Različite teme

Vrijednosti i znamenitosti Medine

1.92Kpregledi
Piše: Dr. Jahja Ibrahim el-Jahja  Preveo i prilagodio: Mithad R. Ćeman

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Grad Medina ima svoje osobitosti koje su islamski učenjaci uvrstili u njena imena, a od tih osobina u šerijatskim tekstovima nalazimo sljedeće:

1. Ed-Der’ul-hasinetu / Bezbjedna tvrðava: Od Džabira ibn Abdullaha, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Vidio sam kao da sam u bezbjednoj (neprobojnoj) tvrðavi … pa sam protumačio da je Medina bezbjedna.” (Hadis je zabilježio Ibn S’ad, Ibn Ebi Šejbe, Imam Ahmed, El-Bezar, En-Nesai, a ocijenio ga je vjerodostojnim Ibn Hadžer u Fethu; 7/377, 13/341.
2. Medhalus-sidki / Uvod Istine: Prenosi se od Ibn Abbasa, r.a., da je rekao: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., bio je u Mekki, a zatim mu je nareðena hidžra, pa je Allah Uzvišeni objavio: “I reci: ‘Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine. I daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!’ (El-Isra’, 80.)” (Zabilježili imami Ahmed i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen sahih, Hakim i vjerodostojnim ge je ocijenio Zehebi.)

Imena Medine kroz šerijatske tekstove      

1. El-Medina: Kaže Allah, subhanehu ve te’ala: “Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini izostanu iza Allahovog Poslanika i da svoj život njegovu životu pretpostave…” (Et-Tevbe, 120.
2. Taba: Značenje može biti dvojako; ili je dobila ime po nazivu za miris (tib), ili od riječi tajib što bi značilo dobro, tj. dobro življenja u njoj. A ima i drugih tumačenja islamskih učenjaka zašto je dobila to ime. Od Džebira ibn Semere, r.a., prenosi se da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaže: “Doista je Allah Uzvišeni nazvao Medinu Taba.” (Zabilježio Muslim, br. 1385
3. Tajiba: Ovo ime dobila je iz istih razloga i po istom značenju kao i ime Taba, znači korijen im je isti. Kao što su prenesene riječi Poslanika, s.a.v.s., u hadisu od Fatime bin Kajs: “Ona je Tajiba, ona je Tajiba, ona je Tajiba.” (Zabilježio Muslim, br. 2942
4. Ed-Dar, misli se na Darul-hidžra, kao što kaže Uzvišeni: “I oni koji su prije njih Medinu (Ed-Dar) nastanili i iman prihvatili; oni vole one koji im doseljavaju…” (El-Hašr, 9.) Kaže Ibn Kesir: “Zatim kaže Uzvišeni hvaleći ensarije, i objašnjavajući nam njihov položaj, njihovo gostoprimstvo, kao i njihovu čistoću od ljubomore/haseda, te njihovo ponašanje u trenutku potrebe za pomoći, pa kaže: ‘I oni koji su prije njih Medinu naselili i iman prihvatili’, tj. nastanili se u gradu hidžre prije muhadžira i uzvjerovali prije mnogih od njih.” (Tefsir Ibn Kesira, 8/68)
 
Najistaknutija obilježja (simboli) Medine, Allah je sačuvao 

1. Poslanikov mesdžid
Neke od njegovih vrijednosti: 
a) On je prvi mesdžid izgraðen na temeljima bogobojaznosti. Kaže Uzvišeni: “Džamija čiji su temelji, već od prvog dana, postavljeni na strahu od Allaha zaista više zaslužuje da u njoj obavljaš molitvu. U njoj su ljudi koji se vole često prati, a Allah voli one koji se mnogo čiste.” (Et-Tevbe, 108.) Zabilježio je imam Muslim u svom Sahihu pod brojem 1398, od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., da je rekao: “Ušao sam kod Allahovog Poslanika, a.s., u jednoj od kuća njegovih žena, pa sam ga upitao: ‘O Allahov Poslaniče, koji od dva mesdžida je postavljen na strahu od Allaha?’ Pa je šaku pijeska bacio na zemlju i rekao: ‘To je ovaj mesdžid!'” Rekavši to za mesdžid Medine
b) Vrijednost namaza u njemu: Kao što prenosi Ebu Hurejre, r.a.: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Namaz u ovom mom mesdžidu vredniji je od hiljadu namaza u odnosu na druge mesdžide, izuzev mesdžida Harema (u Mekki).” (Zabilježio ga je Buhari, br. 1190; Muslim, br. 1394
c) On je jedan od tri mesdžida zbog kojih je dozvoljeno krenuti na posebno putovanje radi ibadeta u njima. Kao što je zabilježio Buharija, br. 1188; Muslim, br. 976/2. od Ebu Seida el-Hudrija, r.a.: čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da kaže: “Ne krećite na putovanje (radi ibadeta) izuzev radi tri mesdžida: Mesdžidul-harama (u Mekki), Mesdžidul-Aksaa (u Kudsu) i ovog mog mesdžida (u Medini).
d) U njemu je bašča od džennetskih bašči. Kao što je prenio Ebu Hurejre, r.a., od Allahovog Poslanika da je rekao: “Ono što je izmeðu moje kuće i mog minbera, to je bašča od džennetskih bašči, a moj minber je na mom Havdu (džennetskom izvoru).” (Zabilježio Buharija, br. 1196; Muslim, br. 1391
e) Ko se lažno zakune kod njegovog minbera zagarantovan mu je Džehennem. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Neće se zakleti kod ovog minbera rob niti robinja lažnom zakletvom pa makar radi vlažnog misvaka a da mu neće biti zagarantovan Džehennem.” (Zabilježio Ahmed, br. 329/2; Ibn Madže, br. 2326; Hakim u Mustedreku, br. 297/4; Ocijenili su ga vjerodostojnim Ez-Zehebi, El-Munziri i šejh Albani)

2. Mesdžid Kuba
Neke od negovih vrijednosti: 
a) Izgraðen je rukom Poslanika, s.a.v.s., prilikom njegove hidžre, kao što kaže Urve ibn Zubejr pričajući o hidžri Poslanika, s.a.v.s.: “Zadržao se, s.a.v.s., u plemenu Benu Amr ibn ‘Auf trinaest dana, pa je izgradio mesdžid koji je postavljen na strahu od Allaha, i klanjao je u njemu Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatim se uputio jahalicom, a ljudi su išli uz njega dok nije kleknula kod mesdžida Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u Medini.” (Zabilježio Buharija, br. 3906
b) Namaz u njemu ima vrijednost umre. Sehl ibn Hanif, r.a., kaže: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Ko se očisti (abdesti) u svojoj kući, a zatim doðe do mesdžida Kuba’ pa klanja u njemu namaz, imat će nagradu obavljene umre.” (Zabilježio Ibn Madže, br. 1412; imam Ahmed u Musnedu, br. 487/3; Nesai, br. 37/2; ocijenio ga je vjerodostojnim Hakim u Mustedreku, br. 12/3
c) U njega je odlazio Poslanik, s.a.v.s., svake subote, nekada na jahalici, a nekada pješke, kao što je zabilježio Buharija, br. 1191, 1194; Muslim, br. 1399, od Abdillaha ibn Umera, r.a.
 

3. Brdo Uhud
Neke od njegovih vrijednosti: 
Ljubav Poslanika, s.a.v.s., i ljubav vjernika prema njemu, kao i njegova ljubav prema njima, budući da je zabilježio Buharija, br. 4422; Muslim, br. 1392, od Ebu Hamida es-Sa’idija, r.a., da je rekao: Vraćali smo se sa Poslanikom, s.a.v.s., sa Bitke na Tebuku dok nismo počeli nazirati Medinu pa je rekao: “Ovo je Taba (Medina) i ovo brdo Uhud voli nas i mi volimo njega.”
 
4. Mezaristan Bekija Garkad
Allahov Poslanik obilazio bi njegove stanovnike i tražio bi oprost za njih, kao što prenosi Aiša, r.a., pa kaže da bi Allahov Poslanik, s.a.v.s., u noćima kada bi bio kod nje ustajao u zadnjoj trećini noći i odlazio do Bekije i govorio: “Es-selamu ‘alejkum / spas na vas, kućo naroda vjerničkog, stiže vas ono što vam je obećano sutradan, samo je odgoðeno, i mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti, Allahu moj oprosti stanovnicima Bekije Garkad.” (Zabilježio Muslim, br. 974

5. Mezaristan šehida Uhuda
Prenosi Talha ibn Ubejdullah, r.a., da su izlazili sa Poslanikom, s.a.v.s., prema brdu Uhud radi posjete šehida Uhuda. (Zabilježio imam Ahmed u Musnedu, br. 561/1; kaže Ibn Abdul-Berr: “Ovom hadisu je vjerodostojan lanac/sened.” Temhid, br. 245, 246/2

6. Dolina (Vadi) ‘Akik
Imam Buharija zabilježio je hadis pod brojem 1534 i 2337, od Umera ibn Hattaba, r.a., da je rekao: čuo sam Allahovog Poslanika da kaže za dolinu ‘Akik: “Došao mi je večeras izaslanik od Allaha pa mi je rekao: ‘Klanjaj u ovoj dolini blagoslovljenoj i reci umra u sastavu hadždža (zanijjeti umru kao sastavni dio hadždža).’

Priredio: Mithad R. Ćeman

Fakultet da’we i usuli-d-dina,
Islamski univerzitet u Medini

Prvi put objavljeno: srijeda, 12 Ožujak 2008 05:55 (1 dio)
 
 
Vrijednosti i znamenitosti Medine (2. dio) 

Harem Medine odreðen je sa sljedeća dva hadisa: Prvi prenosi Alija, r.a., merfu’ predajom: “Medina je harem izmeðu Ajra i Sevra (dva brda) pa ko uvede u nju kakvu novotariju ili podržava novotariju, na njega je prokletstvo od Allaha, meleka i svih ljudi i Allah od njih neće primiti na Sudnjem danu niti farz niti nafilu.” (Muttefekun alejhi, Buharija, br. 6755; Muslim, br. 1370)

Drugi hadis prenosi Enes ibn Malik takoðer merfu’ predajom kojom se kaže da je Poslanik, s.a.v.s., pogledao prema Medini, a zatim rekao: “Allahu, doista ja proglašavam haremom ono što je izmeðu dvije labe (crno vulkansko kamenje), kao što je Ibrahim učinio Mekku haremom. O Allahu, daj njenim stanovnicima blagoslov/berićet u njihovom muddu i sa’u (posudama za mjerenje).” (Zabilježio Buharija, br. 2893; Muslim, br. 1365)

Na osnovu ova dva hadisa odreðene su sve četiri strane medinskog Harema: sa sjeverne strane brdom Sevr, a riječ je o malom brdu sjeverno od Uhuda, sa južne strane brdom Ajr.

Za njene granice i zabrane vezane su sljedeće stvari:

1. Medina je zaštićena od Dedždžala: Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema niti jednog mjesta a da u njega neće ući Dedždžal, osim Mekke i Medine, na čijiim prilazima će biti meleki poredani u saffovima koji će ih čuvati. Potom će se Medina i njeni stanovnici zajedno zatresti tri puta, pa će Uzvišeni Allah iz nje izvesti sve nevjernike i licemjere.” (Zabilježio Buharija, br. 1881; Muslim, br. 2943)
2. Medina je zaštićena od kuge: Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Na ulazima Medine su meleki, ne ulazi u nju kuga niti Dedždžal.” (Zabilježio Buharija, br. 1880; Muslim, br. 5731)
3. Ljubav Poslanika, s.a.v.s., prema njoj i usaðivanje ljubavi u srcima mu’mina: Kao što je dovio za to naš plemeniti Poslanik, a što se prenosi u hadisu od Aiše, r.a., da je učio sljedeću dovu: “Gospodaru moj, učini nam Medinu milom kao što nam je mila Mekka, ili još milijom…” (Buharija, br. 1888; Muslim, br. 1376)
4. Zabrana lova i otkidanja drveća: Prenosi Džabir, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Doista je Ibrahim učinio Mekku haremom, a ja sam učinio svetom Medinu u prostoru izmeðu dva crna kamenjara, u tom prostoru zabranjeno je sjeći drveće i ubijati životinje.” (Muslim, br. 1362)
5. Dova Poslanika, s.a.v.s., za njene stanovnike i za bereket u njihovim mjerama za hranu: Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pogledao Medinu, a zatim rekao: “O moj Bože, učini blagoslov u našim plodovima i blagoslovi nam naš grad i blagoslovi u našem sa’u i muddu. Zaista je Ibrahim Tvoj rob, Tvoj prijatelj i Tvoj poslanik, a i ja sam Tvoj rob i Tvoj poslanik, a on Te je molio za Mekku, a ja Te molim za Medinu isto onako kao što Te je on molio za Mekku i još jednom toliko.” (Buharija, br. 2893; Muslim, br. 1365)
6. Sveobuhvatno dobro Medine i šefa’at Poslanika, s.a.v.s., za njene stanovnike i one koji saburaju na njenim nevoljama: Od Sa’da ibn Ebi Vekkasa, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: “Neće niko saburiti na nevoljama Medine i njenim teškoćama od mog ummeta (sljedbenika) a da mu neću biti zaštitnik na Sudnjem danu ili svjedok.” (Muslim, br. 1363)
7. Ona izbacuje iz sebe nečist/negativnost: Od Džabira ibn Abdullaha, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Uistinu je Medina poput mijeha, otpuhuje jalovinu i bistri što valja.” (Buharija, br. 7211; Muslim, br. 1383)
8. Žestoka prijetnja onima koji uvedu novotariju u njoj: Kao što se prenosi od Alije ibn Ebi Taliba da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Medina je harem izmeðu Ajra i Sevra (dva brda) pa ko uvede u nju kakvu novotariju ili podržava novotariju, na njega je prokletstvo od Allaha, meleka i svih ljudi i Allah od njih neće primiti na Sudnjem danu niti farz niti nafilu.” (Zabilježili Buharija i Muslim)
9. Žestoka prijetnja onima koji uznemiravaju njene stanovnike: Od Ebu Vekkasa, r.a., prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da kaže: “Ko bude želio stanovnicima ovog grada (Medine) zlo, istopit će ga Allah kao što se istopi so u vodi.” (Zabilježio Buharija)
10. Povlačenje imana prema Medini: Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Zaista se iman povlači u Medinu isto kao što se povlači zmija u svoju rupu/leglo.” (Buharija, br. 1876; Muslim br. 147)
11. Korist smrti unutar Medine, Allah je sačuvao: Od Abdullaha ibn Omera, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko može da umre u Medini neka to uradi, jer ja ću se zauzimati za onoga ko umre u njoj.” (Imam Ahmed 47/2, Tirmizi, br. 3917, Ibn Madže, br. 3112)
12. Korist medinskih temri (hurmi) i lijek, uz Allahovu dozvolu, u tome od otrova i sihra: Sa’d ibn Ebi Vekkas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko ujutro pojede sedam hurmi koje rastu izmeðu dva crna kamenjara (u Medini) ne može mu toga dana naškoditi otrov sve dok se ne smrkne.”  (Muslim, br. 2047)

Priredio: Mithad R. Ćeman
Fakultet da’we i usuli-d-dina,
Islamski univerzitet u Medini    

Prvi put objavljeno: subota, 29 Ožujak 2008 10:03    (2 dio)