Obaveznost i vrijednost hadža (3. dio)

Musaid
  1. Lekit b. Amir, radijallahu anhu, kazuje da je jednom prilikom došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: “Moj je otac jako star i nije u stanju podnijeti ni hadž ni umru, niti putovanje”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Ti za svog oca obavi i hadž i umru.” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 1810, Tirmizi, 930, Nesai, 5/117, i Ibn Madža, 3906.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan.

Manje poznata značenja

putovanje – odlazak na hadž ili umru.

Propisi, pouke i poruke

Vidjeti komentar prethodnog hadisa.

  1. Od Saiba b. Jezida, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Obavljali su sa mnom hadž (moj otac i mati)[1] u društvu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u vrijeme Oproštajnog hadža, a ja sam imao sedam godina.” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 4/71.

Propisi, pouke i poruke

– Ukoliko dijete, koje još nije doživjelo šerijatsku punoljetnost, obavi hadž, to mu se računa kao nafila, i u pogledu toga saglasni su svi eminentni učenjaci, jer se vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi da je rekao: “Koje god dijete prije šerijatske punoljetnosti obavi hadž sa svojom porodicom, a nakon toga doživi punoljetnost, obavezno je da još jednom obavi hadž.”

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u mjestu Er-Revha susreo skupinu putnika koji su jahali, pa ih je upitao: “Ko ste vi?” “Muslimani!”, odgovoriše oni i još ga upitaše: “A ko si ti?” “Ja sam Allahov Poslanik”, reče on. Tada neka žena podiže malo dijete i upita: “Može li ovo (dijete) obaviti hadž?” “Da, a tebi pripada nagrada”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Muslim.

Dokumentacija hadisa

 Bilježi ga Muslim, 1336.

Manje poznata značenja

Er-Revha – mjesto koje je 36 milja udaljeno od Medine.

Propisi, pouke i poruke

– Iz hadisa saznajemo da je u to vrijeme bilo nekih muslimana koji nisu poznavali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

– Dozvoljeno je raspitati se o identitetu skupine ljudi, a i njima je dozvoljeno da se raspitaju o onome ko je njima postavio pitanje.

– Ukoliko malo dijete obavi hadž, ono za taj čin ima nagradu, a i njegova će majka imati istu nagradu kao i on jer je ona bila uzrok i povod njegovog hadža, jer “onaj ko nekome ukaže na neko dobro djelo, imat će nagradu kao i onaj ko je to djelo učinio”.

  1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio hadž u sedlu (deve) koja mu je ujedno bila i tovarna životinja.” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 3/380.

Propisi, pouke i poruke

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Oproštajnom hadžu nije imao posebnu devu koja mu je vukla prtljag i hranu, već je sve to zajedno nosio na svojoj devi koju je jahao. Dakle, njegova jahaća deva ujedno je bila i deva koja je nosila njegov teret.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Ukkaz, Medžinna i Zul-Medžaz bili su trgovi (pijace) u vrijeme džahilijeta, pa su (ashabi) smatrali grijehom trgovati na njima u vrijeme hadža, te je objavljen sljedeći ajet: ‘Nije vam grijeh da (kroz trgovinu) tražite blagodati od vašeg Gospodara…’ (El-Bekara, 198), tj. u periodu obavljanja hadža.” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 3/593.

Manje poznata značenja

smatrali (su) grijehom – bojeći se da je to što čine zabranjeno i da spada u grijeh.

Propisi, pouke i poruke

– Ovo je dokaz da ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisu radili nijedno djelo koje su smatrali grijehom, pa makar u tome bilo i određene koristi za njih, sve dok ne bi saznali šerijatski stav o tome.

– Na hadžu je dozvoljeno trgovati jer to spada u sveopće dobrobiti i koristi koje ne sadrže primjese zabranjenog.

_____________

[1] Ovako tvrdi Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao. Vidjeti: Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 4/72. (op. prev.)

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment