Hutbe

Šta uništava muslimansko bratstvo?

582pregledi
Hatib: Nezim Halilović – Muderris

Braćo i sestre u islamu! Danas 29. safera 1429.h., što odgovara 07. martu 2008. godine, hutbu sam naslovio sa “Šta uništava muslimansko bratstvo”. Tema je aktuelna i veoma bitna za svakog pripadnika ummeta, kako bi se sačuvali svega onoga što može poremetiti našu meðumuslimansku komunikaciju.

Mnogi muslimani čine ono što narušava ili uništava meðumuslimanske relacije, da toga nisu ni svjesni, a oni koji to čine u svojim srcima imaju teške bolesti, koje se moraju liječiti, kao što su: mržnja, zavidnost i škrtost.

Braćo i sestre, meðumuslimanske odnose izmeðu ostalog kvare:

1) Pohlepa za dunjalukom i zavidnost na onome što imaju braća muslimani:
Allah, dž.š., u 131. ajetu Sure Ta-Ha upozorava Poslaniku, s.a.v.s., a samim time i nas, pripadnike njegova ummeta, da ne žudimo za dunjalukom.

“I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta, koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo! Nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna.” (Suretu Ta-Ha: 131)

Poslanik, s.a.v.s., nas podučava u pogledu zavidnosti na slijedeći način:
Prenosi Abdullah ibn Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema zavidnosti osim dvojici: čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on troši na istinu i čovjeku kojem je Allah dao mudrost, pa po njoj sudi i podučava druge.” (Muslim)

Zbog pohlepe i zavidnosti neki ljudi na nedozvoljen način pokušavaju sebi prigrabiti imetke drugih, što ruši odnose meðu muslimanima, a takvih primjera je danas na pretek.

2) činjenje grijeha:
Grijesi razdvajuju braću, a prije toga uništavaju pokornost Allahu, dž.š.. Kada nestane meðusobnog bratskog savjetovanja i upute, onda srca otvrdnu i otvaraju se vrata zla, pa se ljudi bave sobom i mišlju kako da prevare drugoga. To potvrðuju riječi Poslanika, s.a.v.s., koje bilježi imam Ahmed:
Prenosi Ibn Omer, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, ne zavole se dvojica (muslimana), pa se potom razdvoje, osim usljed grijeha, koji učini jedan od njih!” (Ahmed)

Vidimo mnoge ljude, kako zajedno posluju, druže se i vesela, a onda ubrzo postaju neprijatelji jedni drugima; to zbog toga što je njihovo prijateljstvo bilo bazirano na intersu, a ne na iskrenoj ljubavi u ime Allaha, dž.š..

Onaj ko prekine vezu sa Allahom, dž.š., zbog grijeha koje čini, neminovno je da prekine i vezu sa ljudima. Griješnici izbjegavaju svoju braću i sve više srljaju u griješenju.

3) Ogovaranje i prenošenje tuðih riječi:

Ovo su opake bolesti koje su zahvatile muslimane danas. Razgovori i sijela mnogih muslimana su uglavnom ispunjeni ovim bolestima, koje kidaju naše veze.

Kaže Allah, dž.š., u 10. i 11. ajetu Sure Al-Kalem:
“I ne slušaj nijednog krivokletnika, prezrena,”(10) “klevetnika, koji tuðe riječi prenosi!”(11) (Suretu Al-Kalem: 10-11)
Poslanik, s.a.v.s., nas podučava u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Sehl ibn Sa’d da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko mi garantuje za ono što je meðu njegovim vilicama i meðu njegovim nogama, garantujem mu džennet.” (Buharija)

4) Nedostatak edeba (kulture) govora i neumjesne šale:
Kaže Allah, dž.š., u 53. ajetu Sure Al-Isra’:   
“Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo meðu njima! Šejtan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj.” (Suretu Al-Isra’: 53)

Ima ljudi koji govore ružno u svakoj situaciji i proizvode negativnu energiju, a podizanje glasa, psovka, pogrdne i ponižavajuće riječi raðaju neprijateljstvo meðu ljudima i rezultiraju kidanjem bilo kakve komunikacije.

Imamo slučaj da kada neko izusti riječ, sagovornik mu odmah kaže da on to zna i kao da mu na taj način želi kazati: “Ti ništa ne znaš, pa slušaj šta ja govorim!”. Poslanik, s.a.v.s., se znao lijepo našaliti, a da ne uvrijedi nikoga. Koliko je ljudi prekinulo meðusobnu komunikaciju, zbog neumjesnih šala?

Zato, lijepo razgovarajmo jedni sa drugima, ne podižimo glas, ne govorimo predugo, saslušajmo sagovornika i govorimo mu gledajući ga u oči i lice, jer na taj način prema njemu iskazujemo poštovanje i čuvajmo se neumjesnih šala!

5) Bespotrebne rasprave:
Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji bilježi imam Buharija:
Prenosi Aiša, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najmrže osobe Allahu su one koje se mnogo prepiru.” (Ahmed)

A Imam Ahmed bilježi hadis:
Prenosi Ebu Umama, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Niti jedan narod nije nakon upute zalutao, a da nije počeo raspravljati!” Potom je proučio ajet: “…Oni su svaðalački narod.” (Suretu Az-Zumer: 58) (Ahmed)

Koliko je muslimana spremno da se raspravljaju oko beznačajnih stvari i na taj način pokazuju svoj kibur (oholost)?      

6) Sašaptavanje:
Kaže Allah, dž.š., u 10. ajetu Sure Al-Mudžadele:
“Sašaptavanje je šejtanski posao, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!” (Suretu Al-Mudžadele: 10)

Poslanik, s.a.v.s., nam pojašnjava sašaptavanje riječima:
Prenosi Ibn Mes’ud, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada vas bude trojica, nemojte se sašaptavati dvojica, mimo trećeg, dok se ne pomiješate sa ljudima, kako ga to ne bi rastužilo!” (Buharija)

Prokleti šejtan tada došaptava prisutnom: “Oni sada govore o tebi. Oni ti nešto pripremaju..” Ibn Kesir navodi mišljenje uleme, da se ljudi mogu sašaptavati, ali uz izun prisutnog.  

Braćo i sestre čuvajmo se svega onoga što može narušiti i uništiti naše muslimansko bratstvo i budimo spremni da u ime Allaha, dž.š., preðemo preko grešaka naše braće, koje su učinili prema nama, jer ćemo na taj način steći milost Uzvišenog Allaha i  vratiti povjerenje onih koji su nam učinili nepravdu!

Molim Allaha, dž.š., da nas učvrsti na putu islama, da nam pomogne da sačuvamo svjetlo islama, da nas sačuva svega onog što može uništiti naše bratstvo, da nas ne iskuša sa nasiljem nasilnih vladara i ne iskuša nas sa onim što nećemo moći podnijeti, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima

Sarajevo: 29. safer 1429.h.   07. mart 2008.g.
Hutba: Džamija «Kralj Fahd»
Nezim Halilović  Muderris

 
Prvi put objavljeno: petak, 07 Ožujak 2008 08:13