnik čiji je blud otkriven i javan neće „nikah“ činiti osim sa ženom bludnicom čiji je blud otkriven i javan!“ (Pogledaj: Tefsir Ibnu Ebi Hatim, 8/2526.)

Ibnu Hazm rhm., kaže: „Ali b. Ebi Talib r.a., bi znao razvesti brak između dvoje, prije nego li bi jedno s drugim spavali, u slučaju da je neko od njih, u međuvremenu, počinio blud.“ Hasan el-Basri rhm., i jedan dio Selefa nisu dozvoljavali u startu bludniku da se oženi muslimankom, niti bi to dozvoljavali bludnici izuzev ako bi se pokajali. Ovog smo stava i mi, ne zbog toga što su bludnici nemuslimani čak nasuprot oni su muslimani, već zbog toga što nam Šeri’at, koji je objavljen u Kur’anu, tako nalaže, isto kao što je muhrimu-hadžiji,  zabranjeno ženiti se dok je u stanju ihrama, a Allah je taj koji tevfika daje! Allah dž.š., kaže: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) Ovaj ajet nam prvashodno i jasno ukazuje na to da bludnik i bludnica nisu mušrici, jer je Allah dž.š., ovim ajetom napravio razliku između vrste bludnika i vrste mušrika, spominjući dva različita svojstva, pa ako nisu mušrici onda su neminovno muslimani, kao što smo to objašnjavali ranije: da je svaki kafir mušrik i da je svaki mušrik kafir, pa svaka osoba koja nije ni kafir ni mušrik onda je ona neminovno mu’min jer treće opcije nema, a Allah je taj koji tevfika daje.“ (Pogledaj: el-Faslu fil-milel vel-Ehva’i vel-Nihal, 3/133.)

Šejh Muhammed b. Muhammed el-Muhtar el-Šenkiti, kaže: „Postoji šest mišljenja kod islamske uleme o tome što znači ajet: „Bludnik neće „nikah“ činiti osim sa bludnicom ili mušrikinjom, i s bludnicom neće „nikah“ činiti niko do bludnik ili mušrik; vjernicima je to zabranjeno.“ (sura el-Nur, 3 ajet) – ali je najispravniji stav taj da je u pitanju obavijest o tome da će čovjek zinaluk činiti samo za bludnicom sličnom sebi ili sa mušrikinjom-nevjerkinjom, koja ne vjeruje u Allaha i u Sudnji Dan, čemu ide u korist sami slijed riječi u ajetu (sijak), što se inače uzima u obzir. Ajet nam govori o ogavnosti zinaluka, njegovoj besčasnosti uz davanje pozornosti spram njega. Razumjeti ovaj ajet na ovakav način je preče i tačnije jer ako bi smo rekli da se ovaj ajet mora prihvatiti sa svojom vanjštinom onda bi smo morali reći da je dozvoljeno ženi bludnici – muslimanki, da se uda za čovjeka nevjernika mušrika, a ovakvo što niko od učenjaka nije rekao! Sva islamska ulema je na tome da nije dozvoljeno udati muslimanku za nevjernika pa makar ona bila bludnica, shodno riječima Allaha dž.š., koji kaže: „Nemojte ženiti mušrike sve dok ne povjeruju!“ (el-Bekara, 221.) Ovaj aket je izričit u tome da nije dozvoljeno ženiti mušrike muslimankama! „To je zabranjeno vjernicima“ tj. zinaluk je ono što je zabranjeno vjernicima, što nam još jedanput ukazuje na to da je ajet objavljen kako bi nas upozorio na kobnost zinaluka i težinu njegova grijeha.“ (Pogledaj: Tefsiru Suretil-Nur, 2/11.)

Šejh Muhammed el-Emin el-Šenkiti rhm., kaže: „Većina islamske uleme je na tome da je muslimanu dozvoljeno oženiti muslimanku – bludnicu, dok su oni koji to zabranjuju u manjini, a dokazi jednih i drugih su opšte poznati.“ (Pogledaj: Adva’ul-Bejan, Tefsir sure el-nur, 3 ajet.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha.

Share This Article