Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Akida

Spoznaja Allahove jednoće

2.4kviews

Preveo: Admir Zekić

Vjerovanje u Allahov rububijjet znači čvrsto ubjeđenje da je samo On, uzvišen neka je, jedini Tvorac i Gospodar svega(Er-Rabb), Tvorac (El-Halik), Onaj koji stvara prema određenoj mjeri, (El-Malik) Vrhovni Vladar, Onaj koji posjeduje sve stvoreno i ima apsolutnu vlast, (El-Amir) Onaj čije se sve naredbe provode.
 Riječ Er-Rabb u arapskom jeziku znači Vlasnik, Ravnatelj, Onaj koji svim stvarima upravlja prema Svojoj volji, Onaj koji je iz Svoje blagodati svakom stvorenju dao ono što mu je potrebno. Kaže Uzvišeni: “Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?”, upita faraon. “Gospodar naš je Onaj koji je svemu  dao oblik, a zatim ga uputio.” (Taha,49-50).

Rububijjet obuhvata tri glavna svojstva:


Prvo: El-halk – stvaranje, Allah je Stvoritelj svega, a sve drugo je stvoreno. “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim” (Ez – Zumer, 62);
“Koji je sve stvorio i kako treba uredio!” (El-Furkan, 2).
Svako  stvaranje  kojim se opisuje neko drugi mimo Allaha relativno je i procentualno, npr. oblikovanje, pisanje, određivanje, i nije stvaranje iz ničega, jer samo Allah iz ničega stvara.
“Pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!” (El-Mu‘minun, 14).

Drugo: El-mulk – apsolutna vlast, Allah je posjednik svega i sve, mimo Njega, Mu robuje.  
“Zar ti ne znaš da Allahu pripada vlast i na nebesima i na Zemlji i da, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača nemate?” (El-Bekare, 107);  “Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i Allah je svemoćan!”  (Ali Imran, 189); ” Koji u vlasti nema ortaka”  (El-Isra, 111);
” To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ništa.” (Fatir, 13).
Svaka  vlast koja se pripisuje nekom drugom, mimo Allaha, relativna je, privremena i djelimična jer samo Allah posjeduje apsolutnu vlast.
”O narode moj, danas vama pripada vlast i vi dominirate u zemlji, pa ko će nas odbraniti od Allahove kazne ako nas ona stigne?”  (El-Mu’min, 29); “….Ili onim što posjedujete!” (En-Nisa, 3);
”Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti” (Merjem, 40).

Treće:  El-emr – naredba, On je Naredbodavac, a sve mimo Njega pokorava se Njegovoj naredbi. “Reci: ‘Sva pobjeda (naredba) pripada samo Allahu!”‘ (Ali Imran, 154);
“Samo On  stvara  i  upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!” (El-A’raf, 54).
Obraćajući se Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Allah kaže: “Ništa ne zavisi od tebe, niti da im pokajanje primi, niti da ih kazni” (Ali Imran, 128).
    
Allah Uzvišeni ubacuje rečenicu kojom kazuje da odredba i na ovom i na drugom svijetu pripada samo Njemu Jedinome, u čemu Mu se ništa ne može pridružiti, pa kaže: “To ništa ne zavisi od tebe!”, nego sve zavisi od Mene, kao što kaže: “Ti ne možeš uputiti koga ti želiš, nego Allah upućuje koga On hoće!” (28:56) Dakle, nije tvoje da donosiš sud i odredbu robovima Mojim, osim kako sam ti zapovjedio! (Tefsir Ibn Kesir, 238)

On, neka je slavljen, kaže: “…i prije i poslije Allahova je odluka…” (Er-Rum, 4.)
Budući da je On jedini Naredbodavac, prema tome On svim stvarima upravlja prema Svojoj volji, i ako se neko od Njegovih stvorenja opiše naredbodavcem, kao u sljedećem ajetu:”…ali se oni povedoše za faraonovim naređenjem, a njegovo naređenje nije bilo razumno” (Hud, 97), onda se misli na naredbu  koja je relativna i koja je podređena apsolutnoj  volji  Boga, i od Njega, opet, zavisi hoće li biti izvršena ili ne. Njegova svojstva su apsolutna i zato ništa nije kao On.

Njegova naredba, neka je slavljen, obuhvata kosmičku naredbu i šerijatsku. Kosmička naredba je ona koja, kada se izrekne, mora se sprovesti  i ona je sinonim za apsolutnu volju (el-mešie):  “I zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne: ‘Budi!’ – i ono bude” (Jasin, 82).
Šerijatska naredba je mjesto ispita (hoće li neko biti pokoran ili grješan) i ona je sinonim za ljubav (el-mehabe), nekada ona bude izvršena, a nekada ne, ona je opet podređena apsolutnoj  volji (el-mešie). ” Onome od vas koji hoće da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!” (Et-Tekvir, 29).

Ostala Njegova svojstva rububijjeta mogu se svesti na prethodno spomenute  tri  stvari:  (el-halk) stvaranje, (el-mulk) apsolutna vlast, (el-emr) naredba, kao npr. opskrba, proživljavanje, usmrćivanje, spuštanje kiše, promjena vjetrova, On čini da lađa morem plovi, smjenjuje noć i dan, trudnoća, rađanje, zdravlje, bolest, ponos, poniženje itd.
 Vjerovanje u Njegov rububijjet duboko je utisnuto u fitret čovjeka, vidljiv u Svemiru i naglašen u tekstovima. Veliki  je broj ajeta u Kur’anu koji dokazuju i upućuju na spoznaju Allahove jednoće:
“U stvaranju nebesa i Zemlje, smjeni noći i dana, u lađi koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude i kiši koju Allah pušta s neba, pa tako u život vraća zemlju nakon njenog mrtvila, po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, u promjeni vjetrova i oblacima koji između neba i Zemlje lebde – ima doista znakova za one koji razumijevaju.” (El-Bekare, 164)
“Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć! Živo izvodiš iz mrtvog i mrtvo izvodiš iz živog! Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez ikakva računa!”  (Ali Imran, 27)

‘’Allah čini da zrnje i košpice proklijaju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo; to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmećete? On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce  i Mjesec za računanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajućeg. On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju. On vas stvara od jednog čovjeka da na Zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete.
 Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju. On vodu s neba spušta, pa Mi onda činimo da pomoću nje niču sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasađeni, naročito masline i šipci, slični i različiti.  Posmatrajte, zato, plodove njihove kad se tek pojave i kad zru. To je, zaista, dokaz za ljude koji vjeruju. (El-Enam , 95-99).
“Allah je nebesa, vidite ih, bez stupova podigao, i onda se nad Aršom uzvisio, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; On upravlja svim i potanko izlaže dokaze, da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.
On je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko dao; On dan zastire noću. To su, doista, dokazi ljudima koji razmišljaju.
 Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bašča ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su, doista, dokazi ljudima koji pamet imaju.” (Er-Rad, 2-4)
“On je mudro nebesa i Zemlju stvorio, neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju.
On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!
I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite; ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite, a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv.
I konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvorit će i ono što ne znate.
Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.
On spušta s neba vodu koju pijete i kojom  se natapa rastinje kojima stoku napasate. On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju…
On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju – i svim onim što vam na Zemlji raznobojnog stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.
On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja Njegova stekli i da biste zahvalni bili. On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potrese, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,  a i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju: Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se!  Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nećete ih nabrojati; Allah, uistinu, prašta i milostiv je…” (En-Nahl, 3-18).
“Koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Mi smo, zaista, čovjeka od uzorka zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj! Vi ćete, poslije toga, pomrijeti, zatim ćete, na onom svijetu, oživljeni biti.
Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili. Mi s neba s mjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo,  a kadri smo i da je odvedemo  i pomoću nje bašče za vas podižemo od palmi i loze vinove u njima mnogo voća imate, i vi ga jedete i drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje, i začin je onima koji jedu, i stoka vam je pouka: Mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim, i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite, i na njima, i na lađama se vozite.”  (El-Mu’minun, 11-22)
“Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada: On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi – blijesak munje Njegove gotovo da oduzima vid. On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je , doista, pouka za one koji pamet imaju.
Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neka, opet hode na četiri; Allah stvara što hoće, jer Allah sve može.”  (En-Nur, 43-45)

“Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire, a da hoće, ostavio bi je da miruje. A zatim smo učinili da na nju Sunce ukazuje. A poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo. On vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.
I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo, da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude, koje smo stvorili, napojimo. A kišu Mi raspodjeljujemo među njih  da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje; zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori. On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio, On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.” (El-Furkan, 45-54)
“Pa, slavljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji, i predvečer i u podne. On živo izvodi iz mrtvog i izvodi mrtvo iz živog. On oživljava Zemlju nakon mrtvila njezina, isto tako ćete i vi biti oživljeni.”
Jedan od znakova Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih. I jedan od znakova  Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. U tome, zbilja, ima znakova za ljude koji razmišljaju.
I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova  za one koji znaju i jedan od znakova  Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; u tome, zaista, ima znakova  za ljude koji čuju.

 
I jedan od znakova Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; u tome, zaista, ima znakova za ljude koji razumiju. I jedan od znakova Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim, to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati.
Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno.  On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; Njemu pripada primjer najuzvišeniji i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.” (Er-Rum, 17-27).
“Svemilosni, poučava Kur’anu, stvara čovjeka, uči ga izgovoru. Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove, i trava i drveće se pokorava, a nebo je digao. I postavio je ravnotežu i pravdu, da ne prelazite granice u mjerenju, i pravo mjerite i na tereziji ne zakidajte! A Zemlju je za stvorenja razastro, na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama, i žita sa lišćem i miomirisna cvijeća, pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete!
 
On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio, a džinne od plamena vatre pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Gospodara dva istoka i dva zapada pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i ona se ne miješaju pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Iz njih se vadi biser i merdžan pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Er-Rahman, 1-25).
“Zar Zemlju posteljom nismo učinili, i planine stupovima, i vas kao parove stvorili, i vaš san smirajem učinili, i noć odjećom učinili, i dan za privređivanje odredili, i iznad vas sedam silnih sazidali, i svjetiljku plamteću postavili? IMi iz oblaka vodu obilnu spuštamo, da njome žito i bilje izvedemo, i bašče guste.” (En-Nebe, 6-16)
“A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio, noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio, poslije toga je Zemlju zaoblio, iz nje je vodu i pašnjake izveo, i planine nepomičnim učinio, na uživanje vama i stoci vašoj.” (En-Naziat, 27-33)
“Neka čovjek pogleda u hranu svoju: Mi obilnu kišu prolijevamo, zatim zemlju pukotinama cijepamo, i činimo da iz nje žito izrasta, i grožđe i povrće, i masline i palme, i bašče guste, i voće i trave, na uživanje vama i stoci vašoj.” (Abese, 24-32).

Većina  potomaka Ademovih, u globalu Njemu priznaju gospodarstvo (rububijjet), vjeruje da Njemu pripada stvaranje, upravljanje i vladanje,  čak i arapski mnogobošci o kojima nam Kur’an govori na više mjesta:
 
“Upitaj: ‘Čija je Zemlja i sve ono što je na njoj, znate li?’ ‘Allahova!’, odgovorit će, a ti reci: ‘Pa zašto onda ne dođete sebi?’ Upitaj: ‘Ko je Gospodar sedam nebesa i ko je Gospodar Arša veličanstvenog?’ ‘Allah!’, odgovorit će, a ti reci: ‘Pa zašto se onda ne bojite?’ Upitaj:  ‘U čijoj je ruci vlast nad svim, a On uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?’ ‘To je Allahovo!’, odgovorit će, a ti reci: ‘Pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni?’’’  (El-Muminun, 84-89).    “Pa ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će sigurno reći: ‘Stvorio ih je  Silni, Sveznajući!'” (Ez-Zuhruf, 9).

 
Autor: Dr. Ahmed el-Kadi    


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835