ISTAKNUTORamazan i post

Upozorenja i neke napomene vezane za postače

2.5kviews

Priredio: Smail L. Handžić

Zahvaljujem Allahu Uzvišenom koji nam je darovao da doživimo mjesec posta i koji nam je podario blagodati imana. Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog. U njegovoj ruci su riznice nebesa i zemlje, a među njima i riznice nagrada koje ima mjesec ramazan, mjesec truda i dobročinstva … Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik koji je bio najveći dobročinitelj, a to je se najbolje ispoljavalo u ramazanu kada ga je Džibril podučavao Kur’anu! Allahu moj, neka su Tvoji salavati i mnogobrojni selami na Tvoga roba i poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, i na ostale vjerovjesnike i poslanike! Budi zadovoljan, o moj Allahu, sa svim ashabima i tabi’inima, i svim onima koji ih u dobročinstvu slijede do Dana sudnjega!

A, potom: O skupino postača, bojte se Allaha i imajte na umu da je upravo post jedan od načina za postizanje bogobojaznosti, kao što kaže naš Gospodar:
«O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili» (El-Beqareh, 183)

Postači se trebaju, upravo, putem te bogobojaznosti podsjećati na svoje deredže, i na djela koja čine radi njih, i trebaju da budu ubjeđeni da ih Allah konstantno nadgleda!

«O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite.» ( Hašr, 18)

O muslimani, čestitam vam nastupanje mjeseca posta! Nek’ vam je hairli njegov doček! Pravo svih muslimana je da se raduju i da iskoriste mjesec Kur’ana, a kako da se ne raduju mjesecu milosti, oprosta, i mjesecu u kojem se duše spašavaju od vatre!? Čak se i griješnici njemu raduju jer im je se ukazala nova prilika, jer su im se vrata hajra ponovo otvorila! Raduju se i odlučni ljudi jer im je se ukazao prostran mejdan u kome se mogu nadmetati u činjenju dobrih djela. Njihove tajne razotkriva Kur’an, gdje se navodi:

« i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu!» ( Mutaffifin, 23)

«i nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje» ( Ali Imran, 133)

Također, i lijenčine se njemu raduju, jer se u ovom mjesecu udvostručuju učinjena dobra djela. Raduju se i svi oni koji su na neki način počinili grijeh, jer su u ovom mjesecu pronašli svoga velikog pomočnika za činjenje svoga iskrenog pokajanja, da očiste svoje duše, da poprave svoja srca! Niko od nas nije bezgriješan, a upravo u ramazanu imamo priliku da se otarasimo grijeha, da povećamo obim naših dobrih djela koja odstranjuju loša djela, a u tome je velika pouka!

O postači! O vi koji ste dočekali mjesec posta, o vi koji uživate blagodati dobrog zdravlja, da li ste se sjetili svoje braće koju su raznorazne bolesti primorale da budu vezani za postelju, da ne poste sa ostalim muslimanima? Da li ste se prisjetili onih koji zbog opravdanih razloga nisu u mogućnoti da prisustvuju namazu sa svojom braćom muslimanima? Da li vas sve ovo navodi na zahvaljivanje i veće cijenjenje blagodati zdravlja, pa zbog toga da činite dobra djela? Desi se da se i onaj koji je u čvrstom zdravlju razboli, da snažni oslabi, a pogotovo onda kada se ove blagodati Allahu ne zahvaljuju!

O vi koji ste dočekali mjesec posta bezbrižni u svojim zemljama, spokojni među svojim porodicama i familijama, zar se ne želite sjetiti skupine muslimana koju su «gromovi» i zabrinutost pogodili u njihovim zemljama? Strah je zamjenio njihov mir, pa da li mislite da je činjenje ibadeta njima olakšano ili otežano u ovom stanju u kojem se nalaze?

Zaista, oni kojima je Allah darovao blagodati zdravlja i mira u njihovim domovinama, oni kojima je darovao da ih ništa ne uznemirava, pa opet takvi neiskorištavaju te blagodati u onome što će im pribaviti Allahovo zadovoljstvo, takve je i Allahov poslanik opisao: « Dvije blagodati su neiskorištene kod većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme!»

O ti koji postiš, budi svjestan Allahovih blagodati prema tebi i zahvaljuj na njima i približuj se svome Gospodaru! Raspali svoje požude za dobročinstvom, jer je za takvo nešto boravište u vječnom džennetu, naravno, ako sve to bude primljeno od nas, i naši namazi i sve pokornosti i dobročinstva koje činimo!

O moj brate po imanu, raširi svoje srce i odazovi se pozivaču ka dobru! Nemoj da te šejtan savlada u mjesecu posta, pa da ga provedeš onako kako to čini nepravedni narod! Da li znaš zbog čega je ramazan nazvan ramazanom? Kaže ulema, zbog toga što on spaljuje, ar. Juremmidu, grijehe dobrim djelima. Dakle, to je izvedenica iz riječi El-Irmad, što znači spaljivanje. Neki su rekli da je to zbog toga što srca obuzme vrućina prilikom podsjećanja i razmišljanja na Ahiret, baš poput pijeska i kamenja koje ugrije Sunčeva toplina.

Pa, imaš li ti udjela, o ti koji postiš, u ovom što smo spomenuli? Postavi sebi ovo pitanje na početku ramazana, a na njega odgovori na njegovom kraju! Pripazi se! Pripazi se svoje duše! Jednog dana će joj biti rečeno: «Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!» (El-Isra’, 14)

O moj imanski brate, navest ću ti jedan lijep primjer koji je vezan za post i namaz, primjer iz života naših ispravnih prethodnika! To su pouke koje razbuđuju nemarne, a vrline su koje bi trebale da zainteresuju sve iskrene vjernike!

Prenosi se da je neki čovjek od naših ispravnih prethodnika prodao svoju sliškinju nekom drugom čovjeku, drugom narodu. Kada se približio ramazan, počeše se za njega pripremati spremajući svakojake vrste hrane i pića. To je vidjela ova sliškinja, pa upita: Zbog čega to radite? Rekoše: Pripremamo se za doček ramazana! Reče: Zar vi nikada ne postite osim u ramazanu? Tako mi Allaha, došla sam od naroda kod kojeg se postilo tokom čitave godine! Nemam potrebe za vama, vratite me ponovo njima! Nakon toga se vratila svome prvom gazdi.

U pogledu noćnog namaza se prenosi da je El-Hasan ibn Salih, Allah mu se smilovao, a bijaše među onima koji su smatrani veoma bogobojaznim, klanjao svoj dio noći, a nakon njega bi to činio njegov brat, a nakon njih dvojice i njihova majka. Pa, kada im je majka umrla, popoloviše noć na dva jednaka dijela da klanjaju. A kada mu je umro i njegov brat, ostade sam da klanja čitavu noć!

O moj brate po imanu, obnovi svoj iman u mjesecu posta! Vjernicima je već to naređeno: « O vjernici, vjerujte…» (En-Nisa, 136) Budi ustrajan u konstantnom kajanju i donošenju istigfara. Nema sumnje u to da je vrijednost toga velika u mjesecu Kur’ana! Tvoj vjerovjesnik je rekao: « Ja učinim tewbu Allahu Uzvišenome i sedamdeset puta u danu!»

U drugom hadisu se navodi: « Ja od Allaha istigfar zamolim i sedamdeset puta u danu!»

O islamski brate, ne zaboravi da će post i Kur’an biti zagovornici za one koji im budu privrženi!

Imam Ahmed i Hakim bilježe hadis sa dobrim lancem prenosilaca, od Abdullaha ibn Amra ibn El-‘Asa, radijallahu anhum, da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme rakao: « Post i Kur’an će biti zagovornici, šefadžije, za roba na Sudnjem danu. Reći će post: O moj Gospodaru, zabranio sam mu hranu i strasti tokom dana, podari mi da se zauzmem za njega! Reći će Kur’an: Zabranio sam mu spavanje tokom noći, pa podari mi da se zauzmem za njega! Reče: Pa će se zauzimati…»

O vi koji postite, o vi koji se stalno Allahu utječete od vatre, znajte da je post štit od te vatre! Rekao je alejhis salatu wes selam: « Post je štit kojim će se rob štititi od vatre!»

Razmisli o veličanstvenosti Allahovih blagodati! Rekao je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme: « Ko bude postio jedan dan na Allahovom putu, Allah će od njegova lica udaljiti vatru sedamdeset harifa!» Šta onda reći za onoga koji posti čitav mjesec!? A šta onda tek reći za onoga koji posti mjesec ramazana!?

Gospodaru, ne uskrati nam Tvoje blagodati, i ne odvrati nas od sjećanja na Tebe, zahvaljivanja i ibadeta! E’uzu billahi mineš šejtanir radžim: «U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla…» (El-Beqareh, 185)

Da nas Allah okoristi Kur’anskom uputom i sunnetom Muhammeda sallallahu ‘alejhi we selleme….

DRUGI DIO HUTBE:

Zahvaljujem Allahu Vlasniku svih blagodati i dobročinstva, i svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha, Jedinog, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, najbolji koji je klanjao i postio! Allahu moj, neka su Tvoji salawati i mnogobrojni selami na njega, ali i na sve vjerovjesnike i poslanike!

O muslimani, sada ću vam navesti nekoliko upozorenja i savjeta sa kojima želim da prvo sebe upozorim, a onda i svoju braću postače. Onaj koji ovo prihvati, samo će njemu koristiti, a Uzvišeni Allah kaže: « Zato poučavaj – pouka će već od koristi biti: dozvaće se onaj koji se Allaha boji, a izbjegavaće je onaj najgori…» (El-‘Ala, 9-11) Zbog ovoga budite oni koji su bogobojazni, a ne oni koji su najgori!
Prvo upozorenje: Čuvajte svoje glave i pamet koju ona nosi, i čuvajte svoje utrobe i ono što oni sadrže, jer, ako postiš Allaha radi, neka posti i sva tvoja spoljašnjost od onoga što je Allah zabranio! Kako je samo čudno i nepojmljivo da neki postači gledaju da udovolje Allahovom zahtjevu u pogledu suzdržavanja od jela i pića, a to je kratkovremenski samo ograničena zabrana, u osnovi je dozvoljena, a zapostavljaju ono što je Allah zauvjek zabranio, poput ogovaranja, prenošenja tuđih riječi sa ciljem sijanja mržnje, ružnog govora, slušanja onoga što je zabranjeno, ili gledanja u zabranjeno… Prenosi se vjerodostojan hadis: « Ko ne napusti ružan govor i djela, pa, Allah nije u potrebi da se radi Njega ostavljaju jelo i piće!»
Drugo upozorenje: Primjetno je da neki postači imaju čudno shvatanje posta. Čudno to je što nepravilno shvataju ovaj ibadet, pa ono vrijeme koje je predviđeno za post spavaju, te tako prespavljivaju propisane namaze, ili ih odgađaju do krajnjeg vremena, ili ih spajaju sa narednim namazom pa klanjaju dva. Neznam šta ovakvi misle, da li su neupućeni ili se prave da su neupućeni u značenje riječi Uzvišenog: «O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili» (El-Beqareh, 183) Pa, da li se bogobojaznost ogleda u prespavljivanju naređenih namaza?
Treće upozorenje: Ovo upozorenje se odnosi općenito na sve postače, međutim, posebno se odnosi na omladinu. Naime, trebaju da žude ka iskorištavanju svoga vremena čineći svakojaka dobra djela, a nešto što je najpreće u tom pogledu je čitanje, razmišljanje i učenje napamet Allahove knjige. Neka zahvaljuju Allahu ona omladina koja ima slobodno vrijeme, kojima je obezbjeđena hrana i piće, koji uživaju u zdravlju i miru, a ovo njihovi očevi prije njih nisu imali, niti njihovi vršnjaci ove blagodati uživaju u nekim drugim muslimanskim zemljama. Mladiću, šta misliš da li ti priliči da te šejtan uznese toliko pa da u ramazanu budeš njemu umjesto Allahu pokoran, uznemirujući muslimane koji obavljaju molitvu ili se spavajući odmaraju?
Četvrto upozorenje: O skupino muslimana, mnogi postači su nemarni prema jednoj veličanstvenoj stvari, a ona je u osnovi lahka za sprovođenje… Naravno, to je dova! Da li znaš, o ti koji postiš, da se tvoja dova prima, pogotovo u odabranim vremenima?
Prenosi Imam Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca, da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi we selleme, rekao: « Svaki musliman koji dovi u ramazanu, njegova dova se prima!» U mnogim drugim hadisima se navodi da se ova dova treba učiti neposredno pred iftar, pa nemoj da te maši ovaj skupocjeni plijen, o postaču, i moli Allaha u ovim trenutcima ono što će biti dobro za tebe po tvoj dunjaluk i Ahiret, i nemoj da zaboraviš svoje roditelje, djecu, i braću muslimane – naročito one koji su potlačeni – da se i njih sjetiš u svojim dovama. Znaj, iskrena dova koja se uči nekom, u njegovoj neprisutnosti, ona se odnosi i na onoga koji njome dovi, iako misli da on u njoj nema udjela!

Peto upozorenje: Ženi muslimanki poručujemo da čuva svoj post od bezvrijednog i lažnog govora, i isto takvih djela, te da pročišćava svoju dušu u njenoj kući, da ne izlazi bez ikakvog povoda napolje među muškarce kako ih ne bi izlagala ikakvom iskušenju. Ako zaista bude trebala da izađe, neka to bude sa islamskim adabima… Neka čuva svoje dragocjeno vrijeme i neka poveća činjenje zikra i učenje Kur’ana i ostalih bogougodnih djela… Neka bude na usluzi svome suprugu i svojoj djeci, jer, ona je za to nagrađena ako bude imala lijepu namjeru. U ramazanu se posebno povećavaju dobra učinjena djela. Savjetujem te, o sestro, da svoje vrijeme ne gubiš u pretjeranom spremanju hrane, jer je to kobno po tvoje vrijeme, a prije toga je kobno po vaš imetak. Naime, to se suprostavlja riječima Uzvišenog o mudrosti posta: « …da biste bogobojazni bili » Kaže Imam Kurtubi, Allah mu se smilovao: Rečeno je da je njegovo značenje: « …vi bivate slabašni, jer, zaista, kada god se umanji jelo, oslabi i strast, a kada god strast oslabi, umanji se i griješenje, ovo je, dakle, primjer mu’džize.» Zatim je spomenuo neka druga značenja…

Allahu moj, opskrbi nas bogobojaznošću, uputi nas na puteve upute, udalji od nas zlo i neprijatnosti…
Prevod značenja hutbe koju je održao
Šejh dr. Sulejman ibn Hamed El-Auda

 


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865