Vrijednost posta na dan arefata, na dan ašure (deseti dan muharrema) i na dan tasu‘e (deveti dan muharrema)

Musaid
  1. Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na dan Arefata, pa je rekao: “Iskupljuje (grijehe) počinjene u prošloj i narednoj godini.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 1162.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis ukazuje na vrijednost posta na dan Arefata i da post ovog dana biva uzrokom iskupljenja od velikih grijeha.

  1. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio na dan Ašure (deseti dan mjeseca muharrema) i da je naredio da se posti toga dana. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/244, i Muslim, 1130 i 128.

Propisi, pouke i poruke

– Post na dan Ašure bio je obavezan u periodu prije propisivanja posta mjeseca ramazana, kako se to navodi u hadisu koji bilježe Buhari i Muslim od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je naredio post dana Ašure, a nakon što je propisan post mjeseca ramazana, taj dan (Ašuru) postio je ko je htio, a ko nije htio, nije ni postio.” Da je post dana Ašure bio obavezan, potvrđuje i Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, naredba da se obavijest o tome javno oglasi, kako je to zabilježeno u hadisu koji su sa vjerodostojnim lancem prenosilaca zabilježili Nesai, Ibn Madža, Ahmed, Ibn Huzejma i drugi, a koji prenosi Muhammed b. Sajfi el-Ensari koji je rekao: “Na dan Ašure Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je među nas i upitao: ‘Postite li ovaj dan?’ Neki su rekli: ‘Postimo!’, a drugi: ‘Ne postimo!’ Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Upotpunite (dovršite) post ovoga dana!’ Zatim je naredio da se o ovoj naredbi – da upotpune post ovoga dana, obavijeste stanovnici okolnih medinskih sela.”

U prilog ovome govori i hadis koji prenosi Selema b. Evkea, radijallahu anhu, a čiju su vjerodostojnost potvrdili Buhari i Muslim, u kojem se navodi da je dotični ashab rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku iz plemena Eslem naredio je da javno među ljudima oglasi: svako ko je tog dana nešto već jeo i pio, neka do kraja dana ostavi jelo i piće, a ko još uvijek tog dana ništa nije jeo ni pio, neka to i ne čini, već neka posti, jer je dan Ašure.”

– Nakon što je propisan post mjeseca ramazana, obaveza posta na dan Ašure dokinuta je, i to je potvrđeno u hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Ibn Mesud, radijallahu anhu, koji je rekao: “Nakon što je propisan post mjeseca ramazana, ostavljen je post na dan Ašure.” Muslim bilježi predaju i od Aiše, radijallahu anha, u kojoj se navodi da je rekla: “A kada je objavljena naredba o postu mjeseca ramazana, ramazan je postao obavezan, a post dana Ašure je ostavljen.”

– Derogirana je stroga obaveza posta na dan Ašure, a što se tiče pohvalnosti i preporučenosti da se posti taj dan, taj je propis ostao punovažan. To je potvrđeno hadisom koji prenosi Aiša, radijallahu anha, a čiji smo jedan dio prethodno citirali, a u kojem se navodi: “Kada je objavljena naredba o obaveznosti posta mjeseca ramazana, dan Ašure postio je ko je htio, a ko nije htio, nije ni postio.” Postoji i konsenzus islamskih učenjaka o tome da je pohvalno postiti na dan Ašure, a taj konsenzus od Ibn Abdulberra prenosi Ibn Hadžer u svom djelu Fethul-Bari, 4/246, što nedvojbeno ukazuje na to da je propis pohvalnosti posta ovog dana ostao, a da je dokinuta njegova obaveznost, a Allah najbolje zna. Na to ukazuje i sljedeći hadis.

  1. Ebu Katada, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na dan Ašure pa je rekao: “Iskupljuje (grijehe) iz prošle godine.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 1162 i 197.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je i preporučeno postiti na dan Ašure. Post toga dana iskupljuje grijehe počinjene u prošloj godini.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ako ostanem (živ) do iduće (godine), postit ću i Tasu‘u (deveti dan mjeseca muharrema).” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 1134 i 134.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je i preporučeno postiti deveti i deseti dan mjeseca muharrema kako bi se na taj naj način postupalo suprotno onome kako čine kršćani i židovi. Na ovo se ukazuje u sljedećem hadisu koji bilježi Muslim, a prenosi Ibn Abbas, radijallahu anhuma: “Nakon što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, počeo postiti Ašuru i nakon što je drugima naredio da poste taj dan, oni (ashabi) upitaše: ‘Allahov Poslaniče, ali to je dan koji veličaju i svetkuju židovi?!’ Tada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Naredne godine, uz Allahovo dopuštenje, postit ćemo i Tasu‘u.’” (Prenosilac) kaže: “Iduća godina nije ni došla, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, već je umro.”

Napomena: Neki islamski učenjaci smatraju da se razlikovanje od jevreja u ovom pitanju postiže tako što se posti dan prije i dan poslije Ašure, tj. deveti i jedanaesti dan mjeseca muharrema, a to dokazuju predajom u kojoj se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Postite na dan Ašure, ili postupajte suprotno onome kako čine židovi. Postite dan prije i dan poslije (Ašure).”

Kažem: Ovo mišljenje nije utemeljeno jer se zasniva na ovom hadisu koji je slab. U njegovom lancu prenosilaca nalazi se izvjesni Ibn Ebu Lejla koji je slabo pamtio.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

Share This Article
Leave a comment