Hutbe

Zekat – obaveznost i neki propisi

4.8kviews

Preveo: mr. Emir Demir

Zahvala pripada Allahu koji je učinio zekat jednim od temelja islama i obavezao njegovim davanjem iz imetaka bogatih kako bi se očistili od škrtosti, tvrdičluka i grijeha i kako bi darivali potrebne poput siromašnih, udovica i siročadi. Zahvaljujem Mu na blagodati islama i zahvaljujem Mu na svim dodatim vrijednostima i dobročinstvu koji neprestano traju. Svjedočim da nema drugog istinskog  boga osim Allaha Jedinog koji sudruga nema i svjedočim d aje Muhammed Njegov rob i poslanik, koji je podsticao na davanje zekata i upozoravao na njegovo uskraćivanje i nemaran odnos prema njegovom izvršavanju. Neka su blagoslov i mir na Muhammeda, njegovu porodicu i sve ashabe.

A zatim :

O ljudi, bojte se Allaha i pridajte pažnju davanju zekata. Znajte da je pozicija zekata u islamu veoma velika. Zekat je jedan od temelja islam i uporedno se navodi sa namazom u mnogim kur’anskim ajetima. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je pridavao posebnu pažnju zekatu, pa je slao sabirače zekata koji su ga uzimali od bogatih i predavali ga onima koji su bili zaslužni da ga prime čime je skidao odgovornost sa bogatih. Tim putem su poslije njega išle pravedne halife kada su neka plemena uskratile davanje zekata poslije smrti Poslanika, s.a.v.s., pa se protiv njih borio prvi halifa Ebu Bekr es-Sidik sve dok ih nije potčinio Allahovom propisu, rekavši: „Sigurno ću se boriti protiv onih koji prave razliku između zekata i namaza.“

Allahovi robovi, čuvajte se kazne za nedavanje zekata. Uzvišeni kaže:

“Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih! Naprotiv, to je zlo za njih! Na Sudnjem danu bit će im oko vrata omotano ono čime su škrtarili! A Allahu pripada nasljedstvo nebesa i Zemlje i Allah je obaviješten o onome što vi radite!”[1] Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Kome Allah dane imetak pa on ne izvrši obavezno davanje zekata iz njega, na Sudnjem danu će mu biti prikazana zmija sa dvije tačke iznad svojih očiju koja će se umotati oko njega na Sudnjem danu i uzeti ga svojim čeljustima i reći: „Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago.“ Potom je proučio gore spomenuti ajet.“[2]

Uzvišeni kaže:

“O vjernici, mnogi svećenici i monasi, doista, na nedozvoljen način tuđa imanja jedu i od Allahova puta odvraćaju. Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu – navijesti bolnu patnju. Na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala: Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali.”[3]

Vjerodostojno se prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Svaki posjednik zlata i srebra koji nije izvršavao njihovo pravo zekata na Sudnjem danu će mu biti postavljene užarene poluge na kojima će se pržiti u vatri džehennema. Pržit će se na njima njegovo čelo, bokovi i leđa. Kada god se ohlade ponovno će se užariti u danu koji će trajati pedeset hiljada godina sve dok Allah ne presudi među ljudima.“[4] Pa vidi svoj konačan put ka Džennetu i džehennemu!

Allahovi robovi, blago za koje je Allah njegovom vlasniku zaprijetio je imetak na koji ne daje zekat. Pod ovim se ne misli na blago koje je negdje zakopanu, kao što neki ljudi pomišljaju. Ibn Omer kaže: „Imetak na koji se dadne zekat više nije blago, makar se nalazilo ispod sedam zemalja, a imetak koji je na zemlji i ne daje se zekat na njega nosi naziv blaga.“ Omer b. El-Hattab kaže: „Svaki imetak na koji dadneš zekat nije više blago, pa makar bio ukopan u zemlji. To se isključivo odnosi na imetak na koji se ne dadne zekat i on predstavlja blago kojim će njegov vlasnik biti pržen, pa makar taj imetak bio na zemlji.“

O muslimani, zekat je obavezan u četiri vrste imetka: vrijednostima, trgovačkoj robi, stoci i poljoprivrednim proizvodima.

Obavezan je u dvije vrijednosti – zlatu i srebru, ili onome što ih zamjenjuje poput papirnog i kovanog novca koji se danas upotrebljavaju. Obaveza ga je dati i na trgovačku robu, a ona je izložena roba za trgovanje u dućanima, sajmovima i drugim mjestima u vidu tkanina, hrane, pića, automobila, mašina, građevinskog materijala, rezervnih dijelova i drugih tehničkih pomagala. Isto se odnosi na zemlju i građevine koje su pripremljene za trgovinu, a isto se odnosi na stoku kojom se trguje.

Obaveza je dati zekat, također, na poljoprivredne proizvode u vidu žitarica i plodova, kao i na stoku u vidu deva, goveda, koza i ovaca, pod uslovima i tumačenjima koja su spomenuta u knjigama fikha.

Sada nas zanima da saznamo šta je to zekat na prve dvije vrste: novac, trgovačku robu, jer u većini slučajeva ovakve vrijednosti su u posjedu onih koji stanuju u gradovima. Ukoliko novac dosegne nisab (propisanu kvotu) ili ga pređe u trajanju od jedne godine, te bude u vlasništvu određene osobe potrebno je iz njega dati 2,5 %. Zekat na zaradu se daje kada i osnovni imetak (kapital) doživi jednu godinu. Ne počinje se brojati nova godina za zaradu na osnovni imetak, već se zekat daje zajedno i na zaradu i na samu osnovicu.

Obaveza je dati zekat na novac, svejedno da li taj novac držali kod sebe ili je dat kao dugovanje drugima ljudima. Obaveza je dati zekat na potvrđeni dug, svejedno radilo se o pozajmici ili isplati zaostale cijene robe, ili nadnicima i sl. Ukoliko je dug dužan vratiti čovjek koji ima dovoljno imetka, obaveza je davaocu duga da svake godine na taj dug dadne zekat uz zekat na ono što se kod njega nalazi.

Ukoliko se dug nalazi kod osobe koja nije u mogućnosti da ga vrati, ili iz nemara ga ne vraća, pa se davalac duga pribojava da ga neće moći povratiti, onda će na njega dati zekat kada ga dobije i to samo za jednu godinu, prema najodabranijem mišljenju islamskih učenjaka.

Trgovačku robu trgovac procjenjuje shodno njenoj vrijednost nakon prolaska jedne godine ili po cijeni po kojoj ju je i kupio. Tada je njena cijena vezana za prolazak jedne godine, svejedno bila njena vrijednost, koja se procjenjuje na kraju godine, onolika po kojoj ju je kupio, ili manja ili veća. Iz vrijednosti ove robe izdvojit će 2,5%. Ukoliko bi bio suvlasnik određene zemlje kojom se trguje upitat će koliko vrijedi ta zemlja na kraju godine, a zatim na nju dati zekat.

Obaveza je vlasnicima prodavnica prehrambenih i tehničkih proizvoda, kao i rezervnih dijelova, tkanina, da izvrše inventuru svoje robe i procjene je prema njenoj vrijednosti na kraju godine, a zatim da izdvoje 2,5%.

Obaveza je muslimanu da se pribojava Allaha u pogledu davanje zekata i da sebe prilikom obračunavanja zekata obračunava kao što se obračunavaju  škrti ortaci.

Zemlja, kuće, trgovačke radnje i automobili koji se koriste, a nisu pripremljeni za trgovinu ne potpadaju pod obavezu davanja zekata. Također, ne daje se zekat na kuće i stanove koje se izdaju pod kiriju, već obaveza je dati zekat na sabrani novac od kirije kada prođe jedna godina i bude u visini nisaba, zajedno sa ostalim imetkom kojeg posjeduje.

Muslimani, Uzvišeni Allah je pojasnio kategorije kojima se daje zekat rekavši:

“Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovu putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i Mudar je.”[5] Zato nije dozvoljeno niti je ispravno davati zekat nekim drugim kategorijama, osim ovim osam.

Muslimanu, dužan si dvije stvari. Prva je davanje zekata na ispravan i potpun način, a drugo: usmjeriti ga šerijatskoj kategoriji tako što ćeš ga dati jednoj od njih osam. Od zekata će se dati siromasima i nevoljnicima, a to su oni koji nemaju prihoda, ili imaju prihode koji nisu dovoljni, pa će im se dati onoliko koliko je dovoljno za cijelu godinu, sve dok ne dođe sljedeća godina za davanje zekata.

Zekat se daje i prezaduženome kako bi se popravili međusobni odnosi, a pod prezaduženim se ovdje misli na čovjeka koji se obavezao da će ugasiti smutnju između dvije zaraćene skupine muslimana. Može sam sebi dodijeliti dio zekata, a također označava osobu koja nije u mogućnosti da vrati dug, pa će joj se dati da ga isplati. Zekat se daje i putnicima kojima je nestalo putne opskrbe ili im je ukradena. Dat će im se onoliko koliko je dovoljno da se vrati svojoj kući, pa makar bio bogataš koji posjeduje imetak u svome mjestu.

Muslimanu, nemoj da tvoj zekat bude simulativna zaštita za tvoj imetak tako da ga isplatiš onome kome s kime trebaš poravnati svoje račune. Nemoj pokvariti svoj zekat prigovaranjem i uznemiravanjem, već zahvaljuj Allahu kada ti ga daruje i znaj da ovaj zekat samo uvećava tvoj imetak, čisti ga i povećava bereket u njemu. Zekat čisti tvoju dušu od tvrdičluka, škrtarenja i donosi milost i ljubav među muslimanima. Zekat čuva tvoj imetak od različitih nedaća i mahana. Zekat je razlog za otklanjanje različitih nedaća i bolesti. Zekat je povod da muslimani za tebe upute dovu Allahu za dobro i blagoslov. Zato ga dobrovoljno dadni, a nemoj ga davati sa uskogrudnošću.

O vi koji tražite od ljudi i uzimate zekat, znajte da zekat nije dozvoljen bogatome koji ima dovoljno opskrbe za čitavu godinu. Nije dozvoljen ni jakom čovjeku  koji je u mogućnosti da zarađuje i da obavlja profesiju. Onaj ko ga od vas uzme, a nije u potrebi za njim, ne želeći da ga koristi već da sabira i umnožava novac, ili ga uzme a fizički je jak i u mogućnosti da zarađuje, on uzima haram, i nepravedno ga uzurpira, kao što uzima žeravicu i patnju džehennema.

Od Vjerovjesnik, s.a.v.s., se vjerodostojno prenosi da onaj koji traži od ljudi želeći uvećati svoj imetak, tj. Nije u potrebi za njim, već ga želi umnožiti –  takav traži džehennemsku žeravicu, pa će doći na Sudnji dana a na svome licu neće imati ni komadić mesa. Doći će na Sudnji dan, a njegovo prosjačenje će napraviti rane i ogrebotine na njegovom licu. Mnogi prosjaci danas lažu Allaha i Njegova stvorenja. Pojavljuju se pred ljudima u odori siromaha, a oni su ustvari bogati. Pojavljuju se u odori bolesnika i nemoćnih, a oni su jaki i zdravi. Pojavljuju se pred ljudima u likovima invalida, slijepaca i sl., a oni su zdravi. Iako je njihovo stanje skriveno ljudima, nije skriveno Allahu Uzvišenom, međutim, oni se Njega ne boje.

Allahu naš, obogati nas i zadovoljnim učini Tvojim halalom u odnosu na Tvoj haram. Dadni nam iz svoga obilja u odnosu na tuđe obilje. Utječem se Allahu od prokletog šejtana.

“Uzmi od dobara njihovih zekat i milostinju, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, zaista, smiriti – a Allah sve čuje i sve zna. Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih i da samo On prihvaća zekat i milostinju, i da je samo Allah Onaj Koji prašta i da je On Milostiv? I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome Koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.’”[6]

Rekoh ono što ste čuli, tražim oprosta od Allaha, pa ga i vi tražite, jer Allah uistinu prašta i Samilostan je.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu Jedinome, donosim salavat i selam na onoga poslije kojeg nema drugog vjerovjesnika ni poslanika.

O ljudi, bojte se Allaha u svakom vremenu i izdvajate zekat iz vaših imetaka dragovoljno. Takmičite se u davanju milostinje zato što je davanje zekata jedan od dokaza vjerovanja, a i treći je temelj islama.

O muslimani, koliko Mudri i Sveznajući ima velikih mudrosti u propisivanju zekata! Uzvišeni Allah ga je propisao zbog nužnih posljedica koje dolaze nakon njegovog izdvajanja, a one su vidu mnogobrojnih koristi i pohvalnih završetaka, te blagoslovljenih tragova i za one koji ga daju i koji ga uzimaju, ukoliko to čine isključivo radi Allaha, slijedeći svoga Vjerovjesnika, s.a.v.s.. Udjeljivanje imetka, uz ljubav prema njemu, je dokaz vjerovanja te znak potvrde i priznanja propisa, obećanja Vladara kome se sve pokorava, želje da dobra djela na vagi budu što teža, te povod za dobijanje velike i plemenite nagrade od Onoga koji je Neovisan i Samilostan:

“Onima koji dijele imovinu svoju noću i danju, tajno i javno, pripada nagrada kod Gospodara njihova! I za njih nema straha, niti će se oni žalostiti!”[7] Zekat njegove davaoce čisti od grijeha, škrtosti, tvrdičluka i drugih oblika pokuđenog ponašanja, te ga stavlja na stepen odabranih i plemenitih ljudi koji će biti pripremljeni da budu u blizini Veličanstvenog i Plemenitog u Džennetu – Kući spasa. Uzvišeni Allah je odredio da u Džennetu u Njegovoj blizini neće biti škrtac. Koliko se davanjem zekata čovjek samo čuva od različitih kazni za grijehe i koliko samo velikih nedaća i neugodnosti od sebe otklanja! Uzvišeni kaže:

“Uzmi od dobara njihovih zekat i milostinju, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, zaista, smiriti – a Allah sve čuje i sve zna.”[8]

Davanjem zekata imetak čistimo od svih povoda koji nalažu njegovo uništenje i nestanak. Davanje zekata je jedan od povoda pojave bereketa u imetku, te njegovog brzog umnožavanja i porasta. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., se prenosi da je rekao: „Sadaka neće umanjiti imetak.“[9] Uzvišeni Allah kaže: „Reci: “Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje.”[10] Uzvišeni Allah donosi zamjenu i bolje od onoga što je dato. U vjerodostojnoj predaji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, se prenosi da je rekao: „Uzvišen Allah je rekao: ‘Sine Ademov, udjeljuj, pa će se i tebi dati.“ Uzvišeni Allah je Neovisan, Njegove riznice su nepresušne. On je Plemenit i ne prigovara na obilje koje daje. On je Zahvalan, tj. uvećava nagradu za trošenje i udjeljivanje na ovom i budućem svijetu. Rekao je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,: „Ko dadne zekat iz svoga imetka, iz tog imetka je otišlo njegovo zlo.“ [11]

O muslimani, imetak na koji se ne daje zekat predstavlja nedaću za svog vlasnika, unesrećit će ga na ovom svijetu, a na budućem svijetu će biti razlog njegove patnje. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: „Kome Allah dane imetak pa on ne izvrši obavezno davanje zekata iz njega, na Sudnjem danu će mu biti prikazana zmija sa dvije tačke iznad svojih očiju koja će se umotati oko njega na Sudnjem danu i uzeti ga svojim čeljustima i reći: „Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje blago.“ Potom je proučio gore spomenuti ajet.“[12] Uzvišeni kaže:

“Neka oni koji škrtare u onome što im Allah iz obilja Svoga daje, nikako ne misle da je to dobro za njih! Naprotiv, to je zlo za njih! Na Sudnjem danu bit će im oko vrata omotano ono čime su škrtarili! A Allahu pripada nasljedstvo nebesa i Zemlje i Allah je obaviješten o onome što vi radite!”[13]

U vjerodostojnoj predaji se od Vjerovjesnika, s.a.v.s., također prenosi: „Svaki posjednik zlata i srebra, koji nije izvršavao njihovo pravo zekata, na Sudnjem danu će mu biti postavljene užarene poluge na kojima će se pržiti u vatri džehennema. Pržit će se na njima njegovo čelo, bokovi i leđa. Kada god se ohlade ponovno će se užariti u danu koji će trajati pedeset hiljada godina.“[14] U drugom hadisu stoji: „Svakom vlasniku deva, goveda i stada ovaca i koza koji ne bude davao zekat na njih, doći će njegova stoka na Sudnjem danu veća i deblja, pa će ga ubadati svojim rogovima i gaziti svojim papcima. Kada god jedna životinje završi, ponovo će činiti to njena mladunčad sve dok se ne presudi među ljudima.“[15]

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i dajite zekat iz vaših imetaka dobrovoljno pa ćete dobiti dobro, blagoslov i nagradu za vaše imetke na ovom i budućem svijetu. Uzvišeni će vam dati onoliko koliko vam je dovoljno.

“I koji zekat udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji namaze svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici, koji će Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.”[16]

Allahu moj, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i blagodari Muhammeda i Muhammedovu porodicu kao što si blagodario Ibrahima i Ibrahimovu porodicu. Ti si, uistinu, dostojan hvale i ponosa.

Allahu, pomozi islam i muslimane, a prepusti samima sebi one koji napuštaju vjeru.

Allahu, smiluj nam se, jer Ti si prema nama milostiv i nemoj nas kazniti, jer Ti to uvijek možeš.

Allahu, učini bijelim naša lica na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas poniziti, povećaj nam, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost a nemoj drugima nad nama je dati.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja, nesreće, loše odredbe, zluradosti naših neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, i Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i zahvala kada Si zadovoljan.

Allahu, daj ovom ummetu razboritosti s kojom će oni koji su Ti pokorni biti ponosni, a nepokorni biti upućeni, s kojom će se naređivati dobro i odvraćati od zla. Slava Tebi pripada Gospodaru ponosa u odnosu na ono što oni iznose, neka je mir na sve poslanike i neka je zahvala Allahu Gospodaru svih svjetova.

 [1] Ali Imran, ajet 180.

[2] Buhari

[3] Et-Tevbe,34-35.

[4] Buharija i Muslim

[5] Et-Tevbe,60.

[6] Sura Et-Tevbe, ajeti 103-105

[7] El-Bekare, 274.

[8] Et-Tevbe, 103

[9] Muslim

[10] Es-Sebe’, 39.

[11] Et-Taberani prenosi, a šejh El-Albani kaže da je predaja dobra

[12] Buharija i Muslim

[13] Ali Imran,180

[14] Buharija i Muslim

[15] Muslim

[16] El-Mu’minun, 4-11.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865