ISTAKNUTORamazan i post

Traženje Lejletul-kadra u zadnjih sedam noći ramazana

2.7kviews

Od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da su neki ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, usnili da je Noć kadr u zadnjih sedam (noći ramazana), pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je Noć kadr u zadnjih sedam noći (ramazana), pa onaj ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći.” (Muttefekun alejhi)

U jednoj predaji ovog hadisa navodi se: “Tražite je u zadnjih deset (noći), a ako neko posustane ili ne bude u mogućnosti, onda neka izdrži u preostalih sedam.”

U drugoj predaji navodi se: “Iščekujte Noć kadr u zadnjih sedam (noći ramazana).”[1]

Pouke i propisi

1. Ovaj ummet sačuvan je od (kolektivne) pogreške kada se radi o prenošenju Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, tradicije, ali i kada se radi o (zajedničkim) stavovima, pa čak i o snovima. To zaključujemo iz činjenice da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo u obzir podudarnost snova svojih drugova.[2]

2. Noć kadr treba iščekivati i provesti je u namazu jer se u njoj nalazi veliko dobro. To nije obaveza, ali je svakako preporučeno – sunnet.[3]

3. Hadis ukazuje na veliku važnost snova, kao i na dozvoljenost oslanjanja na snove u razumijevanju i pojašnjenju već poznatih pitanja i pojava, pod uvjetom da se to ne kosi sa šerijatskim pravilima.[4] Na snove ne trebamo obraćati preveliku pažnju kako nas to ne bi odvelo od suštine zbog koje su oni i dati i tako, umjesto da ljude potaknu na dobro, usmjere ih ka lijenosti i odvrate od činjenja dobra.

4. Snovi mogu biti od Uzvišenog Allaha, mogu se javiti kao posljedica čovjekove zaokupljenosti i intenzivnog razmišljanja o nečemu, ali dolaze i od šejtana. Ukoliko nekoliko vjernika usnije isti san, taj san smatrat će se istinitim. Na isti način tretiraju se predaje i stavovi ili mišljenja o nekom pitanju. Ako predaju prenosi više vjernika, tada se ona prihvata kao ispravna, a isto tako, ako vjernici zauzmu jednoglasan stav o nekom pitanju, tada se to prihvata kao ispravno. Razlog ovakvog postupanja nalazi se u tome što pojedinac može pogriješiti, ili slagati, ili zauzeti pogrešan stav, ili nekad svjesno pogriješiti, ali jednoglasno prihvatanje mišljenja o nečemu ne ostavlja prostora za pogrešku ili zabludu.[5]

5. U ovom hadisu nalazi se dokaz da je dozvoljeno postupati u skladu sa mišljenjem koje zastupa većina, ali pod uvjetom da nije u suprotnosti sa kur’ansko-hadiskim tekstom, konsenzusom učenjaka ili jasnom analogijom.[6]

6. Nekolicina ashaba, radijallahu anhum, usnila je da se Noć kadr nalazi u zadnjih sedam noći ramazana i te godine Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se ona iščekuje baš u tim noćima. Stoga je najvjerovatnije da se Noć kadr nalazi upravo u njima.[7]

7. Noć kadr može biti otkrivena nekim ljudima u snu ili na javi i to na više načina: mogu vidjeti njenu svjetlost, ili nekoga ko će im reći: “Ovo je Noć kadr”, ili im Uzvišeni Allah može srce prosvijetliti spoznajom pa da uoče znakove koji ukazuju na nju.[8]

Traženje Lejletul-kadra u neparnim noćima

Od Ubade b. Es-Samita, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je da nas obavijesti o Noći kadr. U tom trenutku dva muslimana počela su se prepirati i on reče: ‘Izašao sam da vas obavijestim o Noći kadr, ali su se taj i taj počeli prepirati i smetnulo mi se sa uma (kad tačno pada), i nadam se da je u tome dobro za vas. Tražite je u devetoj, sedmoj i petoj noći (zadnje trećine ramazana).’” Bilježi ga El-Buhari.[9]

Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, boravio je u itikafu u drugoj trećini ramazana iščekujući Noć kadr. To je bilo prije nego što mu je ta noć prikazana. Kada je prošla druga trećina, naredio je da se šator ukloni iz džamije. Zatim mu je pokazano da se ta noć nalazi u zadnjih deset dana ramazana, pa je naredio da mu se ponovo postavi šator, nakon čega je izašao pred ljude i rekao: ‘O ljudi, bila mi je prikazana Noć kadr i izašao sam da vas obavijestim o njoj. Međutim, došla su dva čovjeka prepirući se, a sa njima šejtan, pa mi je dato da je zaboravim. Zato tražite je u zadnjih deset noći ramazana, tragajte za njom u devetoj, sedmoj i petoj.’” Bilježe ga El-Buhari i Muslim, a ovo je Muslimova verzija.[10]

Pouke i propisi

8. Razdor i razilaženje strogo su zabranjeni. Prepirke među muslimanima i bezrazložna sporenja mogu uzrokovati zlo kako onima koji se spore i prepiru, tako i ostalim muslimanima. To su uzroci nestanka dobra. Tako je ovdje zbog toga podignuta Noć kadr i premještena u drugu noć.[11] Isto tako ovo se odnosi i na zavađene muslimane kojima je uskraćen oprost i čija se djela ne razmatraju sve dok se ne pomire.[12]

9. Iz ovog hadisa koji prenosi Ubada, radijallahu anhu, zaključuje se da se greške pojedinaca reflektiraju i na zajednicu koja tada snosi posljedice njihovih grešaka.[13]

10.Noć kadr ponavlja se iz godine u godinu i u tom pogledu postoji konsenzus učenjaka. Ono što je podignuto jeste znanje o ovoj noći, tj. učinjeno je da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboravi kad tačno ona pada.[14]

11.U podizanju znanja o Noći kadr muslimanima je data blagodat koja se ogleda u povećanom ibadetskom angažmanu u svih deset noći zadnje trećine ramazana.[15]

12.Iz hadisa saznajemo da se Noć kadr najvjerovatnije nalazi u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.

13.Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nije posjedovao znanje o tome u kojoj se noći nalazi Lejletul-kadr, zatim mu je to obznanjeno, a onda mu je dato da je zaboravi.

14.Iako mu je Allah oprostio sve grijehe, i potonje i buduće, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, trudio se u iščekivanju i traženju Noći kadr u drugoj trećini ramazana prije nego što mu je obznanjeno da se ta noć nalazi u zadnjih deset noći.

15.Predanost i posvećenost traženju Noći kadr predstavlja jedan vid prakticiranja Vjerovjesnikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, koje će biti potpuno i dosljedno samo uz provođenje zadnjih deset noći ramazana, posebno neparnih, u pojačanom ibadetu.

Dova u Noći kadr

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je upitala: “Allahov Poslaniče, kada bih znala da se nalazim u Noći kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Reci: ‘Allāhumme inneke afuvvun kerı̄mun tuhibbul-afve fa‘fu annı̄!’ (Allahu moj, zaista Ti si Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa i meni oprosti!).” Hadis bilježi Et-Tirmizi i kaže: “Ovaj hadis je hasen sahih.”[16]

U predaji koju je zabilježio Ibn Madža navodi se: “Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je upitala: ‘Allahov Poslaniče, šta misliš ako pogodim Noć kadr, šta da molim?’ On odgovori: ‘Izgovaraj: Allāhumme inneke afuvvun kerı̄mun tuhibbul-afve fa‘fu annı̄!’”

Pouke i propisi

16.Hadis ukazuje na vrijednost Noći kadr i ažurnost majke vjernika Aiše, radijallahu anha, u iščekivanju te noći radi klanjanja namaza i upućivanja dove.

17.Iz hadisa saznajemo da su ashabi, radijallahu anhum, nastojali da pitaju o onome što će im koristiti.

18.Hadis nam govori da je dova u Noći kadr posebno vrijedna i da će najprije u njoj biti uslišana.

19.Hadis nas uči da je dovu preporučeno učiti kratkim i sažetim riječima. Ne treba se bazirati na dove koje se rimuju ili čija značenja nisu razumljiva.

20.Ova dova, koju je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio, jedna je od najsažetijih i najkorisnijih dova u kojoj je spojeno dobro i ovog i budućeg svijeta. Srž ove dove je oprost, jer kada Uzvišeni Allah oprosti Svojim robovima na ovom svijetu, tada od njih ukloni kazne i obaspe ih blagodatima, koje se nižu jedna za drugom, a kada im oprosti na budućem svijetu, spasi ih Vatre i uvede u Džennet.

21.U hadisu se Uzvišenom Allahu potvrđuje svojstvo ljubavi onako kako to priliči Njegovoj veličini i uzvišenosti, i da On, neka je slavljen, voli praštanje.

22.Hadis ukazuje na vrijednost praštanja ljudima jer Uzvišeni Allah voli praštanje i one koji ljudima praštaju.

23.Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, iskreno je savjetovao svoj ummet i podučio ih svemu što je korisno.

 

Nastavit će se inšaAllah…

Iz knjige: El-Munteka lil hadis fi ramadan – Odabrane besjede o ramazanu

Autor: Dr. Ibrahim b. Muhammed El-Hukajl

Preveo: Fahrudin ef. Haseljić

 

 

 


[1]    El-Buhari, 1911, i Muslim, 1165, a druge dvije predaje bilježi Muslim.

[2]    I‘lamul muvekkiin, 1/84, Er-Ruh, 136, i Fethul-Bari, 12/380.

[3]    Vidjeti: El-Istizkar, 3/416.

[4]    Šerh Ibn El-Mulekkin, 5/411, i Fethul-Bari, 12/380.

[5]    Minhadžu es-Sunne en-Nebevijje, 3/500. Vidjeti: Medaridžus-salikin, 1/51.

[6]    Šerh Ibn El-Mulekkin, 5/414.

[7]    Ibn Bettal u svom komentaru djela Sahihul-Buhari, 4/151, o hadisu Ibn Omera: “…neka traga u zadnjih sedam (noći)”, kaže: “Time misli na godinu u kojoj su se podudarili snovi ashaba, i to je bila dvadeset treća noć, jer je u hadisu koji prenosi Ebu Seid rečeno: ‘…ali je tražite u zadnjih deset noći, tragajte za njom u svakoj neparnoj noći! Vidio sam se da činim sedždu na vodi i blatu’, pa je kiša pala u dvadeset prvoj noći, tako da se u hadisu Ebu Seida navodi da je u toj godini Noć kadr bila u noćima prije zadnjih sedam.” Et-Tahavi je rekao: “Ovakvim razumijevanjem hadisā otklanjaju se proturječnosti”, tj. s obzirom na to da su svi ovi hadisi izrečeni u različitim godinama, to znači da je Noć kadr bila u različitim noćima. (op. prev.)

[8]    Medžmuul-fetava, 25/286.

[9]    El-Buhari, 1919, En-Nesai, El-Kubra, 3394, i Ahmed, 5/313.

[10]  El-Buhari, 1912, i Muslim, 1167.

[11]  Vidjeti: Ikmalul-mu‘lim, 4/148.

[12]  Vidjeti: El-Istizkar, 3/412. Autor aludira na hadis koji su zabilježili imam Muslim, 4659, i drugi, u kojem se kaže: “Djela ljudi izlažu se Uzvišenom Allahu svakog četvrtka i ponedjeljka i On taj dan oprosti svakom čovjeku koji ne Mu čini širk, osim onoga koji je u zavadi sa svojim bratom (muslimanom), pa se kaže: ‘Ostavite ovu dvojicu dok se ne pomire.’” (op. prev.)

[13]  Ikmalul-mu‘lim, 4/146.

[14]  Vidjeti: Šerh Ibn Bettal, 4/157. Rekao je Ibn El-Mulekkin u djelu Šerh ala El-Umda, 5/397: “Svi relevantni učenjaci zauzeli su jedinstven stav o tome da se Noć kadr ponavlja svake godine (u ramazanu) i da će tako ostati do kraja svijeta.” Vidjeti: Et-Temhid, 2/200.

[15]  Vidjeti: Minhatul-Bari, 4/455, i Šerh Ibn Bettal, 4/158.

[16]  Et-Tirmizi, 3513, Ibn Madža, 3850, En-Nesai, 10708, i Ahmed, 6/171. El-Hakim, 1/712, ocijenio ga je vjerodostojnim, rekavši: “Ispunjava uvjete El-Buharija i Muslima.”


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835