O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)

Musaid

 

  1. Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao:

“El-hamdulillahi kesiren tajjiben mubareken fihi, gajre mekfijjin ve la muvedde‘in, ve la mustagnen ‘anhu Rabbena!

Hvala Allahu mnogo i neizmjerno, skrušeno i blagoslovljeno. On ni o kome nije ovisan, a o Njemu je sve ovisno!” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 9/580.

Manje poznata značenja

On ni o kome nije ovisan – niko Mu od Njegovih stvorenja nije potreban, On je taj koji hrani, a Njega niko ne hrani, niti On za tim ima potrebu.

Propisi, pouke i poruke

– Jedino Uzvišeni Allah zaslužuje potpunu hvalu i zahvalu, On je Taj koji daje neizmjerne blagodati i raznim vrstama dobra obasipa Svoje robove.

– Potrebe stvorenja ne može podmiriti niko osim Uzvišenog Allaha.

– Sva stvorenja imaju potrebu za Uzvišenim Allahom i o Njemu ovise, a On nema potrebe za njima i On ni o kome nije ovisan.

– Obaveza je zahvaljivati Allahu na svim Njegovim blagodatima, shodno situaciji i okolnostima u kojima se čovjek nalazi.

  1. Muaz b. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko pojede neku hranu, a nakon toga kaže:

‘El-hamdulillahil-lezi at‘ameni haza, ve rezekanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin!

Hvala Allahu koji me je nahranio ovom hranom i opskrbio me bez ikakvog moga truda i udjela’ – takvome će biti oprošteni (mali) grijesi koje je prethodno učinio.” Ebu Davud i Tirmizi, koji je hadis ocijenio dobrim.

Kažem: Imam Tirmizi ocijenio ga je dobrim, kao i hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, i drugi. Njihova je ocjena mjerodavna i ispravna. Naime, spomenuti učenjaci dvoumili su se oko ove predaje, te su je smatrali ili hasen – dobrom, ili pak daif – slabom predajom, a prvo je ispravnije, a Uzvišeni Allah najbolje zna.

Hafiz Zehebi, Allah mu se smilovao, u svom djelu El-Mukiza fi ilmi mustalahil-hadis, str. 28–29, rekao je sljedeće: “Nemoj misliti da hasen hadis ima neko generalno i općenito pravilo pod koje ćeš moći uvrstiti sve hadise ove vrste. Ja u takvo nešto ne vjerujem, niti to smatram ispravnim. Koliko je samo hadisa oko kojih su hadiski eksperti bili neodlučni i u nedoumici da li je dotični hadis hasen, daif ili pak sahih? Štaviše, ponekad jedan te isti učenjak promijeni više mišljenja u pogledu jednog hadisa, pa ga jedan period smatra vjerodostojnim, u drugom periodu smatra ga dobrim i prihvatljivim, da bi ga nakon svega toga možda čak ocijenio slabim. Ovo je istina. Ponekad će neki hadis, koji je u osnovi hasen – dobar, neki učenjak ocijeniti slabim, a zatim će isti taj hadis podići na stepen vjerodostojnosti. Zašto? Jer isti taj hadis za njega, s jedne tačke gledišta, sadrži određeni nedostatak i takav će i biti sve dok on u njemu bude vidio taj nedostatak. Međutim, ako taj nedostatak iz nekog razloga nestane, taj hadis postaje vjerodostojan, po jednoglasnom mišljenju hadiskih stručnjaka.”

Propisi, pouke i poruke

– Neizmjerne su Allahove blagodati koje On daje Svojim robovima. On im je otvorio vrata Svoje milosti i nagrađuje ih iz Svoje neizmjerne plemenitosti.

– Do opskrbe se ne dolazi trudom, snagom i zalaganjem, već isključivo Allahovom dobrotom i Njegovim davanjem.

– Sve što se dešava Allahovim robovima, dešava se Njegovom voljom i dopuštenjem, a nikako njihovim zalaganjem. Ako Mu oni na tome budu zahvalni, on će im povećati Svoje blagodati i dobrotu.

– U hadisu je izrečena i radosna vijest za vjernike, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao oprost grijeha onima koji se Allahu budu zahvaljivali.

 

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

Share This Article
Leave a comment