Hutbe

Zekat – čišćenje imetka

595pregledi
Hatib: Nezim Halilović Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 16. ramazana 1428.h., što odgovara 28. septembru 2007. godine, hutbu sam naslovio sa «Zekat – čišćenje imetka mu’mina». Možda će neko kazati: «Zbog čega današnja hutba nije posvećena Bitci na Bedru (17. ramazan 2. godine po hidžri) ili Fethu (Oslobaðanju) Meke (8. godine po hidžri), jer je u narednim danima sjećanje na te datume.» Odgovor je jednostavan: O ta dva važna dogaðaja iz historije islama će inša-Allah biti govora u noćima koje su pred nama, a na nama je da u ovoj današnjoj hutbi tretiramo zekat, kao jedan od stubova islama.

Ramazan je mjesec u kojem neki muslimani koje je Allah, dž.š., počastio dunjalučkim blagodatima, u želji da u ovom mubarek mjesecu učine što više dobra, čiste svoje imetke kroz izvršavanje jednog od temeljnih stubova islama, a to je zekat. Ova obaveza se može izvršiti i u drugim mjesecima, a pravilo je da se veže za imovinu koja pregodini i prelazi vrijednost nisaba.
Zekat je četvrti po redu islamski šart i dolazi poslije Šehadeta, namaza i posta, nareðen je Kur’anom, Sunnetom i idžmaom i spada u pet temeljnih dužnosti vjere (islamski šarti). Na više od 80 mjesta u Kur’anu se zajedno govori o zekatu i namazu, što ovoj obavezi daje poseban pečat. Nerijetko ćemo naći muslimane koji klanjaju i poste, ali ne daju zekat, a nećemo naći nikada da čovjek daje zekat, a da na primjer ne klanja.
Allah, dž.š., spominje osam kategorija muslimana kojima pripada zekat:

«Zekat pripada: siromasima, nevoljnicima, onima koji ga sakupljaju, onima čija srca treba pridobiti, za otkup iz ropstva, prezaduženim, u svrhe na Allahovu putu i putniku namjerniku. Allah je tako odredio. Allah sve zna i mudar je.» (Suretu Et-Tevbe: 60)
 U drugom ajetu je rekao:

 «Uzmi Poslaniče iz njihovih imetaka zekat, da bi im očistio imetke i da bi ih blagoslovio! Donosi na njih salavat! Zaista tvoj salavat i tvoja dova su smiraj za njih. Allah sve čuje i sve zna.»(103) «Zaista je Allah Onaj koji prima tevbe od vjernika, Koji uzima njihove zekate i onaj Koji je milostiv i Koji prašta.»(104) (Suretu Et-Tevbe: 103-104)
 Na temelju citiranih ajeta, zekat se daje u Bejtu-l-mal (zajedničku kasu), iz koje se podmiruju pomenute kategorije. U uslovima u kojima vlada šerijatski zakon, to je u nadležnosti države, a u uslovima kao što su naši, to je obaveza i emanet Islamske zajednice.
 Dakle o zekatu nema pogodbe, jer to je farz, kao što nema pogodbe ni o namazu, da li treba klanjati ili kao što nema pogodbe o postu, da li treba postiti. Na svaku od pomenutih obaveza, vjernici treba da kažu: “čujemo i pokoravamo se.”
Onaj ko ne čisti svoj imetak kroz zekat, dovodi svoj iman u pitanje i njegov imetak se miješa sa haramom.
Zekat je poseban vid davanja i čišćenja imetka i obavezu zekata ne može zamijeniti obavezni porez koji čovjek ima prema državi.
Zekat se daje na: novac i to pod uvjetom da taj novac predstavlja muslimanu višak preko njegovih osnovnih potreba, da pregodini i da dostiže vrijednost nisaba, tj. da dostiže vrijednost koju ima 91,60 g. zlata, odnosno 641,50 g. srebra. Na ovaj iznos novca daje se zekat u iznosu od 2,5% od ukupne sume.
Zatim, zekat se daje i na zlato i srebro. Visina nisaba  za  zlato  je 91,60 g.  a za  srebro 641,50 g. Kada ukupna količina zlata ili srebra dostigne svoj nisab dužnost je dati zekat i to 2,5%.
Zekat se takoðe daje na poljoprivredne proizvode nakon berbe i to 10% od ukupnog roda, a 5% ako je poljoprivrednik imao veće troškove oko navodnjavanja  svoje njive.
Zekat se takoðe daje na stoku: ovce, koze, goveda i deve.
Zekat se daje i na rude, šume, energiju i na trgovačku robu.
Kada govorimo o zekatu najčešče se spominje davanje zekata na novac, na zlato i srebro, trgovačku robu, stoku i poljoprivredne proizvode.
Zekat se ne daje na: odjeću, hranu, stan, namještaj, oružje, knjige, osnovna sredstva za proizvodnju, na inventar, kancelarijski pribor, vakufsku imovinu, kuću, auto, ono što je neophodno u poslu, kao ni na imovinu koja ne dostiže vrijednost nisaba.
Kada bi se zekat davao u skladu sa islamskim propisima, nikada u islamskom svijetu ne bi bilo siromaštva.

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a., rekao: “Kome Allah, dš.š., bude dao imetak, a on ne bude na njega davao zekat, biće mu taj imetak pretvoren u zmiju otrovnicu čija je glava ogoljena sa dvije crne mrlje. Ona će mu se obaviti oko vrata na Sudnjem danu, ščepati ga za donju vilicu i reći će mu: – Ja sam tvoj imetak, ja sam tvoje bogatstvo! A zatim je Poslanik, s.a.,, citirao kur’anski ajet: «Neka oni koji škrtare u onome što im je Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne to je loše za njih. Na Sudnjem danu biće im o vrat obješeno ono čime su škrtarili.» (Suretu Ali Imran: 180).” (Buharija)

U drugoj predaji stoji:
Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a., rekao, tumačeći dva ajeta: «Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu navijesti bolnu patnju na Dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo pa se njime čela njihova i slabine njihove i leða njihova budu žigosala. Ovo je ono što ste za sebe zgrtali, iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali! (Et-Tevba, 34-35) “Nema nikoga od vlasnika zlata i srebra, koji ne izmiruje obaveze, a da na Sudnjem danu neće imati vatrene ploče, koje će biti užarene u džehennemskoj vatri, pa će mu pržiti njegove strane, čelo i leða. Kada god ohlade, biće iznova užarene, u danu u kojem će dan biti pedeset hiljada godina, dok ne bude presuðeno svim Allahovim robovima.” (Muslim)
 Rijaset IZ-a u BiH je u želji da svim muslimanima pomogne u izvršavanju ove vjerske obaveze, formirala Ured za zekat i imenovao lice koje će imati osnovnu zadaću da radi na edukaciji muslimana po pitanju zekata, na prikupljanju zekata i njegovom usmjeravanju kategorijama kojima i pripada putem Bejtu-l-mala.
Prvi halifa hulefai-r-rašidina, Ebu Bekr Es-Siddik, r.a., rekao je: “Tako mi Allaha, kada bi mi samo jedno jare uskratili koje pripada Bejtu-l-malu bio bih u stanju protiv njih povesti rat.”
Braćo i sestre! Izvršimo obavezu zekata na način što ćemo istu ispuniti u skladu sa Sunnetom Muhammeda, s.a.v.s., ta sredstva dati u Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ona će, po našem dubokom ubjeðenju, svjesna emaneta koji je preuzela, prikupljeni zekat usmjeriti u skladu sa Kur’anom, Sunnetom i idžmaom u najprioritetnije svrhe!
 Molim Allaha, dž.š., da nas učini od onih koji izvršavaju obavezu zekata i ostale islamske obaveze, da Allah, dž.š., od nas primi post i ostale ibadete, da nas sačuva iskušenja koja nećemo moći podnijeti, da uputi našu djecu i naše potomke, da ih se ne stidimo i da se oni nas ne stide, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!   

Sarajevo: 16. ramazan 1428.h.    28. septembar 2007.g.            
Hutba: Džamija “Kralj Fahd»
Nezim Halilović Muderris
 

Prvi put objavljeno: petak, 28 Rujan 2007 01:10