Hutbe

Uloga omladine u islamu i pridavanje dužne pažnje njima

2.3kviews

Preveo: Mr. Emir Demir
Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo i Njemu se kajemo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših postupaka. Koga Allah uputi, niko ga neće u zabludu odvesti, a koga On u zabludu odvede, niko ga neće uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Poslao ga je pred nastupanje Sudnjeg dana kao donosioca radosnih vijesti, opominjača i pozivača ka Allahu, Njegovom dozvolom, i svjetiljkom koja oko sebe sve obasjava. On je dostavio poslanicu, ispunio povjereni emanet, savjetovao ummet i radi Allaha se istinski borio, neka su Allahov blagoslov i mir na njega i njegovu porodicu, sve ashabe i njihove sljedbenike do Sudnjeg dana.
A zatim:

O ljudi, bojte se Allaha i neka se svako od vas prisjeti svoje odgovornosti za islam i muslimane. Danas ću vam govoriti o ulozi omladine prema ovoj odgovornosti i vašoj obavezi da ih upućujete da izvrše ovu odgovornost.
Nema sumnje, draga braćo, da je uloga omladine u životu veoma važna. Ukoliko su oni na ispravnom putu, onda podižu svoj ummet i šire vjeru, te u nju pozivaju, jer Allah im je dao tjelesnu i intelektualnu snagu kojom prevazilaze starije, iako su stariji u prednosti jer imaju više iskustva, međutim slabost njihovih tijela ne omogućava im da čine ono što čini jaka omladina.

Stoga je omladina iz reda ashaba, radijallahu anhum, imala veliku ulogu u širenju ove vjere u smislu podučavanja Allahovoj vjeri i borbe na Njegovom putu. Primjeri su Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Omer, Abdullah b. Amr b. El-As, Muaz b. Džebel, Zejd b. Sabit i drugi omladinci iz reda ashaba koji su uzimali korisno znanje i koji su ovome ummetu sačuvali ostavštinu Vjerovjesnika s.a.v.s., i drugima je dostavili. Njima se mogu priključiti i vođe poput Halida b. El-Velida, El-Musenna b. El-Harisa eš-Šejbanija i dr. Svi su oni bili jedan ummet, izvršili su svoj zadatak i odigrali veliku ulogu u služenju svojoj vjeri i ummetu. Tragovi ovog prvog društva i danas traju i trajat će, Allahovom dozvolom, dokle ima islama. Omladina u ovom vremenu je nasljednik omladine iz prvog vremena islama, ako lijepo postupaju prema sebi, ako poznaju njihov stepen i ako nose njihov emanet, dakle oni su nasljednici tih omladinaca iz prvih generacija.

Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio je da je jedan od sedmerice koje će Allah staviti u Svoj hlad na Dan kada ne bude drugoga hlada osim Njegovog, mladić koji je odrastao u robovanju Allahu.
Vjerovjesnik, s.a.v.s., usmjeravao je veliki dio svojih uputa upravo omladini. Tako je rekao Ibn Abbasu, r.a.: ”O mladiću, ja ću te podučiti riječima: čuvaj Allaha, pa ćete i On čuvati; čuvaj Allaha pa ćeš Ga pred sobom naći; kada moliš nešto, moli od Allaha; kada tražiš pomoć, traži je od Allaha.” (Tirmizi, Albani kaže da je vjerodostojan)
Poslanik, s.a.v.s., rekao je Muazu b. Džebelu,r.a., koji je zajedno sa njim sjedio na magarcu: ”O Muaze, znaš li ti kakvo je Allahovo pravo kod Njegovih robova, a kakvo je pravo robova kod Allaha?” (Muttefekun alejhi)
Poslanik, s.a.v.s., rekao je Amru b. Ebi Selemi, svome pastorku koji je bio malodobni dječak, kada je želio jesti sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s.,  te njegova ruka poče kružiti po tanjiru, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., uhvati ga za ruku i reče: ”Približi se, sinko, spomeni Allahovo ime, jedi svojom desnom rukom i jedi ispred sebe.” (Tirmizi, Albani kaže da je vjerodostojan) Ovi savjeti koje je Vjerovjesnik, , dao djetetu imaju za cilj da u njegovom srcu usade ove velike kodekse ponašanja. Sve to nam ukazuje na važnost usmjeravanja omladine prema dobru, a također, pojašnjava nam i odgovornost starijih prema njima.
Naša vjera islam posvećuje veliku pažnju odgoju omadine, jer će oni biti odrasli ljudi u budućnosti i oni će zamijeniti svoje očeve i naslijediti ih, te preuzeti njihovu ulogu u životu.

Evo nekih smjernica islama vezano za pažnju prema omladini.

Prvo: Odabrati dobru, bogobojaznu ženu  koja će rađati djecu, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., podstakao nas je da odaberemo dobre i bogobojazne žene, rekavši: ”Oženi onu koja ima vjeru, jadan ne bio.” (Buharija i Muslim) Kada Allah podari muškarcu, u bračnoj zajednici sa dobrom ženom, djecu, ona će ih upućivati i izvršavati svoj zadatak u pogledu njih, u vidu njihovog odgoja, pažnje, podučavanja islamskim normama ponašanja i dr. To spada u smjernice islama i njegovu pažnju prema omladini.
Drugo: Islam daje smjernice u pogledu novorođenčeta tako da nakon rođenja  otac mu odabere lijepo ime, jer lijepo ime ima svoje značenje i ono na što ukazuje.
Vjerovjesnik, s.a.v.s., podsticao je da očevi za svoju djecu odaberu lijepa imena, te da se izbjegavaju ružna imena ili imena koja ukazuju ili sadrže neodgovarajuća značenja.
Treće: U smjernice islama prema omladini spada i da roditelji za svoju djecu zakolju akiku, jer je to pritvrđeni sunnet koji će imati lijep utjecaj na dijete. Akika nije samo radi dobijanja mesa ili izražavanja radosti. Sve ovo ukazuje na pažnju islama prema omladini.  
Četvrto:  Islam pazi na omladinu tako što posvećuje pažnju njihovom odgoju kada dostignu godine kada mogu raspoznavati pojmove, kada mogu shvatati. Tada počinje njihovo upućivanje na vjeru. Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Naredite svojoj djeci da obavljaju namaz kada napune sedam godina, a udarite ih za neobavljanje namaza kada napune deset godina, i razdvojite ih u posteljama.” Također, ovo ukazuje da islam posvećuje pažnju omladini i postepeno im daje smjernice ovisno o godinama, shodno njihovim mogućnostima i shvatanjima. Također, Vjerovjesnik, s.a.v.s.,  kaže: ”Svako se dijete rađa u prirodnoj spremnosti da prihvati vjeru islam, ali ga njegovi roditelji požidove, pokrste ili učine vatropoklonikom.” (Prenosi Muslim)
Dijete se rađa u svojoj prirodi, pa ako ovu prirodu sačuva roditelj djeteta i bude na nju pazio izvršavanjem onoga što je ispravno i povećavanjem bereketa, vodeći ga ka lijepim moralnim osobinama, lijepom ponašanju, izvršavanju naredbi i propisa, dijete će stasati poput lijepoga drveta čije je korijenje lijepo kao što su mu lijepi i plodovi i zemlja iz koje se hrani.
Ako roditelji djeteta nisu muslimani, ili su zalutali i nemarni prema propisima i naredbama, čineći male i velike grijehe, onda će dijete slijediti svoje roditelje, osim onoga kome se Allah smiluje. Stasat će na prljav način poput ružnoga drveta koje smeta i okruženju i ostalim ljudima, a prije svega samome sebi.
Peto: Jedna od činjenica koje ukazuju da islam posvećuje pažnju pitanjima omladine jeste da još od ranih godina naređuje djetetu da, kada jedno ili oboje njegovih roditelja dožive starost, da se prema njima lijepo ophodi i da se prisjeti kako su ga oni odgajali dok je malen bio. Uzvišeni kaže:
”Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne zabranjuj im (ono što ne voliš da čine), i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!'” (El-Isra, 23-34.)

Suština iz ova dva ajeta je u sljedećim riječima: ”…oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”
Roditeljski odgoj djeteta je velika blagodat i dobročinstvo za koje je dijete dužno da uzvrati svojim roditeljima. Ovdje ne mislimo na fizički odgoj djeteta, koji samo podrazumijeva obezbjeđivanje hrane i pića. Ovo je životinjski odgoj ukoliko se odgoj djece samo na njega ograniči. Međutim, važniji od toga je moralni odgoj koji označava pažnju prema očuvanju djetetove ispravne prirode i njegovog usmjeravanja na dobro, usađivanja dobra u njegovoj duši i odgajanja u dobru. Ovo je koristan odgoj čiji će tragovi ostati na djetetu, te zajedno sa njim se srasti i pratiti ga čitav život. Fizički odgoj bez duhovnog bliži je propasti nego ispravnosti. Ali, kad se dijete odgaja u dva aspekta: fizičkom apektu, jer fizički odgoj je neophodan u granicama razumljivog i granicama šerijatski utemeljenog, bez pretjerivanja i rasipništva, i kada se ovom odgoju doda duhovni odgoj, onda to predstavlja veliko dobro kojeg će se dijete prisjetiti kada bude shvatilo koliko je dobročinstvo njegovih roditelja prema njemu, jer Uzvišeni kaže:
”Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!” (El-Isra, 24.)

O muslimani! Omladina se u ovom vremenu izlaže mnogobrojnim problemima, a jedan od njih je njihova izloženost opasnim strujama kojima će, ukoliko budu ostavljeni, upropastiti svoj moral i vjeru. To su mnogobrojne i različite struje po svojim ishodištima. To su struje koje različitim sredstvima informisanja: radio, televizija, novine, časopisi i destruktivne knjige, nose smrtonosni otrov, a koje omladina dočekuje objeručke, i to, u najmanju ruku, ona omladina koja ne zna razlikovati štetno od korisnog. Ove različite struje i nastojanja mogu se pročitati, vidjeti i čuti, pa ukoliko se ostave da utječu na omladinu, njihovi rezultati bit će isuviše kobni.

Danas ima omladine čiji se moral izmijenio, koji, na osnovu onoga što pročitaju i čuju, oponašaju zapad i istok u načinu oblačenja, razmišljanja i praktičnog djelovanja, što im sve predstavljaju mediji koji većinom podmeću činjenice kako bi ih iskvarili.
Još opasniji od toga je utjecaj na izmjenu njihovog vjerovanja, jer se već desilo da su neki omladinci muslimani postali ateisti, komunisti, basisti, ili drugi nosioci destruktivnih ideologija. Sve dok omladina gleda u ovu propagandu koja joj se stalno nudi, pohrlit će za njom veoma lahko, jer je njihova memorija prazna i ne posjeduju dovoljno imuniteta ni znanja koje bi se ispriječilo između njih i podmetnutih sumnji, ili između ovih zabluđujućih propagandi, pa tako omladina prihvata sve što joj se plasira.

Ovdje do izražaja dolazi važnost islamskog odgoja i davanja naučnih smjernica, te formiranja imanskog imuniteta koji roditelji stavljaju u srce i razum svoje djece, tj. takav odgoj i smjernice bivaju čvrsta brana u sukobu sa spomenutim sumnjama i strastima.
Neki naši omladinci iskušani su putovanjima u nevjerničke države i razuzdanošću na putu udovoljavanja svojim strastima, izlazeći izvan okvira kontrole, kako to tvrde, a zapravo Allah ih nadgleda gdje god bili, jer ovakva putovanja omladine bit će prvo za što će odgovarati njihovi roditelji, jer su zapostavili ispravan odgoj i nisu izvršili svoju obavezu starateljstva i onoga što im je Allah dao na čuvanje. Oni su zapostavili i zanemarili odgoj svoje djece.
Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i prisjetite se riječi Uzvišenog:

,,O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije je gorivo ljudi i kamenje, o kojoj  se meleki strogi i snažni brinu, koji se onome što im Allah zapovjedi ne opiru, i koji  ono što im se naredi izvršavaju.” (Et-Tahrim,6.)
Neka Allah blagoslovi moje i vaše učenje velikoga Kur’ana i dadne koristi nama i vama u onome što se nalazi u njemu, a On je uistinu Darežljivi i Plemeniti.

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu na ukazanim blagodatima i dobročinstvu, zahvaljujemo Mu na uputi i počasti. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinog, koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka su mir i Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu i sve ashabe.

O ljudi, bojte se Allaha i posvetite pažnju liječenju vaše omladine od devijacija u u njihovoj vjeri. Liječenje je lahko, hvala Allahu, kada je iskren nijjet i ispravna odluka. Liječenje biva s nekoliko stvari.
Prva: Lijep odgoj i njihovo podučavanje vjerovjesničkim plemenitim kodeksima ponašanja, te njihovo vođenje ka svemu onome u čemu je ispravnost njihove vjere i dunjaluka, usađivanje respekta prema Allahovim naredbama u njihovim srcima i gajenje osjećaja da ih Allah nadgleda i da Njemu nije ništa skriveno, kao i da će doći pred svoga Gospodara i polagati račun za svoja djela: ako su bila dobra, bit će dobro, ako su bila zla, bit će zlo.
Drugo: Reforma edukacijskih programa koje dobijaju u školama, jer su ovi planovi i programi ispunjeni korisnim vjerskim naukama, naukama o ispravnom islamskom vjerovanju, raspoznavanju halala od harama u ophođenju sa drugima vezano za jelo, piće, običaje i ahlak. Tako će se njihova srca ispuniti korisnim znanjem koje, kada se njime naoružaju, bit će sposobni razlikovati lijepo od lošeg i moći će se boriti protiv sumnji s kojima se svakodnevno susreću. Poslije popravke reforme planova i programa treba pridati pažnju odabiru učitelja i profesora lijepog ahlaka koji se mogu odazvati zahtjevima ovog poziva i koji će dostaviti suštinu ovog programa i ovih korisnih nauka do srca omladine uz njihov stalni podsticaj i motivaciju.
Treće: Susret omladine sa učenjacima kroz različite kurseve u džamijama i školama i drugim mjestima. Ti kursevi i ljetne škole su otvorenog karaktera i tretiraju problematiku omladine, te im pojašnjavaju put kojim trebaju ići.
Učenjaci nose veliku odgovornost prema muslimanskoj omladini. Ovo ću reći s punim osjećajem gorčine: Sada postoji veliki jaz između omladine i učenjaka. Učenjaci su većinom na jednoj strani, a omladina na drugoj, što je razlog gubitka omladine. Kada se omladina susretala sa učenjacima, bili su na jasnome putu, ali kada su se odvojili od učenjaka, desile su im se velike nedaće.
Četvrto: Od stvari putem kojih treba liječiti ovo zastranjivanje i boriti se protiv spomenutih struja koje su se ispriječile pred omladinom jeste i sprečavanje njihovog putovanja u inostranstvo, osim u prijekoj potrebi i postavljanjem parametara i garancija koje ih udaljavaju od opasnosti putovanja u nevjerničke države. Ukoliko budu ostavljeni da putuju po svome nahođenju, onda u tome uistinu leži velika opasnost.

Allahovi robovi, bojte se Allaha, i znajte da je najbolji govor Allahova Knjiga, a najbolja uputa – uputa Muhammeda, s.a.v.s., a najgore su izumljene stvari.
O vjernici, Allah i Njegovi meleki blagosiljaju vašeg vjerovjesnika Muhammeda, a i vi ga blagosiljajte i za njegov mir molite.

Allahu, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave.
Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama. Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe.

Allahu, uputi nas na Svoju uputu i učini naša djela u skladu sa Svojim zadovoljstvom.
Allahu, Ti nam na ovom mjestu ne ostavi nijednog grijeha a da ga ne oprostiš, brige a da nam je ne otkloniš, duga a da nam ga ne vratiš, niti bilo kakvu poteškoću a da nam je ne olakšaš.
Allahu, zadovolji nas Svojim halalom u odnosu na haram, pokornošću Tebi u odnosu na nepokornost, ukazivanjem Svojih blagodati u odnosu na druge.

Allahu, molimo Te za stalno vjerovanje, skrušeno srce, jezik koji zikr uči i dovu koja će biti uslišana.
Allahu, pokaži nam istinu istinom i daruj nam njeno slijeđenje. Pokaži nam neistinu neistinom i daruj nam njeno izbjegavanje. Neka je Tebi slava, Allahu, i zahvala. Nema drugog boga osim Tebe, mi smo uistinu nepravedni bili.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865