Ahlak

Rukovanje sa ženama

7.3Kpregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić
Umejma bint Rekika, r.a., kaže: “Bila sam meðu ženama koje su došle Poslaniku, s.a.v.s., kako bi mu dale prisegu na vjernost, pa su rekle: ’O Allahov Poslaniče, dajemo ti prisegu na vjernost da nećemo pored Allaha, dž.š., obožavati nikoga, i da nećemo krasti, i da nećemo blud činiti, i da nećemo svoju djecu ubijati, i da nećemo s potvorama dolaziti ispred ruku i nogu naših, i da ti nećemo biti nepokorne u dobru.’

Poslanik, s.a.v.s., reče: ’U svemu što budete mogle, što budete u stanju sprovoditi!’ Rekoše: ’Allah i Njegov Poslanik su milosniji prema nama od nas samih. Hajde da ti damo prisegu na vjernost, o Allahov Poslaniče’ – na što Poslanik, s.a.v.s., odgovori: ’Ja se ne rukujem sa ženama; isto je bilo da sam zborio sa stotinu žena ili da sam zborio samo sa jednom!’” (Ova predaja se bilježi u Muvetti imama Malika, rhm. – rivajet Jahja el-Lejsija, br. 1775.; kao i u Muvetti imama Malika – rivajet od Muhammeda el-Šejbanija, br. 941.; Sunen el-Nesai, br. 4181.; Sunen Ibn Madže, br. 2874.; Musned Ahmeda b. Hanbela, br. 27051-27053-27054.; Sahih Ibn Hibban, br. 4553.; Sunen Darekutni, br.14-16; Musned el-Tajalisi, br. 1621.; Mu’udžem el-Kebir, br. 459-470-471-472-473.)   Imam Ahmed b. Hanbel, rhm., bilježi dodatak na ovu predaju od samog ravije hadisa koji na kraju kaže: “Poslanik, s.a.v.s., nije se nikada rukovao ni sa jednom od nas!” (Musned Ahmeda b. Hanbela, br. 27052.)   Aiša, r.a., kaže: “Poslanik, s.a.v.s., nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu izuzev ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost kada bi to uradio riječima: ’Idi – prihvatio sam tvoju prisegu na vjernost!’” (Muslim, br. 1866.; Ebu Davud, br. 2941.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 24873.)  

 
Hafiz Ibn Hadžer el-Askelani, rhm., kaže: “Ja se ne rukujem sa ženama” – iz ove predaje dâ se razumjeti da je dozvoljeno slušati govor žene-strankinje, i da takav njen glas nije avret, kao i to da je zabranjeno dodirivati tijelo žene-strankinje izuzev ako nije u pitanju nužda!” (Pogledaj: Fethul-Bari, 13/204.)   Imam Ibn Abdul-Berr, rhm., kaže: “Ja se ne rukujem sa ženama” – ovo je dokaz tome da je muškarcu zabranjeno da dodiruje tijelo žene koja mu nije dozvoljena – niti da je dodiruje niti da se s njome rukuje, isto kao što je zabranjeno muškarcu da se sa ženom-strankinjom osamljuje, jer je tada s njima dvoje, treći šejtan!” (Pogledaj: Et-Temhid, 12/243.)   Hafiz Ibnul-Kajjim, rhm., kaže: “Prisega na vjernost za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., završavala se rukovanjem, za razliku od žena čija se ’bej’a’ završavala govorom. Poslanikova, s.a.v.s., časna ruka nije nikada dodirnula ruku žene koja mu nije bila dozvoljena!” (Pogledaj: I’alamul-Muvekki’in, 3/73.)   Hafiz Ibn Hadžer el-Askelani, rhm., kaže: “Žena-strankinja kao i lijepi golobradi mladić izuzeti su iz opće dozvole rukovanja!” (Pogledaj: Tuhfetul-Ahvezi, 7/426.)   Komentari islamskih pravnika – fakiha   “Nije dozvoljeno rukovanje sa mladim ženama za razliku od starih žena zbog toga što se inače ne žudi za njima ili ako je u pitanju stari čovjek – zbog toga što su oni sigurni od fitne!” (El-Hidaja)   “Nije dozvoljeno mladoj osobi da dodiruje lice i šake druge mlade osobe (koja nije mahrem), izuzev starice za kojom niko ne žudi – s njome je dozvoljeno rukovati se i sl. Isti je slučaj i sa starcem kada nema bojazni da će doći do izazivanja strasti izmeðu nje i njega, a ako postoji bojazan, zabranjeno im je dodirivati se. Dozvoljeno je dodirivati djevojčicu za kojom se ne žudi.” (Pogledaj: Tuhfetul-Muluk, 1/230.)   “Nije dozvoljeno dodirivati ruke i lice, i pored toga što je dozvoljeno pogledati u ruke i u lice žene. Dodirivanje više budi strasti negoli samo gledanje, tako da se dozvolilo gledanje, a nije dodirivanje, i to ako su u pitanju mlade osobe. Ako su u pitanju stare osobe, njima je dozvoljeno da se rukuju jer dodirivanje u njihovom slučaju ne može probuditi strasti, jer stare osobe nemaju strasti!” (Pogledaj: Beda’i’ul-Sana’i, 4/295.)   “Sunnet je da se muškarac rukuje sa muškarcem i žena sa ženom i nema ničeg strašnog u tome da se muškarac rukuje sa golobradim mladićem ako je siguran u sebe i želi ga podučiti lijepom ponašanju.
 
Nije dozvoljeno rukovati se sa mladom ženom-strankinjom (koja nam nije mahrem). Ako mlada žena poselami muškarca, odgovorit će joj se na selam, a ako muškarac poselami ženu-strankinju, ona mu neće odgovarati na selam.” (Pogledaj: El-Ikna’, 1/237.)   “Imam Ahmed, rhm., smatrao je mekruhom rukovanje sa ženama i bio je strog po tom pitanju, što nije preporučivao čak ni samim mahremima (izuzev roditelja). Smatrao je dozvoljenim roditelju da se rukuje sa svojom djecom i smatrao je dozvoljenim rukovanje sa staricom. Nema ničeg strašnog u tome da se, čovjek koji doðe sa puta, izljubi sa svojim rodicama-mahremima ako se ne boji za sebe (fitne), samo što to neće biti ljubljenje u usta, već u čelo ili glavu…” (Pogledaj: El-Ikna’, 3/156.; El-Insaf, 8/32.; Šerhu Muntehel-Iradat, 2/624.)   Komentari savremene uleme   Šejh Nasiruddin el-Albani, rhm., kaže: “Ne postoji nikakva sahih predaja koja bi nam potvrdila to da se Poslanik, s.a.v.s., rukovao sa ženama-strankinjama, niti prilikom njihovog davanja prisege na vjernost, niti prilikom susretanja sa njima!” (Pogledaj: El-Silsila el-Sahiha, br. 529.)   Stalna komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji smatra: “Haram je rukovati se sa ženom-strankinjom, shodno Poslanikovim, s.a.v.s., riječima: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’, i shodno riječima Aiše r.a.: ’Poslanikova, s.a.v.s., ruka nije nikada dotakla ženu-strankinju, i njihovu prisegu na vjernost prihvatao je riječima.’ Rukovanje sa ženama strankinjama vodi fitni i iskušenju, a Allah je taj koji daje tevfik!” (Fetava el-Ledžne el-Da’ima, br. 8072.. U potpisu: šejh Abdullah b. Ku’ud, šejh Abdullah b. Gudejjan, šejh Abdur-Rezzak Afifi i šejh Abdul-Aziz b. Baz.)   Upitan o propisu rukovanja sa ženama, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., rekao je: “Rukovanje sa ženama se dijeli na dvoje. Ako su u pitanju žene mahremi, poput majke, kćerke, sestre, tetke, hale, žene itd., onda je rukovanje sa njima dozvoljeno, a ako su u pitanju žene koje nam nisu mahrem, onda rukovanje sa njima nije dozvoljeno. Poslaniku, s.a.v.s., pružila je ruku jedna žena kako bi se rukovao s njome, a on joj je rekao: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’ Aiša, r.a., rekla je: ’Tako mi Allaha, Poslanikova ruka nije nikada dotakla ženu-strankinju. Njihovu prisegu na vjernost završavao je riječima (bez rukovanja).’ Shodno navedenim hadisima, ženi nije dozvoljeno da se rukuje sa muškarcima koji joj nisu mahrem, niti je dozvoljeno muškarcu da se rukuje sa ženama koje mu nisu mahrem, a i zbog toga što rukovanje sa suprotnim spolom može čovjeka baciti u iskušenje!” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6 tom, pitanje br. 8.)  
 
Na drugom mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., kaže: “Nije dozvoljeno rukovati se sa ženama-strankinjama bez obzira na to jesu li stare ili mlade, i bez obzira na to da li je muškarac mlad ili star, jer je u tome fitna i iskušenje za oboje. Sahih predaje govore nam sljedeće: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’ Aiša, r.a., rekla je: ’Poslanikova, s.a.v.s., ruka nije nikada dotakla ruku žene-strankinje, a bej’u im je prihvatao riječima (bez rukovanja)!’ Nema nikakve razlike ni u tome da li žena ima rukavice na svojim rukama ili ne, zbog toga što su hadisi općeniti, a i radi preventivnog sprečavanja nastajanja fitne, a Allah je taj koji daje tevfik.” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, 6. tom)   Na trećem mjestu, šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm., kaže: “Dodirivanje žene ne kvari abdest po jačem mišljenju islamskih učenjaka, jer je potvrðeno da bi Poslanik, s.a.v.s., nekada poljubio neku od svojih žena, nakon čega bi klanjao namaz i ne bi obnavljao abdest. Žena se neće rukovati sa muškarcima koji joj nisu mahrem, isto kao što se muškarac neće rukovati sa ženama koje mu nisu mahrem, zbog riječi Poslanika, s.a.v.s.: ’Ja se ne rukujem sa ženama!’, i zbog riječi Aiše, r.a.: ’Poslanik, s.a.v.s., prihvatao je riječima prisegu na vjernost datu od žena; njegova ruka nikada nije dotakla ruku žene-strankinje!’ Allah dž.š., rekao je: ’Vi u Allahovom Poslaniku imate najljepši uzor!’ Rukovanje žena sa muškarcima i rukovanje muškaraca sa ženama koji nisu mahremi vodi fitni i iskušenju za sve njih, a čisti islamski šerijat došao je kao preventiva svemu onome što vodi Allahovim zabranama! Iz svega navedenog razumijemo da je žena-strankinja ona žena koja nije u krvnom srodstvu sa nekim čovjekom ili u srodstvu po mlijeku ili po tazbinstvu. Allah je taj koji daje tevfik.” (Pogledaj: Fetava ve Mekalat Ibnu Baz, rhm.)    

Prvi put objavljeno: petak, 19 Rujan 2008 15:10