Vrijednost i odlike sehura

Musaid

 

  1. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sehurite! Zaista je u sehuru bereket (blagoslov)!” Muttefekun alejhi

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/139, i Muslim, 1059.

Propisi, pouke i poruke

– Sehur ne treba izostavljati jer on sa sobom nosi veliko dobro i blagoslov. On postača osnažuje za post i kod njega budi želju da posti što češće jer smanjuje napor i tegobe posta. Zbog svega toga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji je, ukoliko se u obzir uzmu svi putevi kojima je prenesen, vjerodostojan, rekao sljedeće: “Dođite na blagoslovljeni objed…”, tj. na sehur.

  1. Zejd b. Sabit, radijallahu anhu, kaže: “Sehurili smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a nakon toga smo ustali da obavimo (sabah) namaz.” Neko upita: “Koliko je (vremena) proteklo između sehura i namaza?” “Onoliko koliko je potrebno da se prouči pedeset ajeta”, odgovori on. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/138, i Muslim, 1097.

Propisi, pouke i poruke

– Vrijeme je moguće mjeriti i na način da se dužina određenog perioda usporedi sa nekim tjelesnim aktivnostima i radnjama koje su mu po dužini ekvivalentne ili barem približne, što je među Arapima bilo poznato i prošireno. Tako su, recimo, imali običaj kazati: “Onoliko koliko je potrebno da se pomuze ovca ili zakolje deva”. Međutim, u ovoj situaciji Zejd b. Sabit izbjegao je ove spomenute primjere, već je dužinu vremena (između sehura i sabah-namaza) usporedio sa dužinom učenja Kur’ana, i na taj način ustvari ukazao da je to vrijeme bilo ispunjeno učenjem Kur’ana i razmišljanjem o njegovim ajetima.

– Pohvalno je i poželjno sehur odgoditi do pred samu zoru, jer se na takav način potpunije ostvaruje njegova svrha.

– Lijepo je da ugledan i poznat čovjek pokaže bliskost svojim prijateljima na način što će s njima objedovati.

– Dozvoljeno je da se ljudi okupe u većem broju s ciljem da zajednički sehure.

  1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je dva mujezina, Bilala i Ibn Ummu Mektuma, pa je rekao: ‘Bilal uči ezan noću, pa jedite i pijte sve dok ezan ne zauči Ibn Ummu Mektum’, a između ta dva ezana bilo je samo toliko vremena da jedan siđe (sa mjesta odakle je učio ezan), a drugi se (na njega) popne.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 2/99, i Muslim, 1092 i 38.

Propisi, pouke i poruke

– Postoje dvije vrste zore, što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i pojasnio u ovom hadisu, a to su:

  1. lažna zora, kada još uvijek nije dozvoljeno klanjati sabah-namaz, a postačima je dozvoljeno da jedu i piju;
  2. prava zora, nakon čijeg je nastupanja, postačima zabranjeno da išta više jedu ili piju, i tada je dozvoljeno klanjati sabah-namaz.

Ibn Huzejma, Hakim, Darekutni, Bejheki i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca bilježe predaju od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dvije su vrste zore. Prva zora (postaču) ne zabranjuje hranu niti (klanjaču) dozvoljava (sabah) namaz, a druga zora (postaču) zabranjuje hranu i (klanjaču) dozvoljava (sabah) namaz.”

Zbog ovoga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je dva mujezina, Bilala i Ibn Ummu Mektuma.

– S obzirom na navedeno, neophodno je da muslimani dobro usvoje sljedeće:

  1. Lažna zora je vrijeme kada se na horizontu pojavi bijelo vertikalno svjetlo koje izgleda poput vučijeg repa.
  2. Prava zora nastaje kada se na horizontu pojavi poprečno vodoravno crvenilo[1] koje polahko obasjava vrhove brežuljaka i brda i koje pada po putevima, ulicama i kućama. Za ovu vrstu zore vežu se propisi namaza i posta.

Imam Muslim bilježi predaju od Semure, radijallahu anhu, u kojoj se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka vas ne obmane Bilalov ezan, niti ovo (vertikalno) bjelilo sabahskog svjetla (lažna zora) sve dok se (svjetlost) ne rasprši.”

Prenosi Talka b. Ali, a sa vjerodostojnim lancem prenosilaca bilježe Tirmizi, Ebu Davud, Ahmed i drugi, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedite i pijte i ne dozvolite da vas obmane uzdužno svjetlo (lažna zora), a s jelom i pićem prekinite kada se pojavi poprečno vodoravno crvenilo[2].”

Dakle, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da Bilal uči ezan u noći i da je u tom vremenu dozvoljeno jesti i piti sve dok (drugi) ezan ne zauči Ibn Ummu Mektum koji inače ne bi učio ezan sve dok mu ne bi bilo rečeno: “Svanulo je, svanulo je!”

– Oni koji su upućeni i usmjereni ka pokornosti svome Uzvišenom Gospodaru, trebali bi vrlo dobro znati da su karakteristike prave zore u skladu sa onim što je rečeno u sljedećem časnom ajetu: “Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore…” (El-Bekara, 187), jer kada se svjetlost zore pojavi na obzorju i postane vidljiva po brežuljcima i vrhovima brda, ona tada izgleda poput bijele niti, dok se u isto vrijeme iznad nje vidi nešto poput crne niti, što ustvari predstavlja ostatak noći koja je na izmaku.

– Shodno navedenom, nakon nastupanja prave zore zabranjeno je konzumirati jelo i piće i spolno općiti, ali u prvim trenucima nakon nastupanja prave zore onome ko želi zapostiti dozvoljeno je da do kraja ispije piće iz posude koja mu se nalazi u ruci. Ovo je velika olakšica koju je Najmilostiviji od svih milostivih podario Svojim robovima koji poste, po kojoj im je dozvoljeno postupiti pa čak i nakon što začuju (drugi) ezan. Na ovu olakšicu ukazuje hadis koji prenosi Ebu Hurejra, radijallahu anhu, a koji sa dva lanca prenosilaca, od kojih je jedan hasen, a drugi sahih, bilježe Ebu Davud, Ahmed, Hakim, Bejheki i Ibn Džerir, i u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ukoliko neko od vas začuje (drugi) ezan, a u njegovoj ruci bude posuda (s tekućinom), neka je ne ostavlja sve dok iz nje ne zadovolji svoju potrebu.”[3]

Ovdje se svakako misli na drugi ezan koji se uči nakon pojave prave zore. Na to ukazuje jedan dodatak koji na kraju prethodno citiranog hadisa bilježe Ahmed i Ibn Džerir, a u  kojem se kaže: “…a mujezin bi učio ezan kada bi granula zora.”

U prilog tome govori i predaja koju u svome Tefsiru bilježi Ibn Džerir, a u kojoj se navodi da je Umama, radijallahu anhu, rekao: “Proučen je ezan (za sabah-namaz), a u Omerovoj je ruci bila posuda (s pićem), pa je upitao: ‘Hoću li ga ispiti, Allahov Poslaniče?’, a on mu odgovori: ‘Da, ispij ga!’, nakon čega ga je Omer i ispio.” Navedeni hadis jasno ukazuje na to da je ostavljanje jela i pića prije nastupanja zore, iz navodne sigurnosti i predostrožnosti – novotarija.

– Hafiz Ibn Hadžer u Fethul-Bariju, 4/199, kaže sljedeće: “U novotarije u vjeri ubraja se i praksa koja se proširila u današnjem vremenu – do te mjere da je samo mali broj ljudi smatra novotarijom – a koja se manifestira kroz učenje drugog (sabahskog) ezana u ramazanu na otprilike trećinu sata prije nastupanja njegovog pravog vremena. Isto tako, prije nastupanja prave zore gase se lampe i kandilji koji su inače postavljeni kao znak da od trenutka njihovog gašenja nastaje zabrana jela i pića za sve one koji žele postiti, a sve to čine iz navodne predostrožnosti u činjenju ibadeta. Ova praksa odvela ih je i do toga da, odmah po zalasku sunca, ne uče ni akšamski ezan, opet, kako su to sebi umislili, iz navodne predostrožnosti i sigurnosti. Na ovaj način odgađaju iftar, a žure sa sehurom, što je u suprotnosti sa sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa se zbog toga među njima umanjilo dobro, a povećalo zlo.”

– Novotarija sustezanja od jela i pića prije nastupanja prave zore otišla je i dalje od rečenog, pa su neki u današnjem vremenu uveli i takozvani ezan imsaka, tj. ezan koji (u ramazanu) uče prije nastupanja prave zore, a koji bi trebao oglasiti vrijeme u kojem se iz predostrožnosti treba ostaviti jelo i piće.

  1. Od Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Razlika između našeg posta i posta sljedbenika Knjige (židova i kršćana) jeste sehur.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 1096.

Propisi, pouke i poruke

– Uzvišeni Allah propisao je post i nama kao što ga je bio propisao i narodima prije nas iz reda ehlul-kitabija, tj. sljedbenika Knjige. O tome je Allah rekao: “O vjernici! Propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni” (El-Bekara, 183) U početku, naš je post bio identičan postu sljedbenika Knjige, i vremenski i po propisima. Kada su propisi u pitanju, njima je, ako bi nakon iftara i akšama zaspali, sve do iftara narednog dana bila zabranjena konzumacija jela i pića i spolno općenje, tako da, s obzirom da su ovim propisom bili obuhvaćeni i muslimani, ni njima u početku ništa od navedenog nije bilo dozvoljeno, a nakon toga, Uzvišeni Allah obasuo ih je Svojom milošću i darovao im veliku olakšicu: olakšao im je post, a oni su se silno obradovali. O tome nam najbolje govori hadis koji prenosi Bera, radijallahu anhu, a bilježi ga Buhari u svom Sahihu, u kojem se kaže sljedeće: “Kada bi neko od drugova Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, postio (odmah nakon što je ramazanski post naređen) i nastupio iftar, a on zaspao prije nego bi iftario, on ne bi te noći, a ni sutrašnji dan, više jeo sve dok ne bi došla naredna večer. Tako je jednom prilikom Kajs b. Sirma el-Ensari postio, pa kada je bilo vrijeme iftara, došao je svojoj supruzi i upitao je: ‘Imaš li šta za jelo?’ ‘Nemam’, reče ona, ‘ali ću otići i potražiti ti (jelo).’ Kako je on tog dana naporno radio, savladao ga je san. Kada se njegova supruga vratila i vidjela ga kako spava, rekla je: ‘Nisi uspio (iftariti)!’ Polovinom narednog dana, on se onesvijestio. To je kasnije spomenuto Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa je objavljen sljedeći ajet: ‘Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje ramazanski post sastajete sa svojim ženama…’. Oni su se tome veoma mnogo obradovali, pa je Allah objavio i sljedeće: ‘Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore…’ (El-Bekara, 187).”

– Nakon derogacije prethodno pojašnjenog propisa, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je sehur kao vid razlike između našeg posta i posta sljedbenika Knjige, kako je to i spomenuto u prethodnom hadisu pod brojem 1232.

– Jedna od intencija šerijata i jedan od ciljeva Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, poslanstva jeste postavljanje razlike između muslimana i sljedbenika Knjige. Dakle, cilj je da se islamski ummet razlikuje od sljedbenika Knjige! Ovo pitanje detaljnije sam razmatrao u svojoj knjizi El-Ummetul-islamijja bejnet-temejjuz vet-tehajjuz.

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_____________

[1] Autor navodi da je pokazatelj prave zore “crvenilo” koje se polahko pojavljuje na horizontu, međutim, gotovo u svim knjigama fikha i komentarima ovog hadisa učenjaci kažu da se radi o bjelini, a ne crvenilu, tj. bjelini zore. Moguće je da se radi o lapsusu autora ili pak štamparskoj greški, a Allah najbolje zna. (op. prev. nakon op. šer. rec.)

[2]  Vidjeti prethodnu fusnotu. (op. prev.)

[3] Tj. sve dok ne utoli žeđ. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment