Lijepo je dati prednost desnoj strani u svemu što je u domenu plemenitih i lijepih stvari

Musaid

U lijepe i plemenite stvari pri čijem se izvršenju daje prednost desnoj strani ubrajamo, između ostalih, sljedeće: uzimanje abdesta, gusula, tejemmuma, oblačenje svih dijelova odjeće, obuvanje, ulazak u džamiju, čišćenje usta misvakom, nanošenje surme, odsijecanje nokata, skraćivanje brkova, čupanje dlaka ispod pazuha, brijanje glave, predavanje selama nakon namaza, jelo i piće, rukovanje, dodirivanje Crnog kamena, izlazak iz nužnika, davanje i uzimanje nečega, i sve drugo tome slično. Lijevoj strani treba dati prednost u svemu što je u suprotno navedenom, a tu spada: išmrkivanje nosa i pljuvanje, ulazak u nužnik, izlazak iz džamije, izuvanje obuće i papuča, skidanje odjeće, pranje poslije nužde, i svi postupci koji nose prljavštinu, neugodnost, neprijatnost i tome slično.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu dâ, reći će: ‘Evo vam, čitajte Knjigu moju!’” (El-Hakka, 19)

Uzvišeni Allah govori nam o sreći i ushićenju koje će osjetiti onaj kome će na Sudnjem danu knjiga njegovih djela biti data u desnu ruku, pa će od silne radosti svakome koga sretne govoriti: “Uzmite i čitajte knjigu moju!” Tako će postupati jer je svjestan da je njegova knjiga ispunjena čistim dobrom bez ikakvih primjesa zla, a to iz razloga što je on od onih kojima je Uzvišeni Allah njihova loša djela zamijenio dobrim. Zbog ovoga, pohvalno je i lijepo knjigu uzimati desnom rukom.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Oni na desnoj strani (sretni), ko su oni na desnoj strani? I oni na lijevoj strani (nesretni), ko su oni na lijevoj strani…” (El-Vakia, 8–9)

Ljudi će se na Sudnjem danu podijeliti u tri skupine. U prvoj skupini bit će prvaci i predvodnici desne strane, a tu spadaju oni Allahu bliski, poput poslanika i vjerovjesnika, iskrenih Allahovih robova, šehida i izuzetno dobrih i čestitih ljudi. U drugoj skupini na desnoj strani bit će vjernici koji su se za života zadovoljili izvršavanjem vadžiba – strogih obaveza, i ostavljanjem harama – strogih zabrana, a u trećoj skupini bit će oni koji su sami sebi (griješenjem) nasilje i nepravdu učinili.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svemu je volio desnu stranu i u svemu joj davao prednost, prilikom pranja i čišćenja, prilikom češljanja i prilikom obuvanja.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/269, i Muslim, 268 i 67.

Manje poznata značenja

volio desnu stranu i u svemu joj davao prednost – sve navedeno počinjao bi raditi sa desne strane.

Propisi, pouke i poruke

– Prilikom uzimanja abdesta ili gusula pohvalno je počinjati s desne strane, tj. prvo prati desne, pa onda lijeve udove.

– Pohvalno je češljanje početi s desne strane razdioka glave, a tako postupiti i prilikom pranja kose ili brijanja glave.

– Pohvalno je prvo obuti desnu pa onda lijevu cipelu, papuču ili slično.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio je desnu ruku za abdest i jelo, a lijevu ruku za čišćenje poslije nužde i za ono što je neprijatno.” Ebu Davud i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Hadis je sahih – vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 33, Ahmed, 6/265, i drugi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, onako kako to tvrdi i autor. [1]

Propisi, pouke i poruke

– Lijevu ruku treba upotrebljavati samo za otklanjanje nečistoće i svega onoga što je neprijatno.

  1. Ummu Atijja, radijallahu anha, prenosi da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada su kupale njegovu kćerku Zejneb, radijallahu anha, rekao: “Počnite s njenom desnom stranom i od mjesta po kojima se uzima abdest.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/269, i Muslim, 939.

Propisi, pouke i poruke

– Umrlu ženu isključivo će kupati žene, a nikako muškarci. Iznimka su bračni drugovi, pa je dozvoljeno mužu da kupa svoju umrlu suprugu, kao što je i supruzi dozvoljeno da kupa umrlog muža. Ne postoji argument koji zabranjuje ovakvo nešto, a dozvoljenost ovakvog postupka potvrđena je i riječima Aiše, radijallahu anha, koja je u tom smislu rekla: “Kada bih se opet našla u istoj situaciji, Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je umro, ne bi kupao niko drugi osim njegovih supruga.” Predaju bilježe Ebu Davud i Ibn Madža. Ovakav stav zastupao je i imam Ahmed, kako se to bilježi u Ebu Davudovom djelu El-Mesail.

– Sunnet je da se prilikom kupanja umrlog počinje od njegove desne strane i od dijelova tijela koji se peru pri uzimanju abdesta.

– Ovaj hadis pojašnjava da su udovi koji se peru prilikom uzimanja abdesta, časniji i na većem stepenu od ostalih dijelova tijela.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se neko od vas bude obuvao, neka počne s desnom, a kada se bude izuvao, neka počne s lijevom nogom. Neka desna bude prva koja će se obuti, a zadnja koja će se izuti.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/311, i Muslim, 2097.

Propisi, pouke i poruke

– Prilikom obuvanja pohvalno je prvo obuti desnu, a prilikom izuvanja prvo izuti lijevu nogu, što upućuje na to da se prednost daje desnoj strani i da je ona vrednija, tako da s desnom nogom treba početi i s njom završiti.

  1. Hafsa, radijallahu anha, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svoju desnicu upotrebljavao za jelo, piće i odijevanje, a svoju ljevicu za ostalo. Ebu Davud, Tirmizi i drugi.

Dokumentacija hadisa

Hadis je hasen li gajrihi[2], a bilježi ga Ebu Davud, 32, i drugi.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je dobar, a tome u prilog ide i vjerodostojna predaja od Aiše, radijallahu anha, koja ima slično značenje, a koja je prethodno navedena pod brojem 271.

Propisi, pouke i poruke

Vidjeti prethodno citiran hadis, pod brojem 271, koji prenosi Aiša, radijallahu anha.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada budete oblačili odjeću ili uzimali abdest, počinjite od desne strane.” Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud i Tirmizi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Hadis je sahih – vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 4141, Tirmizi, 1766, s nešto drugačijim kontekstom hadisa, Ibn Madža, 402, s tim da se kod njega ne spominje oblačenje odjeće, i Ahmed, 2/354.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan, kako to tvrdi i autor.

Propisi, pouke i poruke

– Prilikom uzimanja abdesta i oblačenja odjeće treba početi od desne strane.

  1. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na Minu, spustio se do džemreta[3] i bacio kamenčiće. Potom se zaputio na mjesto na kojem je boravio na Mini i tu zaklao kurban. Nakon toga, brijaču je rekao: “Uzmi odavde”, pokazavši mu na desnu stranu, a zatim i na lijevu. Nakon toga, svoju je kosu počeo dijeliti ljudima. Muttefekun alejhi.

U drugoj se predaji navodi: “Kada je bacio kamenčiće na džemretima, zaklao svoju žrtvu i oslobodio se ihrama, brijaču je pokazao desnu stranu svoje glave, pa ga je on odatle i počeo brijati. Nakon toga pozvao je Ebu Talhu el-Ensarija, radijallahu anhu, i dao mu svoju kosu. Brijaču je opet pokazao lijevu stranu svoje glave i rekao mu: ‘Obrij!’, pa je brijač počeo da ga brije i s te strane. I tu je kosu dao Ebu Talhi, radijallahu anhu, a potom mu je rekao: ‘Podijeli je ljudima!’”

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/273, i Muslim, 1305.

Manje poznata značenja

zaklao svoju žrtvu – kurban koji je doveo sa sobom.

Propisi, pouke i poruke

– Lijepo je pojasniti brijaču i naučiti ga odakle će prilikom šišanja ili brijanja glave početi, a gdje će završiti.

– Ono što je na neki način odvojeno od Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, tijela (u ovom slučaju kosa), vjernici mogu koristiti za teberruk, tj. preko toga tražiti bereket i blagoslov. Ovo je jedna od posebnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i niko drugi iz njegovog ummeta nije odlikovan ovim svojstvom.

– Dozvoljeno je između skupine ljudi izdvojiti i nekim dobrom posebno odlikovati nekog čovjeka, te mu tako dati prednost nad drugima, kako je to učinio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je pozvao Ebu Talhu el-Ensarija i dao mu svoju kosu, naredivši mu da je podijeli ljudima.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

[1] Kada autor ovog djela Selim el-Hilali kaže “kako to tvrdi autor”, onda misli na imama Nevevija, Allah mu se smilovao. U nastavku knjige, često će upotrebljavati ovaj izraz. (op. prev.)

[2] Hasen li gajrihi je hadis koji je u osnovi slab, ali zbog postojanja jednog ili više drugih predanja koja ga pojačavaju, on postaje prihvatljiv. (op. prev.)

[3] Mjesto na Mini na kojem se za vrijeme hadža obredno bacaju kamenčići. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment