Tefsir

Tefsir sura El-Fedžr i El-beled

1.78Kpregledi
Priredio: Emir Demir

1.”Tako mi zore” – Uzvišeni se kune zorom jer je to vrijeme razbijanja tame danom. Kaže Mudžahid: ”Pod ovim Uzvišeni misli na zoru prvog dana Kurban-bajrama.”  2. “i deset noći” – deset noći mjeseca zul-hidždžeta. 3. “i parnog i neparnog” – tj. par i nepar svih stvari. Rečeno je da se pod parom misli na prva dva dana tešrika (drugi i treći dan Kurban-bajrama) u kojima je dozvoljeno požuriti izlazak iz Mekke, a pod neparom se misli na treći dan tešrika (četvrti dan Kurban-bajrama).
4. “i noći kada nastaje” – kada dođe, približi se, traje, a zatim ode.
5. “zar to pametnom zakletva nije?” – hidžr označava razum. Ko bude imao pameti, znat će da Allah ima pravo da se zakune ovim stvarima kojima se zakleo.
7. “s Iremom, posjednicima stupova” – Irem je drugi naziv za Ad. Rečeno je da to označava njihovog pradjeda, a također se navodi da je to mjesto njihovog stanovanja, a to je Damask ili neki drugi grad sa pećinama i dugim isklesanim stubovima.   
8. “kojima slični nisu stvoreni” – tj. nije stvoren sličan grad po čvrstini svojih zdanja.  
9. “i Semud, koji su stijene u dolini klesali” – oni su klesali brda i od njih pravili kuće u kojima su stanovali. Njihova dolina je Hidžr, ili dolina Kura na putu prema Šamu iz Medine.   
10. “i faraonom, koji je vojsku imao” – ”evtad” u originalnom tekstu označava piramide koje su faraoni napravili za svoje grobnice. Za njihovu gradnju potčinili su svoje narode. Neki su rekli da evtad označava vojsku koja ima mnoštvo šatora koje razapinju učvršćujući ih kolićima.
11. “koji su na zemlji zulum provodili” – Ad, Semud i faraon, tj. svaka skupina od ovih bila je tiranska u svojim zemljama, bili su oholi i okrutni.
12. “i smutnje na njoj umnožili” – nevjerstvom, nepokornošću Allahu i tiranijom nad Njegovim robovima.  
13.  “pa je Gospodar tvoj bič patnje na njih spustio” – tj. Allah je na sve te skupine izlio Svoju srdžbu.
14. “Gospodar tvoj motri stalno” – djelo svakoga čovjeka bilježi se sve dok za njega ne bude nagrađen, ako je djelo dobro, ili kažnjen, ako je počinio zlo. El-Hasen kaže da ovo znači da On prati puteve Svojih robova i niko Mu ne može umaći.  
15. “A čovjek, kada ga Gospodar njegov iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe” – ukazao mu je počast imetkom i dao mu obilnu opskrbu;  ”…rekne: Gospodar moj mene je počastvovao!” – tj. bude uvjeren da je to počast iz radosti onim što je zadobio.
16. “A kad ga iskuša” – tj. iskuša ga i ispita;  ”…i opskrbu njegovu oskudnom učini” – tj. umanji mu opskrbu i ne da mu je u obilju; ”…onda rekne: Gospodar moj me je ponizio!” – tj. dao mi je poniženje i zapostavio me. Ovo je osobina nevjernika. A kod vjernika počast znači da ga Allah počasti pokornošću i uputi na djela koja će mu koristiti na budućem svijetu. Poniženje za vjernika znači da ga Allah ne uputi na pokornost i djela stanovnika Dženneta.
17. “A nije tako!” – ovo je odgovor i pobijanje onoga što čovjek kaže u obje situacije. ”Vi pažnju siročetu ne ukazujete” – onim što vam je Allah dao od bogatstva, a da ste ga počastili, to bi vam bila počast kod Allaha.
18. “i da se puki siromah nahrani – jedan drugoga ne podstičete” – tj. ne podstičete sebe ili jedni druge na to, ne naređujete niti na to upućujete, pa tako siromah ostane jadan i potčinjen među vama i ne pruža mu se ruka pomoći.  
19. “a nasljedstvo jedete” – tj. imetke siročadi, žena i slabih. أ ”…pohlepno” – tj. uveliko.
21. “Uistinu!” – tj. takva ne treba da budu vaša djela; ”Kada se Zemlja u komadiće zdrobi” – kada se Zemlja zadrma, pokrene u intervalima, ili ovo znači da će se brda urušavati sve dok se ne sravnaju sa zemljom.
22. “i kada dođe Gospodar tvoj” – tj. da bi konačno presudio među Svojim robovima; ”…a meleki budu sve red do reda” – tj. kada dođu poredani u redove.
23. “i kada se tog Dana primakne Džehennem” – tj. bit će doveden povocima, a meleki će ga vući.
25. “A toga Dana niko neće kao On kažnjavati” – tj. niko neće kazniti kao što Allah kažnjava.
26. “i niko neće kao On u okove okivati” – tj. nevjernika neće niko staviti u okove i lance kao što Allah stavlja.
27. “A ti, o dušo smirena” – tj. ubijeđena u vjerovanje i Allahovu jednoću s kojom se ne miješa nikakva sumnja.
28.  “vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan” – sa nagradom koju ti je dao.  
29. “pa uđi među robove Moje” – tj. u skupinu Mojih dobrih robova i budi jedna od njih.  
30. “i uđi u Džennet Moj!” – sa njima, a to je ta počast osim koje druge počasti nema.

SURA EL-BELED (GRAD)

1. “Kunem se gradom ovim” – ovo znači: Zaklinjem se svetim gradom Mekkom da bi pokazao na počast majke svih gradova kod Sebe. U njemu je Njegova sveta kuća, a to je grad Ismaila i Muhammeda, s.a.v.s. U njemu se obavljaju obredi hadždža.  
2. “a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom” – ovo znači. Allah se kune ovim gradom u kojem ti boraviš izražavajući počast prema tebi i respektujući tvoj ugled, jer zbog tvog življenja u ovom gradu, on je postao velik i častan.  
3. “i roditeljem i onim koga je rodio” – Uzvišeni se kune roditeljem i njegovom djecom, kao što su Adem i njegovo potomstvo. Svaki roditelj ima svoje dijete, o bilo kojoj živoj vrsti da se radi. Uzvišeni ovim skreće pažnju na dokaz rađanja, time ukazuje na Svoju moć, mudrost i znanje. Rađanje i oplodnja radi nastavka života svake vrste.   
4. “Mi čovjeka stvaramo da se trudi” – tj. neprestano se bori sa dunjalukom i podnosi njegove teškoće sve dok ne umre. Kada umre, bori se sa nedaćama u kaburu i berzehom i njihovim strahotama, a potom slijede nedaće ahireta.  
5.  “Misli li on da mu niko ništa ne može?” – da li čovjek (sin Ademov) misli da niko nad njim nije moćan, niti mu se iko može osvetiti bez obzira koliko grijeha počini, pa čak i njegov Gospodar.
6. “‘Utrošio sam blago nebrojeno!’, reći će” – tj. mnogo skupljenog imetka.  
7. “Zar misli da ga niko vidio nije?” – zar misli da ga Allah nije vidio i da ga neće pitati za imetak odakle ga je stekao i u što ga je potrošio.
10. “i na dobro i na zlo mu ukazali?” – ovo znači: Zar ga nismo upoznali sa jasnim putem dobra i putem zla.
11. “Pa zašto on nije savladao teškoću?” – tj. zar nije aktivan i zar nije prebrodio sve zapreke koje stoje između njega i pokornosti Allahu, kao što je samoobmana, slijeđenje strasti i šejtana.
13. “…roba ropstva osloboditi” – tj. oslobađanje roba ili ropkinje.
14. “ili, u vrijeme gladi, nahraniti” – tj. za vrijeme gladi kada hrana ima izuzetnu vrijednost.
15. “siroče bliska roda” – tj. da nahrani siroče, maloljetno dijete koje nema oca, a ovo siroče bude od njegovih bližnjih srodnika.
16. “ili ubogoga nevoljnika” – tj. onoga koji nema ništa, kao da se za zemlju prilijepio od neimaštine. Mudžahid kaže da ”zâ metrebeh” označava siromaha kojeg od prašine ne štiti odjeća i drugo.
17. “a usto da je od onih koji vjeruju” – svi ovi vidovi približavanja Allahu koriste ukoliko postoji vjerovanje i kada se učine radi Allahovog zadovoljstva. ”…koji jedni drugima strpljivost preporučuju” – tj. Allahovu pokornost, strpljivost u nečinjenju nepokornosti Njemu, strpljivost u nedaćama koje ih zadese;  ”…i koji jedni drugima milosrđe preporučuju” – tj. milost prema Allahovim robovima.  
18. “oni će biti – dešnjaci!” – tj. oni koji će biti zdesna – sretnici.
19. ”oni će biti – ljevaci” – tj. bit će sa lijeve strane, a ona označava zluradu vatru i ovo je pojašnjenje onoga što je pripremljeno za one koji su bili na lijevoj strani – nesretnici.
20. “iznad njih će vatra  zatvorena biti” – tj. bit će odozgo zaklopljena.  

Prvi put objavljeno: nedjelja, 15 Veljača 2009 11:58

X