Ramazan i post

Vrijednost posta

2.13Kpregledi
Autor: Abdulazim el-Halefi   Prijevod: Mr. Semir Imamović

Post mjeseca ramazana spada u stroge dužnosti i temeljne istine islama. Uzvišeni, u prijevodu značenja, kaže: ”O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijaha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane.

A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah ‍želi da vam olaša, a ne da poteškoće imate -, da odreðeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.”[1]

Prenosi se od Ibn-Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Islam je utemeljen na pet stvari: svjedočenju da nema istinskog božanstva osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik; obavljanju namaza; davanju zekata; obavljanju hadždža i postu mjeseca ramazana.”[2]

Islamski učenjaci složni su u tome da je post stroga dužnost, jedna od temeljnih istina islama, nužno poznata stvar u vjeri i da je onaj koji to zanegira otpadnik od islama.[3]

Vrijednost posta

Prenosi Ebu-Hurejre da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko isposti ramazan, sa čvrstom vjerom u Allaha, dželle šenuhu, i nadom u Njegovu nagradu, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”[4]

On takoðer prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Rekao je Allah, dželle šenuhu: ‘čovjeku pripada svako djelo kojeg uradi, osim posta; on je Moj i Ja za njega nagraðujem.” Post je zaštita (el-džunne). Ko bude postio, neka ne govori razvratne riječi (fela jerfus), neka ne podiže glas i neka ne čini ono što čine neznalice (va la jedžhel), a ako njega neko uvrijedi ili uðe u svaðu sa njim, neka dvaput kaže: Ja postim! Tako mi Onoga, u čijoj je ruci moja duša, zadah (el-haluf) iz usta postača draži je Allahu od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: radost iftara i radost koju će osjetiti zbog posta kada se susretne sa Allahom, dželle šenuhu.”[5]

Sehl ibn-Sa’d prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”U Džennetu imaju vrata ”Er-Rejjan”, na njih će ući isključivo postači. Reći će se: ‘Gdje su postači?’ Oni će ustati i ući na ta vrata. Poslije toga vrata će se zatvoriti vrata i niko više na njih neće ući.”[6]

Bilješke:
[1] – El-Bekare, 183. – 185.

[2] – Muttefekun alejhi: Muslim (1/45, 20, 16) i ovo je njegova verzija, Buharija (1/49/8), Tirmizi (4/119/2736), Nesai (8/107).

[3] – Fikhu-s-sunne, 1/366.

[4] – Muttefekun alejhi, Buharija (4/115/1901), Nesai (4/157), Ibn-Madže (1/526/1641), Muslim (1/523/760).

[5] – Muttefekun alejhi, Buharija (4/118/1904), Muslim (2/807/163 – 1151), Nesai (4/163). El-Džunne sa dammom iznad džima, zaštita i zaslon; er-refes  sa fethom iznad harfa ra i fa, ovdje ima značenje razvratnog govora; la jedžhel neka ne viče i ne glupira se, niti bilo šta drugo što čine neznalice; el-haluf  je zadah koji izlazi iz usta postača. Fethul-bari, u izdanju darul-ma’rife, 4/125, 126, 127.).

[6] – Muttefekun alejhi, Buharija (4/111/1896) ovo je njegova verzija, Muslim (2/808/1152), Tirmizi (2/132/762), Ibn-Madže (1/525/1460), Nesai (4/168). Zadnja trojica su ga prenijeli u spomenutoj formi uz odreðeni dodatak.

Prvi put objavljeno: nedjelja, 17 Kolovoz 2008 16:18
 

X