Prilike u kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio suru El-Ihlas i podsticao na njeno učenje

Musaid

Priredio: Selman Hadžić

1-Prije spavanja

Bilježi Imam Buhari, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže od majke pravovjernih Aiše radijallahu anha da je kazala: „Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svake noći Kada bi legao u postelju sakupio bi svoje šake i u njih puhnuo te bi u njih proučio: Kul huvallahu ehad, i Kul e’uzu bi rabbi-l-felek, i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas. Zatim bi rukama potrao ono što bi mogao od svoga tijela. Započeo bi rukama potirati od glave, lica i prednje strane tijela, i to bi činio tri puta.“ 41

Imam En-Nevevi, rahimehullah prenosi riječi Ibrahima En-Nehaija, rahimehullah: „Ashabi su smatrali poželjnim učenje ovih sura po tri puta svake noći: Kul huvallahu ehad i muavvizetejn.“ 42

2-Izjutra i navečer

-Bilježi Tirmizi, Ebu Davud Nesai i drugi od Abdullaha b. Hubejba, a on od njegova oca prenosi da je rekao: ”Izašli smo jedne kišovite i mračne noći tražiti Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem da nam klanja, pa kad ga sustigoh on mi reče: ”Reci.” A ja ne rekoh ništa. Ponovo mi reče:”Reci.”  A ja opet ne rekoh ništa. Opet mi reče: ”Reci.” Ja tada rekoh: ”O Allahov poslaniče, a šta da kažem? Reče: ”Reci: Kul huvallahu ehad, i muavizetejni (El-Felek i En-Nas) kada omrkneš i kada osvaneš po tri puta, zaštitiće te od svega.” 43

-Bilježi Imam Ahmed od Ukbe b. Amira radijallahu ‘anhu da je rekao: Kazao mi je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: ”Da li želiš da te podučim trima najvrijednijim surama koje su objavljene u Tevratu, Indžilu, Zeburu i Kur’anu”? Rekoh: Svakako. Pa me je naučio učiti: ”Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu bi rabbi– l-felek i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas. Zatim mi je rekao:”O Ukbe, nemoj zanoćiti  a da ih ne proučiš.” 44

3-Na drugom rek’atu sabahskog sunneta

-Bilježi Muslim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Bejheki i drugi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu,  da je Poslanik, sallallahu  alejhi ve sellem, učio na dva rek’ata sabahskog sunneta: ”Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.” 45

4-Na drugom rek’atu akšamskog-sunneta

-Bilježi, Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Ibn Ebi Šejbe, Abdurrezzak, Tahavi, Ibn Hibban, Bejheki i drugi od Abdullaha b. Omera da je rekao: ”Čuo sam Allahova poslanika ‘alejhi sellam više od dvadeset puta kako uči na dva rek’ata prije sabaha i dva rek’ata poslije akšama: ”Kul ja ejjuhe-l-kafirun i Kul huvallahu ehad.” 46

-Od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio bi na dva rek’ata nakon akšam namaza: ‘Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.“ 47

6-Na drugom rek’atu nafile poslije tavvafa

-Bilježi Muslim, Ahmed, sakupljači sunena i drugi od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem činio tavaf-obilaženje oko Allahove Kuće, hodajući ubrzano (reml) od hadžeru-l-esveda-crnog kamena u prva tri kruga tavafa. Zatim je klanjao dva rek’ata učeći na njima: Kul ja ejjuhe-l-kafirun i Kul huvallahu ehad.” 48

7-Na Posljednjem rek’atu vitr namaza

Bilježi Ahmed, Tirmizi, Ebu Davud,  Ibn Madže i drugi, da je  Aiša, radijallahu anha, bila upitana: „S čime je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao vitr?’ Pa je kazala: ‘Učio je na prvom  (rek’atu): Sebbihisme rabbike-l-e’ala, a a drugom:  Kul ja ejjuhe-l-kafirun. A na trećem bi učio: ”Kul huvallahu ehad, i muavvizetejn. ” 49

Bilježi Ahmed, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže, Tahavi, Darimi, Bejheki i drugi od Abdullaha b. Abbasa radijallahu ‘anhu da je rekao: ”Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao vitr sa tri (sure) sa: Sebbihisme rabbike-l-e’ala, i Kul ja ejjuhe-l-kafirun, i Kul huvallahu ehad.” 50

 

41 Buhari,  br. 5017, 5748, 6319.

42 Nevevi, El-Ezkar, str. 221.

43 Tirmizi, br.  3575, Ebu Davud, br. 5082, Nesai, br. 5443, Ahmed, br. 22716. Hadis je vjerodostojnim ocijenio Šejh Albani u djelu Sahihu-l-džami’u, br. 4406.

44 Ahmed,  Musned, br. 17334,  Taberani, br. 739. Šu’ajb Arnaut, za ovu predaju kaže da je hasen-dobra, Tahridžu-l-musned, br. 17334.

45 Muslim, br. 726, Ebu Davud, br. 1256, Nesai,  br.155, Ibn Madže,  br. 1/363.

46 Ahmed,  br. 5691, Nesai, br. 992,  Tirmizi, br. 417, Ibn Madže, br.  1149, Tahavi,  Me’ani-l-asar, 1/298, Ibn Ebi Šejbe, 2/242, Abdurrezzak,  3/59.

47 Ibn Madže, br. 344. Hadis je ocijenio vjerodostojnim Albani, Sahih Sunen Ibn Madže, br. 344.

48 Muslim, br. 1218, Ahmed, br. 320,  Ebu Davud, br.  298,  Tirmizi, br. 869, Nesai, br. 236, Ibn Madže, br. 1022.

49 Tirmizi, br. 463, Ebu Davud, br. 1424, Ibn Madže, br. 1173, Ahmed, br. 25948. Hadis je vjerodostojnim ocijenio Albani, Sahih Sunen Tirmizi, br. 463.

50 Ahmed , br. 3531, Tirmizi, br.  462, Nesai, br. 1702, Ibn Madže, br. 370. hadis je vjerodostojnim ocijenio Šuajb El-Arnaut, Tahridžu-l-musned, br. 3531.

Share This Article
Leave a comment