Vjera i život

Samosuzdržavanje

692pregledi
Piše: Muhamed Ikanović

Islam je vjera koja usmjerava čovjeka da u ovodunjalučkom životu gradi tvrðavu ahlaka, jer jak moral je garancija napretka, kako pojedinca tako i zajednice. Mnogo je dokaza koji govore o bitnosti ahlaka i rekaika, a to potvrðuju i predaje koje su došle sunnetom Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, u kojima se spominje da će jedna od najtežih stvari na Mizanu biti lijep ahlak i da će Poslaniku, alejhis-salatu ves-selam, biti najbliži oni koji imaju lijep ahlak.
 
O važnosti samog ponašanja i odgoja muslimana i muslimanke govori i to da je veći dio praktičnog islamskog života zasnovan na tome. Naprimjer, kada se radi o oblasti tahareta i namaza, mnogi žele da nauče i najmanje sitnice propisa. Naravno, to nije nimalo negativno, već pohvalno, ali mi smo za namaz u toku dana vezani najviše dva sata dnevno. Šta je sa ostala 22 sata?! To i jeste upravo odgojni dio. Za to vrijeme nam je potrebno da naučimo kako da postupamo islamski u odnosu prema našim roditeljima, porodici, rodbini, prijateljima, komšijama, poslu i poslovnim kolegama, mlaðima, starijima… Treba da naučimo kako da budemo na islamski način dobar suprug, otac, odgajatelj. Kako islamski jedemo, spavamo, obavljamo fiziološke potrebe, imamo intimne odnose sa svojom suprugom itd. Kada bismo samo nabrajali teme o kojima treba da razmislimo, trebalo bi dosta prostora, a da ne govorimo o pojašnjenjima istih.

Jedna od tih tema je i samokontrola ili suzdržavanje. Da bismo shvatili važnost teme neophodno je istaći koliko je života izgubljeno zbog nemogućnosti kontroliranja srdžbe?! Koliko je brakova izgubljeno zbog nedostatka ove osobine?! Koliko je djece i odraslih svoj dio života provelo kao invalidi zbog nemogućnosti kontroliranja svojih postupaka?! Koliko je…???  

Nedvojbeno je da je sve navedeno dovoljan razlog da se odgajamo i učimo samokontroli i suzdržavanju u svojim postupcima i riječima.

O vrijednosti suzdržavanja govori nam i Kur’an kada opisuje one koji zaslužuju džennetske bašče, izmeðu ostalog, kao ”…i oni koji koji svoju srdžbu kontrolišu i drugima opraštaju…” (Ali Imran, 133).

I u sunnetu Allahovog Poslanika, alejhis-salatu ves-selam, mnogo je predaja o vrijednosti suzdržavanja, a jedna od njih je: ”Ko se suzdrži u srdžbi, a u stanju je da je ispolji, Allah će ga na Sudnjem danu pozvati pred svim ljudima i omogućiti mu da izabere sebi koju god želi od džennetskih hurija.”

Da neko ne posjeduje osobinu suzdržljivosti, govore nam sljedeće stvari:

-da se osoba vrlo brzo uzbudi i razljuti i da brzopleto reaguje, a to često biva u situaciji kada se ne udovolji zahtjevima takve osobe, naročito ako je u pitanju nešto što je vezano za islam;
-nekontrolisanost govora, tako da vrlo brzo iznosi mišljenja i uvrede na račun drugih ili onih koji ga po njemu ne razumiju ili ne udovoljavaju njegovim zahtjevima.

Kada govorimo o uzrocima koji često uzrokuju nekontrolisano ponašanje ili govor, neki od njih su:

-Kao i kod svake ljudske manjkavosti, tako je i kod ove prvi razlog šejtanov utjecaj na čovjeka i on čeka svaku pogodnu priliku da nas navede na loš postupak ili loš i pokuðen govor, naročito ako je u pitanju vrijeðanje islamskih svetinja ili narušavanje meðuljudskih odnosa.
-Vrijeðanja i ismijavanja od strane neprijatelja islama i licemjera, to je ono što je u našem vaktu učestalo. Muslimani  nekada agresivnije reaguju baš zbog provokacija od strane drugih. često im bivaju uskraćena i osnovna ljudska prava.
-Plasiranje nemorala u javnosti i predstavljanje istog u pozitivnom smislu, a smatranje nazadnim istinskog i pravog morala i moralnog života jednog vjernika.
-Unošenje nereda i smutnje meðu ljude plasiranjem raznih vrsta laži, destabilizacija stanja i maksimalno ocrnjivanje stanja u društvu. Upravo je i ovo jedan od aktuelnih problema. Primjetno je da se namjerno isprovocira kriza i ljudi se prepadaju glaðu, nedostatkom energije i sličnog, mada je svakom imalo upućenijem čovjeku u stanje u svijetu jasno su to laži i da je Allahova zemlja prepuna i hrane i vode i energenata.
-Sama ljudska priroda može biti sklona grubim i neproračunatim reakcijama, a to ne znači da se pomirimo s time nego da to pokušavamo uz maksimalan napor mijenjati.

Od stvari koje pomažu u postizanju samokontrole su:

-proširivanje islamskog znanja, jer osoba koja više zna, svjesnija je odgovornosti koju ima za svaki postupak i riječ. Znanje je brana koja nas udaljava od lošeg i čuva od toga da nas ponese bujica zla.
-Kontrolisanje govora; dovoljno je da znamo da je jezik jedna od dvije stvari koje će ljude najviše odvoditi u Vatru.
-Čvrsto okretanje ka Allahu u svakoj situaciji i spoznaja da nas Uzvišeni Allah vidi i čuje u svakoj situaciji pa se trebamo stidjeti Njega.
-Kloniti se društva koje pomaže u izgradnji ružnih osobina i koje čovjeka namjerno dovode u situaciju da gubi kontrolu nad svojim riječima i postupcima.
-Vježbanje strpljivosti.
-Praktikovanje onoga čemu nas uči islam da umanjuje srdžbu, kao učenje euze, abdest, promijeniti stanje u kojem se nalazimo, tj. ako stojimo da sjedemo itd.
Ugledanje na bolje od nas po pitanju samokontrole.

Prvi put objavljeno: četvrtak, 15 Svibanj 2008 10:51