Akida

Sudnji Dan i njegovi predznaci (14.dio)

844views

Priredio: Sead ef. Jasavić
Allah dž.š., kaže: „I upozori ih na bliski Sudnji dan kada će srca do grkljana doprijeti i popriječiti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika neće imati koji će uslišan biti.“ (el-Mu’umin, 18.) Nestanak ‘ilma-znanja, uz dominaciju džehla-neznanja: Od predznaka Sudnjega Dana jeste i nestanak i uzdizanje znanja, uz veliku proširenost neznanja, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji je rekao: „Od predznaka Sudnjega Dana jeste i to da će ‘ilm-znanje biti uzdignuto, dok će se džehl-neznanje ukorijeniti!“ (Muttefekun ‘alejh)

Šekik rhm., pripovijeda: Bio sam sa Abdullahom i Ebu Musa’om, koji prenose da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Pred kijametski Čas će nastupiti dani kojima će dominirati džehl-neznanje, dok će ‘ilm-znanje biti uzdignuto!“ (Buhari)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., u opisu predznaka Sudnjega Dana, rekao: „Vrijeme će se okratiti, znanje će nestati, fitne/smutnje će se pojaviti, cicijaštvo će dominirati, i brojna ubistva!“ (Muslim)

Imam Ibnu Bettal rhm., kaže: „Svi hadisom navedeni predznaci su se obistinili čemu smo svi mi očevidci; znanje je omalilo, dok se neznanje proširilo, cicijaštvo je obuzelo srca, fitne i smutnje su sve obuhvatile, dok se ubistva dešavaju na sve strane!“ (Fethul-Bari, 13/16.)

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askelani rhm., dodaje na navedeno pa kaže: „Hadis nam ukazuje da će se navedene devijacije toliko ukorijeniti da će se ono što je suprotno teško pronaći. Rečeno je u hadisu da će znanje biti uzdignuto toliko da će na zemlji ostati golo neznanje, što neće značiti i to da neće biti uleme; biće učenih ljudi ali će biti utopljeni u moru neznalica i neznanja!“ (Fethul-Bari, 13/16.)

Znanje će nestajati sa nestankom i smrću uleme i učenih ljudi shodno hadisu od Abdullaha b. Amra b. el-Asa r.a., koji kaže da je čuo Poslanika s.a.w.s., kako govori: „Allah dž.š., neće podignuti znanje tako što će ga iščupati iz prsiju ljudi. Allah će podignuti znanje usmrćivanjem učenjaka i uleme, tako da kada svijet ostane bez ‘alima i učena čovjeka uzimaće neuke ljude sebi za vođe, kojima će postavljati pitanja na koja će im oni davati fetve i odgovore neutemeljene na znanju, pa će sami lutati a i druge će u zabludu odvoditi!“  (Buhari, br.100.; Muslim, br.2673.; Tirmizi, br.2652.; Ibnu Madždžeh, br.52.; Musned Ahmed, br.6511-6787.; Ibnu Hibban, br.4571.)

Imam el-Nevevi rhm., je rekao: „Ovaj hadis nam pobliže pojašnjava uopštenost prvo spomenutog hadisa to jest’ da znanje i ‘ilm neće nestati tek tako što će biti uzdignuto sa zemlje i što će se pobrisati iz prsiju učenih ljudi i hafiza, već znači da će ulema i učeni ljudi umirati i nestajati, pa će svijet uzimati neuke ljude za ulemu koji će zboriti i ljudima suditi po džehlu i neznanju, zbog čega će sami lutati a i ostale će u zabludu odvoditi!“ (Šerhul-Nevevi ‘alel-Muslim, 16/223.)

Kada je riječ o ‘ilmu i znanju prvashodno se misli na ‘ilm i duboko poznavanje Objave – Kur’ana i Sunneta, i to je ono znanje kojeg su nam u nasljedstvo ostavili Božiji Poslanici a.s.. Ulema i učeni ljudi su nasljednici Allahovih Poslanika, tako da sa njihovim nestankom nestaje i znanje, izumiru Sunneti, šire se novotarije, i neznanje obuhvata sve!

Što se tiče znanja vezanog za dunjaluk – ono je u stalnom porastu, i u spomenutom hadisu se ne misli na tu vrstu znanja, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s.: „…tako da kada svijet ostane bez ‘alima i učena čovjeka uzimaće neuke ljude sebi za vođe, kojima će postavljati pitanja na koja će im oni davati fetve i odgovore neutemeljene na znanju, pa će sami lutati a i druge će u zabludu odvoditi!“

Zabluda je ono u šta čovjek zapada zbog nepoznavanja svoje vjere, dok su prava i iskrena ulema oni ljudi koji postupaju u svome životu shodno ‘ilmu i šeri’atskom znanju. Ulema su ljudi koji upućuju ummet i muslimane pravom putu u svim životnim pitanjima. Ulema su ljudi koji su gorljivi pobornici istine, i ostali svijet upućuju pravom putu i istini! Znanje bez djela nema koristi, već će za takvo nešto čovjek biti itekako odgovoran i pitan.

Svima nama je poznat stepen uleme kod Allaha, dž.š., ali često puta znamo zaboraviti, i s uma smetnuti njihovu poziciju, i obaveznost našeg vraćanja njima u svim pitanjima života, pa ćemo se nakratko posjetiti o nekim detaljima vezanim za njih:

Ulema su poznavaoci Allahovog šeri’ata; oni su ti koji na najbolji način razumjevaju Njegovu vjeru, i koji postupaju po onome što znaju, hodajući stazama upute i ispravnog razumjevanja stvari!

Ulema su ljudi kojima je Allah, dželle ša’nuhu, podario hikmet i mudrost. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “On daruje mudrost i znanje onome kome On hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni.” (el-Bekara: 269.)

Ulema su ljudi koje je Allah, dželle ša’nuhu, odredio za glavne izvore Njegove vjere, naredivši ljudima da im se vraćaju u svim stvarima vjere bilo ovosvjetske ili onosvjetske naravi! Pogledaj: Tefsirul-Taberi, 3/327..

Ulema su pravnici ove vjere (fukaha), i osobe s čijih jezika se smiju primati fetve i rješenja, jer su samo oni ti koji smiju derivirati propise iz Allahove, dželle ša’nuhu, Knjige, i Sunneta Njegova Poslanika, s.a.w.s., zbog toga što najbolje poznaju pravila halala i harama!

Ulema su imami i vođe ove vjere, koji postigoše stepen, na kojem su, uz mukotrpni trud i zalaganje, uz sabur i čvrsto ubjeđenje. Allah, dž.š., kaže: “Između njih smo Mi vođe određivali, i oni su ti koji su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili, i u dokaze Naše su čvrsto vjerovali.” (el-Sedžde: 24.)

Ulema su nasljednici Božijih poslanika, koji od njih naslijediše ‘ilm i znanje, kojeg u prsima svojim nose, a koji se reflektira na njihovim jezicima, rukama i nogama!

Ulema su skupina ljudi koja se u datoj situaciji oslobađa obaveze džihada radi studiranja i učenja ove vjere, kako bi obavezu da’aveta i opominjanja svijeta što revnije izvršavali. Allah, dž.š., kaže: “Svi vjernici ne treba da idu u boj. Neka se po nekoliko njih, iz svake zajednice njihove, potrudi da se upuste u vjerske nauke, i neka opominju narod svoj kada mu se vrate, da bi se Allah pobojali.” (el-Tevba: 122.)

Ulema su upućivači svijeta, i svako mjesto i vrijeme će ih imati, sve dok Allahova, dž.š., odredba ne dođe. Oni su glava i mozak uspješne i potpomognute skupine do Sudnjega Dana, o kojoj nam Poslanik, s.a.w.s., kaže slijedeće: “U mom ummetu će postojati jedna skupina ljudi, kojima neće štetu nanijeti oni koji ih budu vrijeđali i ponižavali, ili oni koji im budu kontrirali. Sve dok Allahova odredba ne dođe, oni će biti gornji u odnosu na ostali svijet!” Pogledaj: Sahihul-Buhari, Kitabul-I’itisam, 8/189., br. 7311..

Čuveni islamski historičar imam el-Zehebi rhm., nakon govora o jednoj generaciji uleme i učenjaka, završi svoje izlaganje sljedećim riječima: „I svi ovi spomenuti velikani ‘ilma i znanja – od znanja su posjedovali samo malo, a što se tiče današnjeg vremena, od to malo ondašnjeg znanja je ostalo samo malo, kod malog broja ljudi, a malo li je onih ljudi koji postupaju shodno to malo znanja što smo naslijedili! Dovoljan nam je Allah i divnog li Zaštitnika!“ (Tezkiretul-Huffaz, 3/1031.)

Ako je ovakvo bilo stanje za vrijeme života imama Zehebija rhm., šta tek reći onašem vremenu i zemanu!? Što se više vremenski udaljavamo od perioda poslanstva Muhammeda s.a.w.s., znanje opada i smanjuje se, dok se neznanje širi ekspresnom brzinom. Ashabi su bili najučenija generacija islamskog ummeta, a za njima Tabi’ini, a za njima Tebe’i Tabi’ini, i to su tri najvrijednije generacije islamskoga ummeta, shodno riječima Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji kaže: „Najbolji ljudi su ljudi iz moje generacije, zatim oni za njima, zatim oni za njima!“ (Muslim)

‘ilm i znanje je i dalje u deficitu i opadanju, dok je neznanje u standardnom porastu, i tako će biti sve dok ljudi ne dođu na stepen toga da neće poznavati ni same farzove islama, shodno predaji od Huzejfe r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da će doći vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati, neki oronuli starac ili starica, koji će govoriti: „Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah – pa ih i mi izgovarasmo“!? Sileh b. Zufer rhm., prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: “Šta će im koristiti takvo La Ilahe Illallah” – kada ne znaju niti za namaz,niti za post, niti za hadždž, niti za zekat? Huzejfe r.a., se okrenu od njega, ne htijevši mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm., ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a., mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm., po treći put postavi pitanje Huzejfi r.a., na šta mu on odgovori slijedećim riječima: O, Sileh, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre!!!” (Hadis bilježi Ibnu Madždže, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., koji kaže da je u skladu sa muslimovim šartom, u čemu se sa njim slaže i imam el-Zehebi rhm.; šejh Albani, rhm., u djelu “Silsiletul-Sahiha”, br.87., ovu predaju ocjenjuje sahihom.)

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Nestaće znanje a pojaviće se neznanjei i učestaće heredž. Upitaše: A šta je heredž? Reče: Ubistva.“ (Sahihul-Buhari, br.85.)

U podužem hadisu kojeg bilježi imam Ahmed rhm., stoji da je jedan beduin upitao: „O Allahov poslaniče, kako će nestati znanje od nas, a među nama su mushafi, kojima smo se podučili, i kojima smo podučili naše žene i djecu i sluge. Poslanik s.a.w.s., podiže svoju glavu, i primjetilo se da mu se lice ucrvenilo od ljutine, pa reče: Kukala ti majka; eno ti jevreja i kršćana, i među njima su mushafi – ali se ne pridržavaju ni jednog harfa s kojima su im došli njihovi poslanici. Znanje nestaje sa smrću učenjaka, znanje nestaje sa smrću učenjaka, znanje nestaje sa smrću učenjaka!“ (Musned, br.22344.; el-Mu’udžem el-Kebir, br.7867.)

Ibnu Mes’ud r.a., je rekao, onda kada je Omer r.a., preselio na ahiret: „Devet desetina znanja je otišlo danas!“ (Sunen Darimi, br.355.; el-Mu’udžem el-Kebir, br.8808.)

Od Omera r.a., se bilježi da je rekao: „Smrt hiljade pobožnjaka je lakša od smrti jednog ‘alima!“ (Musnedul-Haris, Zeva’idul-Hejsemi, br.842., 2/813.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835