Lijep i ugodan život

sanel
By sanel 1

Piše: mr. Osman Smajlović

Svi ljudi, bez izuzetka, tragaju za lijepim i ugodnim životom. Međutim, razlikuju se u njegovoj definiciji i sredstvima njegovog ostvarenja.

Uzvišeni Allah obećao je svakom mu’minu , muškarcu ili ženi, lijep i ugodan život. Što je ujedno i jedna od mnogobrojnih koristi vjerovanja u Uzvišenog Allaha. Uzvišeni Allah rekao je: ”Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.” ( En-Nahl, 97).

Obećanje lijepog i ugodnog života u kur’anskom ajetu došlo je u potvrdnom obliku tj. sigurno ćemo dati da proživi lijep i ugodan život. Darivanje lijepog i ugodnog života pripisano je Allahu, i to u zamjenici množine Mi, koja ukazuje na veličanja Allaha. Pripisivanje ugodnog života Allahu je upravo iz počasti prema životu. A sam on opisan je kao lijep i ugodan , zbog onoga što se nalazi ili dešava u njemu od ljepote i ugodnosti.

Božansko obećanje lijepog i ugodnog života, opšte je prirode i obuhvata sve ljude, kao što je došlo u ajetu , bio muškarac ili žena, ali  pod uvjetom da su vjernici.

Naš Gospodar pojasnio je uvjete ugodnog života, a to je vjerovanje u Njega i činjenje dobrih djela shodno poslaničkoj praksi. I pojasnio je da lijep i ugodan život biva na dunjaluku” Mi ćemo dati da proživi lijep život” i na ahiretu “i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.”

Kur’anski termin el-hajatut-tajjibe, lijep i ugodan, život protumačen je sa lijepim i ugodnim životom na dunjaluku, u kaburu i na ahiretu. Odnosno protumačen je sa sledećim mišljenjima mufessira: sreća, Allahovo olakšanje u pokornosti Njemu, lijepa i halal opskrba na dunjaluku, zadovoljstvo sa onim što je Allah dao, duševni mir, zadovoljstvo Allahovom odredbom, slast u pokornosti Allahu, život ispunjen vjerovanjem u Allaha i pokornošću Njemu, život u Džennetu, odnosno sam Džennet.

Poznati muffesir Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je u komentaru termina el-hajatut-tajjibe: ”Lijep i ugodan život obuhvata sve vidove rahatluka u kojem god obliku bio”.  I također, rekao je: ”Ispravno je da termin el-hajatut-tajjibe, lijep i ugodan život obuhvata sve to (različita tumačenja muffesira) kao što je došlo u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed (spomenuo je lanac prenosioca): ”Uspio je svaki musliman, koji bude opskrbljen onim što mu je dovoljno i bude zadovoljan sa onim što mu je Allah dao.” Također, hadis bilježi imam Muslim, Allah mu se smilovao.

Poznati muffesir Es-Se’adi, Allah mu se smilovao, rekao je u komentaru termina el-hajatut-tajjibe: ”Lijep i ugodan život, i to sa rahatlukom u srcu, smirenošću u tijelu i neobaziranje na ono što uznemirava njegovo srce. I Allah će ga opskrbiti halal opskrbom odakle se ne nada.”

Poznati muffesir Ibn Ašur, Allah mu se smilovao, rekao je u komentaru termina el-hajatut-tajjibe: ”To je obećanje različitih dunjalučkih dobara. A najuzvišenije je zadovoljstvo sa onim što je Allah njima odredio , lijepa nada u lijepu završnicu, zdravlje i ponos islamom u njihovim dušama. Ugodan život je osjetljiva pozicija i ljudi se razliku u njoj shodno njihovom razlikovanju u njihovom unutrašnjem stanju duše i Allah ga daruje svojim robovima mu’minima shodno njihovim ambicijama i nadi. I onaj koji sam sebe posmatra uvidjet će predhodno spomenuto.”

I na kraju može se zaključiti, iz predhodno spomenutog govora mufessira, da je termin el-hajatut-tajjibe, lijep i ugodan život, opšti termin i obuhvata sve vidove lijepog i ugodnog života.

___________________

Korištena literatura:

  1. Džamiul El-Bejan fi Te’vilil El-Kur’an, Muhammed b. Džerir Et-Taberi.
  2. Zadul- Mesir fi Ilmi Et-Tefsir.Abdurahman b. Alijj, El-Dževzi.
  3. Tefsirul El-Kur’ani El-Azim, Ismail b. Omer, Ibn Kesir.
  4. Tejsirul El-Kerim Er-Rahman fi Tefsiri Kelamil El-Mennan, Abdurahman b. Nasir Es-Se’adi.
  5. Et-Tahriru ve Et-Tenvir, Muhammed Tahir b. Muhammed, Ibn Ašur.
  6. Edvaul El-Bejan fi Idahil El-Kur’an bil-El-Kur’an, Muhammed El-Emin b. Muhammed El-Šinkiti.

 

 

 

Share This Article