Vrijednost požurivanja s iftarom, čime se iftari i šta se kaže nakon iftara (2. dio)

Musaid

 

  1. Od Omera b. Hattaba, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se sa ove strane pojavi noć, a u ovom pravcu uzmakne dan, i kada sunce zađe, postač je već iftario.”[1] Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/196, i Muslim, 1100.

Manje poznata značenja

kada se noć pojavi sa ove strane – sa istoka.

a dan uzmakne u ovom pravcu  – izgubi se u pravcu zapada.

postač je već iftario – sa stanovišta šerijatskog propisa, računa se kao da se iftario jer je nastupilo iftarsko vrijeme, iako u stvarnosti nije prekinuo post.

Propisi, pouke i poruke

– U vrijeme iftara moraju se vidjeti obrisi noći.

– Prekidanje posta, odnosno vrijeme iftara, legitimno je nakon ispunjavanja sljedeća tri uvjeta: približavanje noći, odlazak dana i potpuni zalazak sunčevog diska.

– Ove tri stvari u suštini dolaze zajedno i neodvojive su jedna od druge, premda se ponekad čini da nije tako.

– Kada se ispune ova tri uvjeta, gledano sa šerijatskopravnog aspekta, postač je već prekinuo post, a ukoliko se i dalje nastavi sustezati od jela i pića zbog navodne predostrožnosti, u tom slučaju postupa suprotno sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ne samo da zbog toga neće imati nikakve nagrade, već će snositi grijeh i odgovornost jer čini ono što kolidira sa Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, praksom, a i tekst prethodno citiranog hadisa potvrđuje da je post prekinut nakon ispunjavanja navedenih uvjeta.

  1. Od Ebu Ibrahima Abdullaha b. Ebu Evfaa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a on je postio, pa kada je sunce zašlo, on reče jednom od prisutnih[2]: ‘Siđi (sa jahalice) i razmuti nam (kašu)!’ ‘Allahov Poslaniče, a da sačekaš mrak?’, reče ovaj. ‘Sjaši i razmuti nam (kašu)!’, opet reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Ali još je dan?!’, ponovi ovaj. ‘Sjaši i razmuti nam (kašu)!’, ponovno naredi Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj tada sjaha, pa im umuti (kašu). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada to popi, a potom reče: ‘Kada vidite da je noć došla odavde, za postača je nastupio iftar’, a zatim je rukom pokazao prema istoku.” Muttefekun alejhi.

Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi “razmuti nam”, znače: zamijesi nam prekrupu[3] s vodom.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/198, i Muslim, 1101.

Propisi, pouke i poruke

– Dozvoljeno je tražiti pojašnjenje i za ono što je na prvi pogled sasvim očito i jasno jer postoji mogućnost da se time želi nešto drugo od onoga što se čini očitim. Ovo se može razumjeti iz toga što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na neki način odobrio prigovore ovog ashaba i nije ga ukorio zbog toga što odmah nije poslušao njegovu naredbu.

– Pohvalno je požuriti sa iftarom.

– Nikada i ni u kojem slučaju nije obaveza postiti dio noći, već čim se potvrdi zalazak sunca, istog je trena dozvoljeno iftariti.

– Pojedincu je dozvoljeno da imama opomene kada pomisli da je određenu stvar učinio u zaboravu, a ukoliko on ni nakon trećeg puta ne obrati pažnju na prigovor, tada ga više ne treba ni opominjati.

–  Hadis pojašnjava vrijeme prestanka posta. Dakle, kada se potvrdi da je sunce zašlo, to je dovoljno da se post može prekinuti, a zalazak sunca utvrđuje se kada sunčev disk u potpunosti nestane iz trenutnog vidokruga, nakon čega polahko dolazi noć a iščezava dan, baš onako kako se spominje u verziji ovog hadisa koju bilježi Abdurrezzak u El-Musannefu, u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Da se neko od vas potrudio da ga vidi sa svoje deve, vidio bi ga…”, misleći na sunce.

– Ono što se potvrdi šerijatom pravosnažnije je od onoga što se potvrdi nekim čulom. Naime, u ovom hadisu vidimo da je Bilal, radijallahu anhu, Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, više puta ponavljao nekoliko sličnih fraza kojima mu je saopćio ono što su percipirala njegova čula, a što je smatrao ispravnim. Prvi put mu je kazao: “A da sačekaš dok se smrači?”, kako je zabilježeno u predaji koju bilježi Buhari, a drugi put mu je rekao: “Ali još je dan!”, međutim, i pored toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, više mu je puta ponovio svoj zahtjev naglašavajući tako da se tu radi o šerijatskoj presudi koja je pravosnažna bez obzira na sve drugo.

– Hadis ukazuje na to da razum ne može imati prednost nad šerijatom, niti mu smije suditi.

  1. Od Selmana b. Amira ed-Dabbijja, radijallahu anhu, druga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas hoće iftariti, neka se iftari datulama, a ako ne nađe datule, onda vodom, jer je ona čista.” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Ovaj hadis naveden je i pojašnjen pod brojem 332, u četrdesetom poglavlju, “Dobročinstvo prema roditeljima i održavanje rodbinskih veza”.

  1. Enes, radijallahu anhu, prenosi da bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prije nego što bi klanjao (akšam) namaz, običavao iftariti svježim datulama (ar. rutab), a kada ne bi bilo svježih datula, iftario bi suhim datulama (ar. temr), a ako ne bi imao ni suhih datulica, onda bi popio nekoliko gutljaja vode. Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže je da je hasen.

Dokumentacija hadisa

 Ovo je vjerodostojno potvrđeno kao postupak Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Hadis takvog značenja prethodno je spomenut pod brojem 332, u četrdesetom poglavlju, “Dobročinstvo prema roditeljima i održavanje rodbinskih veza”.

Propisi, pouke i poruke

– Iftar[4] slijedi odmah nakon ezana ili odmah nakon što se ispuni uvjet za dozvolu prekidanja posta, ali prije klanjanja akšam-namaza, kako bi čovjek lakše i s više koncentracije obavio čin ibadeta, tj. predstojeći akšam-namaz.

– Pohvalno je iftariti se datulama, a ako ih nema, onda vodom. U ovoj preporuci Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koju je uputio svom ummetu, ogleda se njegova velika samilost i pažnja prema njegovim sljedbenicima, baš onako kako je to u svom djelu Zadul-mead, 2/50–51, rekao Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučivao je da se post okonča datulama, a ako ih nema, onda vodom, i u ovome se ogleda njegova krajnja samilost i pažnja prema svom ummetu. Poznato je da se slatko, ukoliko se konzumira na prazan želudac, najbrže apsorbira, i da se na taj način jača tijelo, a posebno vid, koji to osnažuje i pojačava. Datule su medinska poslastica koja je bila njihova osnovna i svakodnevna hrana i omiljena poslastica, a posebno su im bile drage svježe datule.

Što se tiče iftarenja vodom, to je iz razloga što jetra u toku posta izgubi tečnost i postane suha, pa kada se osvježi vodom, onda se u potpunosti okoristi hranom koja se konzumira nakon popivene vode. Zato je najbolje onome ko je žedan i gladan da prije jela popije malo vode, a da nakon toga jede. Uz sve ovo, datule i voda sadrže i druge sastojke koji uveliko utječu na ozdravljenje srca, a koji nisu poznati specijalistima za srčana oboljenja.”

 

_____________

[1] Iz autorovog komentara ovog hadisa koji slijedi, vidi se da on smatra da postač fiktivno prekida post odmah nakon što sunce zađe, bez obzira da li je učinio nešto čime prekida post ili ne, pa je hadis i preveden u tom kontekstu. Međutim, ispravnije je kazati da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, glagol eftare u hadisu  izrekao u perfektu (bukvalno, “postač je iftario”, tj. prekinuo post), kako bi podstaknuo vjernike da požure sa iftarom odmah nakon što sunce zađe. Zbog toga, hadis je bolje prevesti ovako: “….i kada sunce zađe, postač će se (odmah) iftariti”, a Uzvišeni Allah najbolje zna. (op. prev. nakon op. šer. rec.)

[2] U drugim predajama pojašnjeno je da je to bio Bilal, radijallahu anhu. (op. prev.)

[3] Prekrupa je proizvod dobijen grubim mljevenjem različitih vrsta žitarica. (op. prev.)

[4] Misli se na prekidanje posta s nekoliko zalogaja hrane ili gutljaja vode, a ne na obilni objed koji najčešće slijedi nakon klanjanja akšam-namaza. (op. prev.)

________________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment