Zajedničko jelo

Musaid

 

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana spremljena za dvojicu, dovoljna je trojici, a hrana pripremljena za trojicu, dovoljna je četverici.” Muttefekun alejhi.
  1. Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: “Hrana za jednu osobu dovoljna je dvojici, hrana za dvije osobe dovoljna je četverici, a hrana za četvericu dovoljna je osmerici.” Muslim.

Ova dva hadisa navedena su i pojašnjena pod brojem 565, u šezdeset drugom poglavlju, “Davanje prednosti i međusobno darivanje”.

Poglavlje stotinu jedanaesto

KODEKS LIJEPOG PONAŠANJA PRILIKOM PIĆA, O TOME DA JE PRILIKOM PIJENJA LIJEPO TRI PUTA “OTPUHNUTI” VAN POSUDE (NAPRAVITI TRI KRAĆA PREDAHA), O POKUĐENOSTI PUHANJA U POSUDU, I O TOME DA JE LIJEPO I POHVALNO DA POSUDA S TEKUĆINOM “KRUŽI” MEĐU PRISUTNIMA, POČEVŠI OD ONOGA KOJI JE PRVI PIO, PA TAKO REDOM, SVIMA OSTALIMA S DESNE STRANE

  1. Enes, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pio na tri duška – predaha (tj. kada bi pio neku tekućinu, napravio bi tri kraće stanke). Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/92, i Muslim, 2028.

Propisi, pouke i poruke

– Sunnet je piti na tri duška – predaha, tj. da se pri pijenju neke tečnosti naprave tri kraće stanke. Takav način pijenja prijatniji je, bolji i zdraviji.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte piti na jedan dušak[1] (naiskap) kao što to čine deve, već pijte na dva ili tri duška. Prije pijenja izgovorite bismillu, a kada završite, onda se zahvalite Allahu (recite elhamdulillahi).” Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen.

Dokumentacija hadisa

Hadis je daif – slab. Bilježi ga Tirmizi, 1885, s lancem prenosilaca u kojem se nalazi Jezid b. Sinan er-Rehavi koji je nepouzdan, a i njegov je šejh, od kojeg prenosi, anoniman.

Propisi, pouke i poruke

Imajući u vidu da ovaj hadis nije vjerodostojan, onda se ne treba ni osvrtati na njegovo značenje, jer vjerodostojni hadisi koji se prenose na ovu temu sasvim su dovoljni.

  1. Od Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio uzimanje predaha (da se otpuhuje) nad posudom za piće. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/253, i Muslim, 267 i 65.

Propisi, pouke i poruke

– Zabranjeno je uzimati predah iznad posude, pogotovo kada se iz nje pije, jer u jednoj predaji navodi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas bude pio (neku tečnost), neka ne uzima predah iznad nje…”.

– Hadis potiče na besprijekornu čistoću i vođenje računa o njoj, jer ukoliko neko bude uzimao predah iznad posude iz koje jede ili pije, postoji mogućnost da će mu pri tome iz usta izaći pljuvačka, slina ili ružan zadah, te da će na takav način opoganiti hranu ili piće.

– Puhanje u hranu ili piće smatra se gorim i na većem je stepenu pokude od uzimanja daha nad posudom u kojoj se nalazi hrana ili piće.

  1. Enes, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom doneseno mlijeko pomiješano s vodom. S njegove desne strane nalazio se neki pustinjak, a s lijeve Ebu Bekr, radijallahu anhu. Nakon što se napio, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mlijeko dade ovom pustinjaku i reče: “Prvo pije onaj ko je s desne strane, pa tako redom.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 5/201, i Muslim, 2029.

Propisi, pouke i poruke

– Ukoliko je osoba s lijeve strane uglednija i na većem stepenu vrijednosti od osobe koja se nalazi s desne strane čovjeka koji pije, lijepo je da on (osoba koja pije) zatraži dozvolu od onoga ko je na desnoj strani da prvo s pićem ponudi onoga s lijeve strane. Ako to osoba na desnoj strani ne dozvoli, na što ima i pravo, onda će prva i piti.[2]

– Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vodio je računa o tome da u svemu daje prednost desnoj strani.

  1. Sehl b. Sa‘d, radijallahu anhu, pripovijeda da je jednom prilikom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, doneseno neko piće pa ga se i napio. S njegove desne strane bio je neki dječak, a s lijeve strane bili su stariji ljudi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je dječaka: “Dozvoljavaš li mi da prvo njih počastim?”, a dječak odgovori: “Ne, tako mi Allaha, nikome neću dati prednost u udjelu koji mi dolazi od tebe, Allahov Poslaniče!”, pa mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to piće dade u ruku. Muttefekun alejhi.

Dječak koji se spominje u hadisu je Abdullah b. Abbas, radijallahu anhuma.

Ovaj je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 569, u šezdeset trećem poglavlju, “Natjecanje u pogledu budućeg svijeta i prakticiranje postupaka kojima se zadobija bereket”.

 

 ______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

[1] Kod nas se u žargonu za ovakav način pijenja kaže “na eks”. (op. prev.)

[2] Bilo bi primjerenije da je ova korist spomenuta nakon hadisa koji slijedi, jer on direktno o tome i govori. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment