Odabrani hadisi o postu iz Sahiha imama Buharije (3.dio)

Musaid

Prijevod i komentar: Amir Durmić

7. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdarežljiviji u ramazanu

1902./ Ibn Abbas, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najbolji i najdarežljiviji čovjek, a najdarežljiviji bi bio u mjesecu ramazanu kada bi mu dolazio Džibril, koji mu je dolazio svake ramazanske noći, sve dok ramazan ne bi završio, i s njim bi zajedno učio Kur’an. Kada bi se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, s njim sastao, uistinu je bio darežljiviji i bolji od blagog vjetra.”

  1. O onome ko u toku posta ne ostavi grešan govor i loša djela

1903./ Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko se ne prođe grešnog govora[1] i loših djela, pa Allahu nije potrebno da takav ostavlja ni jelo ni piće.”[2]

  1. Da li osoba koja posti, ukoliko je neko uvrijedi, treba reći: “Ja postim!”[3]

1904./ Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni je Allah rekao: ‘Svako čovjekovo djelo pripada njemu osim posta – on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem.’ Post je štit, pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružno i neka ne galami. Ukoliko ga neko bude vrijeđao ili napadao, neka mu kaže: ‘Ja sam postač!’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača prijatniji je Allahu od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada iftari, obraduje se svome iftaru, a kada susretne svoga Gospodara, obradovat će se svome postu.”

  1. Post onoga ko se, zbog toga što je neoženjen, boji da će upasti u grijeh

1905./ Alkama je rekao: “Dok sam išao sa Abdullahom b. Mesudom, radijallahu anhu, on mi reče: ‘Bili smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa nam je rekao: ‘Onaj ko je od vas u mogućnosti[4] da se oženi, neka tako i postupi, jer će na taj način lakše obarati pogled i čuvati spolni organ, a onaj ko to nije u mogućnosti, neka posti jer post će mu pomoći da obuzda strasti.[5]’”

  1. O riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada ugledate mlađak, zapostite, a kada ponovno ugledate mlađak, prestanite postiti”[6]

Sila b. Zufer prenosi da je Ammar, radijallahu anhu, rekao: “Ko posti sumnjivi dan, on je nepokoran Ebu Kasimu, sallallahu alejhi ve sellem.”[7]

1906./ Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, prenosi kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo ramazan i rekao: “Nemojte postite sve dok ne vidite mlađak (mjeseca ramazana), a nemojte ni prekidati post sve dok opet ne ugledate mlađak (mjeseca ševvala). Ako zbog oblaka ne budete u stanju vidjeti mlađak, onda (kraj ili početak ramazana) odredite računanjem.”[8]

1907./ Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mjesec može imati i dvadeset i devet noći, pa nemojte postite dok ne ugledate mlađak, a ako ga zbog oblaka ne budete mogli vidjeti, smatrajte da je (ša’ban) imao punih trideset dana.”

1908./ Ibn Omer, radijallahu anhu, kazuje: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Mjesec traje ovoliko, ovoliko i ovoliko dana’, a nakon što je treći put pokazao (svih deset prstiju), podvio je palac.”[9]

1909./ Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ugledate mlađak, zapostite, a kada ga ponovo ugledate, prestanite postiti. Ako zbog oblaka ne budete u stanju vidjeti mlađak, onda mjesec ša’ban upotpunite trideset dana.”

1910./ Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da se Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zakleo da mjesec dana neće prilaziti svojim suprugama[10], a kada je prošlo dvadeset i devet dana, početkom dana ili predvečer, otišao je kod svojih supruga, pa mu je rečeno: “Ti si se zakleo da nećeš posjećivati supruge mjesec dana?” “Mjesec ima i dvadeset i devet dana”, rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

1911./ Enes, radijallahu anhu, rekao je: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zakleo se da mjesec dana neće prići svojim suprugama, a bio je iščašio nogu, pa se povukao u svoju sobicu na spratu, gdje je ostao dvadeset i devet noći, a potom je napustio tu sobicu. Rekoše mu: ‘Allahov Poslaniče, zar se nisi zavjetovao da suprugama nećeš prilaziti mjesec dana?’, a on odgovori: ‘Mjesec ima i dvadeset i devet dana.’”

Nastaviće se…

________________

[1] Sintagma “kavluz-zur”, upotrijebljena u hadisu, odnosi se prvenstveno na laž, ali obuhvata i svaki drugi vid ružnog i grešnog govora, koji kasnije vodi čovjeka u činjenje loših djela.

[2] Hadis je citiran i pod brojem 6057.

[3] Kada se radi o obaveznim djelima – farzovima, musliman ne treba skrivati od drugih da ih čini, pa nije zabranjeno da javno kaže da redovno klanja namaze, da daje zekat, da posti ramazan i da je obavio hadž. Zbog toga je muslimanu koji posti ramazan, u slučaju da ga neko bude vrijeđao ili ga provocirao, dozvoljeno, i to bez ikakve pokuđenosti, da javno kaže da posti i da tako da do znanja da ne želi ulaziti u svađu niti prepirku. Što se tiče dobrovoljnih djela, poput nafila-namaza ili dobrovoljnog posta, muslimanu je bolje da krije ta djela, pa ako ga neko bude vrijeđao dok posti dobrovoljni post, bolje je da na neki drugi način da do znanja da ne želi ulaziti u raspravu i da pokuša izbjeći da javno kaže da posti.

[4] Mogućnost ovdje obuhvata dvije stvari, a to je tjelesna sposobnost za spolni odnos i materijalna sposobnost za uzdržavanje supruge i porodice.

[5] Na ovom mjestu, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doslovno je kazao da će post za čovjeka biti škopljenje, tj. kastriranje, a misli se na to da će post u čovjeku uveliko umanjiti ili čak u potpunosti eliminirati strasti. Hadis je citiran i pod brojem 5065, 5066.

[6] Verziju ovog hadisa koju u ovom naslovu navodi imam Buhari, bilježi Muslim, broj 1081. Prvi mlađak jeste mlađak mjeseca ramazana, a drugi je mlađak mjeseca ševvala.

[7] Jevmu šekk ili sumnjivi dan jeste dan za koji, zbog nemogućnosti da se vidi mlađak, nije sigurno da li je posljednji dan mjeseca ša’bana ili prvi dan ramazana i taj dan ne treba postiti iz predostrožnosti jer je to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio. U hadisu koji bilježi Tirmizi, broj 2334, Sila b. Zufer kazao je: “Jednog dana u vezi s kojim se sumnjalo da li je prvi dan ramazana, bili smo kod Ammara b. Jasira. On iznese pečenu ovcu, a neki ljudi se odmakoše nakon čega Ammar reče: ‘Ko bude postio ovog dana, taj je nepokoran Ebu Kasimu, sallallahu alejhi ve sellem.’”

[8] Vidjeti pojašnjenje uz hadis broj 1900. Hadis je citiran i pod brojem 1900, 1907.

[9] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prstima je pokazao da lunarni, hidžretski, mjesec u osnovi ima dvadeset i devet dana jer je, nakon što je dva puta pokazao svih deset prstiju dvije ruke, treći put podvio palac i tako pokazao dvadeset i devet prstiju. Lunarni mjesec, naravno, može imati i trideset dana.

[10] Ova vrsta zakletve poznata je kao īlā, a to znači da se čovjek zakune Allahom da sa svojom suprugom neće imati intimni odnos u periodu koji je duži od četiri mjeseca. Ako se u periodu od četiri mjeseca predomisli i odluči s njom nastaviti intimni život, potrebno je da se iskupi za prekršenu zakletvu, a ako dočeka puna četiri mjeseca i nakon toga odmah počne s njom initmni život, tada nije dužan iskupiti se za zakletvu jer je nije prekršio. Ukoliko i nakon četiri mjeseca odbije da s njom ima intimni odnos, grešan je i tada će ga kadija ili islamska vlast primorati da odabere hoće li nastavi s njom živjeti intimni život ili će joj dati razvod braka kako bi se nakon isteka ideta mogla opet udati. O tome je Uzvišeni Allah, u suri El-Bekara, 226–227, kazao: “Onima koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, rok je samo četiri mjeseca; i ako se vrate ženama – pa, Allah zaista prašta i milostiv je; a ako odluče da se rastave – pa, Allah doista sve čuje i zna.”

Share This Article
Leave a comment