Hutbe

Sud pripada samo Allahu

2kviews

Preveo: Aljo ef. Cikotić

Zahvala pripada Allahu čija se jednoća ogleda u uzvišenosti i veličanstvenosti, koji je visoko iznad toga da se s nekim upoređuje. Zahvaljujem Mu i pohvalu iznosim. Ukazao nam je Svoju ogromnu počast i dao nam sve što je potrebno. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, Njemu pripada stvaranje i konačna odluka, On je Veliki i Uzvišeni. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik i odabranik između ostalih stvorenja. Uzvišeni je obećao spas onome ko ga slijedi, a ko njegov zakon uzima za sud, uspjet će trenutno i u budućnosti. Neka su salavat i selam na njega, njegovu porodicu i ashabe koji su bili najbolji prijatelji i drugovi, kao i one koji ih slijede u dobru sve do Sudnjeg dana.

A zatim:

Bojte se Allaha, vjernici, jer uz bogobojaznost djela bivaju čišća i postižu se stepeni. Nastojte da zadobijete ono što je kod Njega, jer u Njegovoj ruci je dobro i On je kadar sve učiniti. Slijedite ono što vam je objavljeno, a nemojte slijediti druge zaštitnike mimo Njega.

O vjernici! Ovaj ummet, ummet islama, koji je najbolji ummet od cijelog čovječanstva, ima pravo da se ponosi svojom vjerom, da osjeća snagu i ponos u njenom zakonodavstvu, jer su se s njime ujedinili redovi muslimana i zbližila srca. Uzvišeni ih je sačuvao od propasti i izveo ih na stepene počasti, te preveo ih iz poniženja i udaljenosti ka ponosu, počasti i slobodi. Ovo je vjera sigurnosti i spokojstva. Šerijat pravednosti i milosti, vjera koju je Allah upotpunio i  nikada neće biti umanjena. To je vjera s kojom je Allah zadovoljan i nikada na nju neće biti srdit. Uzvišeni kaže:

Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.”[1]

Allahovi robovi! Allahov šerijat je istinski put koji čuva čovječanstvo od lutanja i štiti ga od sunovrata u zlo i primjesa zabluda. Allahov šerijat je lijek za prsa, život za duše i izvor za razume. Uzvišeni kaže:

“O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima. Reci: ‘Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.’”[2] Izvor šerijata je Allahova Knjiga i sunnet Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Allahova Knjiga je osnova vjere, izvor zakonodavstva, Allahova milost za sve svjetove. Ona sadrži temelje šerijata, postavke u svim pitanjima vjerovanja, morala, dozvoljenih i zabranjenih stvari. Ona vođama daje svjetlost na putu izvlačenja i spoznaje propisa novonastalih pitanja u svakom vremenu i prostoru.

Imam Šafija kaže: ”Pripadnicima islama ne iskrsne nijedna nova stvar ili problem, a da u Allahovoj Knjizi ne nađu dokaz u skladu sa putem istine.”

Imam Eš-Šatibi kaže: ”Kur’an je čisti šerijat, temelj vjere, izvor mudrosti, dokaz poslanstva, svjetlost razuma i vida, nema drugoga puta do Allaha osim puta ove Knjige, niti ima spasa osim onome ko uzme dio Njegovog svjetla.”

Ova Knjiga otvara zatvorena srca koja preuzimaju svjetlost. Allahova Knjiga je mudra. U njoj su obavijesti o onima koji su bili prije vas i onima koji će doći poslije. Allahova Knjiga je svugdje među vama. Ona je precizna i decidna, bez ikakvih propusta ili poigravanja. Ko je iz svoje sile ostavi, Allah će ga uništiti. Ko bude tražio uputu negdje drugo mimo Allahove Knjige, Allah će ga odvesti u zabludu. Allahova Knjiga je Allahovo čvrsto uže, Njegovo jasno svjetlo, mudri spomen, pravi put. Ko bude po njoj govorio, govorit će istinu, ko bude po njoj sudio, sudit će pravedno. Ko po njoj bude postupao, bit će nagrađen, ko bude u nju pozivao, bit će upućen na pravi put.”

Sunnet Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem, sa svim njegovim izrekama, djelima i odobravanjima, tumači Kur’an i ukazuje na njega. Sunnet pojašnjava općenite navode iz Kur’ana i precizno razlaže njegove propise. Obavezno ga je slijediti, a zabranjeno je suprotstavljati mu se. Uzvišeni kaže:

‘’Ko se pokori Poslaniku, pokorio se i Allahu…”[3]

Uzvišeni kaže: ”Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe.”[4]

O vjernici! Islam je sazdan na principima vjerovanja i šerijata, a označava vjerovanje u Njega, ispovijedanje jednoće Njemu u pogledu Njegovog apsolutnog gospodarstva, božanstvenosti, imena i svojstava. Vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i određenje dobra i zla predstavlja potpuno robovanje, apsolutnu pokornost, zadovoljstvo Allahovom vjerom, potvrdu istinitosti Allahovog Poslanika, r, bez sumnje, dvoumljenja i ustručavanja.

Pridržavanje Allahove Knjige je istina koju treba slijediti na zacrtanom putu i u djelima, u ophođenju sa drugima i sudu, pri odlučivanju i upravljanju, vezano za pojedince i skupine.

Islam predstavlja život robovanja, tako da muslimana uvijek čini vezanim srcem za njegovog Gospodara, želeći Njegovo zadovoljstvo u svim pitanjima.

Islam je moralni sistem koji je sazdan na širenju vrijednosti i iskorjenjivanju nemoralnosti. Islam je politički sistem zasnovan na uspostavljanju pravde i učvršćivanju temelja istine.

Islam je društveni sistem čija je jezgra ispravna porodica, a osnovni stub solidarnost pripadnika društva. Islam je vjera rada i proizvodnje, te cjelokupan i savršen metod za sve oblike ljudske aktivnosti u skladu sa uputom od Allaha i slijeđenjem Allahovog zadovoljstva.

Zato, ummete islama, ova vjera sa svojim temeljima i principima čuva i ispunjava potrebe čovječanstva u svakom vremenu i prostoru. Zato se islam proširio u čitavom svijetu i pod njegovu superiornost ušle su različite vrste ljudi. Širio je svoje principe i temelje dokle je dosezao njegov utjecaj na zemlji. Islam je nastojao ispravno tretirati sve probleme, uzimajući u obzir različitost okruženja i nikada se nije desilo da je bio nemoćan odgovoriti na postavljena pitanja i zahtjeve. Za svaki događaj imao je rješenje, za svaki problem propis, a spisi islamskog prava i fetvi su najbolji argument onima koji unose sumnje i izvor su za svakoga onoga koji traži odgovor i mjesto napajanja svakoga žednog.

Kako i ne bi bilo tako kada šerijat, kao što kaže Hafiz Šemsuddin Muhammed b. Ebi Bekr, Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao: ”Sazdan je na mudrostima i koristima robova u pogledu njihovog života na ovom i budućem svijetu. Šerijat predstavlja svu pravednost, svu milost, sve koristi. Svako pitanje koje izlazi van okvira pravednosti ka nepravdi, iz milosti ka okorjelosti, iz koristi ka šteti, iz mudrosti ka besmislenosti, ustvari i nije šerijat.”

Ovaj šerijat bio je temelj vladavine i sudstva, te fetvi u islamskom svijetu gotovo trinaest vijekova. Pod njega su se svrstale različite nacije i sa njim se izmiješala različita okruženja. Novonastala pitanja nisu mu predstavljala poteškoće i nije bilo trenutka da se nije mogao odazvati potrebama vremena.

Braćo u ime Allaha! Jedan od zahtjeva našeg vjerovanja jeste da priznajemo pravo zakonodavstva isključivo Allahu Uzvišenom, jer presuda pripada samo Allahu. Uzvišeni kaže:

Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da samo Njemu u ibadetu budete.’’[5]

Okretanje leđa i udaljavanje od presude Allahovog šerijata predstavlja put licemjera i nepravednih. Uzvišeni kaže:

Kad budu pozvani Allahu i Poslaniku Njegovu da im On presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu, samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i Poslanik Njegov prema njima nepravedno postupiti? Nijedno, nego su oni zulumćari.”[6]

“Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, kako žele da im se pred tagutom sudi, iako im je naređeno da u njega ne vjeruju?! A šejtan želi da ih samo u veliku zabludu navede!”[7]

Moj ummete, i pored ove jasnosti, ipak neprijatelji islama postavljaju prepreke, sklapaju sumnje i iznose neistine koje neke muslimane, čak i one prosvjećenije, čine stidljivima ili zgrčenima kada se spomenu neki zakonodavni propisi islama, poput šerijatskih kazni, prava odmazde i hidžaba. Oni kao da ne vide nikakve zapreke da islamska područja budu otvoreno poprište na kome će se razvijati prezrenosti i nemoralnost i na kojem će zločinci i divljaci nalaziti prilike za napade i smaknuća. Zapravo, vidjet ćeš da oni koji o ovome uveliko polemišu najčešće ne znaju ni koji put vodi u džamiju, niti se i na koji način čuvaju od velikih grijeha. Vidjet ćeš kako u tajnosti ili javnosti govore da je zabrana alkohola, bluda, kažnjavanje kradljivaca i razbojnika ekstremizam i divljaštvo. Zar nisu čuli riječi Uzvišenog Allaha o munaficima:

Zato jer oni mrze ono što Allah objavljuje, i On će djela njihova poništiti?“[8]

“To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srdžbu slijedili, a ono čime je On zadovoljan prezirali; On će djela njihova poništiti[9] Draga braćo u islamu! Islam nije kinđurenje niti lažno priželjkivanje, islam nije samo deklarisanje po imenu, već islam predstavlja ono u što si srcem uvjeren i svojim djelom potvrđuješ.

Zato kada muslimani potvrđuju i iskreno postupaju po svojoj vjeri, uzimajući Allahovu Knjigu i sunnet Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, s.a.v.s, osnovom za presudu i vladavinu na kojima se grade metodi odgoja i upute, tada će se ostvariti obećanje, potvrditi vladavina na zemlji i doći konačna pobjeda.

Utječem se Allahu od prokletog šejatana. Uzvišeni kaže:

“I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i čuvaj ih se da te ne odvrate od nečega što ti Allah objavljuje. A ako se okrenu, ti onda znaj da ih Allah želi zbog nekih grijeha njihovih kazniti. A mnogi ljudi su, zaista, neposlušnici. Zar oni da traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji čvrsto vjeruje?”[10]

Neka Allah i meni i vama dadne korist iz upute Njegove Knjige i sunneta Njegovog vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Tražim oprosta od Allaha, a i vi ga tražite od Njega, jer On uveliko prašta i milostiv je.

 

Druga hutba

Zahvala pripada Allahu koji je prsa vjernika učinio prostranim, pa se oni Njemu pokoriše, koji im je omilio iman i ukrasio ga u njihovim srcima, te tako ne osjetiše nikakvu tjeskobu u uzimanju Njegovog šerijata za sudiju. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka ga Allah blagoslovi i mir mu dadne, kao i sve blagodati, a i njegovoj porodici i svim ashabima, tabiinima, i onima koji ih slijede u dobru sve do Sudnjeg dana.

O vjernici, suština imana predstavlja zadovoljstvo Allahom kao Gospodarom, islamom kao vjerom, Muhammedom, s.a.v.s.,  kao vjerovjesnikom i poslanikom, a odatle označava pokornost, poniznost, podređenost i potpunu predanost.

Tjeskoba u prsima, sumnje u srcima i predanost strastima i porivima duša su manifesti licemjerstva. Uzvišeni kaže:

“I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće vjerovati dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate, a potom u dušama svojim tegobe ne osjete za ono što si odredio i sasvim se ne predaju!”[11]

Neki učenjaci u komentaru ovog ajeta kažu da je Allah prihvatanju presude od Njega dodao još jednu stvar, a to je da se ne osjeti tjeskoba, tj. tjeskoba u prsima tako da sama potčinjenost i predanost nisu dovoljne sve dok ne budu iz samoga srca i zadovoljstva, smireno i dragovoljno.

Presuda koju je Allah objavio, Allahovi robovi, donosi Allahovo zadovoljstvo i sreću na oba svijeta. Ta presuda predstavlja spas od smutnje i izbavljenje iz svih nedaća. Ta presuda predstavlja najveći vid pobožnosti. Onaj ko je izvršava i s njom je zadovoljan uistinu je vjernik koji će biti sa onima koji su uspjeli i postigli ono što žele.

Uzvišeni kaže:

“Kad se vjernici Allahu i Poslaniku Njegovu pozovu, da im On presudi, samo reknu: ‘Slušamo i pokoravamo se!’ – oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali – oni će uspjeti!”[12]

Zato, bojte se Allaha i Njemu se pokoravajte. Postupajte po Njegovom šerijatu pa ćete doživjeti uspjeh, vaša vlast će ojačati, a neprijatelj se povući.

Allahu, blagoslovi Muhammeda kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si dao blagodati Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici između ostalih svjetova, a Ti si uistinu dostojan hvale i slave. Allahu, budi zadovoljan svim njegovim ashabima.

Allahu, oprosti vjernicima i vjernicama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pomozi islam i muslimane i udalji one koji vjeru ostavljaju.

Allahu, smiluj nam se, jer si Ti prema nama milostiv, a nemoj nas kazniti jer to možeš učiniti kada hoćeš.

Allahu, učini naša lica svijetlim na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti.

Allahu, ukaži nam počast, a nemoj nas zanemariti. Daj nam još više, a nemoj nam umanjiti, daj nam prednost, a nemoj davati drugima nad nama.

Allahu, mi se Tebi utječemo od poniženja nesreće, lošeg određenja i radosti neprijatelja.

Allahu, Tebi pripada zahvala sve dok ne budeš zadovoljan, Tebi pripada zahvala poslije zadovoljstva i Tebi pripada zahvala kada si zadovoljan.

Allahu, ovome ummetu dadni razboritost kojom će biti ponosni oni koji su Tebi pokorni i biti upućeni oni koji čine grijehe, te će se njome naređivati dobro i odvraćati od zla.

Subhane rabbike rabbil-izzet amma jesifun vesselamu alel-murselin, vel-hamdu lillahi rabbil-alemin!

 

 

 [1] El-Maide, 3.

[2] Junus, 57-58

[3] En-Nisa, 80.

[4] En-Nur, 63.

[5] Jusuf, 40.

[6] En-Nur, 48-50.

[7] En-Nisa, 60.

[8] Muhammed, 9.

[9] Muhammed, 28.

[10] El-Maide, 49-50.

[11] En-Nisa, 65.

[12] En-Nur, 51-52.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5865