Hutbe

Zabranjenost nanošenja štete samome sebi

1.2kviews

Preveo: Salih Haušić
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji je stvorio čovjeka u najljepšem skladu, obdario ga razumom i sposobnošću razmišljanja. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha, Jednog Jedinog, koji nema sudruga, Njemu pripada zahvalnost i vlast, i On sve može. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i rob koji je došao da opominje, donosi radosne vijesti i da kao svjetiljka bude, neka je Allahov blagoslov na njega, njegov rod i ashabe.
A zatim:
O ljudi, bojte se Allaha i ne zaboravite da su sva dobra koja imate Allahov dar. Uzvišeni Allah kaže:
”Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili”  ;( El-Isra, 70.)
”Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim, i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!”   ;( El-Mu’min (Gafir), 64.)
”Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošću Svojom, i vidljivom i nevidljivom?”  (Lukman, 20.)
O vjernici, Allah uzdigao je čovjeka nad mnogim drugim stvorenjima. Na korištenje mu daje ono što se nalazi na nebesima i na Zemlji, stvorio ga je u najljepšem obliku, podario mu sluh, vid i razum, da bi to koristio u ono radi čega je stvoren, i da mu to bude pomoć u pokoravanju Uzvišenom Gospodaru, koji je rekao:
”Džinne i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadet čine.”   (Ez-Zarijat, 56.)
Sluh pomaže u pokornosti Gospodaru, jer čuje učenje Kur’ana i ono što učeni govore pa mu se zbog toga iman povećava.
Sposobnost gledanja pomaže mu da vidi ajete (dokaze) svoga Gospodara i mnoga druga naučna znamenja, kao i uzroke propasti koji uništavaju čovjeka, ili pak neki od njegovih organa.
Razum je snažan instrument kojim čovjek razumijeva Allahove ajete, šta se njima želi reći, šta je halal, a šta haram, i ukazuje mu na sumnje i strasti.

Tako je i sa ostalim organima; Allah ih je stvorio da čovjeku budu od pomoći u činjenju ibadeta svome Gospodaru, jer ibadet je obaveza svakog čovjeka i može se činiti samo ako su svi ti organi zdravi i ispravni, a sve bez čega se ne može obaviti farz i samo postaje farzom. Zato Zakonodavac zabranjuje da se ti organi oštećuju i zabranio je čovjeku da uništava svoje vlastite organe, ali i organe drugih osoba, bez obzira bila šteta mala ili velika, rekavši:

”I sami sebe u propast ne dovodite.” ( El-Bekare, 195.)

Stoga je Uzvišeni zabranio ubistvo, nanošenje tjelesnih oštećenja, napad na čast i imetak drugih na nezakonit način. Propisao je kisas (odmazdu) za onoga ko na pravdi ubije drugu osobu, ili mu nanese tjelesne povrede, ranjavanjem ili odsijecanjem dijela tijela. Uzvišeni Allah kaže:

”Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. ”   (El-Maide, 45.)
Također je zabranio atak na ugled druge osobe potvorom za blud ili činjenjem bluda, pa je propisao haddu-zzina – kaznu za blud i haddul-kasf – kaznu za potvoru, radi zaštite časti sinova Ademovih, a isto tako je zaštitio imetke drugih ljudi propisivanjem haddus-serikah – kazne za krađu i haddus-katit-tarik – kazne za razbojništvo.
Uzvišeni je također zabranio atak na razum pa je, radi njegove zaštite, odredio haddus-serikah – kaznu za konzumiranje alkohola.
Sve te kazne su, zapravo, počast čovjeku i imaju za cilj očuvati njegove najveće vrijednosti u životu kako bi živio sretan, miran i dostojanstven život.
Braćo muslimani, kao što Uzvišeni Allah čovjeka štiti od napada drugih, tako ga štiti i od njega samog, te je tako zabranio čovjeku da ubije sam sebe ili da uzrokuje ono što bi ga moglo ubiti. Uzvišeni Allah kaže:

”…i ne ubijajte se! Allah je, doista, prema vama milostiv”  ; (En-Nisa, 29.)

”I sami sebe u propast ne dovodite.”   (El-Bekare, 195.)
Ebu Hurejre, r.a. , prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem , rekao: “Ko se baci s brda i tako se ubije, vječno će padati u džehennemskoj vatri; ko se ubije tako što upotrijebi otrov, vječno će uzimati otrov u džehennemskoj vatri; ko se ubije nekim oštrim predmetom, u džennemskoj vatri vječno će svoj stomak probadati tim predmetom.”   (Buharija.)
Ova prijetnja odnosi se i na onoga ko u organizam svjesno unese otrovnu materiju koja ga ubije ili uzrokuje bolest od koje može umrijeti, kao npr. onaj ko puši duhan, jer je medicinski dokazano, a i praksa potvrđuje da duhan uzrokuje mnoge bolesti koje uzrokuju i smrt. Zato je onaj ko puši cigarete grješnik, a onaj ko umre zbog pušenja je samoubica. Stoga oni koji su iskušani time treba da što prije učine tevbu i povrate se svome Gospodaru, a sebe spase od te opasnosti.
Uzvišeni Allah, također, zabranjuje atak na razum konzumiranjem onoga što ga oštećuje: opojnih pića i droga. Ibn Omer, r.a. , prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:
”Allah je prokleo: alkohol, onoga ko ga pije, onoga ko ga toči, onoga ko ga prodaje, onoga ko ga kupuje, ko ga proizvodi i kome se proizvodi, ko ga poslužuje i kome se poslužuje.” (Hadis bilježi Ebu Davud, a šejh El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)   Ibn Madže bilježi dopunu ovog hadisa: ”…i onoga ko jede zaradu od prodatog alkohola.”
Ibn Abbas, r.a. , prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Klonite se alkohola, jer on je ključ svakoga zla!” ( Hadis bilježi El-Hakim, a šejh El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)
Pojam hamr – vino označava sve što opija, bez obzira o kojoj se vrsti pića radi i kako se naziva: vino, alkohol, eliksir života i sl., jer ime ne mijenja suštinu.

Ebu Musa el-Eš’ari prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista će se pojaviti ljudi iz moga ummeta koji će piti alkohol i nazivat će ga drugim imenima. Nad njihovim glavama će svirati muzika i pjevat će se pjesma. Allah će dati da pod njima zemlja propadne, a od nekih će načiniti izobličene majmune i svinje.” ( Hadis bilježi Ibn Madže, a šejh El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)
Muslimanu je zabranjeno sve što opija, bez obzira kakvim je imenom nazvano i u kakvom obliku se nalazilo: tečnom, tvrdom, miješanom sa nečim drugim ili čistim proizvodom, i bez obzira zbog čega ga konzumira, iz požude, užitka ili radi liječenja. Vail b. Hudžr prenosi da jeTarik b. Suvejd el-Dža’fijj pitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem , za alkohol, pa mu ga je zabranio. On mu je rekao: ”Ali, ja ga proizvodim samo radi liječenja.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,   rekao je: ”Nema u njemu lijeka, u njemu je bolest.” (Muslim.)  U Sunenima se bilježi hadis: ”Upitan je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem , o liječenju bolesnika alkoholom, pa je odgovorio: ”Nema u njemu lijeka, u njemu je samo bolest.”   (Hadis bilježi Ibn Madže, a šejh El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)

Konzumiranje droga također je atak na razum, jer ga to uništava, a konzumenta vodi u propast i iz stanja ljudskosti odvodi ga u stanje ludila, psihičke nestabilnosti i navraća ga na razvrat i neprijateljevanje prema drugim ljudima, bez obzira u kom se stanju ta droga nalazila: u vidu hašiša, opijuma ili tableta. Šejhul-islam Ebul-Abbas Ahmed ibn Abdusselam ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Droga proizvedena od grozdovog lista također je haram. Onoga ko je konzumira treba kazniti bičevanjem kao što se kažnjava osoba koja konzumira alkohol. Ta droga je, zapravo, opasnija od alkohola zato što uništava i razum i karakter osobe do te mjere da u osobi umre zdrav osjećaj ljubomore i javljaju se druge opasne nastranosti.”

Braćo, kako je moguće da se čovjek, kome je Uzvišeni Allah ukazao tolike počasti, kome je darovao razum i uzdigao ga iznad mnogih Svojih stvorenja, spusti na nivo životinje i konzumira opojna pića i droge koje mu uništavaju razum, zbog čega se izlaže Allahovoj srdžbi i zaslužuje Njegovu kaznu! Imam Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Ukus alkohola je ružan i odvratan. To je šejtanovo djelo kojim među ljude ubacuje smutnju, neprijateljstvo i mržnju, i odvraća od spominjanja Allaha i namaza. Alkohol odvodi u nemoral, a nekada i sa najbližim, kćerkom, sestrom i dr. Alkohol kod čovjeka ubija ljubomoru i usađuje u čovjekovo srce osjećaj poniženosti, bijede, potištenosti i čovjeka spušta na najniži stupanj na kome se može naći ljudsko biće, na stupanj neuračunljive osobe, spremne da ubije, razotkrije tajne koje mogu uzrokovati propast ili štetu njemu ili drugima. Koliko je ratova pokrenuto zbog toga i koliko je bogatstava uništeno! Alkohol unižava uglednog, upropaštava blagodati i vodi ka svakoj nesreći. Koliko je samo brakova uništio, koliko je prilika za činjenje dobrih djela upropastio i koliko je kapija zla otvorio pred onim ko ga konzumira. U njemu se kriju svi grijesi i mnoga zla. Alkohol je ključ svakog zla, uništitelj svih blagodati i prizivač svake nesreće. I da nema druge štete osim toga da se ovozemni alkohol i piće džennetsko ne mogu sastaviti u jednom stomaku, to bi bilo dovoljno, kao što se navodi u predaji od Poslanika, : ‘Ko bude pio vino na dunjaluku, neće piti džennetsko vino.”’   (Hadis bilježe Buharija i Muslim.)

Allahu moj, učini da nam halal bude dovoljan kako ne bismo posezali za haramom. Podari nam iz Svog izobilja, tako da od drugih nemamo potrebe da tražimo. Utječem se Allahu od prokletog šejtana:

”O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju, i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti.” ( El-Maide, 90-91.)
Drugi dio hutbe
Hvala Allahu koji nam je objavio Knjigu, jasnu i ispravnu, i koji nam je poslao pouzdanog i istinoljubivog Poslanika, koji nije primijetio nijedno dobro a da njemu nije pozivao, niti kakvo zlo a da na njega nije ukazao, i koji je, Allaha mi, prema svojim sljedbenicima bio samilosniji nego majka prema svome djetetu. Od stvari koje nam je Poslanik zabranio i na čiju je opasnost ukazao jeste i dovođenje u opasnost života ili ubistvo, a isto tako je zabranio nasilje nad samim sobom, a najveće nasilje je širk – idolatrija. Uzvišeni Allah kaže:

”Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.”’   (Lukman, 13.)
Shodno tome, ne postoji veće nasilje i nepravda jer širk uništava razum i isključuje ga, upropaštava srce i ostale organe, tako što ih muči na ovom svijetu i izlaže poniženju, a na drugom svijetu izlaže ih Allahovoj srdžbi i kazni u Vatri u kojoj će vječno boraviti.
Nasilje prema sebi jeste i opterećivanje tijela pretjeranim dobrovoljnim ibadetima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem , vidio je čovjeka kome prave hlad ljudi koji su se oko njega sakupili, pa je upitao šta se to dešava sa njim. Rekli su mu da posti (na putovanju u vrelom ljetnom danu), pa je rekao: ”Nije dobročinstvo da posti na putovanju.”   (Buharija i Muslim.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem  , također je zabranio visal – neprekidan post nekoliko dana bez iftara. Dopustio je putniku da mrsi u ramazanskom danu, bez obzira osjećao putnik poteškoće zbog posta ili ne. Podsticao je na korištenje olakšica koje je Allah dao, govoreći: ”Koristite Allahove olakšice koje vam je dao.”   (Buharija i Muslim.)

Sve je to propisao kako bi ljudima olakšao u onome u čemu im je poteškoća ili u čemu bi moglo biti poteškoća.
Čovjeku je, također, zabranjeno sve što šteti njegovom ugledu i potomstvu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem  ,govorio je: ”Nevraćanje duga, nakon što je njegovo vraćanje moguće, je nasilje koje dovodi u pitanje njegov ugled i opravdava njegovo kažnjavanje.”  (Hadis bilježi Ibn Madže, a šejh El-Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)

Zato je odlaganje vraćanja duga, nakon posjedovanja potrebnog imetka, haram. Takvim propisom štite se prava drugih ljudi, a time se štiti i ugled dužnika, jer se neće o njemu ružno govoriti. Zato je odlaganje vraćanja duga haram, kao što je haram i samo nasilje – zulum. Najveća šteta koju čovjek može nanijeti sebi i drugima su postupci kojima sebe izlaže Allahovoj srdžbi, činjenjem onoga što su Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem  , zabranili. Činjenjem harama čovjek kvari i sebe i druge, i zaslužuje kaznu shodno veličini grijeha koji čini.
Braćo vjernici, Uzvišeni Allah vam naređuje ono što i sam čini, potom to čine Njegovi meleki, pa je to naredio i vama, o vjernici od ljudi i džinna:

”Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljate ga i vi i šaljite mu pozdrav!”   (El-Ahzab, 56.)
Bože, obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem  , i njegov rod kao što si obasipao Ibrahima, a.s. , i njegov rod. Ti si, Bože, hvaljen i slavljen!

Allahu naš, budi zadovoljan i sa pravednim vladarima: Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom! Allahu, budi zadovoljan i sa suprugama Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem , majkama svih muslimana, i sa ashabima, tabiinima i onima koji ih slijede u dobročinstvu do Sudnjega dana. Allahu moj, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i umrlima. Allahu moj, olakšaj nam činjenje ibadeta i noću i danju. Allahu moj, molimo Te da nam podariš snažan iman, srce ispunjeno bogobojaznošću, jezik koji čini zikr i dovu koja se ne odbija. Allahu moj, spusti Svoju milost na muslimane, ma gdje oni bili. Allahu moj, pomozi ih i budi uz njih. Allahu moj, smiluj se njihovim starcima, budi samilostan prema njihovoj djeci i učini njihove žene čednim. Allahu moj, Ti se pobrini za njihove neprijatelje, to Tebi nije teško. Allahu moj, kazni one koji muslimanima priželjkuju zlo. Allahu moj, oprosti našim roditeljima i roditeljima naših roditelja i našim učiteljima i svima koji su nam učinili kakvo dobro.
Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! Mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865