Tefsir

Tefsir sure Et-Tekvir

851pregledi
Priredio: Emir Demir

1. “Kada se Sunce smota i izgubi sjaj” –  tj. kada bude poput lopte koja se smota, savije i baci. 2. “i kada zvijezde popadaju”, – tj. kada se prospu i raspše. Rečeno je također: Kada se ugasi njihov sjaj.3. “i kada se planine pokrenu” – nakon što se razore u zraku.

4. “i kada steone kamile bez pastira ostanu” – steone kamile su ovdje posebno navedene, jer se smatraju najvrjednijim imetkom kod Arapa, ‘uttilet’ u arapskom označava: kada budu ostavljene bez pastira zato što će vidjeti veliku strahotu.

5. “i kada se divlje životinje saberu” – tj. kada se prožive da sedni drugima odmazdu izvrše. Neki kažu da to označava njihovu smrt.

6. “i kada se mora vatrom napune” – tj. kada se potpale i budu goruća vatra.

7. “i kada se duše s tijelima spoje” – tj. sastat će se duše vjernika sa hurijama, a duše nevjernika sa šejtanima. El-Hasen kaže. „Svako će biti priključen svojoj skupini:židovi židovima, kršćani kršćanima, medžusije medžusijama, licemjeri licemjerima, a vjernici vjernicima.

8. “i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana”;

9. “zbog kakve krivice je umorena!” – kada bi se Arapima rodila kćerka ukopavali bi je živu bojeći se bruke ili neimaština. Uzvišeni je prekorio ovdje njenoga ubicu tako što će ona piti pitana zato što je ubijena bez ikakvog grijeha koji je učinila.

10. “i kada se listovi razdijele” – tj. kada se rašire i otvore knjige djela radi obračuna.

11. “i kada se nebo ukloni” – tj. rascijepe i nestanu.

12. “i kada se Džehennem raspali” – tj. kada se potpali Allahovom srdžbom i grijesima ljudi.

13. “i kada se Džennet približi” – tj. kada se približi bogobojaznima. Rečeno je takoðer_ ovih dvanaest ajeta je dvanaest stvari; šest od njih je na dunjaluku, od početka sure do riječi: „Kada se mora potpale“, a šest je na Ahiretu od: „Kada se duše s tijelima spoje“ do ovog ajeta.

14. “svako će saznati ono što je pripremio.” – Ovime se želi reći: Svaka duša će znati šta je radila od dobra ili zla kada se knjige otvore.

15. “I kunem se zvijezdama, koje se skrivaju” – Uzvišeni se kune zvijezdama koje se skrivaju danju pod svjetlošću Sunca i tako nisu vidljive.

16. “i koje se kreću“ – tj. plove u svojim sazviježðima;  „i iz vida gube”- tj. koje sa skrivaju do zalaska Sunca. Riječ ‘ kunnes’ u originalnom tekstu dolazi od ‘el-kinas’, a označava skrovište divljači poput gazela i sl.

17. “i noći kad ona veo spušta”- tj. kada ode i prestane njena tama.

18. “i zorom kad diše”  – tj. kada doðe sa jutarnjim povjetarcem.

19. „ Samo je on“  –  tj. Kur’an ; „kazivanje Izaslanika plemenitog” – a to je Džibril koji se spustio sa Kur’anom od Allaha Uzvišenog Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.

20. “moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog.” – tj. on je moćan, njegova moć je uzvišena iima uvaženu poziciju kod Allaha, Subhanehu ve Te’ala.

21. “Kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!” – tj. njemu se ostali meleki pokoravaju. Na njega se vraćaju i poslušni su mu. On je povjerenik Objave i drugih stvari.

22. “A drug vaš nije lud”: – Muhammeda, s.a.v.s., je opisao prijateljem i drugom da bi dao do znanja da oni poznaju njegovo stanje, a on je najpametniji i najsavršeniji od svih njih.

23. “on ga je na obzorju jasnom vidio” – tj. Muhammed, s.a.v.s., je vidio Džibrila u njegovoj pravoj slici. Imao je šest stotina krila. Mudžahid kaže: „Vidio ga je u pravcu Edžjada, a to je istok Mekke.

24. ” on nije“ – tj. Muhammed, s.a.v.s., „kada je u pitanju objava“ – tj. vijesti koje dolaze sa neba;  „škrt” – tj. ne tvrdiči na objavi, niti je nemaran u njenoj dostavi, već ljude podučava Allahovom govoru i propisima.

25. “i Kur’an nije prokletog šejtana govor”- tj. Kur’an nije govor nekoga šejtana koji potkradaju informacije i koji bivaju kamenovani gorućim nebeskim zvijezdama.

26. “pa kuda onda idete?” – tj. kojim ćete jasnijim putem od ovoga ići od ovoga kojeg sam vam pojasnio.

27. “Kur’an je samo pouka svjetovima” – tj. Kur’an nije ništa drugo do pouka i opomena svim stvorenjima.

29. “a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” – vi ne možete željeti ispravnost, niti ste je moćni zadobiti, osim ako to Allah želi i na to uputi.

 Prvi put objavljeno: nedjelja, 18 Siječanj 2009 15:48

X