Pojašnjenje da je dozvoljeno piti stojeći, ali da je bolje i potpunije piti sjedeći

Musaid

Na dozvoljenost pijenja stojeći ukazuje hadis koji prenosi Ummu Sabit Kebša bint Sabit, a koji smo naveli i pojasnili pod brojem 764, u poglavlju “Pokuđeno je piti s grlića mješine ili bilo kakve slične posude i pojašnjenje da je takav postupak izričito pokuđen, ali ne i strogo zabranjen (haram)”.

 1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Pojio sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zemzem-vodom, a on ju je pio stojeći.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/81, i Muslim, 2027.

Propisi, pouke i poruke

– U potrebi i nuždi dozvoljeno je piti stojeći, kao recimo kada se čovjek nalazi na mjestima gdje vlada velika gužva, kao naprimjer kod Zemzem-izvora, ili kada se radi o velikoj i teškoj mješini koja je negdje okačena, a on nije u stanju da pronađe manju posudu kako bi u nju nasuo manju količinu vode. Detaljnije pojašnjenje ovog propisa navest ćemo malo kasnije.

 1. Nezzal b. Sebra, radijallahu anhu, pripovijeda: “Alija, radijallahu anhu, došao je na vrata Er-Rahbe i tu se napio stojeći. Nakon toga, rekao je: ‘Uistinu sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da pije ovako kako mene vidite da pijem.’” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 10/81.

Manje poznata značenja

vrata Er-Rahbe – inače, pojam er-rahbe odnosi se na neki veliki i široki prostor, a ovdje se misli na vrata prostranog džamijskog dvorišta u Kufi.

Propisi, pouke i poruke

– Kada učenjak primijeti da su ljudi počeli izbjegavati neki postupak ili neko djelo za koje je on siguran da je šerijatski dozvoljeno, potrebno je da im pojasni dotični propis i kaže im šta je u vezi s tim pitanjem istina, jer bi se u suprotnom moglo desiti da nakon nekog vremena ljudi taj postupak počnu smatrati strogo zabranjenim, tj. haramom.

– Kada bude postojala osnovana sumnja da će ljudi neko dozvoljeno djelo proglasiti zabranjenim, učenjaku je obaveza da što prije obznani propis dotičnog djela pa makar o njemu i ne bio upitan, a ako ga neko o tome upita, onda će svakako i potvrditi njegovu dozvoljenost.

– Kada neko kod određene osobe primijeti nešto što nije primjereno ili nešto što je pogrešno, ne treba je direktno prozivati niti jasno naglašavati o čemu se radi, već treba indirektno upozoriti na takvo ponašanje, i zato je Alija, radijallahu anhu, rekao: “Uistinu postoje oni koji smatraju da je pijenje stojeći zabranjeno…”

 1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “U vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeli smo hodajući, a pili smo stojeći.” Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Tirmizi, 1880, Ibn Madža, 2301, Ahmed, 2/108, i Darimi, 2/120, bilježe ga od Hafsa b. Gajjasa, koji ga prenosi od Ubejdullaha b. Omera, a on od Nafia.

Tirmizi kaže: “Imajući u vidu ovaj lanac prenosilaca, ovaj je hadis hasen-garib. Imran b. Džerir ovaj hadis prenosi od Ebu Bezerija, a on od Ibn Omera, a potonji Ebu Bezeri zove se Jezid b. Utarid.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan. Svi prenosioci su pouzdani.

Popratnu predaju koju smo naveli od Ebu Bezerija bilježe Ahmed, 2/12, 24, 29, i Darimi, 2/120, a Ebu Bezeri je makbul – prihvatljiv prenosilac.

 1. Amr b. Šuajb prenosi od svoga oca, a ovaj od svoga djeda, radijallahu anhu, da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako pije i stojeći i sjedeći.” Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

 Dokumentacija hadisa

Hadis je dobar. Bilježi ga Tirmizi, 1883, sa dobrim lancem prenosilaca.

 1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se pije stojeći. Katade kaže: “Priupitali smo Enesa o jelu u takvom (stojećem) položaju, a on reče: ‘To je gore i ružnije.’” Muslim.

U drugoj predaji navodi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjivao da se pije stojeći.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 2024 i 113, a drugu predaju također bilježi Muslim, 2024.

 1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne pije stojeći, a ako to u zaboravu učini, onda neka povrati (ono što je popio).” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 2026. U lancu prenosilaca ovog hadisa nalazi se i Omer b. Hamza el-Amri, čiju smo nepouzdanost pojasnili kod hadisa pod brojem 685, u poglavlju “O čuvanju tajne”.

Međutim, ovaj hadis bilježe i Ahmed (7990 – valorizacija Ahmed Šakir) i Darimi, 2/121, od Šu‘be koji od Ebu Zijada et-Tahhana prenosi da je čuo Ebu Hurejru, radijallahu anhu, da kazuje kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio nekog čovjeka da pije stojeći pa mu je rekao: “Povrati (to što si popio)!”, a on upita: “Zbog čega?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu reče: “Da li bi bio zadovoljan da zajedno s tobom pije mačka?” “Ne bih, Allahov Poslaniče”, reče čovjek. Na to mu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: “Sada je s tobom pio neko ko je mnogo gori od mačke – šejtan.”

Lanac prenosilaca ove predaje je ispravan. Prenosioci su pouzdani, a spomenutog Ebu Zijada, Ibn Mein je opisao kao pouzdanog.

Sličnu predaju bilježi i Ahmed (7796 – valorizacija Ahmed Šakir) preko E‘ameša, koji je prenosi od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da onaj ko pije stojeći zna šta se nalazi u njegovom stomaku, odmah bi povratio (ono što je popio).”

Kažem: Ova je predaja, koja podupire i pojačava predaje koje smo već naveli – vjerodostojna.

Sve u svemu, ukoliko se u obzir uzmu svi putevi kojima je citirani hadis prenesen od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, možemo zaključiti da je vjerodostojan, kako je to ustvrdio Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, u Fethul-Bariju, 10/83.

Propisi, pouke i poruke

Hadisi koje smo naveli, zbunili su neke učenjake i učinili im se problematičnim, tako da su u pogledu njih zastupali potpuno pogrešna mišljenja i neutemeljene stavove. Neki od njih usudili su se slabim proglasiti neke od citiranih hadisa, a u stvarnosti ti hadisi niti su slabi, niti postoji stvarni problem, kao ni kontradiktornost među njima. U cilju pojašnjenja ovih hadisa i uklanjanja prividne kontradiktornosti, učenjaci su slijedili neke od sljedećih metoda:

 1. Preferiranje, tj. davanje prednosti jednoj skupini hadisa nad drugom, smatrajući da su hadisi koji ukazuju na dozvolu pijenja u stojećem položaju pritvrđeniji i vjerodostojniji od hadisa u kojima se ovakvo nešto zabranjuje.
 2. Derogacija, tj. neki su smatrali da su hadisi u kojima se zabranjuje pijenje stojeći derogirani hadisima kojima se takav način pijenja dozvoljava, potkrepljujući ovo mišljenje praksom pravednih halifa, kao i većine ashaba i tabiina, koji su to dozvoljavali.

Ibn Hazm, Allah mu se smilovao, u potpunosti je obrnuo situaciju te tvrdi da su hadisi koji dozvoljavaju pijenje stojeći derogirani hadisima u kojima je to zabranjeno, držeći se jedne od temeljnih šerijatskih postavki i pravila koje kaže da je sve u osnovi dozvoljeno sve do trenutka kada dođe validan šerijatski argument koji će zabraniti dotičnu stvar. Dakle, on tvrdi da su hadisi u kojima se zabranjuje pijenje stojeći ustvari taj argument koji je zabranio ono što je samo po sebi u osnovi bilo dozvoljeno i da su ti hadisi potvrdili šerijatski propis o zabrani pijenja u stojećem položaju. Stoga, shodno mišljenju Ibn Hazma, onaj ko pijenje stojeći smatra dozvoljenim, nakon što je njegova zabrana potvrđena mnogim hadisima, takav tu tvrdnju mora i argumentirati.

 1. Neki su ove hadise pokušali protumačiti na jedan potpuno neosnovan način tvrdeći da pojam “piti stojeći” ustvari znači “piti hodajući”, a drugi su opet rekli da se zabrana pijenja stojeći odnosi na one koji pri tome nisu spomenuli Allahovo ime, tj. nisu proučili bismillu.
 2. Spoj i usklađivanje svih hadisa koji govore na ovu temu. Neki su učenjaci pokušali “pomiriti” i uskladiti sve hadise koji govore i o dozvoli i o zabrani pijenja u stojećem položaju, te su rekli da hadisi u kojima se to zabranjuje upućuju na pokuđenost, a ne na strogu zabranjenost ovog djela, što se jasno očituje iz hadisa u kojima je to dozvoljeno.

Kažem: Metoda usklađivanja svih prenesenih predaja najljepša je i najpreča metoda po kojoj svakako treba postupiti. Ove je hadise moguće “pomiriti” i uskladiti na jedan vrlo lijep način. Naime, hadisi koji govore o zabrani pijenja stojeći po svojoj vanjštini jasno upućuju da je takvo nešto haram, tj. strogo zabranjeno. Kada pri tome uzmemo u obzir i indicije koje ćemo navesti, jednostavno ne možemo reći ništa drugo osim da je zabranjeno pijenje vode u stojećem položaju. Radi se o sljedećim indicijama:

 • jasna zabrana pijenja u stojećem položaju,
 • pojašnjenje da šejtan pije stojeći,
 • korenje i kritiziranje onoga ko pije na ovakav način,
 • naredba da povrati onaj ko je pio stojeći.

Svi hadisi koji upućuju na dozvolu pijenja stojeći, govore o tome kao o praksi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. da je on tako radio, a ne da je to riječima dozvolio. Kada se radi o potvrđivanju općeg šerijatskog propisa, onda se riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, daje prednost nad njegovim djelima, jer ono što je on radio i kako je postupao u određenim situacijama može biti neka od njegovih posebnosti koje su specifične samo za njega i ne važe za ostale pripadnike njegovog ummeta. Pored toga, dozvola pijenja u stojećem položaju može se odnositi na neke specifične i iznimne situacije, kao naprimjer kada se radi o gužvi ili kada je mješina s vodom obješena o nešto i visi.

Što se tiče ostalih vidova tumačenja ovih hadisa koje smo naveli, vidljivo je da su ona neutemeljena i da nemaju nikakvu težinu. Pogotovo je ništavna tvrdnja da je jedna skupina hadisa derogirala drugu, jer se po pravilu derogacija nikada i ne razmatra kao moguća solucija ukoliko postoji mogućnost da se usklade prividno kontradiktorni hadisi. Isto tako, praksa ne može derogirati propis koji je utemeljen tekstualno, tj. riječima (Uzvišenog Allaha ili Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem), kako je to poznato i potvrđeno kod učenjaka usuli-fikha, odnosno šerijatskopravne metodologije. Ovo je mišljenje koje smatramo ispravnim, a Allah je Onaj koji upućuje na istinu.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

______________

 

Share This Article
Leave a comment