Koliko se kod hanefija uči na teravih-namazu?

sanel
By sanel

Priredio: Mr. Emir Demir

Imam Es-Serhasi (483. h.g.), autor knjige ‘El-Mebsut’ (2/146), koja se ubraja među najvjerodstojnije komentare u prenošenju hanefijskog mezheba, jer predstavlja komentar sažetog djela ‘El-Kafi’ (El-Hakim eš-Šehid, 334. h.g.), koje je sastavljeno od šest vjerodostojnih knjiga koje se prenose od Muhammeda eš-Šejbanija (189. h.g.),  a on od Ebu Hanife (150. h.g.) , kaže: Šesto poglavlje: Koliko se uči na teravih-namazu

Naši autoriteti, Allah im se smilovao, razilaze se oko dužine učenja na teravih-namazu. Neki su rekli da se uči isto koliko se uči na akšam-namazu (osrednje sure poslije sure El-Hudžurat) kako bi se olakšalo ljudima, tj. lijepo je da nafile traju nešto manje od farzova. Ovakav postupak je lijep, jer se tako može završiti hatma, a završiti hatmu na teravih-namazu je sunnet.

Neki su rekli da na svakom rekatu treba proučiti dvadeset do trideset ajeta, a to se temelji na predaji od Omera, radijallahu anhu, kada je pozvao tri imama-učača i tražio da pred njim uče Kur’an; prvom je naredio da na svakom rekatu prouči trideset ajeta, drugom dvadeset pet, a trećem dvadeset. El-Hasan ibn Zijad (204. h.g.) prenosi od Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, da imam treba proučiti na svakom rekatu deset ajeta, te da je ovakav postupak najljepši, jer je sunnet da se jedanput završi hatma na teravih-namazu. Kada je Ebu Hanife spomenuo hatmu jedanput, mislio je pod time da je broj rekata na teravih-namazima tokom cijelog mjeseca ramazana šesto rekata, a broj ajeta u Kur’anu je približno šest hiljada. Kada se na svakom rekatu prouči deset ajeta, završit će se hatma.

Kada bi se postupalo po predaji od Omera, radijallahu anhu,  hatma bi se mogla, onda, proučiti dva ili tri puta.
Kadija i imam El-Mervezi (241. h.g.) , Allah mu se smilovao,  kaže: ‘Kod mene je najbolje da se svakih deset dana završi hatma u ramazanu, tako da se na svakom ajetu otprilike prouči trideset ajeta kao što je naredio Omer, radijallahu anhu, jednom od trojice imama, a također, svaka trećina ramazana ima svoju posebnu vrijednost kao što se navodi u hadisima. Početak ramazan je milost, sredina oprost a kraj oslobađanje od vatre. Lijepo bi, zato, bilo završiti hatmu u ramazanu svakih deset dana, a i utrostrućavanje je pohvalno u svakoj stvari, pa tako i u hatmi.’

 
Prenosi se od kadije i imama Imaduddina, Allah mu se smilovao, da su vjerski autoriteti iz Buhare podijelili Kur’an na petsto četrdeset rekata ciljajući da se hatma završi za dvadeset sedmu noć ramazana, a iz želje da zadobiju vrijednosti Noći kadra, s obzirom da je mnoštvo predaja o tome da je Noć kadra dvadeset sedma noć ramazana…“

Share This Article