Vrijednost postača kod kojeg se jede i dova koju će za domaćina uputiti onaj koji jede

Musaid

1265. Od Zejda b. Halida el-Džuhenija, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko (iftarom) nahrani postača imat će nagradu kao i on, s tim da se od postačeve nagrade ništa neće oduzeti.” Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježe ga Tirmizi, 807, Ibn Madža, 1746, i drugi.

Kažem: Tirmizi i Ibn Hibban ocijenili su ga vjerodostojnim i njihova je ocjena mjerodavna.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis podstiče na pripremanje objeda koji će iftariti postač.

– Onaj ko svojom hranom nahrani postača imat će nagradu kao i sam postač, a od nagrade ni jednog ni drugog ništa se neće oduzeti.

  1. Od Ummu Ammare el-Ensarijje, radijallahu anha, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod nje pa mu je ona ponudila hranu, a on joj reče: “Jedi i ti!” “Ja postim”, odgovori ona. Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Uistinu meleki donose salavat na postača kod koga se objeduje sve dok (oni koji jedu) ne završe s jelom.” Ili je rekao: “Sve dok se ne zasite.” Tirmizi, koji kaže da je hasen.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis slab. Bilježe ga Tirmizi, 785 i 786, Ibn Madža, 1748, i drugi, od Habiba b. Zejda el-Ensarija koji je rekao: “Čuo sam našu sluškinju, koja se zvala Lejla, kako spomenuti hadis prenosi od svoje nane Ummu Ammare, Ka‘bove kćerke.”

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je slab jer je spomenuta Lejla anoniman prenosilac i njeno stanje nije poznato.

Propisi, pouke i poruke

Imajući u vidu da je hadis slab, on ne može poslužiti kao argument iz kojeg bi se izvodili šerijatski propisi.

  1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod Sa‘da b. Ubade, radijallahu anhu, pa mu je on (tj. Sa‘d) iznio hljeba i maslinovog ulja, nakon čega je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeo. Nakon toga, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, reče:

“Eftare indekumus-saimun, ve ekele ta‘amekumul-ebrar, ve sallet ‘alejkumul-melāike!     Postači kod vas iftariše, dobri kod vas objedovaše i meleki na vas salavate donosiše!”

Ebu Davud sa ispravnim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 3854, Ahmed, 3/118 i 138, Begavi, Šerhus-sunna, 332, Bejheki, 7/287, Nesai, Amelul-jevmi vel-lejla, 484, i drugi, različitim putevima, svi od Enesa, radijallahu anhu.

Kažem: Ovaj je hadis vjerodostojan.

Ovoj predaji ide u prilog i hadis koji prenosi Abdullah b. Zubejr, a bilježe ga Ibn Madža, 1747, i Ibn Hibban, 5296, a u čijem se lancu prenosilaca nalazi izvjesni Musab b. Sabit, koji ima određenu slabost.

Napomena: Rečenica koju neke neupućene neznalice dodaju na kraju ove dove iz prethodnog hadisa, a koja glasi: “…ve zekerekumullahu fi men ‘indeh – …i spomenuo vas Allah kod onih koji se kod Njega nalaze”, dodatak je koji u prihvatljivim hadisima nema svoju osnovu, kako sam to podrobno pojasnio u svojoj knjizi Silsiletul-ehadisi elleti la asle leha.

Manje poznata značenja

dobri – bogobojazni.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je i vrlo poželjno da onaj ko iftari kod nekoga za domaćine prouči dovu spomenutu u prethodnom hadisu.

– Onima koji su se potrudili i učinili određeni vid dobročinstva treba poželjeti svaki vid neprestanog dobra.

– Postoje Allahovi meleki koji traže oprosta za vjernike koji čine dobra djela.

 

______________________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

 

 

 

Share This Article
Leave a comment