Fikh

Sunnet namaze je vrijednije klanjati u kući nego u džamiji

5.2kviews

Priredio: Sead ef. Jasavić
Abdullah b. Sa’ad r.a., kaže: Pitao sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., o tome šta je vrijednije: namaz u mojoj kući ili namaz u džamiji? Reče: Vidiš li gdje mi je kuća; kako je blizu džamiji!? „Da klanjam namaz kod svoje kuće, draže mi je nego li da ga klanjam u džamiji – izuzev ako je u pitanju farz-namaz (mektuba)!“ (Sunen, Ibnu Madždže, br.1378.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.19029.; Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.3934.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., u komentaru poslanikovih s.a.w.s., riječi: „Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.) – kaže: „Ovaj hadis, svojom vanjštinom, obuhvata sve dobrovoljne, nafila-namaze, jer se pod riječju el-Mektuba misli na riječ el-Mefruda tj. farz-namaz, pa se, s toga, hadis odnosi na sve one namaze koje nije propisano klanjati ih u džema’atu, kao i na namaze koji nisu u uskoj sprezi sa džamijom kao što je slučaj sa tehijjetul-mesdžidom. Ovo je stav jednog dijela naše uleme. Moguće je da se pod riječju namaz misli na sve ono što je propisano klanjati kako u kući tako i u džamiji – u šta neće spadati tehijjetul-mesdžid, jer on nije propisan za klanjati kod kuće, a da se pod riječju el-Mektuba misli na sve namaze koji se klanjaju u džema’atu, a sporno je da li i zavjetni namaz (menzura), spada u navedeno. El-Mektuba su pet dnevnih, obaveznih, farz-namaza – a ne ono što postaje na sporedni način obavezno poput zavjetnog namaza!“ (Pogledaj: Fethul-Bari, 2/215.)

————————-

Imam el-Nevevi rhm., u komentaru hadisa: „Ostavite dio od vaših namaza za kod kuće – nemojte od njih (tj. kuća), praviti groblja!“ (Muslim, br.1856.) – kaže: „Klanjajte u njima, i nemojte od kuća praviti groblja na kojima se ne klanja. Ovaj hadis se odnosi na dobrovoljne, nafila-namaze. Klanjajte dobrovoljne, nafila, namaze, u vašim kućama! Kadi Ijad rhm., kaže: Ovaj hadis se odnosi na farz-namaze, u značenju: Klanjajte neke od farz-namaza u vašim kućama kako bi se podučili namazu oni koji ne idu u džamije poput žena i robova i bolesnika i sl.. Kaže: Većina islamske uleme je na stanovištu da se ovaj hadis odnosi na nafila – dobrovoljne – namaze, kako bi se oni u potaji izvršavali, a i shodno drugom hadisu u kome se kaže: „Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.)

Kažem: Tačno je to da se pod prethodno citiranim hadisom misli na nafila – dobrovoljne – namaze, i svi hadisi iz poglavlja se na to odnose, i nije dozvoljeno tumačiti ovaj hadis time da se on odnosi na farz-namaze. Poslanik s.a.w.s., je tražio od svojih ashaba da nafila namaze klanjaju u svojim kućama, jer je to skrivenije, dalje je od licemjerstva i pretvaranja, sigurnije od propadanja, a i radi kućnog berićeta jer zbog toga silazi Božiji rahmet i meleki, a šejtan od toga bježi, kako se to spominje u drugom hadisu, a što nam potvrđuju i riječi Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Kada neko od vas preklanja namaz u džamiji – neka ostavi dio svog namaza i za svoju kuću, jer će Allah dž.š., podati hajra kući zbog njegova namaza!“ (Muslim, br.1858.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.11584-11585-14431-14435.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1206.)“ (Pogledaj: Šerhul-Nevevi ‘ala Muslim, br.1296., 3/129.)

———————-

Imam Ebu Dža’afer el-Tahavi el-Hanefi rhm., u komentaru dijela hadisa: „…da klanjam namaz kod svoje kuće, draže mi je nego li da ga klanjam u džamiji – izuzev ako je u pitanju farz-namaz (mektuba)!“ – kaže:

„Jedan dio uleme smatra da se dobrovoljni namazi ne trebaju klanjati u džamiji izuzev onih namaza koji se ne trebaju izostavljati poput dva rekata poslije podnevnog farza, ili dva rekata poslije akšamskog farza, ili dva rekata tehijjetul-mesdžida nakon ulaska u džamiju itd.. Što se tiče ostalih namaza, ne treba ih klanjati u džamiji, već ih treba ostavljati za klanjanje kod kuće. Drugi dio uleme smatra da su dobrovoljni namazi u džamiji pohvaljeni, ali su, i pored toga, dobrovoljni namazi kod kuće vrijedniji od njih, potkrijepljujući to predajom od Abbasa r.a., koji kaže: „Jedne prilike sam noćio s familijom Allahova Poslanika s.a.w.s. – pa je Poslanik s.a.w.s., preklanjao jaciju-namaz, pa je zatim nastavio sa namazom toliko da u džamiji više nikoga nije bilo osim njega!“

Shodno ovoj predaji zaključujemo to da je Poslanik s.a.w.s., klanjao, i to dosta dugačko, dobrovoljne namaze u džamiji, što je po nama dokaz tome da je u pitanju vrijedno djelo, ali i pored toga kažemo da je dobrovoljni namaz, koji se klanja kod kuće, vrijedniji od ovog namaza, shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.) Ovog stava su bili imam Ebu Hanife, imam Ebu Jusuf i imam Muhammed b. el-Hasen el-Šejbani rhm..“ (Pogledaj: Šerhu Me’anijel-Asar, br.1994-1995.)

————————

Imam Bedruddin el-‘Ajni el-Hanefi rhm., kaže: „Imam el-Tahavi rhm., spominje predaju: „Ako ljudi budu klanjali za imamom sve dok on ne završi sa svojim namazom – pisaće im se kao da su cijelu noć klanjali!“ – pa kaže: „Jedan dio uleme smatra da je noćni namaz, u mjesecu Ramazanu, za imamom, vrijedniji od noćnog namaza koji se klanja kod kuće, potkrijepljujući svoje mišljenje spomenutom predajom. Ovog stava su bili imam el-Lejs b. Sa’ad, Abdullah b. Mubarek, Ishak, Ahmed itd. – noćni namaz za imamom, u mjesecu ramazanu, je vrijedniji od noćnog namaza kod kuće! Ebu Omer rhm., kaže: Ahmed b. Hanbel rhm., je rekao: „Klanjanje noćnog namaza, u džamiji za imamom, mi je draže i vrijednije je od klanjanja nafila-namaza kod kuće!“ Ovog stava su i kasniji učenjaci – sljedbenici imama Ebu Hanife i Šafije rhm..“ (Pogledaj: ‘Umdetul-Kari, 6/498.)

———————–

Šejh mula ‘Ali el-Kari el-hanefi rhm., u komentaru dijela hadisa: „…da klanjam namaz kod svoje kuće, draže mi je nego li da ga klanjam u džamiji – kaže: „Iz bojazni od licemjerstva i umišljenosti, i zbog sprovedbe istinitosti imana, radi kontriranja licemjerima, s ciljem postizanja berićeta za kuću i familiju, radi silaska meleka i tjeranja šejtana od kuće, kako se to, u nekim rivajetima, spominje; „izuzev ako je u pitanju mektuba“ – tj. farz-namaz, draže mi je da se farz-namaz klanja u džamiji, jer je to jedno od glavnih odličja vjere (še’airul-islam), a u skladu sa navedenim će ići i ostali ‘ibadeti poput davanja zekata i sadake i posta, tajno i javno. Ovaj hadis je u skladu sa hadisom: „Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.)“ (Pogledaj: Džem’ul-Vesa’il fi šerhil-Šema’il, 2/93., bab: Salatul-tetavvu’i fil-bejti – na čijem početku stoji slijedeće: Riječ „el-Tetavvu’“ se odnosi na sve namaze mimo farz-namaza poput pritvrđenih namaskih sunneta, mustehabb namaza i ostalih namaza poput duha-namaza itd..)

———————

Šejh Muhammed el-Emin el-Šenkiti rhm., u pojašnjenju toga da li je u Medini, vrijednije klanjati nafila namaze kod kuće ili u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji, kaže: „Povod razilaženja među islamskom ulemom, kada je navedeno u pitanju, jeste općenitost poslanikovih s.a.w.s., riječi u kojima se kaže: „Namaz obavljen u ovoj mojoj džamiji je hiljadu puta vrijedniji od namaza obavljenog na drugom mjestu, izuzev klanjanja namaza u mesdžidul-haramu!“ (Buhari, br.1190.; Muslim, br.3441.)

Ko ovaj hadis bude razumio u njegovoj općenitosti – time će obuhvatiti i nafila-namaze, a ko općenitost bude ograničio – vraća se osnovi tumačeći hadis time da se on odnosi na farz-namaze. Apsolutna općenitost se ograničava nečim što je posebno naznačeno, a to je, u ovom slučaju, farz-namaz, što nam potvrđuju i sljedeće poslanikove s.a.w.s., predaje:

„Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.)

„Namaz kojeg čovjek obavi kod svoje kuće je vrijedniji od namaza kojeg će obaviti u mojoj džamiji izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sunen, Ebu Davud, br.1046.; el-mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.4762.)

„Da klanjam kod kuće, draže mi je nego li da ga klanjam u džamiji – izuzev ako je u pitanju farz-namaz (mektuba)!“ (Sahih. Sunen, Ibnu Madždže, br.1378.; el-Sunen el-Kubra, Bejheki, br.4300.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.19029.)

U skladu s navedenim, islamski učenjaci kažu:

1.    Imam Ebu Hanife rhm., kaže: Nafila namaz je vrijednija kod kuće, ali ako se bude klanjala u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji imaće istu nagradu – što bi značilo da je hadis općenitog značenja za sve namaze, s naznakom da je nafila-namaz preklanjan kod kuće vrijedniji od nafila-namaza preklanjanog u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji.

2.    Od imama Šafije rhm., se bilježe različiti rivajeti po ovom pitanju. Imam el-Nevevi, u šerhu na Muslima, navodi el-‘Umum tj. općenitost stava, dok u djelu el-Medžmu’ spominje el-Husus tj ograničenost ovog propisa, i ako ga nije posebno naznačio. Predaje koje nam još više potvrđuju vrijednost klanjanja nafila namaza kod kuće su sljedeće:

„Ostavite dio od vaših namaza za kod kuće – nemojte od njih (tj. kuća), praviti groblja!“ (Muslim, br.1856.; el-Muvetta’, br.402.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.4653-24411.)

„Počastite vaše kuće sa dijelom vašeg namaza!“ (Sahih, Ibnu Huzejme, br.1207.; el-Mustedrek, br.1178.)

„Kada neko od vas preklanja namaz u džamiji – neka ostavi dio svoga namaza i za svoju kuću, jer će Allah dž.š., podati hajra kući zbog njegova namaza!“ (Muslim, br.1858.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.11584-11585-14431-14435.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1206.)

3.    Po malikijama se hadis o vrijednosti namaza u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji, odnosi kako na farz tako i na nafila namaze.

Ono što se da zaključiti između svega anvedenog jeste to da nema posebnog razilaženja među spoemnutim mišljenjima. Vrijednost od hiljadu namaza čovjek će steći – ne bitno koji namaz klanjao u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji, i bez obzira na to je li farz ili nafila namaz u pitanju, dok je nafila-namaz, koji se klanja kod kuće, vrijedniji od nafila-namaza obavljenog u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji, zbog istrajavanja Poslanika s.a.w.s., na obavljanju nafila-namaza kod kuće, i ako mu je džamija bila blizu kuće. Ova vrijednost se odnosi kako na namaz muškarca tako i na namaz žene, s naznakom na to da je namaz žene vrijedniji kod kuće joj nego li u džamiji.“ (Pogledaj: Adva’ul-Bejan, 8/330.)

——————————

Imam el-Ševkani rhm., u komentaru hadisa Abdullaha b. Sa’ada r.a.: Pitao sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., o tome šta je vrijednije: namaz u mojoj kući ili namaz u džamiji? Reče: Vidiš li gdje mi je kuća; kako je blizu džamiji!? „Da klanjam namaz kod svoje kuće, draže mi je nego li da ga klanjam u džamiji – izuzev ako je u pitanju farz-namaz (mektuba)!“ (Sunen, Ibnu Madždže, br.1378.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.19029.; Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.3934.) – kaže:

„Ovaj hadis nam ukazuje na to da je pohvaljeno i mustehabb obavljati dobrovoljne – nafila – namaze, u kući, te da je njihovo klanjanje kod kuće vrijednije od njihova obavljanja u džamiji, pa makar i same džamije bile odabrane i vrijedne poput mesdžidul-harama, poslanikove s.a.w.s., džamije i mesdžida u bejtul-makdisu. Ovo nam je jasno naznačeno u jednom od dva rivajeta kod Ebu Davuda rhm., u hadisu Zejda b. Sabita r.a., u kojem se kaže: „Namaz kojeg čovjek obavi kod svoje kuće je vrijedniji od namaza kojeg će obaviti u mojoj džamiji izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sunen, Ebu Davud, br.1046.; el-mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.4762.)

Imam el-‘Iraki rhm., kaže: Sened ove predaje je sahih, što će značiti to da ako čovjek bude klanjao nafila-namaz u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji – biće mu hiljadu puta vrijedniji od namaza obavljenog na drugom mjestu – shodno mišljenju da u sklop i općenitost poslanikovih s.a.w.s., riječi spadaju i nafila-namazi, a ako čovjek, dobrovoljni namaz, bude klanjao kod kuće – biće mu vrijedniji nego li onih hiljadu namaza obećanih u poslanikovoj s.a.w.s., džamiji! Isti je slučaj i sa nafilama u mesdžidul-haramu i bejtul-makdisu.

Šafije iz općenitosti hadisa izdvajaju nekoliko dobrovoljnih namaza za koje kažu da ih je vrijednije obavljati na drugom mjestu nego li kod kuće – a u pitanju su nafila-namazi koji se obavljaju u džema’atu poput klanjanja bajram-namaza, namaza radi pomračenja Sunca ili Mjeseca, namaza za kišu, kao i tehijjetul-mesdžid, dva reka’ata poslije obavljenog tavafa, dva reka’ata radi stupanja u hadžijski ihram itd..“ (Pogledaj: Nejlul-Evtar, 3/94.)

——————————

Šejh Abdurrahim el-Suhejm kaže: Nafila-namaze je vrijednije klanjati kod svoje kuće iz sljedećih razloga:

1.    Bliže je iskrenosti – zbog čega je vrijednije namazliji da sunnete klanja tamo gdje ga ljudi ne gledaju, shodno riječima Poslanika s.a.w.s., koji kaže:

„Najvrijedniji namaz je onaj kojeg čovjek klanja kod svoje kuće izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sahihul-Buhari, br.7290.; Sunen, el-Nesa’i, br.1599.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.21622-21643-21666.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1204.)

„Namaz kojeg čovjek obavi kod svoje kuće je vrijedniji od namaza kojeg će obaviti u mojoj džamiji izuzev farz-namaza (el-mektuba)!“ (Sunen, Ebu Davud, br.1046.; el-mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.4762.)

„Vrijednost namaza kojeg čovjek obavi kod svoje kuće u odnosu na namaz kojeg obavlja kada ga ljudi gledaju je poput vrijednosti farz-namaza nad nafila-namazom!“ (el-Mu’udžem el-Kebir, Taberani, br.7170.; Ma’arifetul-Sahabe, el-Asbehani, br.3369.)

Iz svega navedenog se izuzima teravih i tehedždžud namaz kojeg je vrijednije klanjati za imamom sve dok imam ne završi s namazom.

2.    Da kuće ne bi postajale grobljima – na kojima se namaz ne klanja, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji kaže:

„Ostavite dio od vaših namaza za kod kuće – nemojte od njih (tj. kuća), praviti groblja!“ (Muslim, br.1856.; el-Muvetta’, br.402.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.4653-24411.)

3.    Kako bi čovjek bio primjer svojim ukućanima – kako bi se za njim povela djeca njegova, koja će ga gledati kako klanja. Pa će sa njim i klanjati namaz, zbog čega je Poslanik s.a.w.s., rekao:

„Kada neko od vas preklanja namaz u džamiji – neka ostavi dio svog namaza i za svoju kuću, jer će Allah dž.š., podati hajra kući zbog njegova namaza!“ (Muslim, br.1858.; Musned, Ahmed b. Hanbel, br.11584-11585-14431-14435.; Sahih, Ibnu Huzejme, br.1206.)“ (Pogledaj: Ittihaful-Kiram bi šerhi ‘Umdetil-Ahkam, 3/16.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835