Tefsir

Tefsir sure El-mumtehine (Provjerena)

500pregledi
Priredio: Emir Demir    
1.”O vjernici, ne uzimajte Moje neprijatelje i svoje neprijatelje za prijatelje” – Ovaj ajet objavljen je o Hatibu b. Ebi Belteu kada je mušricima Kurejša odaslao pismo u kojem ih obavještava da će im Vjerovjesnik, s.a.v.s., doći u pohodu oslobođenja Mekke 8. h.g. Ajet ukazuje da je zabranjeno na bilo koji način uzimati nevjernike za prijatelje. ”…ljubav im darivajući” – tj. vi njima dostavljate obavijesti o Vjerovjesniku, s.a.v.s., zbog ljubavi koja je između vas i njih. ”…a oni poriču Istinu koja je došla vama” – tj. ne vjeruju u Allaha, Poslanika, s.a.v.s., i ono što vam je došlo od Kur’ana i Božanske upute. ”…i izgone Poslanika i vas” – tj. protjerali su i njega i vas iz Mekke zbog nevjerovanja u Istinu koja vam došla, pa kako ćete ih onda voljeti? ”…zato što vjerujete u Allaha, vašeg Gospodara” – tj. protjeruju vas zato što vjerujete u Allaha ili prijezira prema vašem vjerovanju. ”Ako ste već izašli radi džihada na putu Mojemu i tražeći zadovoljstvo Moje” – tj. ako ste već takvi, ne uzimajte Moga i vašega neprijatelja za zaštitnika. ”…a vi njima ljubav tajno iskazujete” – tj. tajno im donosite obavijesti zbog ljubavi koju osjećate prema njima. ”…a Ja najbolje znam što vi skrivate i što obznanjujete” – tj. više znam od svakoga o onome što vi radite, o obavijestima koje im šaljete. ”…a ko to bude od vas činio, pa taj je zalutao sa Pravoga puta” – tj. promašio je put istine i ispravnosti i zalutao sa ciljanog puta.
2. ”Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši” – tj. oni vas neće susresti ili zateći a da vam neće iskazati neprijateljstvo koje je u njihovim srcima. ”…i pružit će prema vama u zloj namjeri ruke svoje i jezičine svoje” – pružit će ruke da vas udaraju i sl., a jezike da vas vrijeđaju i psuju i sl. ”…i jedva će dočekati da postanete nevjernici” – priželjkivat će da se odmetnete i vratite u nevjerstvo.
3. ”Ni rodbina vaša, ni djeca vaša neće vam biti od koristi” – vaša djeca i vaša rodbina neće vam koristiti na Sudnjem danu da biste zbog toga bili prijatelji nevjernicima, kao što se desilo u priči o Hatibu, već će vam koristiti postupanje po Allahovim naredbama da iskazujete neprijateljstvo prema nevjernicima, borite se protiv njih i ostavljate prijateljstvo sa njima. ”…na Sudnjem danu On će vas razdvojiti” – tj. pokorni će ući u Džennet, a nepokorni u Džehennem.
4. ”Bio vam je dobar uzor” – tj. pohvalan primjer za kojim se trebate povoditi. ”…u Ibrahimu i onima koji su s njim” – rekao je: ”O Hatibe, zašto ne uzmeš za uzora Ibrahima, pa se ne odrekneš svoje porodice, kao što se Ibrahim odrekao svoga oca i naroda.” ”…kada su svome narodu rekli: Mi s vama nemamo ništa” – tj. mi vas se odričemo, niste vi naši, niti mi vaši zbog vašeg nevjerovanja u Allaha. ”…a ni s onim što vi umjesto Allaha obožavate” – tj. kipove.  ”Mi ne vjerujemo u vas” – tj. u vašu vjeru i vaša djela. ”…i mržnja će se između nas stalno javljati” – tj. ovako ćemo postupati sa vama dok ste vi u vašem nevjerstvu. ”…sve dok ne budete u Allaha, Njega Jedinoga, vjerovali” – i ne ostavite svoje idolopoklonstvo koje ispovijedate, a ako to učinite, onda će se to neprijateljstvo pretvoriti u prijateljstvo, a mržnja u ljubav. ”…ne i u Ibrahimovim riječima ocu svome: Ja ću se moliti da ti se oprosti…” – tj. imate lijep uzor u govoru Ibrahima, ali ne i u onome što je rekao ocu. Zato se nemojte povoditi za njim i tražiti oprosta za idolopoklonike, jer je to bilo do određenog roka koji mu je obećao: ”…a kada mu se očitovalo da je on Allahov neprijatelj, odrekao ga se.” ”…ali te ne mogu od Allaha odbraniti” – ne mogu od tebe ničim odbiti Allahovu kaznu.
5. ”Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje” – Mudžahid je rekao: ”Ne kazni nas njihovim rukama, niti kaznom od Sebe, pa da kažu: ”Da su ovi bili na istini, ovo ih ne bi zadesilo.”
6. ”Bio vam je u njima dobar uzor” – tj. imali ste lijep uzor u Ibrahimu i onima sa njim. ”…onima koji se nadaju Allahu i onome svijetu” – tj. ovaj uzor je za one koji čeznu za dobrom od Allaha na dunjaluku i ahiretu. ”…a onaj koji se okrene” – tj. udalji od toga; ”…pa Allah zaista ni o kome nije ovisan” – tj. od Svojih stvorenja; ”…i On je hvale dostojan” – tj. od Svojih štićenika.
7. ”Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i onih s kojima ste u zavadi” – između vas i idolopoklonika u Mekki, tako što će oni prijeći na islam i postati sljedbenici vaše vjere. Mnogi idolopoklonici prešli su na islam poslije oslobođenja Mekke i lijepo su ga do kraja života ispovijedali. Tako je između njih i onih koji su prednjačili u prihvatanju islama nastala ljubav. Borili su se i činili djela koja približavaju Allahu. Vjerovjesnik, s.a.v.s., oženio je Ummu Habibu, kćerku Ebu Sufjana, a ljubav između njih nastupila je tek kada je Ebu Sufjan primio islam na dan oslobođenja Mekke i ostavio iskazivanje neprijateljstva prema Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: ”Prvi koji se borio protiv otpadnika uzdižući Allahovu vjeru bio je Ebu Sufjan b. Harb, a o njemu je objavljen ovaj ajet: ‘Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i onih s kojima ste u zavadi.”’  ”…Allah je svemoćan” – tj. krajnje moćan da prihvati srca protivnika kako bi ih uveo u okrilje Svoga oprosta i milosti.
8. ”Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vaših ne izgone” – tj. ne zabranjuje vam: ”da im dobro činite” – da postupate prema njima u svemu što je dobročinstvo, kao što su održavanje rodbinskih odnosa, pažnja prema komšiji i ugošćavanje. ”…i da budete pravedni prema njima” – da budete pravedni u odnosima između vas i njih izvršavanjem prava koja zaslužuju, kao što su ispunjavanje obećanja, isplaćivanje povjerenog, isplaćivanje novca za ono što kupujete od njih bez ikakvog umanjivanja.  ”…a Allah zaista voli one koji su pravični” – tj. one koji pravedno postupaju, što znači da Allah ne zabranjuje činjenje dobra nevjernicima s kojima je sklopljen ugovor i koji su dali obećanje vjernicima da se protiv njih neće boriti, pod uvjetom da ti nevjernici ne budu superiorni nad njima, On ne zabranjuje da se prema njima pravedno postupa.
9. ”Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone” – to su predvodnici kufra iz plemena Kurejš i njima slični koji su se borili protiv muslimana. ”…i koji pomažu da budete prognani” – tj. oni koji su pomogli onima koji se bore protiv vas i tako vas istjerali. Ovo se odnosi na ostale stanovnike Mekke i one koji su bili sa njima u dogovoru. ”…da prijateljujete” – tj. da ih uzimate za zaštitnike i pomažete. َ ”…oni koji sa njima prijateljuju, sami sebi čine nepravdu” – jer su prihvatili one koji zaslužuju neprijateljstvo kao neprijatelji Allaha,  Njegovog Poslanika i Njegove Knjige.
10. ”O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu” – prelazeći od nevjernika, jer kada se Vjerovjesnik, s.a.v.s., dogovorio sporazumno na dan Hudejbije sa Kurejšijama da im vrate one koji im dođu kao muslimani, neke žene učinile su hidžru, pa je Allah odbio da budu vraćene idolopoklonicima i naredio da budu ispitane. ”…ispitajte ih” – tj. provjerite ih da biste znali veličinu njihove želje za islamom. Od njih se tražila zakletva Allahom da nisu dolazile zbog mržnje prema muževima, ili želje da se samo presele iz jednog mjesta u drugo, kao ni iz želje za ovosvjetskim dobrima, već isključivo iz ljubavi prema Allahu, Njegovom Poslaniku i želje za Njegovom vjerom. Pošto bi se na to zaklele, Vjerovjesnik, s.a.v.s., vratio bi njihovim supružnicima vjenčane darove i ono što su na njih trošili, a ne bi ih vraćao njima. ”…a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo” – da bi pojasnio stvarnost njihovog stanja koje zna samo Allah Uzvišeni. On vam to ne uzima kao vid robovanja Njemu, već vas obavezuje djelom robovanja u vidu njihovog ispitivanja sve dok vam se ne očituje ono što ukazuje na iskrenost njihovih tvrdnji o želji prema islamu. ”…pa ako se uvjerite da su vjernice” – prema vanjštini, nakon što ste sproveli ispitivanje koje vam je naređeno. ”…onda ih ne vraćajte nevjernicima” – tj. njihovim supružnicima nevjernicima. ”…one nisu njima dopuštene, niti su oni njima dopušteni” – vjernica nije dopuštena nevjerniku, a prelazak žene na islam povlači obavezu njenog razdvajanja od muža nevjernika, a ne samo zbog hidžre koju učine. ”…a njima podajte ono što su potrošili” – dajte supružnicima ovih žena koje su učinile hidžru i prešle na islam isto onoliko koliko su na njih utrošili u svrhu vjenčanih darova. Eš-Šafii kaže: ”Ako bi dotičnu ženu tražio neko drugi iz njene porodice osim muža, ne bi je dobio niti bi dobio protunaknadu. ”Nije vam grijeh da se sa njima ženite” – tj. poslije propisanog pričeka, jer su one postale pripadnice vaše vjere. إ”…kada im vjenčane darove njihove date” – tj. mehrove, nakon što isteknu propisani pričeci. ِ”U braku nevjernice ne zadržavajte” – ovo znači: onaj koji je imao suprugu nevjernicu, ona mu nije više supruga zbog prekida njene kreposti koja je dokinuta različitošću njene i muževe vjere. Nevjernici su ženili muslimane svojim kćerkama, a muslimani su se ženili mušrikinjama. Potom je ovaj propis poništen ovim ajetom. Ovo se odnosi na mnogoboškinje, za razliku od nevjernica iz reda sljedbenika Knjige. ”Tražite ono što ste potrošili” – tj. tražite vjenčane darove vaših žena ako se odmetnu.    ”…a neka i oni traže ono što su potrošili” – mufessiri kažu: Muslimanka koja bi kao odmetnica prešla nevjernicima koji su bili pod ugovorom sa muslimanima, tim nevjernicima bi se reklo: ‘Dajte njen vjenčani dar.’ A muslimanima, kada bi im došla žena iz reda nevjernika pa prešla na islam, reklo bi se: ‘Vratite njen vjenčani dar njenom suprugu nevjerniku.”’ ”To je” – tj. obostrano vraćanje vjenčanih darova. ”…Allahov sud” – tj. propis koji se odnosi na mušrike poslije ugovora na Hudejbiji, za razliku od mušrika s kojima nije bilo nikakvog ugovora. Ovaj propis je također derogiran. El-Kurtubi kaže: ”Ovo je bilo specifično za dotično vrijeme i za tu novonastalu situaciju, tj. vezano za vraćanje vjenčanih darova, a nije se odnosilo na razdvajanje supružnika kada jedno od njih pređe na islam.
11. ”A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne” – tako što se odmetne i vrati u podneblje kufra, pa makar i sljedbenicima Knjige; ”…i ako vi poslije u borbi plijen zarobite” – tj. Ratni plijen; ”…onda onima čije su žene umakle, vjenčane darove koje su im dali namirite” – tj. naređeno im je da onima čije su supruge otišle dadnu vjenčane darove iz ratnog plijena koji se dobiva sporazumno ili borbom ukoliko mušrici ne vrate njihove vjenčane darove.
”…i bojte se Allaha, u Koga vjerujete” – tj. pazite da se ne izložite onome zbog čega ćete biti kažnjeni.
12. ”O Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu” – tj. s namjerom da ti daju prisegu na islam.
”…da neće Allahu nikoga ravnim smatrati” – o bilo kome da se radi. Ovo je bilo na dan oslobođenja Mekke. Mekkanske žene su došle Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i davale mu prisegu, pa mu je Allah naredio da uzme od njih prisegu da neće činiti širk.  ”…i da neće ubijati svoju djecu” – u paganstvu su zakopavali živu žensku djecu. ”…i da neće muževima tuđu djecu podmetati” – tj. svojim muževima neće tuđu djecu priključivati, a ta djeca nisu njihova. El-Fera kaže: ”Žena bi našla dijete, pa bi rekla svome suprugu: ‘Ovo je moje dijete s tobom.”’ Ibn Abbas kaže: ”Žena bi rodila djevojčicu, pa bi umjesto nje donosila dječaka.” ”…i da ti neće ni u čemu što je dobro poslušnost odbijati” – ovo se odnosi na sve što je pokornost Allahu, kao što su: zabrana naricanja, deranje odjeće, čupanje kose, cijepanje odjeće na prsima, grebanje lica, prizivanje propasti i jaukanje….ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti” – tj. traži od Allaha da im oprosti nakon ove prisege koju su ti dale.
13. ”O vjernici, ne prijateljujte s ljudima na koje se Allah rasrdio” – a to su sve grupacije nevjernika. Neki su rekli da se to posebno odnosi na židove. ”…oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na onom svijetu imati” – tj. oni nisu nikako ubijeđeni u budući svijet zbog svoga nevjerstva. ”…isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti” – tj. kao što su izgubili nadu da će njihovi mrtvi biti proživljeni, jer su uvjereni da nema proživljenja.

X