Vrijednost i odlike znanja (2. dio)

Musaid
  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko krene putem traženja znanja, Allah će mu tim putem olakšati put do Dženneta.” Muslim.

Ovaj hadis naveden je i pojašnjen pod brojem 245, u dvadeset devetom poglavlju, “Ispunjenje potreba muslimana”.

  1. Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude pozivao u uputu, imat će nagradu srazmjernu nagradama onih koji ga budu slijedili, a od njihovih nagrada ništa se neće oduzimati.” Muslim.

Ovaj je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 174, u dvadesetom poglavlju, “Ukazivanje na dobro i pozivanje u uputu ili zabludu”.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada umre sin Ademov, njegova se djela prekidaju osim u tri slučaja: (ako je ostavio) trajnu sadaku, ili znanje koje je od koristi, ili dobro dijete koje za njega čini dovu.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 1631.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis čovjeka podstiče da se priprema za smrt tako što će činiti mnogo dobrih djela.

– Kada čovjek uradi dobra djela koja traju i nakon njegove smrti, za njih će stalno biti nagrađivan, sve dok ona traju.

– Ovaj hadis podstiče vjernike na činjenje dobrih djela čija je vrijednost dugotrajna, poput izgradnje džamija i škola, kopanja bunara, sađenja drveća, i sve ovo ubraja se u trajnu sadaku.

– Pohvalno je i vrlo poželjno druge podučavati znanju i pisati korisne knjige, jer se to ubraja u korisno znanje čija vrijednost traje vijekovima.

– Djecu je potrebno odgajati i podučavati ih farzovima i sunnetima, kao i lijepom ponašanju, kako bi postali dobri i čestiti ljudi.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako govori: ‘Uistinu je dunjaluk proklet i prokleto je sve što je na njemu, osim zikra – spominjanja Allaha Uzvišenog, i onoga što mu je slično, i učenjaka i učenika.”

Riječi: “…i onoga što mu je slično…”, odnose se općenito na svaku vrstu pokornosti Uzvišenom Allahu.

Ovaj je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 478, u pedeset petom poglavlju, “Vrijednost skromnosti na dunjaluku”.

  1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko izađe (iz svoje kuće ili mjesta boravka)[1] da traži nauku, takav je na Allahovom putu sve dok se ne vrati.” Tirmizi, koji kaže da je hasen.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis slab. Bilježi ga Tirmizi, 2647, sa slabim lancem prenosilaca jer je čovjek iz ovog lanca, po imenu Ebu Džafer er-Razi loše pamtio.

Propisi, pouke i poruke

– Ovaj hadis nije vjerodostojan pa se iz njega ne izvode šerijatski propisi, a kako je mnogo vjerodostojnih hadisa koji govore o vrijednostima i odlikama učenja i podučavanja, oni staju na mjesto ovog slabog hadisa.

  1. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjernik musliman neće se zasititi dobra[2] sve dok ne skonča u Džennetu.” Tirmizi, koji kaže da je hasen.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis slab. Bilježi ga Tirmizi, 2686, sa slabim lancem prenosilaca, jer kada prenosilac po imenu Derradž (koji se nalazi u ovom lancu prenosilaca) hadis prenosi od Ebu Hejsema, onda je ta predaja slaba.

Propisi, pouke i poruke

– Umjesto ovog slabog hadisa primjerno je navesti riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje su, ukoliko se u obzir uzmu svi oblici i putevi kojima su prenesene, vjerodostojne, gdje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvojica ljudi nikada se neće zasititi: (čovjek) željan znanja je nezasit i (čovjek) željan dunjaluka je nezasit.”

– Onaj ko traga za šerijatskim znanjem, znanja se nikad ne može zasititi jer je ta vrsta nezasitosti jasan pokazatelj iskrenog vjerovanja i svojstvo koje krasi istinske vjernike. Zbog toga, ako bi se vrlim učenjacima ummeta postavilo pitanje: “Do kada više to naukovanje?”, njihov bi odgovor glasio: “Od (prve) mastionice pa do kabura”.

– Učenik koji traga za šerijatskim znanjem uvijek se trudi da poveća obim svoga znanja, shodno riječima Uzvišenog Allaha koji je, obraćajući se Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: I reci: ‘Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi!’” (Ta-ha, 114)

– Slast i užitak do kojih se dolazi znanjem i iskrenim vjerovanjem, stalno se obnavljaju, pa je to razlog zbog kojeg se stjecatelj znanja usrdno trudi da svoje znanje stalno uvećava i širi. Dakle, njegova brižnost i trud koje ulaže na putu učenja i saznavanja, dovode ga do užitka za kojim traga, a i samo traganje predstavlja mu zadovoljstvo koje ga raduje i čini sretnim.

  1. Od Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Prednost (vrijednost) učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost mene nad onim koji je među vama na najnižem stepenu (vrijednosti).” Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu Allah, Njegovi meleki, stanovnici nebesa i Zemlje, pa čak i mrav u svom mravinjaku, pa i riba, svi oni donose salavat na onoga ko ljude podučava dobru.” Tirmizi, i kaže da je hasen.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis hasen li gajrihi. Bilježi ga Tirmizi, 2685, sa lancem prenosilaca koji se može prihvatiti kao dobar, jer su hadisi koje prenosi Velid b. Džemil (jedan od prenosilaca hadisa) bliži tome da se smatraju hasen, nego daif hadisima.

Uz to, postoji mursel predaja koja pojačava ovaj hadis, a bilježi je Darimi, 1/97–98. Sve u svemu, hadis je, kako smo već rekli, hasen li gajrihi, a Allah najbolje zna.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis podstiče na podučavanje ljudi onome što je dobro i korisno, jer je to uzrok njihovog uspjeha i sreće, kao i način da očiste i oplemene svoje duše. Onaj ko znanje bude prenosio i druge njemu podučavao, Allah će ga nagraditi primjereno i shodno zasluzi, te će On, Njegovi meleki, kao i stanovnici Zemlje na njega donositi salavate koji će biti uzrok njegovog uspjeha, sreće i spasa.

– Čovjek koji ljude podučava dobru s ciljem da uzdigne Allahovu vjeru i Njegove propise, te ih podučava Allahovim imenima i svojstvima, na takvoga Allah i stanovnici nebesa i Zemlje donose salavate, čime mu se ukazuju slava i počast, i pohvale mu upućuju stanovnici nebesa i Zemlje.

– Islamski učenjaci obavljaju dužnost Allahovih poslanika, jer pozivaju u Allahovu vjeru i ljude podučavaju dobru. Oni su nasljednici Allahovih vjerovjesnika, pa su zbog toga oni odlikovani nad ostalim ljudima, kao što su i Allahovi poslanici bili odlikovani nad običnim ljudima, međutim, ovo nikako ne znači da su učenjaci i vjerovjesnici na istom stepenu.

_______________

[1] Vidjeti: Mubarekfuri, Tuhfetul-ahvezi, 7/340.

[2] Tj. znanja. Vidjeti: Mubarekfuri, Tuhfetul-ahvezi, 7/380.

_______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment