Odabrani hadisi o postu iz Sahiha imama Buharije (2.dio)

Musaid

Prijevod i komentar: Amir Durmić

4. Na džennetska vrata Rejjan ući će samo postači

1896. Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Džennetu postoje vrata koja se zovu Rejjan.[1] Na Sudnjem danu na ta će vrata ući samo postači i niko drugi. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Oni će doći, i niko osim njih na ta vrata neće ući. A kada uđu, zatvorit će se i niko više na njih neće ući.”

1897. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko na Allahovom putu udijeli po par[2], bit će pozvan sa svih vrata Dženneta: ‘Allahov robe, to je veliko dobro!’[3] Ko bude redovno i ustrajno obavljao namaz, bit će pozvan sa Vrata namaza. Ko se bude borio na Allahovom putu, bit će pozvan sa Vrata džihada. Ko bude postio, bit će pozvan sa vrata Rejjan, a ko bude dijelio milostinju, bit će pozvan sa Vrata milostinje.’ Tada Ebu Bekr, radijallahu anhu, upita: ‘Allahov Poslaniče, draži si mi od oca i majke, s kojih god vrata čovjek bude pozvan, uspio je, ali da li će iko biti pozvan sa svih vrata?’ ’Da’, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ’i nadam se da ćeš ti biti jedan od njih!’”

5. Da li se kaže ramazan ili mjesec ramazan i mišljenje da je i jedno i drugo dozvoljeno

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko isposti ramazan…”, i: “Neka niko od vas ne preduhitri ramazan…”[4]

  1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi ramazan, otvore se vrata Dženneta…”[5]
  2. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada nastupi mjesec ramazan, otvore se nebeske kapije, a zatvore se vrata Džehennema i šejtani se stavljaju u okove.”
  3. Jahja b. Bukejr prenosi od Lejsa, on od Ukajla, on od Ibn Šihaba, on od Salima, a on od Ibn Omera, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ugledate mlađak, zapostite, a kada ga ponovo ugledate, prestanite postiti. Ako zbog oblaka ne budete u stanju vidjeti mlađak, onda (početak ili kraj ramazana) odredite računanjem.”

Prenosilac Abdullah b. Sali rekao je: “Prenio mi je Lejs od Ukajla i Junusa: ‘…kada ugledate mlađak mjeseca ramazana.’”

  1. Post ramazana s ubjeđenjem da je taj post obligatan, računajući na Allahovu nagradu, uz iskren nijet da se posti u Njegovo ime

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…zatim će ljudi biti proživljeni shodno svojim nijetima.”[6]

  1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko provede Lejletul-kadr klanjajući i vjerujući u nagradu koja je obećana za ibadet u toj noći te se bude nadao toj nagradi, bit će mu oprošteni grijesi koje je ranije učinio, a ko bude postio ramazan vjerujući da mu je to dužnost i nadajući se da će za to biti nagrađen, bit će mu oprošteni prošli grijesi.”[7]

Nastaviće se…

_____________________________

[1] Rejjan je ime jednih džennetskih vrata na koja će ući samo postači. Riječ “er-rejjan” izvedenica je od riječi “rejjun”, što u arapskom jeziku znači “natapanje, gašenje žeđi”, tako da ime ovim vratima sasvim odgovara, jer se podudara sa stanjem i okolnostima u kojem se nalaze postači. Iako se leksičko značenje ove riječi uglavnom odnosi na gašenje žeđi, a ne na utoljavanje gladi, odnosno sitost, ipak gašenje žeđi donekle podrazumijeva i sitost, a postačima je žeđ dakako teže podnositi od gladi.

[2] U komentarima ovog dijela hadisa nailazimo na mnoga tumačenja šta se konkretno time misli. Prije svega, neki učenjaci smatraju da se radi o tome da vjernik dva puta udijeli istu vrstu imetka, naprimjer dva konja, dvije deve, dvije ovce, dva magarca itd., ili odjednom, ili da to uradi naizmjenično, naprimjer prvo jednog konja, pa onda nakon nekog vremena i drugog, a tako i ostale vrste spomenutih životinja ili bilo koje druge vrste imetka, poput dva odijela ili dva para obuće, dvije pogače, dvije mjerice hrane itd. Ovakvim postupkom čovjek bi sebe navikao na kontinuirano udjeljivanje imetka na Allahovom putu te bi mu dijeljenje milostinje postao običaj u kojem istrajava. Drugi kažu da se misli na dvije vrste imetka koje su međusobno slične, ali se zajedno smatraju “parom”, kao npr. zlatnike i srebrenjake, konja i kobilu, devu i mužjaka deve itd.

[3] Odnosno, to što si učinio na dunjaluku za tebe je veliko dobro jer ti se zbog toga Allah smilovao i učinio da to bude jedan od razloga tvog ulaska u Džennet. Prema drugom tumačenju, različite skupine meleka će stajati pored različitih džennetskih vrata i svaka će skupina pojedinačno zvati ljude da uđu na vrata na kojima oni stoje govoreći im: “Allahov robe, dobro je za tebe da uđeš na ova vrata!”

[4] U ovim i sličnim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je samo “ramazan”, a ne “mjesec ramazan”, dok je u drugim hadisima koje će imam Buhari navesti, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao “mjesec ramazan”, što ukazuje na to da je i jedno i drugo dozvoljeno.

[5] Hadis je citiran i pod brojem 1899, 3277.

[6] Nafi b. Džubejr b. Mut’im prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Jedna će vojska krenuti u pohod na Kabu, pa kada dođe do velikog pustinjskog prostranstva Bejda , svi iz te vojske propast će u zemlju, od prvog do zadnjeg.’ Tada sam ga upitala: ‘Allahov Poslaniče, kako će propasti u zemlju od prvog do zadnjeg kada će među njima biti i onih koji su trgovali po pijacama , a i onih koji nisu iz te vojske?’, a on reče: ‘Propast će u zemlju od prvog do zadnjeg, a zatim će biti proživljeni shodno svojim nijetima.’” Buhari,  2118.

[7] Pod izrazom: “vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi”, podrazumijeva se da će postiti čvrsto vjerujući da je post mjeseca ramazana farz – stroga obaveza, želeći doći do nagrada koje sa sobom nosi ovaj mjesec, posteći rado, ne mrzeći i ne prezirući post.

Share This Article
Leave a comment