Pohvalno je u svakom mjesecu postiti po tri dana

Musaid

Najbolje je ova tri dana postiti u tzv. bijelim danima, a to su trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan u (svakom hidžretskom) mjesecu, a neki kažu da se misli na dvanaesti, trinaesti i četrnaesti dan, premda je prvo mišljenje proširen stav.[1]

Zovu se bijelim danima jer je u tom periodu mjesec pun (uštap) pa su dani osvijetljeni svjetlošću sunca, a noći svjetlošću mjeseca, a to su trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan svakog hidžretskog mjeseca, kako su to već precizirali učenjaci koji su valorizirali ovo pitanje. Što se tiče drugog mišljenja koje spominje autor, ono je iznimno i vrlo čudno.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Moj prisni prijatelj (Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem) savjetovao mi je da postim tri dana u svakom (lunarnom) mjesecu, da klanjam dva rekata duha-namaza i da klanjam vitr-namaz prije nego što zaspim.” Muttefekun alejhi.

Ovaj hadis naveden je i pojašnjen pod brojem 1139, u dvije stotine šestom poglavlju, “O vrijednostima duha-namaza…”.

  1. Od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Moj dragi prijatelj savjetovao mi je troje i sve dok sam živ toga ću se pridržavati: da postim po tri dana u svakom (lunarnom) mjesecu, da klanjam duha-namaz i da ne zaspim prije nego što klanjam vitr-namaz.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 722.

Propisi, pouke i poruke

– Vidjeti prethodni hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.

  1. Od Abdullaha b. Amra b. El-Āsa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post po tri dana u svakom (lunarnom) mjesecu predstavlja cjeloživotni post.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/224, i Muslim, 1159.

Propisi, pouke i poruke

– Zabranjeno je je postiti čitav život bez prekida.[2]

– Pohvalno je i vrlo poželjno postiti po tri dana u svakom lunarnom mjesecu.

– Postiti po tri dana u svakom mjesecu ravno je cjeloživotnom postu, jer, kako smo to već prethodno pojasnili, dobra se djela uvećavaju i udeseterostručuju.

  1. Muaza el-Adevijja pripovijeda: “Upitala sam Aišu, radijallahu anha: ‘Da li je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio po tri dana u svakom mjesecu, a ona odgovori: ‘Jeste.’ Opet sam je upitala: ‘A koje je dane postio?’, a Aiša, radijallahu anha, odgovori: ‘Nije vodio računa o tome koja će (tri) dana u mjesecu (tačno) postiti.’” Muslim.

Dokumentacija hadisa

 Bilježi ga Muslim, 1160.

Propisi, pouke i poruke

– Dozvoljeno je postiti po tri dana u bilo kojem hidžretskom mjesecu, jer je svrha ove vrste posta ista, a to je ostvariti nagradu cjelomjesečnog posta jer će nam jedno dobro djelo biti udeseterostručeno, a taj cilj postiže se postom po tri dana u bilo kojem mjesecu.

  1. Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ukoliko u svakom mjesecu budeš postio po tri dana, onda posti trinaesti, četrnaesti i petnaesti (dan).” Tirmizi, i kaže da je hasen.

Dokumentacija hadisa

Ovaj hadis je sahih li gajrihi, tj. vjerodostojan, ali ne sam po sebi, već zbog drugih sličnih vjerodostojnih predaja koje ga pojačavaju i podižu na stepen vjerodostojnosti. Bilježe ga Tirmizi, 761, Nesai, 4/222–223, i drugi, različitim putevima od Jahje b. Sama, a on od Muse b. Talhe koji je rekao: “Čuo sam Ebu Zerra, radijallahu anhu, kako kaže:…”, pa je spomenuo prethodni hadis.

Kažem: Ovaj lanac prenosilaca je hasen – dobar. Svi prenosioci su pouzdani osim Jahje b. Sama koji nije na njihovom stepenu, ali se može tolerirati.

Ovaj se hadis prenosi i drugim putevima od Ebu Osmana el-Hindija koji ga je pripisao Ebu Zerru, radijallahu anhu, a ovaj je ustvrdio da ga je čuo direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ovu predaju bilježe Tirmizi, 762, i Ibn Madža, 1708, sa ispravnim lancem prenosilaca koji odgovara kriterijima Buharija i Muslima.

  1. Od Katade b. Milhana, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naređivao nam je da postimo bijele dane: trinaesti, četrnaesti i petnaesti (dan).” Ebu Davud.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 2449, i Nesai, 4/224–225, od Hemmama koji je rekao: “Pričao nam je Enes b. Sirin da je mu je ovaj hadis kazivao Abdulmelik b. Kudama b. Milhan od svoga oca.”

Kažem: Ovaj lanac prenosilaca je vjerodostojan.

Propisi, pouke i poruke

– Prethodno smo pojasnili da je dozvoljeno postiti bilo koja tri dana u bilo kojem hidžretskom mjesecu, bez ikakvog ograničavanja, a ovaj i slični hadisi pojašnjavaju da su bijeli dani najbolji dani u mjesecu, pa ih je lijepo i pohvalno postiti.

– Bijeli dani nastupaju za vrijeme tzv. bijelih noći, a to su noći u kojima je prisutan uštap, tj. puni mjesec.

– Bijeli dani su trinaesti, četrnaesti i petnaesti dan svakog hidžretskog mjeseca.

– Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je vrlo pažljiv i brižan prema svojim sljedbenicima, jer ih je upućivao ka onome što će poboljšati i popraviti njihovo stanje, i bodrio ih je da čine djela koja će biti u stanju činiti ustrajno.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije izostavljao post u bijelim danima ni kada bi bio kod kuće, ni kada bi bio na putu.”[3] Nesai sa dobrim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis slab. Bilježi ga Nesai, 4/198–199, sa slabim lancem prenosilaca jer su i Jakub b. Abdullah el-Kummi i njegov šejh Džafer b. Ebu el-Mugira el-Kummi imali pri sebi određenu slabost koja se ogledala u slabom pamćenju.

Propisi, pouke i poruke

Imajući u vidu da je hadis slab, on ne može poslužiti kao argument iz kojeg bi se izvodili šerijatski propisi. Prethodno spomenuti vjerodostojni hadisi na ovu temu sasvim su dovoljni, pa nema potrebe da se ovim hadisom nešto dokazuje.

______________________________

[1] Ovo su riječi autora, tj. imama Nevevija, Allah mu se smilovao. Poslije se nastavlja govor komentatora. (op. prev.)

[2] Tj. nikada ne jesti po danu, već samo nakon akšama, dok traje noć. (op. prev.)

[3] Tj. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio bi u bijelim danima bez obzira nalazio se kod kuće ili na putu. (op. prev.)

______________________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment