Akida

Zovite Me, odazvat ću vam se

4.5kviews

Piše: Abdulvaris Ribo
Kaže Uzvišeni Allah u prijevodu značenja: ”Gospodar vaš je rekao: ‘Molite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će sigurno u Džehennem poniženi.”’ (Gafir, 60.) «Svome Gospodaru se ponizno i u sebi molite.» (El-A’raf, 55.)
«Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su se u nadi i u strahu i bili su prema Nama ponizni.» ( El-Enbija’, 90.)
«A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka se oni pozivu mome odazovu i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.» (El-Bekare, 186.)
Prenosi se od Nu’mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je rekao: «Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Dova, to je ibadet’, a zatim je proučio ajet: ‘Gospodar vaš je rekao: Molite Me, Ja ću vam se odazvati! Oni koji iz oholosti neće da Mi se klanjaju – ući će sigurno u Džehennem poniženi.”’ (Tirmizi 5/374)

Šta treba kazati onaj ko želi da mnogo uči dove?

Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Želite li da budete marljivi u dovi.?» Učite: «Allahumme e’inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetik.» (Ahmed, 2/299). (  ( اللهمّ أعنّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك«Gospodaru moj, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem i da Ti lijepo robujem.»

Ambicioznost u dovi
Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Ko vjeruje u Allaha i Njegova Poslanika, obavlja namaz, daje zekat i posti ramazan, Allahova je obaveza da ga uvede u Džennet, bez obzira borio se na Allahovu putu ili sjedio u zemlji u kojoj je rođen.» Prisutni su rekli: «Allahov Poslaniče, da to obznanimo svijetu?» On reče: «U Džennetu ima stotinu stupnjeva (deredža) koje je Allah spremio za mudžahide na Allahovu putu. Između svakog stepena je koliko je između neba i Zemlje, pa kada od Allaha tražite, onda tražite Džennetul-Firdevs, jer on je središnji i najviši dio Dženneta.» Mislim da je  rekao i ovo: «Iznad njega je Arš Milostivog i iz njega izviru džennetske rijeke.» (Buhari, Fethul-bari 6/11).

Uzvišeni Allah voli kad mu se rob obraća dovom

Uzvišeni Allah voli da Svoje robove obasipa blagodatima, ali voli i to da Njegovi robovi priznaju da su o Njemu ovisni, da bez Njega ne mogu i da Mu se radi toga u dovi ponizno obraćaju. U tome smislu Uzvišeni Allah kaže: «A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešću ih kažnjavali ne bi li poslušni postali.» (El-En’am, 42.)
Od Ebu Hurejre se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Allah je ljut na onoga ko od Njega ništa ne traži.» (Ahmed 2/442, Buhari, El-Edebul-mufred 658)
Uzvišeni Allah je rekao: «Onaj koji se nevoljniku, kada Mu se obrati, odaziva i koji zlo otklanja….» (En-Neml, 62.)
Ispunjenje svih potrebnih uvjeta za dovu i otklanjanje zapreka, preduvjet je za njenu valjanost i ispunjenje onoga što se njome traži. Tako prenosi Selman el-Farisi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Allah je stidljiv i darežljiv. Stid ga je da vrati prazne ruke čovjeku koji ih digne i zamoli Ga.» (Ibn Hibban 2398, Hakim 1/494)

Kome dova neće biti uslišana
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallalhu alejhi ve sellem, rekao: «O ljudi, Uzvišeni Allah je lijep i prima samo ono što je lijepo. Uzvišeni Allah naredio je vjernicima ono što je naredio i poslanicima, pa je rekao: ‘O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite!’ (El-Mu’minun, 51.) A na drugom mjestu je rekao: ‘O vjernici, dozvoljenim i lijepim jelima koja smo vam podarili se hranite!’ (El-Bekare, 172) Zatim je spomenuo čovjeka koji je došao sa dugog putovanja, čupave kose i prašnjav, koji svoje ruke diže prema nebu i moli: ‘Bože, Bože’, a hrani se haram hranom, pije haram piće, oblači haram odjeću i izdržava se haram opskrbom – pa kako da mu dova bude uslišana?!» (Muslim 7/100, Tirmizi 11/110)

Zabrana požurivanja ispunjenja dove
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: «Nekome od vas bit će uslišavana dova sve dok ne bude požurivao i govorio: ‘Molio sam svoga Gospodara, ali mi se nije odazvao.’» (Muslim 17/51)

Onaj koji moli treba da zna da je Allah blizu i da ga čuje
Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: «Jedne prilike smo sa Poslanikom bili na putovanju i kada smo se penjali, donosili smo tekbire, pa je Poslanik, sallallalhu alejhi ve sellem, rekao: ‘O ljudi, budite obzirni prema sebi, jer vi ne dozivate onoga koji je gluh ili odsutan, nego Onoga koji sve čuje i koji sve vidi!’ Ja sam bio iza njega i izgovarao: لا حول ولا قوة إلا بالله (La havle ve la kuvvete illa billah), a on mi reče: ‘Abdullahu ibn Kajsu, hoćeš li da te uputim na jednu od džennetskih riznica?’ ‘Hoću Allahov Poslaniče’, odgovorio sam. Reče mi: ‘Reci: لا حول ولا قوة إلا بالله (La havle ve la kuvvete illa billah.» (Buhari, Fethul-bari 11/187)

Dova posredstvom dobrih djela
Prenosi Abdullah ibn Omer, radijallahu anhu, da je Allahov Polsnaik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Trojica ljudi su se zaputila na daleki put. Na putu ih zateče kiša, pa se oni skloniše u jednu pećinu koja je bila u blizini. Međutim, jedna stijena se odroni i potpuno zatvori ulaz u pećinu. Tada oni jedan drugom kazaše: ‘Razmislite imate li kakvih dobrih djela koja ste u ime Allaha učinili, pa molite Allaha da nam ovu stijenu zbog njih ukloni.’ Jedan od njih reče: ‘Allahu moj, ja sam imao stare i iznemogle roditelje i ženu, a imao sam i sitnu djecu radi koje sam stoku napasao. Kada bih dotjerao stoku sa paše, pomuzao bih je i mlijeko bih davao prvo roditeljima, a onda djeci. Jednoga dana potraga za pašom odvela me je daleko, pa sam se vratio kasno uvečer, te sam njih dvoje zatekao kako spavaju. Stoku sam pomuzao kao i ranije, pa sam donio to mlijeko i stao pored njih, ne želeći da ih probudim i ne želeći da mlijeko dadnem prije djeci nego njima. Djeca su pored mojih nogu od gladi plakala i tako smo sve do zore ostali. Ako Ti znaš da sam to učinio samo žudeći za Tvojim licem, otvori nam je malo da kroz taj otvor možemo nebo vidjeti.’ Allah ju je malo i pomaknuo i oni ugledaše nebo.
Drugi je rekao: ‘Allahu moj, ja sam imao amidžičnu koju sam zavolio kako samo muškarac može voljeti ženu. Ja sam zatražio da mi se prepusti, međutim, ona je to odbila sve dok joj ne donesem stotinu zlatnika. Dosta sam se namučio dok sam sakupio stotinu zlatnika i kada sam joj ih donio i našao se među njenim stegnima, ona je rekla: ‘O Allahov robe, boj se Allaha i ne raskidaj prsten moga djevičanstva bespravno.’ Ja sam ju nakon toga ostavio. Ako Ti znaš da sam to učinio samo radi lica Tvoga, pomakni nam malo stijenu.’ On im je malo i pomaknu.
Treći je rekao: ‘Allahu moj, ja sam bio unajmio jednog radnika za plaću od jednog fereka (mjera od tri pregršta) riže, pa kada je završio svoj posao rekao je: ‘Isplati mi moju zaradu!’ Ja sam mu zaradu i donio, ali je on nije htio prihvatiti. Ja sam tu rižu stalno zasijavao i od nje kupio stoku i pastire za nju. On se nakon određenog vremena vratio i rekao mi: ‘Boj se Allaha i ne uskraćuj mi moju zaradu!’Ja mu rekoh: ‘Otiđi do onih krava i pastira i uzmi ih.’ ‘Boj se Allaha’, reče mi on, ‘nemoj sa mnom šalu zbijati.’ ‘Ne šalim se s tobom, nego uzmi te krave i pastire’, rekoh mu.On ih je tada uzeo i odveo. Ako Ti znaš da sam to učinio samo zbog Tvoga lica, otvori nam pećinu do kraja. Allah im je tada otvorio i preostali dio.» (Muslim, 1875 (Muhtesar) i Buharija, Fethul-bari, 10/404)

Podizanje ruku pri učenju dove
Prenosi Ebu Musa: «Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio je vode kojom je uzeo abdest, a zatim podigao svoje ruke i zamolio: ‘Allahu moj, oprosti Ubejdu Ebu Amiru.’ Vidio sam bjelinu ispod njegovih pazuha. ‘Allahu moj, učini ga na Sudnjem danu na stepenu iznad mnogih Tvojih stvorenja od ljudi.’» (Buharija, Fethul-bari, 11/187)

Na koji način dova može biti uslišana
Prenosi se od Ebu Seida, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Nema nijednog muslimana da uputi dovu u kojoj ne moli za grijeh niti za prekidanje rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje: ili će mu ubrzati uslišavanje dove, ili će mu to ostaviti za onaj svijet, ili će mu njome otkloniti isto toliko zlo.» Prisutni su rekli: «Znači, trebamo što više od Allaha moliti», a Poslanik reče: «Allah daje i još više.» (Ahmed u Musnedu 3/ str.18)

Dova koju je poslanik najčešće učio
Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: «Poslanikova najčešća dova bila je:
“رّبنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار»
Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azabennar. (Buharija, Fethul-bari 11/191)
Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovome i na onome svijetu i sačuvaj nas kazne u vatri.»

Najkorisnija dova
Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: «Najkorisnija dova je:
اللهم أنت ربي و أنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يا رب فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Allahumme ente rabbi ve ene ‘abduke, zalemtu nefsi va’tereftu bizenbi, ja rabbi fagfirli zenbi,  inneke ente rabbi, innehu la jagfiru-z-zunube illa ente.» (Ahmed u Musnedu 2/515)
(Allahu moj, Ti si moj Gospodar, a ja sam Tvoj rob. Ja sam se prema sebi ogriješio i grijehe svoje priznao. O Gospodaru, oprosti mi moje grijehe, Ti si moj Gospodar. Niko osim Tebe grijehe ne može oprostiti.)

Dova u kojoj se spominje Allahovo najveće ime
Prenosi se od Ebu Burejde el-Eslemija, a on od svoga oca da je rekao: «Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo je jednog čovjeka kako uči dovu:

Allahumme inni es’eluke bi enni ešhedu enneke ente-l-lahu la ilahe illa ente, el-ehadu-s-samed ellezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad. (Tirmizija 9/445)

Allahu moj, molim Te mojim svjedočenjem da si Ti Allah pored kojeg drugog boga nema, Jedan i Jedini, koji je utočište svemu, nije rodio i nije rođen i niko mu ravan nije.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to je rekao: ‘Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, molio je od Allaha Njegovim najvećim imenom, kojim ako se njime moli, dova se uslišava, a  ako se njime nešto traži, dobije se.»

Dova za opskrbu (rizk)
Prenosi se od Mus’aba ibn Sa’da, a on od svoga oca da je rekao: «Jedan beduin je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu: ‘Pouči me riječima koje ću često izgovarati.’ Poslanik mu reče: ‘Reci:
لا إله إلا الله  وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول و لا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.
La ilahe illellahu vahdehu la šerike lehu, Allahu ekberu kebira, vel-hamdu lillahi kesira, subhanallahi rabi-l-‘alemin, la havle ve la kuvvete illa billahi-l-‘azizi-l-hakim.
(Nema boga osim Allaha, Jedinog koji saučesnika nema. Allah je najveći od svega, neka Mu je velika hvala, slavljen neka je Allah, Gospodar svjetova, nema snage ni moći bez Allaha, Silnog i Mudrog).’ Na to ovaj čovjek upita: ‘Ovo je za moga Gospodara, a šta je za mene?’ Poslanik mu reče: ‘Reci:
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
Allahuma-gfir li, ve-rhamni, ve-hdini, ve-rzukni.
(Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i opskrbi me).”’ (Muslim 17/ str.19) i Ahmed 1/180, 185)

Čija dova neće biti odbijena
Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Trojici dova neće biti odbijena: pravednom vladaru, postaču dok ne iftari i dova onoga kome je nepravda učinjena. Allah će njegovu dovu podići iznad oblaka na Sudnjem danu, otvorit će joj se nebeska vrata i Allah će reći: ‘Tako mi Moje moći, pomoći ću te, kad-tad.’» (Ibn Madže 1752. Vidi: Sisiletu-l-ehadisi-s-sahiha 1211, Albani)

Dova onoga kome je učinjena nepravda
Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslao Mu’aza u Jemen i rekao mu: «Čuvaj se dove mazluma (onaj kome je nepravda učinjena), jer između nje i Allaha nema zastora (tj. ne odbija se).» (Buharija, Fethu-l-bari 5/100)

Vremena u kojima se dova posebno prima
Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Naš Uzvišeni Gospodar svake se večeri spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći i govori: ‘Ko Me moli,pa da mu se odazovem, ko nešto traži pa da mu dam, ko od Mene oprosta traži, pa da mu oprostim.’» (Buharija, Fethu-l-bari 11/128)

Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «U svakoj noći ima jedno određeno vrijeme, ako ga rob musliman potrefi učeći u njemu dovu i od Allaha bude tražio neko dobro, sigurno će mu ga podariti.» (Muslim 6/36)
Također se prenosi od Sehla ibn S’ada da je rekao: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: «U dva vremena Allah ne odbija dovu onoga ko Ga moli: prije samog početka namaza i u bojnom redu na Allahovom putu.» (Ibn Hibban, Mevarid 297)

Prenosi se od Ummu Derdaa’ da je kazala: «Pričao mi je moj gospodar (vlasnik) da je čuo Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: «Ko bude molio za svoga brata muslimana u odsutnosti (neko dobro), melek koji je za njega zadužen kazat će: ‘Amin. I tebi isto.’» (Muslim 17/49)
اللهم إني أسألك  بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد و لم يكن له كفوا أحد.  


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865