Aktuelno

Važne upute za popis osoba koje se nalaze van domovine i u dijaspori

505views

Ukoliko je osoba odsutna iz mjesta stanovanja ili se izjasni da je odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja duže od godinu dana (12 mjeseci), ili se popiše putem Web obrasca koji će biti dostupna na Internet sajtu državne Agencije za statiatiku, onda ta osoba ne ulazi u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja . Takve osobe će se evidentirati u posebnu bazu podataka, i mada će biti obuhvaćeni ukupnim brojem stanovnika Bosne i Hercegovine, neće biti vezani za određeno popisno područje niti će imati uticaja na unutrašnje bosanskohercegovačke odnose.

U skladu sa Zakonom popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine će se vršiti od 1.-15. oktobra 2013. godine. U skladu sa članom 17. Zakona popis će vršiti popisivači svaki dan u vremenu od 09:00 do 21:00 u prisustvu najmanje jednog odraslog člana domaćinstva. U praksi najčešće i susrećemo situacije gdje jedna osoba daje podatke za ostale članove domaćinstva, posebno ako se ima na umu da ostali članovi domaćinstva mogu biti privremeno odsutni iz domaćinstva radi posla, školovanja ili bilo kojeg drugog razloga. Ovo se također odnosi i na osobe koje su privremeno odsutne iz domaćinstva duži vremenski period, na primjer osobe na radu u inostranstvu, dužem boravku van Bosne i Hercegovine, te slični razlozi.

Građani koji žive u inostranstvu mogu se popisati na tri različita načina

1) U skladu sa članom 40. Zakona popis građana koji žive u inostranstvu obavit će se putem Web obrasca (opcija a) – grafikon na str. 11.) i ova lica će se evidentirati u posebnu bazu podataka. Ovi građani ni na koji način ne mogu biti dio neke teritorijalne jedinice i predstavljaju zasebnu evidenciju. Ovako popisani bosanskohercegovački građani neće imati ikakvu ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, neće bit će dio socioekonomskih i demografskih analiza na razini te općine, entiteta/DB ili države, a njihova imovina može biti predmetom različitih špekulacija na lokalnoj i entitetskoj razini.

2) Ukoliko su građani dio nekog domaćinstava u Bosni i Hercegovini, neovisno da li imaju svoju imovinu u državi, oni se trebaju popisati kao članovi tog domaćinstva koji se u trenutku popisa nalazi van BiH na radu ili na školovanju. Popis ovih lica će izvršiti nosilac domaćinstava koji u trenutku popisa boravi u državi. Ovako popisani bosanskohercegovački građani, zajedno sa njihovom imovinom, imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, bit će dio različitih statističkih analiza kako na razini te općine, entiteta/DB tako i na razini države.

3) Treća opcija odnosi se na one građane koji nisu dio nekog domaćinstava u Bosni i Hercegovni (većina njihove obitelji se također nalazi u inostranstvu ili su stradali u prethodnom ratu) tada mogu odabrati opciju da dođu u Bosnu i Hercegovinu u periodu provođenja popisa, te u saradnji sa Popisnim komisijama lokalne samouprave obave popis u svojim trenutnim ili prijeratnim prebivalištem (opcija c) – grafikon na str. 11.). Na ovaj način oni se zbrajaju se sa stanovništvom tog popisnog kruga, odnosno postaju dio stanovnika određene teritorijalne jedinice, te u konačnici ovi građani će bio dio stalno/privremeno nastanjeno stanovništvo Bosne i Hercegovine. Jednako kao i kod prethodne opcije i na ovaj način popisani građani Bosne i Hercegovine, zajedno sa njihovom imovinom, imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, bit će dio svih postpopisnih analiza kako na razini te općine, entiteta/DB tako i na razini države.

Jasno, ovdje je važno imati na umu da se zbrajanje građana na popisu vrši od nivoa popisnog kruga, zatim preko teritorijalnih jedinica, preciznije općina, kantona, entiteta/Distrikta Brčko, te na kraju na razini Bosne i Hercegovine. Jedino prisutno/stalno nastanjeno stanovništvo određenog područja relevantno je za unutrašnje bosanskohercegovačke odnose.

Preciznije, odredbe Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine predviđaju da u ukupan broj stanovnika određenog popisnog područja ulaze samo ona lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana i da se oni trebaju smatrati privremeno odsutnim licima. Odnosno, ukoliko osoba navede da je odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana tada se ubraja u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja i direktno utiče na ukupnu strukturu i relativne odnose prisutnog stanovništva u BiH, bez obzira da li ili ne u vrijeme popisa prisutan u Bosni i Hercegovini. U skladu sa članom 17. Zakona popis svih lica koja u vrijeme popisa nisu prisutna u domaćinstvu (na radu ili boravku u inostranstvu, putovanju, školovanju, itd.) može obaviti jedan odrasli član domaćinstva koji se trenutno nalazi u domaćinstvu (npr. otac/majka, brat/sestra ili neko druga odrasla osoba koja živu u tom domaćinstvu).

Pored toga, ukoliko građanin ima namjeru da se vrati, te tokom godine dolazi redovno u Bosnu i Hercegovinu, obnovio je ili planira da obnovi, ili je kupio imovinu sa namjerom da tu prije ili kasnije živi, zatim u vrijeme popisa dođe u domovinu sa ciljem da izvrše popis svih lica koje žive u tom domaćinstvu, kao i detalje o domaćinstvu u kojem boravi ili imaju namjeru boraviti – onda će ta lica biti tretirana kao i svi ostali bosanskohercegovački građani koji učestvuju u popisu, te biti dio ukupnog stanovništva tog popisnog područja i u konačnici ukupnog stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine. Ova lica popis mogu obaviti na način da u vrijeme popisa (od 1. do 15. oktobra) sačekaju da popisivač dođe u njihove domove ili, ukoliko su često ili upravo u vrijeme popisa van domaćinstva (na putu, na radu u inostranstvu upravo u vrijeme popisa, i sl.), popis mogu izvršiti u saradnji sa Popisnim komisijama lokalne samouprave/općinskim popisnim komisijama na način da se direktno jave Popisnoj komisiji i dogovore kada će popisivač doći u njihova domaćinstva.

Međutim, ukoliko je osoba odsutna iz mjesta stanovanja ili se izjasni da je odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja duže od godinu dana (12 mjeseci), ili se popiše putem Web obrasca koji će biti dostupna na Internet sajtu državne Agencije za statiatiku, onda ta osoba ne ulazi u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja . Takve osobe će se evidentirati u posebnu bazu podataka, i mada će biti obuhvaćeni ukupnim brojem stanovnika Bosne i Hercegovine, neće biti vezani za određeno popisno područje niti će imati uticaja na unutrašnje bosanskohercegovačke odnose.

U kontekstu lica koja žive u inostranstvu, kao i ranije navedenim odredbama Zakona koje se tiču stalno nastanjenog stanovništva određenog područja, važno je naglasiti da će prvih pet pitanja na Popisnici za lica (P-1 obrazac) utvrditi konačni status osobe. Obzirom, da u značajnom broj naših domaćinstava imate sina/kćerku koja sa svojom porodicom boravi na radu u inostranstvu (dijaspori), taj ćemo primjer uzeti kao ilustraciju.

Prvi korak je da prilikom upisivanja osoba koje žive u tome domaćinstvu navedu da te osobe (cjelokupna porodica) žive u tom domaćinstvu i da su trenutno odsutne iz domaćinstva. Kod razloga odsustva navode na primjer “osobe su na; radu ili boravku u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu” (pogledati obrazac P-2). Podatke za ove osobe dat će nosilac domaćinstva, na primjer otac, majka ili brat. Važno je da se u Spisak osoba upišu sve osobe koje čine to domaćinstva, i to one koje su u kritično vrijeme popisa od 1. do 15. oktobra prisutne, ali i one koje iz navedenog ili sličnih razloga u vrijeme popisa se nalaze izvan domaćinstava.

Nakon što popisivač upiše sva lica koja žive u tom domaćinstvu, bilo da su prisutna ili odsutna u vrijeme popisa, on/on prelazi na Popisnice za lica (obrazac P-1). Obzirom da je osoba iz našeg primjera privremeno izvan Bosne i Hercegovine tada će osoba koja ih popisuje – nosilac domaćinstva prilikom popisivanja ovih lica odabrati opciju “b” odgovora na prvo pitanje: “b) Član domaćinstva odsutan iz mjesta popisa zbog rada/školovanja ili boravka u drugom mjestu u BiH ili inostranstvu”.

Ovaj odgovor se odnosi na sve naše građane koji su odsutni iz mjestu popisa više ili manje od 12 mjeseci zbog rada ili školovanja bilo u Bosni i Hercegovini, bilo u inostranstvu (na primjer radi rada na određeno ili neodređeno vrijeme, imaju zanatsku, ugostiteljsku ili neku drugu radnju, zbog sezonskih poslova, upućeni od radne organizacije radi izvođenja građevinskih, montažnih i drugih radova, školovanja, liječenja, posjeta porodici ili prijateljima, boravka u kući za odmor ili sličnih razloga).

Nakon toga, popisivač će u kockice pitanja 3A. prepisati istu šifru razloga odsustva iz mjesta popisa koju je ranije upisao u obrazac P-2 prilikom upisivanje svih osoba koje čine to domaćinstva. Ukoliko je razlog odsustva bio rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu, tada će popisivač upisati šifru 5.

Iznimno važno: – Zbroj mjeseci iz pitanja 4. i 5. ne smije biti 12 ili više mjeseci jer se onda smatra da ta osoba ne živi u BiH jer je odsutna ukupno više od 12 mjeseci. Znači, pitanje broj 4. – ako stavite da ste bili odsutni npr 6 mjeseci onda u pitanju broj 5. morate staviti manje od 6 mjeseci kako bi zbir bio manji od 12 mjeseci!!

Pitanja 4. 5. se odnosi na dužinu odsustva osobe iz domaćinstva i direktno su vezana za odredbe člana 7. Zakona koje definišu ukupno stalno nastanjeno stanovništvo:

(2) Na osnovu definicije uobičajenog mjesta stanovanja, lica koja su u trenutku popisa odsutna ili će biti odsutna iz svog uobičajenog mjesta stanovanja kraće od godinu dana treba da se smatraju privremeno odsutnim licima, te ih treba uključiti u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja. Popisana lica koja ne zadovoljavaju kriterije koji su postavljeni definicijom uobičajenog mjesta stanovanja u mjestu popisivanja, odnosno ne žive, niti se očekuje da će živjeti u mjestu popisivanja, u neprekidnom periodu od barem 12 mjeseci, smatraju se privremeno prisutnim licima, i stoga ih ne treba računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja.

Odnosno, po odredbi ovog člana Zakona ukoliko je lice iz prethodnog primjera van Bosne i Hercegovine “Jednu godinu i duže”  to lice neće se smatrati privremeno odsutnim licima i neće biti uključeno u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja, (ref. “…ukupan broj stanovnika popisnog područja…”), te u konačnici neće ući u populaciju stanovnika relevantnu za unutrašnje bosanskohercegovačke odnose.

Međutim, ukoliko je lice odsutno iz mjesta stanovanja “Kraće od jedne godine” (na primjer zadnji put boravilo u Bosni i Hercegovini prije 7 mjeseci), a u skladu sa navedenim Zakonskim odredbama, to lice će biti uključeno u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja.

U sličnom kontekstu je i pitanje 5. koje se utvrđuje koliko osoba planira da bude odsutna. I ovdje su odgovori vezani uz dužinu odsustva, te je i kod ovog pitanje dužina odsustva podijeljena na period godinu dana i duže, ili kraće od jedne godine (pogledati sliku). Odredbe člana 7. Zakona se i kod ovog pitanja, kao i kod pitanja 4. jednako primjenjuju, te će ovdje dužina planiranog odsustva odrediti da le će ili ne lice biti uključeno u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja. U konačnici, ukoliko je osoba odsutna (pitanje 4.) ili planira da bude odsutna (pitanje 5.) duže od 12 mjeseci ta osoba neće biti uključena u ukupan broj stanovnika tog popisnog područja. Međutim, ako je odgovor na pitanje 5. “Kraće od jedne godine” (npr. 4 mjeseca) tada će osoba biti dio stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine.

Ovdje treba imati na umu da je Zakon u članu 7. predviđa i posmatra odgovore na oba pomenuta pitanje (pitanje 4. i pitanje 5.) u kontekstu statusa “privremeno odsutnim licima”, te ukoliko na bilo koje od ova dva pitanja odgovor bude “jedna godina i duže” ove osobe će se smatraju se privremeno prisutnim licima i neće se računati u ukupan broj stanovništva tog popisnog područja.

Važno je imati na umu da ukoliko je razlog odsustva osobe rad u inostranstvu, te tokom godine borave u Bosni i Hercegovini izvjesni vremenski period, u konačnici imaju namjeru da se vrate u uobičajeno mjesto stanovanja (npr. trenutno su inostranstvu zbog nedostatka radnih mjesta u BiH ili zbog različitih ekonomskih/socijalnih razloga) tada prilikom popisa trebaju navesti vrijeme odsustva iz Bosne i Hercegovine imajući na umu da kada su posljednji put bili u domovini (Zakon navodi u neprekidnom period od 12 mjeseci).

Odnosno, osoba koja se popisuje ili daje podatke za privremeno odsutnu osobu treba navesti isključivo broj mjeseci od zadnjeg boravka, te koliko će biti van države do ponovnog dolaska. U skladu sa Zakonom ti građani će biti tretirani u ukupno stalno nastanjeno stanovništvo Bosne i Hercegovine, te imati svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bosanskohercegovačkim odnosima, zatim bit će dio svih socioekonomskih i demografskih analiza kako na razini te općine tako i na razini države, te će njihova imovina biti evidentirana i neće biti predmetom špekulacija na lokalnoj i entitetskoj razini.

Na kraju, važno je imati na umu da svi članovi jednog domaćinstva ne mogu biti privremeno odsutna lica, te imati obilježen modalitet “b” na pitanju 1. Barem jedan član domaćinstva mora biti osoba koja ima namjeru da tu živi (odgovor “a” na prvom pitanju), te je osoba prisutna u vrijeme popisa.

Saff.ba


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835