PITANJA I ODGOVORI

Šta je dužan poduzeti čovjek koji prilikom obavljanja umre obavi sa’j prije tavafa?

2.1kviews

Pitanje: Šta je dužan poduzeti čovjek koji prilikom obavljanja umre obavi sa’j prije tavafa? 

Odgovor: Onaj ko prilikom obavljanja umre sa’j obavi prije tavafadužan je ponoviti sa’j, jer se taj redoslijed mora pratiti, to je vadžib. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tavaf obavljao prije sa’ja, a rekao je: “Usvojite od mene način obavljanja obreda!” (el-Buhari, 83, i Muslim, 1306). Ako obrede budemo obavljali onako kako ih je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, obavljao, to znači da ćemo tavaf obaviti prije sa’ja. Možda će onaj ko sa’j obavi prije tavafa, da bi se opravdao, kazati: “Umorio sam se obavljajući sa’j, i ne mogu ga opet obaviti!” Tad mu možemo reći da će biti nagrađen za napor koji je uložio, aligrešku mora ispraviti. Ipak,neki tabiini i neki kasniji učenjaci smatraju da ništa ne mora poduzeti onaj ko iz zaborava ili iz neznanja sa’j obavi prije tavafa, analogno čovjeku koji obavi hadžski sa’j prije hadžskog tavafa.

Šejh Muhammed b. Usejmin