Komentar sure El-Fil

sanel
By sanel

Piše: Hajrudin Tahir Ahmetović

Prijevod sure

“Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!/1/ Zar lukavstvo njihovo nije upropastio/2/ i protiv njih jata ptica poslao,/3/ koje su na njih grumenje od gline pečene bacale,/4/ pa ih kao izjedeno lišće učinio?”/5/

Sastav sure

Sura El-Fil 105. je sura u Kur’anu. Sastoji se iz 5 ajeta, 20 riječi i 96 harfova. (Hazin, Alauddin Alij b. Muhammed b. Ibrahim, Lubabut-Te’vil fi me‘anit-Tenzil, 7/290.)

Što se tiče redoslijeda Objave, sura El-Fil je 19. sura i objavljena je nakon sure El-Kafirun a prije sure El-Alek ili sure Kurejš. (Ibn Ašur, Et-Tahrir vet-Tenvir, 30/543)

Ime sure

Dobila je naziv El-Fil  po tome što govori o događaju kada je kršćanski vladar Ebreha iz Etiopije krenuo da sruši časnu Ka‘bu sa svojom vojskom koju je predvodio slon, a za slona u arapskom jeziku se koristi riječ fil. (Ahmed b. Alijj, Es-Suverul-Kur’anijje ve esmauha el-dželijje, str. 120)

I ovo je njeno ime koje se najčešće koristi. Pored ovog imena ponekada se koristi i ime Elem tere kako je ovu suru imenovao imam Buhari u svome Sahihu, te kako se prenosi od Ubejja b. Ka‘ba i drugih ashaba, radijallahu anhum.

Vrsta sure

Komentatori Kur’ana se slažu da je ova sura mekkanska sura. Prenosi se od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, da je rekao: “Sura ‘Elem tere kejfe fe‘ale Rabbuke bi Ashabil-fil’ objavljena je u Mekki. (Sujuti, Ed-Durrul-mensur, 8/627; prenoseći od Ibn Merdevejha.)

Povezanost sure s prethodnom surom

U prethodnoj suri El-Humeze Uzvišeni Allah spominje osobe koje se ismijavaju i podrugivaju vjernicima zbog njihove vjere. U toj suri pojašnjava da im njihov imetak kojeg skupljaju i kojim se ponose kod Allaha ništa neće pomoći niti imalo koristiti.

Zatim, Svevišnji Allah u ovoj suri spominje kazivanje o Drugovima slona, odnosno Ebrehinoj vojsci koja se ponosila svojom snagom i moći a kojom su htjeli porušiti Allahove svetinje; pa ih je Allah kaznio s najsićušnijim i najslabijim stvorenjima, ptičicama, te im ništa njihova slava, snaga niti brojnost nisu pomogli. (Dr. Vehbe Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/403.)

Tematika i sadržaj sure

Sura El-Fil svojim sadržajem se ograničava na pojašnjenje kazivanja o Drugovima slona, odnosno Ebrehinoj vojsci koju je predvodio slon a koji su krenuli da sruše Ka‘bu. Ta se vojska oslanjala na svoju snagu i moć, smatrali su da nema sile koja im se može oduprijeti i ispriječiti na njihovom putu i njihovom planu. Ali ih je Uzvišeni i Svemoćni Allah uništio i pojasnio im koliko su moćni kada je na njih poslao jata sićušnih ptica koje su u svome kljunu i svojim kandžama nosile kamenje, a zatim ga puštale na Ebrehinu vojsku i svaki pogođeni tim kamenom bi padao na tle i istovremeno se raspadao, te su izgledali poput rastočenog, izjedenog lišća. (Dr. Vehbe Zuhajli, Tefsirul-Munir, 30/403-404.)

Cilj sure

Sura El-Fil ima za cilj da ukaže na Allahovu svemoć kojom je On Uzvišeni sačuvao Ka‘bu, te Njegovu brigu za njom, Ka‘bom, koja će biti izvor tevhida i mjesto zadnje objave i poslanstva.

Mi iz toga trebamo uzeti pouku te biti zahvalni Njemu Uzvišenom. (El-Muhtesar fi Tefsiril-Kur’anil-Kerim, str. 601; Ahmed el-Kadi, Et-Tefsirul-Akadi li džuz Amme, str. 353.)

Komentar sure

(1) “Zar nisi čuo šta je s Drugovima slona Gospodar tvoj uradio!?’ – Tj. zar do tebe o Muhammede nije dospjela vijest, zar nisi sigurno i pouzdano saznao, i postao ubijeđen kao da si to gledao svojim očima, kako je Allah postupio s Drugovima slona koji su namjeravali srušiti Ka‘bu.

Pitanje u ajetu ima svojstvo potvrde, a upućeno je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i svima drugima nakon njega.

Zašto se ovo kazivanje ne ponavlja u Kur’anu na drugim mjestima kao što je slučaj s drugim kazivanjima? Zbog toga:

 1. što uništenje Ebrehe i vojske sa slonom nije bilo radi poricanja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovog odbijanja i uznemiravanja;
 2. kako se tim kazivanjem mnogobošci Mekke ne bi umislili i hvalisali svojim položajem kod Allaha, kako su se hvalisali da oni hrane i poje hadžije pa je Uzvišeni Allah objavio: “Zar smatrate da je onaj koji hodočasnike vodom napaja i koji vodi brigu o Časnome hramu ravan onome koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje i koji se na Allahovu putu bori? Nisu oni jednaki pred Allahom. A Allah neće ukazati na Pravi put onima koji sami sebi nepravdu čine.” (Et-Tevba, 19.)

Ebu Hajan, rahimehullahu te‘ala, kaže: Drugovi slona su bili Ebreha b. Sabah el-Habeši i njegova vojska. Ono na što ukazuju predanja i na čemu je većina komentatora jeste da je bio samo jedan slon.

Dahhak kaže: Bilo je osam slonova, a kažu da ih je bilo dvanaest, dok neki čak kažu da ih je bilo hiljadu. Ispravno je na čemu je većina komentatora Kur’ana. Kaže se da je vojnika bilo 60 000, a Allah najbolje zna.

(2) “Zar lukavstvo njihovo nije  upropastio”

Ovo je blagodat koju je Allah ukazao Kurejšijama kada je od njih odvratio Drugove slona, sačuvao Ka‘bu, njihove spletke omeo i vratio ih njima samima. Smatrali su da im se niko ne može suprotstaviti i omesti ih u njihovoj namjeri, da će srušiti Ka‘bu, sravniti je sa zemljom i sve one koji im se na tom putu ispriječe, ali se to upravo desilo s njima. Iznenađeni su Allahovom odredbom.

(3) “i protiv njih jata ptica poslao” – tj. Uzvišeni Allah uzastopno je slao na njih jata ptica, jedna za drugim, sa raznih strana, u velikom broju, a svaka ptica sa sobom je nosila tri kamena: jedan u kljunu i dva u kandžama.

(4) “koje su na njih grumenje od gline pečene bacale”

Kaže se da je kamenje bilo sidždžil/pečena glina koja se stvrdnula i da je  na svakom kamenu  bilo ispisano ime osobe za koju je namijenjen taj kamen. Kaže se da im je ovo kamenje padalo na glave a izlazilo na stražnji dio tijela, komadalo ih i trgalo, ili sve iz njih izbacivalo napolje da bi izgledali šuplji poput ljuske iz koje zrno ispadne.

Prenosi se od Abdullaha b. Mes‘uda, radijallahu anh, da je rekao: “Nakon što bi ove ptice bacile kamenje koje su sa sobom nosile, Allah bi poslao vjetar koji bi snažno puhnuo u kamenje i potjerao ga, tako da ono nije ni na koga palo a da isti i nije umro.” (Kurtubi, El-Džami‘u li Ahkamil-Kur’an, 20/198)

 (5) “pa ih kao izjedeno lišće učinio?”

Riječ asf ima više značenja:

 1. ono što ostane od žitarica kada među njih uđe stoka pa ih pojede i povalja,
 2. listovi koje su crvi rastočili,
 3. slama koja ostane od žitarica nakon što se one pojedu,
 4. ljuska u kojoj se nalazi zrno pšenice koja ostane prazna nakon što se zrno iz nje izvadi,
 5. ono što je tako lahko i bezvrijedno da ga vjetar raznosi na sve strane.

Uzvišeni Allah ih je sve pobio, rastrgao u komade, učinio bezvrijedne, neprimjetne poput onoga što se nogama gazi, ili onoga što vjetar nosi!

Svi su pobijeni, osim Ebrehe i malog broja uz njega koje je Allah ostavio u životu da prenesu drugima šta se desilo s njima, pa nakon što su ispričali svoj slučaj i oni su umrli u teškim mukama.

Poruke sure
 1. Uzvišeni Allah kroz ovu suru pruža podršku Svome poslaniku i bodri ga da otrpi na uznemiravanju nevjernika Kurejšija, jer je i prije njih bilo onih koji su se uzdizali nad Allahom i Njegovom vjerom. Allah je sačuvao Ka‘bu pa kako da ne sačuva Svoga Vjerovjesnika?!
 2. Onaj ko uznemirava Allahove štićenike i ruši Allahove svetinje, onaj koji želi da utrne Allahovo svjetlo, istinu, neće se dobro provesti; njegove spletke koje kuje vratiće se njemu i od njih će stradati.
 3. Svevišnji Allah ovom surom podsjeća nevjernike Kurejšije šta je uradio sa Ebrehom, On Uzvišeni a ne njihovi kipovi! Njihovi preci tada su dozivali Allaha, nakon čega su jasno svojim očima gledali Allahovu svemoć, pa zašto se Kurejšije ne vrate iskreno Allahu, jedinom istinskom bogu a ostave se lažnih božanstava koja im ništa ne mogu koristiti?!
 4. U kazivanju o stradanju Ebrehe i njegove vojske pouka je svim oholnicima i mrziteljima Allahove vjere.
 5. Sura Fil je dokaz da onaj ko se oholi još na dunjaluku, prije ahireta biva ponižen.
 6. Sura El-Fil jasno govori o Allahovoj svemoći i pojašnjava da se Allahovoj snazi ništa ne može suprotstaviti, te podstiče vjernike da se samo Allahom pomažu. Allah daje vjerniku izlaz odakle se on i ne nada.
 7. Sura El-Fil pojašnjava da će Allah ljude koji ostave svoju vjeru i počnu je mješati sa mnogoboštvom, poniziti šaljući im neprijatelja sa strane.
 8. Ova sura govori i o posebnosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od kojeg su se tadašnje Kurejšije okretale i u laž ga utjerivale. Ovaj događaj bio je priprema i nagovještaj dolaska Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on, po najvjerodostojnijim predanjima, rođen, upravo te godine.
 9. Vlasnici slona bili su kršćani i njihova vjera bila je ispravnija od idolopoklonstva u kome je bio ogrezao Kurejš. Ali Allah nije pomogao Kurejšije protiv Abesinaca zato što su oni bili bolji od njih, nego zato da bi zaštitio Ka‘bu. U tome je poruka da će ti koristiti samo tvoja vjera i tvoje poštivanje Allahovih svetinja, a najveće Allahove svetinje jesu Allahova riječ i Njegov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
 10. Sura Fil ukazuje nam na vrijednost Ka‘be kod Uzvišenog Allaha, te poručuje nama da vodimo brigu o njenoj svetosti i takođe našoj vjeri u Allaha. Kada se zapostavi i ostavi Allahova vjera, Ka‘ba ne bude vrednovala i njen obilazak napustio, Allah će poslati upravo ponovo iz Etiopije onoga koji će je kamen po kamen rušiti.

Allaha molim da sačuva našu vjeru i Svoju kuću, Bejtullah, od neprijateljskih spletki, a On je nad svim Svemogući.

Share This Article