Knjiga o izricanju hvale i zahvale Uzvišenom Allahu (2. dio)

Musaid

 

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da su Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, u noći Miradža bile ponuđene dvije čaše, u jednoj je bilo vino, a u drugoj mlijeko. Pogledao ih je, pa je odabrao mlijeko. Nakon toga, melek Džibril reče: “Hvala Allahu koji te uputio na ono što je fitra (prirodno i urođeno). Da si odabrao vino, tvoj bi ummet skrenuo s Pravoga puta.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 168.

Ovaj hadis bilježi i Buhari, Fethul-Bari, 6/428, i ova navedena predaja njegova je verzija. Ova je činjenica promakla autoru, tj. imamu Neveviju, Allah mu se smilovao.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis potvrđuje događaj Israa i Miradža, odnosno Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, noćno putovanje prvo iz Mekke u Jerusalem, a odatle dalje, u više nebeske sfere.

– Uzvišeni Allah uputio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da odabere ono što je u skladu sa fitrom, prirodnom urođenošću.

– Mlijeko je odlikovano nad ostalim vrstama hrane.

– Vino (alkohol) najgora je vrsta tečnosti.

– Alkohol je uzrok propasti čitavih naroda jer je on majka zla.

– Pohvalno je i vrlo poželjno da se čovjek zahvali Uzvišenom Allahu i da Ga veliča nakon što mu bude darovana neka od Njegovih blagodati, bile one vidljive ili nevidljive, i da postupi na isti način nakon što Allah od njega otkloni neko zlo. Zato opet kažemo: hvaljen neka je Allah i na početku i na kraju!

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svaka vrijedna stvar (posao) koja se ne započne sa hvalom Allahu, ona je manjkava.” Hadis je dobar. Prenosi ga Ebu Davud i drugi.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis daif – slab. Bilježe ga Ebu Davud, 4840, Ibn Madža, 1894, Nesai, Amelul-jevmi vel-lejla, 494, Ahmed, 2/359, Bejheki, Sunen, 3/208–209, i Ed-Deavat, 1, od Kurre koji ga prenosi od Zuhrija, a on od Ebu Seleme, koji ga prenosi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, pripisujući ga direktno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Rekao je Ebu Davud: “Junus, Akil, Šuajb, i Seid b. Abdulaziz prenose ga od Zuhrija, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kao mursel predaju.”

Njegovo mišljenje dijeli i Bejheki, 3/209.

Kažem: Obojica su željela kazati da je za ovu predaju ispravno reći da je ona mursel predaja.

Isti stav o tom pitanju kategorično je potvrdio i Darekutni, 1/229, rekavši: “Kurre je jedini prenosilac koji ovu predaju prenosi od Zuhrija, a on od Ebu Seleme, a on od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, vežući je tako direktno s Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, drugi su prenosioci ovaj hadis prenijeli od Zuhrija kao mursel predaju, tj. Zuhri ga veže direktno za Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, (bez spomena ashaba), a spomenuti Kurra nije prenosilac koji ima prolaznu ocjenu u prenošenju hadisa. Ovaj hadis prenosi i Sadeka od Muhammeda b. Seida, a on od Zuhrija, koji ga prenosi od Abdurrahmana b. Ka‘ba b. Malika, a on od svoga oca, a on od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, međutim, hadis s ovim lancem prenosilaca nije vjerodostojan, jer su Sadeka i Muhammed b. Seid nepouzdani prenosioci, tako da je za ovaj hadis najispravnije reći da je mursel.”

Ovo navedeno predstavlja mišljenje vrhunskih stručnjaka iz oblasti hadisa i nema sumnje da je njihovo mišljenje mjerodavno, jer prenosioci koji su ovaj hadis prenijeli kao mursel predaju daleko su mnogobrojniji i pouzdaniji od Kurre čije je pravo ime Ibn Abdurrahman el-Meafiri el-Misri i koji je slabo pamtio. Zbog toga ga imam Muslim pri navođenju hadisa nije primarno uzimao u obzir osim u slučaju da je hadis koji prenosi prenesen drugim putevima s vjerodostojnim lancima prenosilaca.

Isto tako, na slabost ovog hadisa ukazuje i svojevrstan idtirab[1] prisutan u metnu hadisa, a to su riječi s kraja hadisa: “…ona je manjkava”, koje se u drugim verzijama navode kao: “…ona je osakaćena”, ili kao: “…ona je sakata”, dok se umjesto riječi: “…koja se ne započne sa hvalom Allahu”, u nekim verzijama navodi: “…koja se ne započne sa spomenom Allaha”.

Što se tiče druge verzije ovog hadisa koji je spomenuo Darekutni, on je, shodno njegovoj ocjeni, slab.

Prenosi ga lično Sadeka sa drugim lancem prenosilaca od Muhammeda b. El-Velida ez-Zubejdija, a on od Zuhrija, a on od Abdullaha b. Ka‘ba b. Malika, koji ga prenosi od svoga oca, pripisujući ga direktno Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Bilježi ga Taberani, 19/68, a od njega ga je zabilježio i Subki u Tabekatuš-Šafiijja, 1/14. Ovaj lanac prenosilaca je slab jer je Sadeka nepouzdan prenosilac. Njegovo pravo ime je Abdullah es-Semin, kako smo to već jednom spomenuli, a predaja koju on prenosi drugačija je od predaje Kurre, kako je to vidljivo, pa zbog ove očite suprotstavljenosti između ove dvije predaje, nije dozvoljeno uzeti jednu od njih kao vid pojačavanja drugih verzija ovog hadisa, kako je to učinio Subki, već baš suprotno, ta kolizija jasno ukazuje na slabost ovog hadisa zbog različitih verzija ove dvojice slabih prenosilaca hadisa.

Manje poznata značenja

svaka vrijedna stvar – bilo šta čemu je šerijat posvetio pažnju.

manjkava – krnjava.

Propisi, pouke i poruke

Lanac prenosilaca ovog hadisa je slab, a uz to, u tekstu hadisa prisutan je idtirab pa se stoga na njega ne treba ni osvrtati. Uzvišeni Allah nije nas zadužio time da obraćamo pažnju na slabe hadise kada posjedujemo one vjerodostojne koji ih zamjenjuju, pa te slabe hadise nije ni dozvoljeno prenositi osim s ciljem upozoravanja drugih na njihovu slabost ili kako bismo se čudili njihovom sadržaju.

  1. Od Ebu Muse el-Eš‘arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada robu umre dijete, Uzvišeni Allah upita meleke: ‘Jeste li usmrtili dijete Moga roba?’, a oni odgovaraju: ‘Jesmo.’ Allah ih opet upita: ‘Jeste li uzeli plod njegovog srca?’, a meleki odgovaraju: ‘Jesmo.’ On ih opet upita: ‘Šta je rekao Moj rob?’ Oni kažu: ‘Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radži‘un – mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo!’ Na to im Uzvišeni Allah kaže: ‘Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je Kuća zahvalnosti.’” Tirmizi, i kaže da je hasen – dobar.

Ovaj je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 922, u stotinu pedeset drugom poglavlju, “Šta treba reći kod umrlog”.

  1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Allah je uistinu zadovoljan robom koji Mu se zahvali na hrani koju pojede i piću koje popije.’” Muslim.

Ovaj hadis naveden je i pojašnjen pod brojem 140, u trinaestom poglavlju, “Mnoštvo načina činjenja dobra”, a zatim je opet ponovljen pod brojem 436, u pedeset prvom poglavlju, “Nada”.

 ______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_______________

[1] Vidjeti Napomene prevodioca. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment