Neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!

sanel
By sanel

Priredio: Sead Kumro

Uzvišeni Allah kaže: ’’Oni koji govore: ‘Naš Gospodar je Allah!’, i ustraju na Pravom putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju. Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.“ (Prijevod značenja El-Ahkaf, 13-14) Ovo je obećanje Onog koji će sigurno Svoje obećanje ispuniti, pa blago li se onima koji ustraju. Riječi Uzvišenog: „Neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju“, učenjaci su prokomentarisali kao ’’da se ničega ne boje i da ni za čim ne tuguju na dunjaluku i na ahiretu”. Tako je onaj koji ustraje na Pravom putu, najsigurniji i bezbjedniji je od ostalih ljudi, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu.

Na dunjaluku je siguran i bezbjedan jer je njegovo srce ispunjeno ljubavlju prema Allahu, veličanju Njega, Jednog Jedinog, kao i oslanjanju na Njegu u svim situacijama. Također, takva osoba je sigurna da će Allah ispuniti Svoje obećanje, i nada se onome što joj je On kao nagradu pripremio. Neće ga zabrinuti ono što brine ostale ljude, kao bolest, siromaštvo, neprijatelji, tuga, žalost ili nešto drugo na ovom svijetu.

Što se tiče ahireta, oni koji ustraju, takve će Allah obradovati, i neće se plašiti onoga što će se drugima dešavati u ovom velikom danu, jer će ih Allah opskrbiti mirom, sigurnošću i uspjehom. Kaže Uzvišeni: „Neće ih brinuti najveći užas, nego će ih meleki dočekivati: ‘Evo ovo je vaš dan, vama obećan.’“ (Prijevod značenja El-Enbija, 103)

Također, Allah je obećao onima koji ustraju da im je nagrada ulazak u Džennet. Kaže Uzvišeni: „Oni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.“ (Prijevod značenja El-Ahkaf, 14)

Ovo je nagrada onima koji kažu „naš Gospodar je Allah i istraju na Pravom putu“.

Kaže Uzvišeni: „Dat ćemo da od Naših robova takav Džennet naslijede oni koji budu bogobojazni.“ (Prijevod značenja Merjem, 63)

Rekao je Allah, nakon što je spomenuo osobine vjernika u suri El-Mu’minun: „Koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.“ (Prijevod značenja El-Mu’minun, 11)

Osobine spomenute na početku ove sure su osobine vjernika koji će ustrajati na Pravom putu. Rekao je Abdul-Aziz ibn Baz, rahimehullah: „Sve što se vjernik više okiti ustrajnošću, to će mu biti lakši ulazak u Džennet.“

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Islam je počeo sa strancima (garib) i ponovo će se vratiti strancima,. pa blago se onima koji su stranci (garibima).“ (Muslim)

U komentaru ovog hadisa Abdul-Aziz ibn Baz rekao je: „Pod strancima u ovom hadisu misli se na one koji ustraju na Pravom putu, i da je Džennet i uživanje u njemu obećano onima koji će ljude upućivati na dobro kada se oni pokvare. I kada se smanji dobro u zajednici, i promijeni se stanje naroda, oni će biti ti koji će ustrajati na Istini i monoteizmu, namazu, zekatu, postu, hadždžu, i ostalim propisima vjere.“

Vidimo da je ustrajnost jedan od najvećih razloga ulaska u Džennet, jer oni koji ustrajavaju, oni su ustrajni na Pravom putu, ispravnom vjerovanju, pokornosti Allahu, izvršavanju ibadeta, klonjenju zabrana, i svega drugog što podrazumijeva ustrajnost u islamu.

 

Iz knjige: ”Ustrajnost – odlike i zapreke“, autora šejha Musneda el-Kahtanija

 

Share This Article