Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Alimi

Učenjaci o balkanskom obnovitelju vjere

584pregledi
Piše: Mr. Safet Kuduzović

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Uzvišeni Allah pred kraj svakog stoljeća šalje ovome ummetu učenjaka koji će im obnoviti njihovu vjeru.” (Ebu Davud, 4/109/4291, Taberani u El-Evsatu, 6/405/6527 i Hakim, 4/567/8592. Islamski učenjaci prihvataju ovaj hadis i uzimaju ga kao argument, a brojni stručnjaci ocijenili su ga autentičnim. Vidjeti: Kenzul-ummal, 12/88, Kešful-hafa, 1/282 i Es-Sahiha, 2/148.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje kaže: “Obnavljanje vjere biva nakon što (njeno praktikovanje) izblijedi kod ljudi.” (Vidjeti: Medžmu’ul-fetava, 18/297.)
Neki učenjaci smatraju da je obnovitelj vjere u prvom stoljeću bio Omer b. Abdul-Aziz, u drugom imam Šafija, u trećem Ebu Abbas ibn Surejdž (drugi kažu Ebul-Hasan el-Ešari), u četvrtom Ebu Hamid el-Esferani (drugi kažu Ibnul-Bakilani). (Vidjeti: Es-Sijer, 17/195, Fetava Ibn Salah, 1/130 i Kešful-hafa, 1/282-283.)
Tako Uzvišeni Allah iz Svoje neizmjerne milosti na kraju svakog stoljeća pošalje učenjaka koji će oživjeti ljudima izvornu vjeru koju su umrtvili ili su je raznoraznim novotarijama izmijenili. Jedan od velikana savremenog doba čije ime će se pamtiti i ostati duboko urezano u svijetlim stranicama islamske historije, čije je znanje ispunilo obzorja, a njegova djela preplavila kontinente, čovjek čiji je život bio ispunjen čitanjem, proučavanjem, pisanjem i valoriziranjem, učenjak koji je svakoj sekundi svoga života pridavao pažnju i koristio je na najadekvatniji način, bio je Ebu Abdurrahman Nasiruddin b. Nuh Nedžati Albani, rahimehullah, obnovitelj islamskih znanosti općenito, a hadiske nauke posebno.
Krajnje je nezahvalno u jednom kratkom članku govoriti o biografiji učenjaka poput šejha Albanija. Stoga ćemo navesti samo izjave najpoznatijih učenjaka današnjice koje su pokazatelj mjesta koji uživa šejh Albani kod savremene uleme.

1. Ibn Baz o njemu kaže: “Nisam vidio pod nebeskim svodom hadiskog stručnjaka kao što je ekspert Muhammed Nasiruddin Albani”, “Šejh Albani je poznat kao pripadnik ehli-sunneta vel-džemata, čuvar sunneta i borac na Allahovom putu u tom pogledu”, “Šejh Albani je meni poznat kao čovjek ispravne akide”.
Kada je šejh Ibn Baz upitan o prethodno citiranom hadisu i ko bi mogao biti obnovitelj u ovom stoljeću, rekao je: “Šejh Muhammed Nasiruddin Albani, on je obnovitelj u našem vremenu, a Allah najbolje zna.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 18, predgovor magistarskoj disertaciji autora Ahmeda Husejna el-Džebburija, i El-imamul-Albani, str. 145, od Muhammeda Bejjumija.)
2. Stalni kolegij za islamski da’vet u sastavu: Ibn Baz, Afifi, Gadjan i Abdullah b. Kaud, o šejhu Albaniju, kažu: “Albani je kod nas poznat kao učen, sluga sunneta i borac ehli-sunneta vel-džemata, a njegova djela su korisna.” (Fetaval-ledžne, 12/224.)
3. Šejh Muhammed Emin Šenkiti, imam kur’anskih nauka, autor poznatog tefsira i brojnih djela, kada bi ugledao šejha Albanija u Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, džamiji, prekinuo bi predavanje, ustao i poselamio šejha. (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 19.)
4.  Muhammed b. Ibrahim Ali Šejh o Albaniju kaže: “čuvar sunneta, pomagač istine, borac protiv zablude.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 20, i El-imamul-Albani, str. 146)
5.  Ibn Usejmin kaže: “Koliko poznajem Albanija iz naših susreta kojih je prilično malo, brižan je po pitanju rada po sunnetu i borac protiv novotarija kako u pitanjima akideta tako i u propisima.” Kada je na jednoj audio kaseti vidio natpis “Muhaddis Šama Muhammed Nasiruddin Albani”, rekao je: “Ne, već muhaddis vremena (tj. cijelog dunjaluka).” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 20, i El-imamul-Albani, str. 145-146.)
6. Bekr b. Abdillah Ebu Zejd kaže o šejhu Albaniju: “Albanijevo pomaganje sunneta i akide prvih generacija ne osporava osim njegov neprijatelj ili neznalica.” (Et-Tahzir min muhtesarati Es-Sabuni, str. 27, od šejha Bekra Ebu Zejda)
7. Abdulmuhsin Abbad, poznati medinski muhaddis, kaže: “Albani je veliki učenjak i sluga sunneta, ispravnog akaida i nije dozvoljeno o njemu pogrdno govoriti… stao je u odbranu akide selefa i njihovog menhedža i svi koji tragaju za znanjem ovisni su o njegovim djelima… smrt ovoga učenjaka je velika nedaća za muslimane.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 21-22.)
8.  Hamud b. Abdullah kaže: “Albani je postao simbol sunneta i vrijeðanje Albanija je put ka udaru na sunnet.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 22, i El-imamul-Albani, str. 147.)
9. Abdulaziz Ali Šejh kaže: “Albani je pomogao sunnet u ovom vremenu.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 22.)
10. Abdullah b. Akil o šejhu kaže: “Smatram ga imamom sunneta i vrhunskim hadiskim stručnjakom koji je svojim djelima učinio veliki ustupak sunnetu.” (Vidjeti: Džuhudul-imami Albani, str. 24)
11. Šejh Salih b. Abdulaziz Ali Šejh kaže: “Nema sumnje da je smrt velikog učenjaka Albanija stvarna nedaća za ummet, jer je Albani velikan od muslimanskih velikana, jedan od hadiskih eksperata, preko kojih je Allah sačuvao ovu vjeru i preko njih raširio sunnet.” (Vidjeti: El-imamul-Albani, str. 148)
12. Šejh Mukbil ev-Vadai, muhaddis Jemena, kada je upitan o šejhu Albaniju, odgovorio je: “Moje ubjeðenje kojim se želim približiti Allahu sročeno je u narednoj rečenici: ‘Šejh Albani je jedan od obnovitelja na koje se odnosi hadis:  Uzvišeni Allah pred kraj svakog stoljeća šalje ovome ummetu učenjaka koji će im obnoviti njihovu vjeru.'” (Vidjeti: El-imamul-Albani, str. 165)
13. Abdusamed b. Šerefuddin o šejhu Albaniju kaže: “Najveći učenjak hadisa u ovom vremenu.” (Bidatut-teasubil-mezhebi, str. 254, od Muhammeda Ida Abbasa)

Na desetine drugih učenjaka posvjedočili su znanju i imametu šejha Albanija, od njih su: šejh Mustafa Zarka, šejh Abdurrahman Abdulhalik, šejh Hammad Ensari, šejh Muhammed Esjubi, šejh Abdullah Bessam, šejh Zejd Fejjad, šejh Muhammed Gazali, šejh Karadavi, šejh Tantavi, šejh Abdulkerim Zejdan, šejh Abdullah Menia, šejh Ahmed En-Nedžmi, šejh Muhammed Sebbag, šejh Muhammed I’d Abbas, šejh Muhibbuddin Hatib i mnogi drugi.

Šejhu Albaniju su posvjedočili i njegovi savremenici koji su se, nažalost, otvoreno suprotstavili njegovom menhedžu, ka što je bio Ebu Fadl Gumari koji o šejhu kaže: “Dobro poznaje hadis…”, potom je oblatio šejha na njemu svojstven način. (Vidjeti: Es-Silsiletud-daife, 4/5). Ebu Fejd Ahmed Gumari, koji je, takoðer, pokazivao otvoreno neprijateljstvo prema šejhu Albaniju, rekao je: “Izučavao je hadis i savršeno ga je izučio.” (Ulemau ve mufekirune, 1/299-300 od Muhammeda Medžzuba).

Šejh Albani, rahimehullah, izgledao je kao čovjek iz prvih generacija koji se pojavio u našem vremenu. Nije mi poznat učenjak koji iskazivao toliku brižnost kada je u pitanju sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio šejh Albani. Njegova strogost u tom pogledu djelovala je često u očima običnih masa kao pretjerivanje. Neki njegovi učenici kažu da je šejh Albani tabi’in koji je okasnio sa svojom pojavom do ovog vremena.
Pored svih odlika koje su krasile šejha Albanija i jedinstvene uloge koju je odigrao u ovom vremenu svojom riječju i perom, šejh, rahimehullah, nije bio nepogrešiv, odjećom nepogrešivosti bio je odjeven samo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Islamske učenjake uzimamo kao posrednike kada je u pitanju razumijevanje islama, ali nam je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, jedini uzor i samo njega slijepo slijedimo. Tako nas uče naši velikani, a izmeðu ostalih i šejh Albani, rahimehullahu teala, a Allah najbolje zna.  

Prvi put objavljeno: srijeda, 07 Siječanj 2009 22:40