Odabrani hadisi o postu iz Sahiha imama Buharije (1.dio)

Musaid

Dužnost posta mjeseca ramazana

Prijevod i komentar: Amir Durmić

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan onima prije vas, da biste bili bogobojazni…” (El-Bekara, 183)

  1. Talha b. Ubejdullah, radijallahu anhu, kazuje: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je neki čovjek razbarušene kose i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, obavijesti me šta mi je od namaza Uzvišeni Allah strogo propisao.’ ‘Obavezan si klanjati pet dnevnih namaza, a ostale, ako želiš, klanjaj dobrovoljno’, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Beduin potom reče: ‘Obavijesti me koji mi je post Uzvišeni Allah strogo propisao.’ ‘Obavezan si postiti mjesec ramazan, a ostalim danima, ako želiš, posti dobrovoljno’, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Obavijesti me šta mi je Allah strogo naredio u pogledu zekata’, reče ponovno beduin, nakon čega mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio sve islamske dužnosti. Beduin tada reče: ‘Tako mi Onoga Koji ti je ukazao počast, ja ništa neću dodavati od onoga što je dobrovoljno niti ću umanjivati išta od onoga što je obavezno’, nakon čega Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Ako je istinu rekao, spasio se’, ili je rekao: ‘ući će u Džennet ako je istinu rekao.’”
  2. Nafi prenosi da je Ibn Omer, radijallahu anhu, rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, postio je na dan Ašure i naredio je da se posti tog dana. Kada je naređen ramazanski post, post dana Ašure je izostavljen.” Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, više nije postio tog dana, osim kada bi se podudario s danom u kojem je uobičajeno postio.[1]
  3. Aiša, radijallahu anha, prenosi da su Kurejšije u predislamskom dobu postili na dan Ašure, pa je i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se posti taj dan, a nakon što je naređen post mjeseca ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko hoće, neka i dalje posti na dan Ašure, a ko neće da ga posti, neka ga i ne posti.”

Vrijednost posta

  1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post je štit, pa kada neko od vas bude postio, neka ne govori ružno i neka se ne ponaša kao neznalica. Ukoliko ga neko bude napadao ili vrijeđao, neka mu kaže: ‘Ja postim! Ja postim!’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, zadah iz usta postača prijatniji je Allahu od mirisa miska. Uzvišeni je Allah rekao: ‘Postač ostavlja hranu, piće i strasti zbog Mene. Post je Moj i Ja za njega nagrađujem, a svako dobro djelo nagrađuje se deseterostruko.’”

Post je iskup za grijehe

  1. Džami prenosi od Ebu Vaila da je Huzejfa, radijallahu anhu, rekao: “Omer, radijallahu anhu, upitao je: ‘Ko je od vas upamtio ono što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao u pogledu fitne – smutnje?’, pa sam rekao: ‘Ja sam ga čuo kada je rekao: ‘Za prijestupe koje čovjek učini kada bude stavljen na kušnju u pogledu svoje porodice, imetka i komšije iskup su namaz, post i sadaka.’ Omer reče: ‘Nisam te o tome pitao, nego o iskušenju koje će se talasati poput morskih valova.’ Rekoh: ‘Između tebe i tog iskušenja vrata su zatvorena.’ Omer na to upita: ‘Hoće li se ta vrata otvoriti ili će biti razbijena?’ Odgovorih: ‘Bit će razbijena!’ Na to Omer reče: ‘Onda je za očekivati da se ta vrata više neće zatvoriti do Sudnjega dana.’” Ebu Vail kaže: “Rekli smo Mesruku da ode kod Huzejfe i da ga upita da li je Omer znao ko su ta vrata, pa ga je i upitao, a on je odgovorio: ‘Da, baš kao što je znao da poslije dana dolazi noć.’”

Nastaviće se…

____________________

[1] Ašura je deseti dan mjeseca muharrema. Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, nakon što je propisan post mjeseca ramazana, više nije postio dan Ašure bojeći se da će tako posebno veličati dan koji se svetkovao u predislamskom dobu, a postio bi ga samo ukoliko bi se podudaralo da je dan Ašure onog dana kada je on uobičajeno postio dobrovoljni post. Ovo je naravno bilo iznimno mišljenje ovog ashaba u kojem ga nisu slijedili drugi ashabi jer je u više vjerodostojnih hadisa zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podstakao muslimane da poste ovaj dan. U hadisu koji bilježi Muslim, broj 1162, Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na dan Ašure pa je rekao: “Iskupljuje grijehe iz prošle godine.” Valja napomenuti da Ibn Omer, radijallahu anhu, drugima nije osporavao post dana Ašure. Hadis je citiran i pod brojem 2000, 4501.

Share This Article
Leave a comment