Tefsir

Tefsir sure En-Naziat

816pregledi

Priredio: Emir Demir

1. “Tako Mi onih koji čupaju ” – Uzvišeni Allah se kune melekima koji vade duše robova iz njihovih tijela, kao što strijelac navlači strijelu do krajnje granice, „grubo“ – garkan u originalnom tekstu označava čupanje iz dubina, tj. duša se vadi iz najudaljenijih dijelova tijela.

  2. “onih koji vade blago” – tj. onih koji snažno vade duše iz tijela. ‘Nešt’ u arapskom jeziku označava  povlačenje bunarske kofe konopcem.  

3. “i onih koji plove brzo” – meleki silaze s neba hitro izvršavajući Allahovu naredbu. Oni plove u zraku kao što plove ronioci u vodi.

4. “pa duše u odredišta nose žurno” – to su meleki koji prednjače u sprovoðenju Allahove naredbe. U ovo spada i to da će duše vjernika prednjačiti u ulasku u Džennet.    

5. “i sreðuju stvari s Allahovom dozvolom” – sreðivanje stvari od strane meleka označava njihov silazak sa propisima halala i harama i njihovim pojedinostima, kao i ureðivanje stanja stanovnicima zemlje u smislu vremenskih prilika, kao što su vjetrovi, kiše i sl.   

6 . “a Dan kada se Zemlja zvukom roga zatrese” – to je prvo puhanje u Sur kojim će pomrijeti sva stvorenja.   

7″za kojim će doći slijedeći” – to je drugo puhanje u Sur kojim će se sve proživjeti.   

8″srca toga dana bit će uplašena” – zato što će vidjeti strahote Sudnjeg dana i bit će zabrinuti i uzrujani.   

9″a pogledi njihovi oboreni.” – u njihovim očima će se pojaviti poniznost kada ugledaju strahote Sudnjeg dana. Pod ovim se misli na poglede onih koji će umrijeti kao nemuslimani.

10. “Govorit će: ‘Zar ćemo, zaista, biti povraćeni u prvobitno stanje?’”  – ovo gvore onikoji nijekaju proživljenje kada im se kaže da će biti proživljeni. Tj. da li ćemo biti vraćeni u prvo naše stanje, pa postati živi poslije smrti nakon što smo bili u grobovima.

12. “I još kažu: ‘E to je, dakle, štetan povratak.’” – tj. ako budemo povraćeni poslije smrti doživjet ćemo propast onim što će nas zadesiti, shodno onome što govori Muhammed.   

13. “A bit će to samo povik jedan” – Ovo je drugo puhanje u Sur kojim će doći do proživljenja i nije potrebno da nešto drugo Uzvišeni uradi mimo naredbe o puhanju zato što je Njegova moć velika.    

14. “a oni već na površini Zemlje.” – ‘Sahireh’ u originalnom tekstu označava čisto prostranstvo koje će Allah dati, pa će se na njoj svoditi obračun sa stvorenjima.   

15. “Da li je doprla do tebe vijest o Musau” – tj. došle su ti priče o Faraonu i Musau putem koji se zna vijest o njima.   

16. “kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini zovnuo.”  – tj. blagslovljenoj i čistoj,  „Tuva“ – je dolina na Sinajskoj gori na kojoj je pozvan Musa.

18. “i reci:“ – tj. njemu,  ‘Da li bi ti da se očistiš’ – tj. reci mu nakon što mu doðeš: „Imaš li želju da se očistiš od idolopokloonstva?“ Musao je nareðeno da se prema njemu lijepo ophodi.  

19. ‘da te Gospodaru tvome uputim, pa da Ga se bojiš?’”  – tj. uputit ću te na robovanje i ispovijedanje jednoće Allahu, pa ćeš se bojati Njegove kazne. Ova vrsta pribojavanja ‘hašje’ biva samo kod onih koji su upućeni i razboriti.

20. “I onda mu je najveće čudo pokazao” – rečeno je da je to štap, a takoðer i njegova ruka.  

22. “već se okrenuo“ – tj. okrenuo se od verovanja,  „i potrudio” – tj. čineći nared na zemlji i ulažući trud u suprotstavljanju onome s čime je došao Musa.

23. “i sabrao“ – tj. objedinio je svoju vojsku za borbu, ili je sabrao svoje sihirbaze kako bi se suprotstavili, ili je sabrao ljude da bi prisustvovali i gledali šta će se desiti.

24. ‘Ja sam gospodar vaš najveći!’”, on je rekao” – Ovaj prokletnik je želio reći da nema boga iznad njega.   

25. “i Allah ga je, i na ovom, i na drugom svijetu kaznio.” – tj. Allah ga je uzeo i primjerom za druge ga kaznio na Budućem svijetu, tj. vatrom džehennema, a ovosvjetska kazna je za njega bila potapanje kako bi pouku uzeli oni koji slušaju ovu obavijest.

26. “To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao!” – U ovome što je spomenuo u priči o Faraonu i onome što je sa njim bilo je velika pouka onome ko se pribojava Allaha.  

27. “A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao” – Zar je vaše proživljenje poslije smrti teže, po vašem mišljenju i procjeni, ili stvaranje nebesa. To je graciozna graðevina sa svim čudesima stvaranja i izvanrednim manifestima moći, što je i očevidno onima koji to promatraju.   

28. “svod njegov visoko digao“ – tj. učinio ga kao visoku graðevinu iznad zemlje,  „i usavršio” – tj. učinio je ovu graðevinu podjednakom i skladnom bez ikakvih propusta ili iskrivljenja, te rascijepa.    

29. “noći njegove mračnim“ – tj. noć je učinio mrklom, „a dane svijetlim učinio.” – tj. dan je osvijetlio sunečevom svjetlošću.

30. “Poslije toga je Zemlju“ – tj. poslije stvaranja neba  „rasprostro” –  tj. učinio je ravnom.

31. “iz nje je vodu i pašnjake izveo” – tj. dao je da na zemlji izviru rijeke i izvori i dao je da na njoj niknu pašnjaci sa biljkama kojima se napasaju životinje.    

32. “i planine nepomičnim učinio” – tj. učinio ih kao učvrščivače za zemlju kako stanovnici na njoj ne bi bili izloženi potresima.    

34. “A kad doðe nevolja najveća” – tj. iznenaðujuća nedaća koja će dokinuti sve ostale. To je drugo puhanje u sur koje će stanovnike Dženneta predati džennetu, a stanovnike vatre vatri.    

36. “i kad se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao” – tj. pokazat će se jasno i neće nikome biti skriven.   

37. “onda će onome koji je obijestan bio” – tj. preðe granicu u nevjerstvu nepokornosti.

38. “i život na ovom svijetu više volio”  – tj. dadne mu prednost nad Ahiretom ne pripremajući se za Budući svijet, niti radeći djela za njega.

39. “Džehennem prebivalište postati sigurno.” – tj. mjesto koje će im biti pribježiste, mim okojeg drugog nema.   

40. “A onome koji je od stajanja pred Gospodarom svojim strepio“ – tj. ko se bude pribojavao stajanja pred svojim Gospodarem na Sudnjem danu,   „i dušu od prohtjeva uzdržao” –  tj. ko je bude odvraćao da bude naklonjena nepokornostima i zabranama za kojima žudi.

41. “Džennet će boravište biti sigurno.”  – tj. mjesto na kojem će se nastaniti i u kojem će naći utočište mimo kojeg neće drugog biti.   

42. “Pitaju te o Smaku svijeta: ‘Kada će se dogoditi?’”- tj. kada će doći i desiti se.

43. “Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš  – tj. ti o njemu ništa ne znaš, već ga zna samo Allah Uzvišeni.

44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.” – tj. konačno znanje o njemu je kod Allaha i niko drugi ga ne poznaje.

45. “Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Ga se bude bojao” – tj. ti zastrašuješ one koji se pribojavaju Sudnjeg dana.

46. “a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.”  – tj. koliko je početak ili kraj dana, ili koliko traje jutro koje dolazi nakon te večeri.

Prvi put objavljeno: ponedjeljak, 01 Prosinac 2008 19:00

X