Tefsir

Tefsir sura El-Inšikak i El-Burudž

1.24Kpregledi
Priredio: Emir Demir

1. “Kad se nebo rascijepi” – rascijep nebesa je jedan od znakova nastupanja Sudnjeg dana. 2. “i posluša Gospodara svoga“ – tj. pokorit će se svome Gospodaru i slušati šta mu naređuje;  „a ono će to dužno biti”- tj. bit će dužno da se pokori, podredi i sluša.      3. “i kada se Zemlja rastegne” – tj. rasprostre, a njena brda rasprše pa postanu ravnom ledinom.

4. “i izbaci ono što je u njoj“ – tj. izbaci mrtve iz sebe i baci ih na svoju površinu; „i potpuno se isprazni”- tj. njih se odrekne i ostavi ih Allahu da sprovede Svoju odredbu nad njima.  

6. “O čovječe“ – ovdje se misli na ljudski rod, vjernike i nevjernike; „ti se mnogo trudiš(idući) svome Gospodaru“ – tj. ti žurno nastojiš da susretneš svoga Gospdoara;  , „pa ćeš svoj trud naći” – tj. ti ćeš susresti svoga Gospodaa sa svojim djelima.    

7. “Onaj kome bude data knjiga njegova u desnu ruku njegovu ” – a to su vjernici kojima će biti dati listovi  s desne strane na kojima su im pojašnjena njihova djela.

8. “lahak račun će polagati” – to označava da će mu se prikazati njegovi loši postupci, a zatim će ih Allah oprostiti bez rasprave i obračuna. Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi d aje ekao Vjerovjesnik, s.a.v.s.,: „O čijem obračunu bude povedena rasprava bit će kažnjen.“ Rekla je. „Zar Allah ne kaže: „lahak račun će polagati?“ Odgovorio je: „Nije to taj obračun, već je to izlaganje, a onaj o čijem se obračunu povede rasprava na Sudnjem danu bit će kažnjen.“  

9. “i svojima će se vratiti” – tj. oni koji su u Džennetu kao što su supruge i hurije; „radostan“ – ushićen dobrom i počašću koja mu je data.

10. “a onaj kome bude knjiga njegova iza leða njegovih data” – zato što je njegova desnica okovima vezana za vrat, a lijeva ruka će mu biti pozada – to se odnosi na nevjernike i nepokorne.   

11. “propast će prizivati”, – tj. kada pročita svoju knjigu reći će: „Teško meni, propasti moja!“

12. “i u ognju će gorjeti”- tj. ući će u vatru i biti izložen žestini njene vreline.  

13. “jer je sa čeljadi svojom radostan bio” – slijeðenjem strasti, povoðenjem za porivima oholo i nadmeno zato što mu Ahiret nije naumpadao niti je razmišljao o njemu.

14. “i mislio da se nikada neće vratiti” – On je mislio da se neće vratiti Allahu radi nagrade ili kazne.  

15. “a hoće! – tj. vratiti će se sigurno. „Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!” – tj. Allah je i njega i njegova djela znao i Njemu nije ništa skriveno.

16. “I kunem se rumenilom večernjim” – Uzvišeni se kune crvenilom nakon zalaska sunca do nastupanja jacije namaza.  

17. “i noći, i onim što ona sakuplja”- tj. što nosi i sakuplja, jer ona obuhvata i sakuplja ono što se danju razilazilo radi činjenja svojih poslova i zadataka, a kada noć nastupi  sve se vraća svome pribježištu.   

18. “i Mjesecom kada se ispuni” – tj. kada se upotpuni polovinom lunarnog mjeseca.

19. “vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!” – tj. vi ćete prelaziti iz stanja u stanje, u vidu bogatstva i siromaštva, smrti u života, a zatim ulaska u Džennet ili džehennem.

20. “Pa šta im je, da ne vjeruju” –  ne vjeruju u Kur’an, iako postoje obavezaujući razlozi za vjerovanje u njega.  

21. “a kad im se Kur’an uči, na tle licem ne padaju?!” – tj. šta ih je spriječilo da čine sedždu ili se pokoravaju prilikom učenja Kur’ana. Neki su rekli da se ovim želi reći da oni ne čine poznatu sedždu prilikom učenja kada se prouči ajeta u kome postoji sedždai tilavet.

22. “Naprotiv, oni koji ne vjeruju poriču” – tj. poriču Knjigu koja obuhvata i sadrži potvrdu tevhida, proživljenja, nagrade i kazne.   

23. “a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju” – tj. ono što oni kriju u svojim dušama u smislu nijekanja i poricanja.   

24. “zato im navijesti patnju neizdrživu!” – tj. učini to radosnom viješću za njih ironički.

25. ” imat će nagradu neprekidnu.” – tj. neprekidnu nagradu ili onu na koju im se neće prigovarati.

Sura El-Burudž

1. “Tako mi neba zvjezdanog” – pod ‘el-burudž’ u originalnom tekstu se misli na staništa zvijezda,  a njih je dvanaest za dvanaest zvijezda.

2. “i Dana već odreðenog” – tj. Obećanog, a on je je Sudnji dan

3. “I svjedoka“ – tj. svjedoka koji će svjedočiti toga dana iz reda stvorenja. „i posvjedočenog” – tj. onoga čime će svjedoci svjedočiti protiv zločinaca, a to su okrutni zločini koje su činili nad ssamim svjedocima. To su svi oni koji su ubijeni na Allahovom putu, kao što se navodi u priči  o vlasnicima rovova koja će sada biti spomenuta. Allah je takoðer svjedok protiv njih, kao što će kasnije doći.

4. “Prokleti bili vlasnici rovova”- tj. a ovdje se misli na prokletstvo jednog nevjerničkog kralja i njegove vojske nakon što je povjerovao dio njegovih podanika, oni su im iskopali kanale u zemlji i u njima potpalili vatru i bacali ih u nju, pa su spaljeni. Kralj i njegova svita su to gledali.    

5. “I (vlasnici) vatre s gorivom” – gorivo ovdje je sugo drveće kojim je vatra potpaljena.  

6. “kada su oko nje sjedili” – tj. prokleti su kada su potpalili vatru sjedeći na stolicama kod tih kanala i rovova.  

7. “i bili onoga što su vjernicima radili“ – tj. oni su ih izlagali vatri da bi se vratili staroj vjeri;  „svjedoci!”  – svjedoci su protiv sebe na Sudnjem danu za ono što su učinili, a potom će protiv njih svjedočiti njihovi jezici, ruke i noge.

8. “A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnoga, vjerovali” – tj. samo zato što su vjerovali u Allaha, Superiornog i hvale Dostojnog u svakoj okolnosti i nisu ih korili ni za kakav drugi grijeh, osim što su vjerovali.

9. a Allah je svemu Svjedok.” – tj. On je Svjedok onoga što su činili protiv vjernika i Njemu nije ništa skriveno. Ovo je žestoka prijetnja vlasnicima rovova i dobro obećanje za one vjernike koje su kažnjavali radi njihove  vjere.

10. “Zaista oni koji su stavljali na kušnju vjernike i vjernice“ – tj. koji su ih spalili vatrom i nisu im u tome davali izbora osim da nevjeruju u Allaha. Iskušavali su ih u njihovoj vjeri da bi se povratili. „a zatim se nisu pokajali“- tj. nisu se pokajali zbog svog ružnog postupka , ostaviviši svoje nevjerovanje iskušavanjem vjernika“imat će kaznu u ognju.”/ – zbog toga što su spaljivali vjernike.

2. “Odmazda Gospodara tvoga“ – tj. kazna za silnike i nepravednike;  „će, zaista, žestoka biti!” – tj. uvećavat će se.

13. “On ni iz čega stvara, i ponovo će to učiniti;” – tj. stvara stvorenja na dunjaluku i ponovo ih proživljava poslije smrti.    

14. “I On prašta, i pun je ljubavi” – tj. krajnje oprašta grijehe svojih robova vjernika, a ne bruka ih njima, i krajnje izražava ljubav Svojim pokornim štićenicima.  

15. “Gospodar Arša“ – tj. Uzvišeni posjeduje veliko Prijestolje;  „Uzvišeni.”  – tj. krajnje Plemenit i Blagodaran.

17. “Da li je doprla do tebe vijest o vojskama” – tj. Muhammede, došla ti je obavijest o nevjerničkim skupinama koje su poricale svoje vjerovjesnike i koje su radi toga skupljale svoju vojsku s ciljem borbe. Tj. došla ti je priča kako ih je Allah kaznio.    

19.  “Ali, ovi koji ne vjeruju stalno poriču” – tj. ovi arapski idolopklonici te žestoko poriču, te ono s čime si došao i ne uzimaju u obzir ni za pouku nevjernike prije njih.    

20. “a Allahu oni neće moći umaći” – tj. On je Moćan da im spusti ono što je spustio onima prije u vidu kazne.   

21. “a ovo je Kur’an veličanstveni” – tj. krajnje plemenit, častan i blagoslovljen , a nije kako oni govore da je pjesništvo, vradžbina i magija.   
22. “na ploči pomno čuvanoj.” – tj. zapisan je na Ploči čuvanoj,a to je matična knjiga koja je sačuvana kod Allaha od prilaska šejtana.  

Prvi put objavljeno: srijeda, 31 Prosinac 2008 00:06

X