Obaveznost i vrijednost hadža (2. dio)

Musaid
  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Umra do umre iskupljuje grijehe počinjene između njih, a za hadž mebrur nema druge nagrade osim Dženneta.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 3/397, i Muslim, 1349.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je što češće obavljati umru.

– Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav o tome da je umru dozvoljeno obaviti u svim periodima u toku godine osim u periodu hadža, jer je tada čovjek zauzet obavljanjem hadžskih obreda.

– Umru je dozvoljeno obaviti i prije obavljanja hadža.

– Hadž je vredniji i na većem stepenu od umre.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Rekla sam: ‘Allahov Poslaniče, vidimo da je džihad najvrednije djelo, pa zar se i mi (žene) nećemo boriti?’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada reče: ‘Vama (ženama) najvredniji džihad jeste hadž mebrur.’” Buhari.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 3/381.

Manje poznata značenja

vidimo da je džihad – znamo, tj. ubijeđene smo.

vama – ženama, ukoliko se prva riječ u hadisu lekunne, pročita tako što će se na prvi harf lam staviti fetha, a na drugi harf kaf staviti damma, a posljednji harf nun odnosit će se na ženski rod, kako je inače jedno od pravila u arapskom jeziku, tj. pročitat će se kao lekunne, i ovakav se način čitanja ove riječi preferira. Međutim, u drugoj verziji ovog hadisa prva riječ u njemu piše se i čita kao lākinne, tj. tako što će se na prvi harf lam staviti fetha i nakon toga zamisliti harf elif, što će se onda čitati kao dugi samoglasnik, na drugi harf kaf stavit će se kesra, a treći harf nun ovdje neće označavati ženski rod, pa će se pročitati kao lākinne. Tada bi značenje hadisa bilo: “Ali najbolji džihad je hadž mebrur!”

Propisi, pouke i poruke

– Hadž je džihad žena, samo što u njemu nema borbe niti ranjavanja.

– Vrijednosti i nagrade za džihad na Allahovom putu mnogobrojne su i kategorički potvrđene Kur’anom i Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetom, pa je zbog toga Aiša, radijallahu anha, i bila ubijeđena da je borba na Allahovom putu najbolje dobro djelo.

  1. Također, od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog dana u kojem Allah više robova oslobodi od Vatre od dana Arefata.” Muslim.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Muslim, 1348.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis ukazuje na vrijednost dana Arefata. To je dan u kojem se Uzvišeni Allah približava Svojim robovima, na njih spušta Svoju milost, odaziva se njihovim molbama i oslobađa ih od Vatre.

– Ovaj dan pohvalno je i vrlo poželjno ispuniti raznim vidovima pokornosti Uzvišenom Allahu, mnogo Ga spominjući, učeći Kur’an, tražeći oprosta i kajući Mu se za učinjene grijehe.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Umra (obavljena) u ramazanu vrijedi kao hadž – ili kao hadž (obavljen) sa mnom.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 3/603, i Muslim, 1256 i 222.

Propisi, pouke i poruke

vrijedi kao hadž – misli se na hadž koji se obavlja dobrovoljno, tj. koji čovjek obavlja kao nafilu nakon što je obavio obavezni hadž, jer umra ne može zamijeniti hadž koji je obavezan obaviti svaki musliman. Na ovo ukazuje i događaj u čijem je kontekstu izrečen ovaj hadis. Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je nekoj ženi ensarijki: “Šta te je spriječilo pa nisi išla na hadž s nama?” Ona reče: “Imali smo jednu devu (koja inače služi za navodnjavanje usjeva) pa ju je uzjahao taj i taj sa svojim sinom – a radilo se o njenom mužu i njenom sinu – a nama je ostavio jednu devu da s njome natapamo (palme i usjeve).” Nakon što mu je ovo rekla, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče joj: “Kada dođe ramazan, obavi umru u njemu, jer umra obavljena u ramazanu vrijedi kao hadž.”

– Umra obavljena u ramazanu ima vrijednost nagrade za obavljeni hadž, međutim, ona ga ni u kojem slučaju ne može zamijeniti tako da s pojedinca nakon obavljene umre u ramazanu spadne dužnost odlaska na hadž. Postoji i konsenzus islamskih učenjaka o tome da umra ne može zamijeniti obavljanje hadža koji je farz svakom pojedincu.

– Ukoliko je dobro djelo učinjeno u posebno odabranim i kod Allaha naročito vrijednim vremenskim periodima, to djelo dodatno se uvećava. Isto tako, dobra se djela uvećavaju ukoliko ih čovjek radi skrušeno, usredotočeno i sa iskrenim nijetom.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je neka žena rekla: “Allahov Poslaniče, dužnost hadža koju je Allah stavio u obavezu Svojim robovima zatekla je moga oca kao oronulog starca, pa se ne može održavati na jahalici. Hoću li za njega obaviti hadž?” “Da”, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 3/378.

Propisi, pouke i poruke

– Onaj ko zbog nemoći nije sposoban da obavi hadž, obavezan je opunomoćiti drugu osobu koja će ovu dužnost obaviti umjesto njega. Ukoliko zanemari ovu svoju dužnost, a bio je u stanju da pronađe nekog, neće imati opravdanja za taj propust.

– U ovom je hadisu pobliže pojašnjena “mogućnost” kao jedan od uvjeta obaveznosti hadža. Taj uvjet ne podrazumijeva samo posjedovanje dovoljno imetka i jahaće životinje[1], već, pored imovinske sposobnosti, podrazumijeva i tjelesnu sposobnost. Da nije tako, onda bi osobu koja se nije u stanju sama održavati na jahalici bilo obaveza pričvrstiti za sedlo, bez obzira što bi joj to predstavljalo napor i teškoću, što naravno nije slučaj, kako se to vrlo jasno naglašava u prethodnom hadisu.

_____________

[1] Ili prijevoznog sredstva u današnjem vremenu. (op. prev.)

____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment