Tefsir

Tefsir sura od Kurejš do En-Nas

1.12Kpregledi

Priredio: Emir Demir.

Sura Kurejš, (Kurejšije). Ova sura se naziva još i ”El-Ilaf”: 1. – 2. “Zbog navike Kurejšija, da zimi i ljeti putuju” – bila su dva putovanja: jedno ka Jemenu, zimi, zato što je to veoma toplo područje, a drugo je bilo ka Šamu, ljeti, jer je to hladnije područje. Kurejšije su živjele od trgovine i da nisu imali tih putovanja, ne bi imali nikakve pozicije. Da nije sigurnosti zbog njihovog stanovanja blizu Kabe, ne bi mogli tako slobodno djelovati. Ajet znači: Allah je dao da se naviknu na ta dva putovanja i olakšao im ih, pa zato neka samo Allahu ibadet čine.   
3. “neka oni Gospodaru ove Kuće u ibadetu budu” – Uzvišeni ih je upoznao da je On Gospodar ove Svete kuće, jer su oni u njoj imali kipove koje su obožavali, pa je napravio razliku između Sebe i njih. Ovom Kućom su počašćeni u odnosu na ostale Arape.  
4. “Koji ih gladne hrani’‘ – tj. ovim dvama putovanjima sačuvao ih je od teške gladi u kojoj su bili prije;  ”…i od straha brani” – Arapi su jedni druge napadali i porobljavali. Kurejšije su bile sigurne od toga zbog pozicije Harema. On ih je sačuvao i od straha od Etiopljana koji su došli sa slonovima.   

SURA EL-MAUN (DAVANJE U NARUČ)

1. “Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče?” – tj. jesi li vidio onoga koji niječe obračun i kaznu?   
2. “Pa to je onaj koji grubo odbija siroče” – tj. ako razmisliš ili budeš tražio, on je taj koji uveliko odbija siročetu dati njegovo pravo. Arapi u paganskom dobu nisu ostavljali imetak ženama i djeci.     
3. “i koji da se nahrani siromah – ne podstiče” – tj. ne podstiču sebe ni svoju porodicu, ni druge na to, škrtareći svojim imetkom.  
5. “koji su nemarni prema svome namazu” – tj. koji su nemarni i nesmotreni prema namazu, ne nadaju se nagradi za obavljanje svoga namaza, niti se pribojavaju kazne ako ga ostave. Oni su prema njemu nemarni, tako da prođe propisano vrijeme za njegovo obavljanje.   
6. “koji se samo pretvaraju” – pretvaraju se pred ljudima u svojim namazima kada ih obavljaju, ili se pretvaraju pred ljudima u svim djelima dobra kada ih čine, kako bi bili pohvaljeni.   
7. “i nikome ništa u naruč ne daju!” – ”ma’un” u originalnom tekstu označava ono što ljudi međusobno posjeduju, kao što su kofe, lonci i što se inače drugima ne uskraćuje kao što su voda i so. Neki su rekli da ma’un označava zekat, tj. ne daju zekat na svoje imetke.

SURA EL-KEVSER (KEVSER)

1. “Mi smo ti, uistinu, Kevser dali” – Kevser je rijeka u Džennetu koju je Allah učinio počašću za Svoga Poslanika i ummet.   
2. “pa klanjaj Gospodaru svome” – naređuje se obavljanje propisanih namaza; ”…i kurban kolji” – ljudi su se klanjali drugima mimo Allaha i prinosili žrtve drugima mimo Njemu. Allah je naredio Vjerovjesniku, s.a.v.s., da njegov namaz i klanje budu jedino radi Njega. Katade, Ikrime i Ata kažu: ”To je bajram-namaz i klanje kurbana.”   
3. “onaj koji tebe mrzi – sigurno će on bez spomena ostati” – tj. onaj koji te mrzi i prezire neće imati spomena poslije svoje smrti. Ebter u arapskom označava čovjeka koji nema djeteta. Kada je umro Poslanikov, s.a.v.s., sin, jedan od mnogobožaca je rekao: ”On je ebter (ostao bez nasljednika)”, pa je objavljen ovaj ajet.  

SURA EL-KAFIRUN (NEVJERNICI)

1. – 2. “Reci: ‘O vi nevjernici’ – povod objave ove sure je da su nevjernici pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da obožava njihova božanstva jednu godinu, a da će i oni obožavati njegovog Boga jednu godinu. Tada je Allah naredio da im kaže: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ َ “Ja ne robujem onome čemu vi robujete” – tj. neću učiniti ono što tražite od mene, tj. neću obožavati vaše kipove – ja ne obožavam vaša božanstva.    
3. “niti ste vi robovi onome Kome ja robujem” – a ni vi, sve dok ste u vašem širku i kufru, nećete obožavati Allaha kojeg ja obožavam.
4.  “niti sam ja rob onome čemu vi robujete” – u budućim danima i preostalom mome životu neću obožavati ništa od vaših božanstava.
5. “niti ste vi robovi Onome Kome ja robujem” – tj. vi nećete obožavati Allaha u budućnosti sve dok ste u vašem nevjerstvu i robovanju kipovima. Robovanje nevjernika Allahu i onih koji Mu druga pripisuju je odbačeno i ne uzima se u obzir. Rečeno je: Ovi ajeti se ponavljaju radi potvrde i prekidanja nevjerničkih ambicija da im se Allahov Poslanik, s.a.v.s., odazove u obožavanje njihovih božanstava, što su od njega tražili.
6. “Vama – vaša vjera, a meni – moja” – Ako ste zadovoljni svojom vjerom i ja sam zadovoljan svojom vjerom, a vaša vjera je pripisivanje Allahu druga. Ona vama pripada i neće prijeći meni. Moja vjera, koja predstavlja čisti tevhid, ograničena je na mene i neće vam prijeći da biste je vi zadobili (dok ste u takvom stanju).     

SURA EN-NASR (POMOĆ)

Ova sura se naziva i Et-Tevdi’ (Oproštaj). Od Ibn Abbasa prenosi se da je rekao: ”Kada je objavljena sura ‘Iza dža’e nasrullahi vel feth’, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Sebi sam objavio dolazak smrti.”
1. “Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu” – tj. kada ti, Muhammede, dođe Allahova pobjeda nad neprijateljima, a oni su Kurejšije – dato ti je oslobođenje Mekke. ”Nasr” u originalnom tekstu označava podršku za slamanje neprijatelja, pobjedu nad njima i ovladavanje njima. ”Feth” označava otvaranje i ulazak u kuće neprijatelja, te otvaranje njihovih srca za primanje istine.    
2. “i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze” – tj. u skupinama jedne iza drugih. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., oslobodio Mekku, Arapi su rekli: ”Ako Muhammed pridobije stanovnike Harema, a Allah ih je zaštitio od vlasnika slona, onda je on na istini. Vi onda protiv njega nemate nikakve snage.” Ulazili su u islam u skupinama nakon što su ulazili kao pojedinci. Tako bi čitavo pleme prelazilo na islam.  
3. “ti slavi i veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga” – ovdje su objedinjeni slava Allahu koja oglašava zadivljenost onim što mu je Allah olakšao, a što mu na um nije padalo, ili nekom drugom od ljudi, te zahvala Njemu na lijepom postupku i velikoj blagodati u vidu pobjede i oslobođenja Majke svih gradova (Mekka) i ulaska ljudi u islam u skupinama;  ”…i moli Ga da ti oprosti” – od Njega traži oprost za svoj grijeh bivajući ponizan Allahu i smatrajući svoja djela manjkavim; ”…On zaista pokajanje prima” – tj. on je takav da oprašta onima koji traže oprosta od Njega, prima pokajanje od njih i daje im Svoju milost njegovim primanjem. El-Buhari i drugi prenose od Ibn Abbasa da je za ovu suru rekao: ”Ovo je rok smrtnog časa za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji mu je Allah objavio.” Rekao je: “Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu”, ovo je znak dolaska njegovog smrtnog časa, “ti slavi i veličaj Gospodara svoga hvaleći Ga, i moli Ga da ti oprosti, On zaista pokajanje prima.”  

SURA EL-MESED (PLAMEN)

1.”Neka propadnu ruke Ebu Lehebove” – tj. neka su propale njegove ruke, neka su na gubitku i neka su stradale. ”…i propao je” – tj. propao je on, jer se dogodilo ono za što je protiv njega bila upućena dova. Ebu Leheb je Vjerovjesnikov amidža, a pravo ime mu je Abduluzza.
2. “Neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao” – tj. neće mu koristiti niti ga spasiti njegovo sabiranje imetka, niti ono što je stekao, niti ugled u odnosu na prokletstvo i propast koji su ga snašli, te Allahovu kaznu koja se na njega spustila.   
3. “ući će on sigurno u Vatru rasplamsalu” – bit će kažnjen u vatri plamtećoj koja će pržiti i spaljivati njegovu kožu, ona će plamtjeti, a to je vatra Džehennema.   
4. “i žena njegova što drvlje nosi” – tj. njegova žena će se pržiti u plamtjeloj vatri, a ona je Ummu Džemil, kćerka Harbova, sestra Ebu Sufjana. Ona je nosila trnje i bodlje i bacala ih noću na put kojim je išao Vjerovjesnik, s.a.v.s.   
5. “o vratu njenu bit će uže od ličine usukane” – ”el-mesed” u arapskom jeziku označava vlakno od kojeg se plete konopac. Ona je imala ogrlicu od dragulja, pa je rekla. ”Tako mi Lata i Uzaa, žrtvovat ću je za neprijateljstvo prema Muhammedu.” Kazna za nju će biti da joj se o vrat stavi konopac na Sudnjem danu umjesto njene ogrlice.  

SURA EL-IHLAS (ISKRENOST)

1. “Reci: On je Allah – Jedan!” – Idolopoklonici su rekli: ”Muhammede, spomeni nam rodoslov svoga Gospodara”, pa je objavljen ovaj ajet u značenju: Ako pitate da se pojasni Njegov rodoslov, on glasi: Allah je Jedan i sudruga nema.  
2. ”Allah je utočište svakom!” – Es-Samed u originalnom tekstu označava onoga kome se ljudi usmjeravaju u svojim potrebama, a on je u mogućnosti da ih izvrši. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ”Es-Samed je Gospodar čije je gospodarstvo upotpunjeno, ugledni, čija je veličina potpuna, te pametni sa potpunom pameću, bogati sa potpunim bogatstvom, silni i jaki sa potpunom snagom, učeni sa potpunim znanjem, mudri sa potpunom mudrošću – a to je Uzvišeni Allah. Ova osobina ne treba da se pripiše nikome osim Njemu.”   
3. ”Nije rodio i rođen nije” – tj. On nema djeteta, niti je On iz nečega proizašao zato što Mu nije ništa slično i zato što je nemoguće pripisati ono što ne postoji u prošlosti ili budućnosti.  Dijete je bilo nepostojeće prije nego što je rođeno, tj. Allah nema oca kojem bi se pripisao. Katade kaže: ”Arapski idolopoklonici su rekli: ”Meleki su Allahove kćerke”, a židovi su rekli: ”Uzejr je Allahov sin”, kršćani su rekli: ”Mesih je sin Božiji” , pa im je Allah to porekao rekavši: ”Nije rodio i rođen nije.”
4. ”i niko Mu ravan nije!” – tj. niko Mu nije jednak niti sličan i nema učešća sa Njim ni u jednoj od osobina Njegovog savršenstva.

SURA EL-FELEK (SVITANJE)

1. “Reci: Utječem se Gospodaru svitanja” – ”felek” u originalnom tekstu označava jutro, jer se jutro rascijepi iz noći. Rečeno je: To je sve što nastane rascjepom svega što je Allah stvorio, kao što su životinje, zrnevlje, košpice, sve vrste bilja i sl. Rečeno je: Ovim se želi ukazati da je On moćan ukloniti ove velike tmine od čitavog svijeta, te da je moćan da od onoga ko se Njemu utječe odvrati sve čega se plaši i pribojava.   
2. ”od zla onoga što On stvara” – tj. utječem se Allahu od zla svega onoga što je stvorio od svih stvorenja.
3. ”i od zla mrkle noći kad razastre tmine” – tj. utječem se Njemu od zla noći kada ona dođe. Rekli su: Noću izlaze divlje životinje iz svojih skloništa, kao i gmizavci iz svojih staništa, te sljedbenici zla kreću u igru i zabavu i nered.
4. ”i od zla onih koji u čvorove pušu” – tj. utječem se Njemu od žena koje se bave magijom zato što one pušu u končane čvorove kada njima žele opsihriti.
5. ”i od zla zavidljivca kad zavist ne krije” – zavist označava želju da nestane blagodati koju je Allah dao onome kome se zavidi.  

SURA EN-NAS (LJUDI)

1.”Reci: Tražim zaštitu Gospodara ljudi” – Gospodar ljudi je njihov Stvoritelj, uređivač svih njihovih pitanja, te Onaj Koji popravlja sva njihova stanja.  
2.  ”Vladara ljudi” – Njemu pripada potpuno carstvo i superiorna vlast.  
3.  ”Boga ljudi” – tj. Onaj Koga oni obožavaju. Određeni vladar može neispravno biti uzet za božanstvo, a može i ne biti, dok ime El-Ilah pripada samo Njemu i niko nema učešća sa Njim u njemu.   
4.”od zla šejtana koji nanosi zle misli” – vesvas u originalnom tekstu označava šejtana;
 ”…pa se skrije” – kada se spomene Allah, on se povuče i izgubi, a kada se Allah ne spomene, on se pojavi i na zlo nagovara.       
5.”koji zle misli unosi u srca ljudi” – tj. on poziva na pokornost njemu skrivenim govorom koji dolazi do srca, ali se njegov glas ne čuje. Potom je Uzvišeni pojasnio da su oni koji na zlo nagovaraju dvojaki: džinni i ljudi, pa kaže:  
6. ”od džinna i od ljudi” – džinski šejtan nagovara na zlo u prsima ljudi, a ljudski zavodi ljude tako što im se prikazuje kao brižni savjetodavac, a onda u prsa ubaci riječi koje je izrekao u formi savjeta, pa to dadne džinskom šejtanu povoda da ga nagovori na zlo. Rečeno je također: Iblis nagovara na zlo u ljudskim prsima. Od Ibn Abbasa se prenosi da je rekao: ”Svako dijete se rodi a na njegovom srcu je šejtan koji ga nagovara na zlo, pa kada spomene Allaha, on se povuče, a kada bude nesmotren, on ga nagovara. Utječemo se Allahu od njegovog nagovaranja na zlo.  

X